Kendelse af 27-10-2014 - indlagt i TaxCons database den 10-01-2015

Journalnr. 14-3511554

SKAT har afslået at ændre klagerens forskudsopgørelse for 2014 for så vidt angår fradrag for renter vedrørende realkredit med 85.000 kr., og fradrag for underholdsbidrag med 36.000 kr.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at fradrag for renter godkendes med 5.119 kr. og fradrag for børnebidrag godkendes med 36.000 kr. i klagerens forskudsopgørelse for 2014.

Faktiske oplysninger

Klageren har overfor SKAT anmodet om fradrag for renter, udgørende 85.000 kr., og fradrag for børnebidrag, udgørende 36.000 kr. SKAT har ved afgørelse af 9. maj 2014 ikke imødekommet anmodningen på disse punkter på klagerens forskudsopgørelse for 2014.

SKAT har modtaget klagerens ændringer til forskudsopgørelsen den 7. juli 2014, hvoraf det fremgår, at renter udgør 5.119 kr. og børnebidrag andrager 36.000 kr. i 2014.

Det fremgår af sagen, at der er udstedt nyt skattekort med gyldighed pr. 1. juli 2014, hvor disse indberetninger lægges til grund.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke ændret klagerens forskudsopgørelse for 2014 på baggrund af anmodning om fradrag for renter vedrørende realkredit på 85.000 kr., idet SKAT ikke har fundet det sandsynliggjort, at der afdrages på lån.

SKAT har endvidere ikke ændret klagerens forskudsopgørelse på baggrund af anmodning om fradrag for underholdsbidrag på 36.000 kr., idet SKAT ikke har fundet det sandsynliggjort, at der bliver betalt.

Klagerens opfattelse

Repræsentanten har på klagerens vegne nedlagt påstand om, at klagerens forskudsopgørelse ændres med fradrag for børnebidrag, 36.000 kr., og fradrag for renteudgift, 5.119,32 kr.

Repræsentanten har til støtte herfor gjort gældende, at klageren er berettiget til at få ændret sin forskudsopgørelse, så denne også omfatter de fradrag, som klageren rettelig er berettiget til.

Repræsentanten har anført, at klageren har tre børn fra tidligere ægteskab, som han efter indgået aftale betaler 1.000 kr. pr. barn pr. måned i 12 måneder, eller i alt 36.000 kr.

Det er repræsentantens opfattelse, at SKATs påstand om, at der ikke betales børnebidrag må anses for usaglig, hvorved SKAT sætter skøn under en regel. Manglende betaling af indtil normalbidraget ville medføre udbetaling via kommunen med efterfølgende inddrivelse via SKAT. SKAT har haft mulighed for hos kommunen at kontrollere, at der betales børnebidrag, eller om der er krav i form af børnebidrag til inddrivelse. Sidstnævnte er positivt ikke tilfældet.

For så vidt angår fradrag for renteudgifter har klageren i 2011 indleveret kopi af gældsbreve m.v. til SKAT, der dokumenterer, at han har optaget gæld, som han er forpligtet til at betale tilbage. Gælden er optaget med pant i tredjemands faste ejendom, og således, at hvis klageren ikke afdrager på gælden, vil tredjemand miste sin ejendom som følge af misligholdelse af pant tinglyst i den faste ejendom.

Repræsentanten har fremlagt dokumentation for opgørelse af lån, i alt 820.000 kr., og kopi af gældsbreve med tilhørende pantebreve med sikkerhed i tredjemands faste ejendom på henholdsvis oprindelig 260.000 kr., 400.000 kr. og 160.000 kr. Det er nu kun lånet oprindeligt 400.000 kr., der resterer. Der er endvidere fremlagt opkrævning pr. 11. marts 2014, hvoraf restgælden er opgjort til 68.771,68 kr. Renter betales med ca. 1.280 kr. pr. kvartal, eller årligt i alt 5.119 kr.

SKATs udtalelse på baggrund af klagen

SKAT har imødekommet klagerens anmodning om at få ændret fradrag for børnebidrag til 36.000 kr. og fradrag for renteudgifter til 5.119 kr. Ændringen er foretaget af SKAT den 8. juli 2014 på baggrund af indtastet forskudsændring til tast-selv. Dette er sket uden kendskab til, at der har været indgivet klage til Skatteankestyrelsen.

Klageren har selv nedreguleret renteudgifterne og SKAT har skønnet, at det nye beløb er korrekt.

Repræsentantens bemærkninger på baggrund af SKATs udtalelse

Det bestrides, at SKAT ikke har modtaget nogen form for dokumentation. Ydermere må SKAT have haft kendskab til klagen til Skatteankestyrelsen, idet det overfor SKAT er anført, at hvis klager ikke kan få de fradrag, han mener at være berettiget til, så anmodes der om en afgørelse, der kan påklages til Skatteankestyrelsen.

For så vidt angår dokumentation for renteudgifter, har repræsentanten fremlagt kopi af brev af 25. februar 2014 fra SKAT, hvoraf det fremgår, at SKAT ønsker yderligere oplysninger, før ændringer til forskudsopgørelsen kan blive godkendt. Der er endvidere fremlagt mail af 13. marts 2014 til SKAT, hvori der gives en forklaring på årsagen til renteudgifter, der udspringer af et lån optaget i 2006 med pant i tredjemands ejendom. Klageren har i 2011 indleveret kopi af de pågældende gældsbreve m.v. til SKAT, men SKAT har ikke forholdt sig til disse. Det er muligt, at det af klageren indleverede originale materiale er bortkommet, mens det var i SKATs besiddelse.

Repræsentanten har fremlagt mail af 31. marts 2014 til SKAT, hvormed fremsendtes kopi af PBS-oversigt pr. 1. december 2011, der dokumenterer betaling af afdrag på lån.

For så vidt angår dokumentation for betaling af børnepenge, har repræsentanten henvist til, at SKAT har indsigt i, om klageren er gift og om klageren har børn. Det er fast praksis, at der skal betales børnebidrag, hvis ens børn ikke i lige omfