Kendelse af 14-10-2015 - indlagt i TaxCons database den 13-11-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2010

Fradrag for underskud af virksomhed

0 kr.

39.354 kr.

39.354 kr.

Indkomståret 2011

Fradrag for underskud af virksomhed

0 kr.

18.803 kr.

18.803 kr.

Indkomståret 2012

Fradrag for underskud af virksomhed

0 kr.

19.630 kr.

19.630 kr.

Landsskatteretten giver klageren fuldt medhold.

Faktiske oplysninger

Efter det oplyste er klageren startet virksomhed med fiskeri som bierhverv i 2007. Indtil da har klageren i flere år arbejdet som erhvervsfisker.

SKAT har i sin afgørelse anført følgende om de faktiske forhold:

"Der har været fratrukket underskud af virksomhed siden opstart i 2007:

2007

- 13.501 kr.

2008

- 44.091 kr.

2009

- 36.698 kr.

2010

- 39.354 kr.

2011

- 18.803 kr.

2012

- 19.630 kr.

I alt

172.077 kr.

Der har været følgende omsætning ifølge regnskaber:

2010

35.786 kr.

2011

42.991 kr.

2011, udført arbejde på [...] medregnet som omsætning

6.000 kr.

2012

49.016 kr.

2013

96.287 kr.

Klageren har indtægt således:

2010

685.917 kr.

2011

636.679 kr.

2012

621.649 kr.

Resultat før afskrivninger ifølge regnskab:

2010

- 19.177 kr.

2011

4.282 kr.

2012

6.393 kr.

2013

42.691 kr.

Der er afskrevet på båden således:

2010, 5 %

7.968 kr.

2011, 5 %

7.569 kr.

2012, 15 %

21.573 kr.

2013, 10 %

12.250 kr.

Der er foretaget fradrag for mindre nyanskaffelser således:

2010

12.209 kr.

2011

15.516 kr.

2012

4.450 kr.

2013

25.213 kr."

Efter anmodning fra Skatteankestyrelsen er der indsendt regnskaber for årene 2012, 2013 og 2014. Regnskaberne for 2013 og 2014 udviser følgende nøgletal:

2013

2014

Omsætning

96.287 kr.

52.062 kr.

Mindre nyanskaffelser

25.213 kr.

5.135 kr.

Afskrivning på bro

0 kr.

1.721 kr.

Afskrivning på båd

12.250 kr. (10 %)

6.021 kr. (5 %)

Resultat

5.228 kr.

6.257 kr.

I regnskaberne for 2012, 2013 og 2014 er afskrivningerne beregnet som saldoafskrivninger således:

Båd, saldo 1. januar 2012

143.823 kr.

Afskrivning i 2012, 15 %

- 21.573 kr.

Båd, saldo 1. januar 2013

122.250 kr.

Afskrivning i 2013, 10 %

- 12.250 kr.

Båd, saldo 1. januar 2014

110.000 kr.

Forbedring i 2014

10.431 kr.

Afskrivningsberettiget saldo 2014

120.431 kr.

Afskrivning i 2014, 5 %

- 6.021 kr.

Saldo 31. december 2014

114.410 kr.

I "Fiskefartøjet som virksomhed" udgivet af Fiskericirklen (http:// www.fiskericirklen.dk/files/Fiskericirklen/Fagboger/PDFer/ %C3 %98konomibogen/ %C3 %98konomibogen %20kap_2.pdf) fremgår bl.a. følgende på side 29 om afskrivning på fiskefartøjer:

"Et fartøj opdeles i tre dele, når man skal beregne afskrivning. Fordi man går ud fra, at de forskellige dele har forskellig levetid.

• Skroget har en forventet levetid på ca. 20 år.

• Maskinen har en forventet levetid på ca. 10 år.

• Det tekniske udstyr har en forventet levetid på ca. 5 år.

Det er svært at bedømme, hvor lang tid fartøjet vil holde. For det betyder selvfølgelig også meget, hvordan man har vedligeholdt det. Nogle fartøjer kan holde i 30 år - derfor vil værdien være større end den, der står i regnskabet."

SKATs afgørelse

SKATs afgørelse af 8. maj 2014 er begrundet således:

"Afgørelse: Vi har ændret din skat

SKAT har bedt om at se dit regnskabsmateriale, og vi har gennemgået den indkomst, du har selvangivet for 2010, 2011 og 2012.

Resultatet er, at vi ændrer din indkomst med i alt 77.787 kr.

...

SKATs ændringer

2010

Ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed

39.354 kr.

2011

Ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed

18.803 kr.

2012

Ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed

19.630 kr.

Beskrivelse af virksomheden

Virksomheden med cvr nr. [...1] er registreret med branchen "havfiskeri" og er registreret med startdato 1.8. 2007.

Sagsfremstilling og begrundelse

...

1.2. Dine bemærkninger

Modtaget fra revisor sammen med regnskab for 2013:

"Vedr. p. nr. [...], [person1] ansættelse for årene 2010-2011::

Hermed kan det oplyses, at ovennævnte ikke kan acceptere jeres forslag til ændring af skatteansættelsen for ovennævnte indkomstår.

Der er I den forbindelse set på begrundelsen for, at de selvangivne underskud ikke godkendes. Hertil har vi følgende bemærkninger:

1. der er ikke alene udsigt til, at virksomheden vil give overskud. Dette er også tilfældet for indkomståret 2013 (se vedlagte regnskab), hvor omsætningen er steget med 96 % fra ca. kr. 49.000 til ca. kr. 96.000.

2. dermed er også den næste begrundelse uaktuel.

3. min klient har forud for virksomhedens start haft stort fagligt kendskab til branchen og dens muligheder for, at fiskeri som bierhverv kan være rentabel.

4. min klient har i de første år løbende indkøbt materiel således, at han nu har så gode fangstredskaber, at han kan sprede sig over flere arter. Bla. var 2013 et godt åle-år og der var gode priser på fisk, hvilket regnskabet også viser.

5. [person1] har- fra han gik ud af skolen og indtil år 2007- været ansat som erhvervsfisker.
Derfor må han i højeste grad anses for at have de nødvendige forudsætninger.

6. [person1] er registreret med fiskeri som bierhverv og driftsformen er naturlig for en sådan virksomhed."

1.3. Retsregler og praksis

Virksomheder kan skattemæssigt deles op i:

· Erhvervsmæssige virksomheder
· Ikke erhvervsmæssige virksomheder

I begge virksomhedstyper skal overskud/nettoindtægt beskattes jf. Statsskattelovens §4, mens der kun er fradrag for virksomhedens underskud i skattepligtig indkomst, hvis der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed.

Sondringen mellem, om der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed og en ikke-erhvervsmæssig virksomhed, er således især relevant hvis virksomheden giver underskud.

Bedømmelsen af, om en virksomhed er erhvervsmæssigt drevet, foretages ud fra en samlet konkret vurdering af virksomheden, hvori alle relevante forhold skal inddrages.

Erhvervsmæssig virksomhed vil - i modsætning til ikke-erhvervsmæssig virksomhed - være indrettet på systematisk indtægtserhvervelse, dvs. at det afgørende formål er den fortjeneste der opnås.

De relevante forhold, der har været lagt vægt på i praksis har blandet andet været om:

· der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (er rentabel).
· virksomhedens underskud er forbigående, f.eks. indkøringsvanskeligheder, eller forudsætter driften konstant kapitaltilførsel til neutralisering af underskud.
· der forud for virksomhedens start har varet foretaget undersøgelser af lønsomheden / udsigterne til rentabel drift.
· virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet.
· ejeren har faglige forudsætninger for driften, og har virksomheden en naturlig sammenhæng med ejers øvrige indtægtsgivende erhverv.
· virksomhedens omfang og varighed er af en vis størrelse.
· driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art.
· virksomheden trods hidtidigt underskud kan sælges til tredjemand, dvs. om den trods hidtidigt underskud i tredjemands øjne måtte have en potentiel indtjeningsværdi.

Af praksis på området for virksomheder drevet som bibeskæftigelse er blandet andet:

Tfs 2006.822. Østre Landsretsdom

Tfs 2003.714. Østre Landsretsdom

Tfs 2007.157. Højesteretsdom

Lovhenvisning:

Statsskattelovens §§ 4 og 6.

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Det accepteres, at en virksomhed i opstartsfasen har underskud, men normalt vil man lukke virksomheden indenfor en kort årrække, hvis det konstateres, at den ikke er rentabel.

Ved virksomheder drevet som bibeskæftigelse er der efter praksis krav om, at der skal være honorering af den arbejdsindsats der er ydet og der vil være udsigt til indtjening af tidligere års akkumulerede underskud.

Du har haft lønindkomst alle år og virksomheden anses at være drevet som bibeskæftigelse

I Østre Landsretsdom, Tfs 2006.822 og Østre Landsretsdom, Tfs 2003.714 godkendes ikke fradrag for underskud af virksomhed. Klagerne har indkomst ved siden af virksomheden.

Skattemæssig værdi af båd udgør ifølge regnskaber ultimo

2010

151.392 kr.

2011

143.823 kr.

2012

122.250 kr.

I de seneste afgjorte kendelser lægges op til, at overskuddet af virksomhedens drift skal kunne indeholde driftsøkonomiske afskrivninger jf. Tfs 2007.157, Højesteretsdom.

De driftsøkonomiske afskrivninger sættes til 15 %.

Resultat før afskrivning udgør:

2010

- 19.177 kr.

2011

- 4.282 kr.

2012

6.393 kr.

2013

42.691 kr.

Der er afskrevet på båden således:

2010, 5 %

7.968 kr.

2011, 5 %

7.569 kr.

2012, 15 %

21.573 kr.

2013, 10 %

12.250 kr.

Der er foretaget fradrag for mindre nyanskaffelser således:

2010

12.209 kr.

2011

15.516 kr.

2012

4.450 kr.

2013

25.213 kr.

Der har været fratrukket underskud af virksomhed siden opstart i 2007:

2007

- 13.501 kr.

2008

- 44.091 kr.

2009

- 36.698 kr.

2010

- 39.354 kr.

2011

- 18.803 kr.

2012

- 19.630 kr.

I alt

172.077 kr.

Da resultat før afskrivning er negativ for 2010 og 2011 og beskedent for 2012 er der ikke plads til driftsøkonomiske afskrivninger på 15 %.

I 2013 er der afskrevet 10 % på båden. Ifølge regnskabet udgør resultat efter afskrivninger 5.228 kr. Der er således ikke plads til driftsøkonomiske afskrivninger på 15 %.

Du har indberettet kommentar i forbindelse med indberetning af selvangivelse:

2011:

"Der er tale om fiskeri, hvor underskuddet i år bl.a. skyldes, at der har været væsentlige udgifter til net".

2012:

"Jeg er fisker og der har været væsentlige udgifter til reparation af min båd de sidste 3 år".

Du har haft underskud af virksomhed siden opstart i 2007 med i alt 172.077 kr. jf. ovenstående specifikation af fratrukket underskud af virksomhed.

Det er SKATs vurdering, at der ikke kan godkendes fradrag for underskud pga. aktiviteten og rentabiliteten i virksomheden for årene 2010, 2011, 2012 og fremover.

Underskuddet er ikke fradragsberettiget jf. Statsskattelovens § 6 og jf. ovenstående.

Sagen er afgjort jf. ovenstående og ud fra et konkret skøn.

Indtægt vedr. udført arbejde på bro skal ikke trækkes ud af virksomhedens resultat og beskattes særskilt jf. oplysninger fra dig."

Klagerens opfattelse

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at klagerens virksomhed er erhvervsmæssigt drevet, således at der er fradrag for underskud af virksomheden for indkomstårene 2010, 2011 og 2012.

Efter repræsentantens opfattelse er klagerens virksomhed drevet erhvervsmæssigt og med udsigt til overskud med følgende begrundelse:

Siden klageren gik ud af skolen og indtil år 2007, har han arbejdet som erhvervsfisker. Det vil sige, at han i høj grad har de nødvendige forudsætninger for at drive erhverv som fisker.

Da klageren i 2007 ophørte som fisker og blev ansat til at sejle for lodsen på [ø1], fik han samtidig meget fritid, idet han kun har 71/2 vagt pr. måned. For at udnytte fritiden besluttede han at få en virksomhed i gang ved fortsat at drive fiskeri som bierhverv. Ved virksomhedens start blev bådens restlevetid anslået til 20 år. De driftsøkonomiske afskrivninger udgør således 5 % p.a. og ikke 15 %.

Omsætningen har i årene 2011 til 2013 været stigende og fra år 2012 til 2013 er omsætningen næsten fordoblet fra 49.016 kr. til 96.287 kr.

Hvis klageren anvender de driftsøkonomiske afskrivninger på 5 %, ser resultatet således ud:

2011

2012

2013

Resultat efter afskrivninger

-18.803

-5.248

11.353

(Uændret 5 %)

(5 %)

(5 %)

Driftsformen er sædvanlig for virksomheder af denne art, og omkring [by1] er der mange tidligere fiskere, der fisker som bierhverv med overskud. Klageren forventer, at virksomheden fremover vil blive rentabel, selvom han naturligvis er afhængig af, hvor mange fisk der er at fange og priserne på disse.

Endelig ønsker repræsentanten at ændre afskrivningerne for de påklagede år til 0, hvis SKATs afgørelse stadfæstes.

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer. Private udgifter kan ikke fradrages. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 2.

I virksomheder, der ikke er erhvervsmæssige, kan der alene foretages fradrag for de udgifter, der har været forbundet med indkomsterhvervelsen (nettoindkomstprincippet). Underskud af ikke erhvervsmæssig virksomhed kan ikke fradrages i anden indkomst.

Bedømmelsen af, om en virksomhed kan anses for erhvervsmæssig, foretages ud fra en samlet konkret vurdering af virksomheden, hvori alle relevante forhold skal inddrages. Efter praksis indgår det med en betydelig vægt, om virksomheden kan anses for etableret og drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste, det vil sige er indrettet med henblik på en systematisk indkomsterhvervelse.

Dette fremgår af Højesterets dom af 4. november 1999, som er offentliggjort i TfS 1999, 863, og af Højesterets dom af 2. februar 2007, som er offentliggjort i SKM 2007.107.

I Højesterets dom af 2. februar 2007 havde der i de foreliggende år været en beskeden omsætning og negative driftsresultater, og da der heller ikke var udsigt til, at virksomheden fremover ville give en rimelig fortjeneste, tiltrådte Højesteret, at virksomheden ikke var erhvervsmæssigt drevet, hvorfor underskuddet ikke var fradragsberettiget.

Virksomheden skal derfor over en længere periode give overskud eller have udsigt til at give overskud på den primære drift, således at der er mulighed for forretning af fremmedkapital og den investerede egenkapital samt en rimelig driftsherreløn.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, udtaler følgende: Henset til, at omsætningen steg markant fra 2012 til 2013, at omsætningen i 2013 udgjorde et betydeligt beløb, at virksomheden i 2013 og 2014 gav et overskud efter de i regnskabet anvendte regnskabsmæssige afskrivninger og til den professionalisme virksomheden er udøvet med, finder de to retsmedlemmer ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at anse virksomheden for ikke-erhvervsmæssig i indkomstårene 2010-2012.

Et retsmedlem udtaler følgende: Virksomheden kan i skattemæssig henseende ikke anses for en erhvervsmæssig forsvarlig drevet virksomhed i indkomstårene 2010-2012. Begrundelsen er, at der ikke har været den fornødne rentabilitet, som kendetegner en virksomhed drevet med indkomsterhvervelse for øje, herunder at der ikke har været mulighed for forrentning af den investerede egenkapital samt en rimelig driftsherreløn. Der henses til, at virksomheden har givet underskud siden etableringen i 2007 og frem til 2012, og hvis der har været driftsmæssige overskud i 2013 og 2014, må disse antages at have været meget beskedne. De mulige beskedne overskud i 2013 og 2014 kan ikke anses for tilstrækkelige til at dække en rimelig honorering af klagerens ydede arbejdsindsats i virksomheden og forrentning af den investerede egenkapital. Klageren har ikke godtgjort, at der er udsigt til en forbedret rentabilitet. Omsætningen er således faldet igen i 2014 efter en pæn fremgang i omsætningen i 2013.

Landsskatteretten træffer afgørelse efter stemmeflertallet og giver klageren fuldt medhold.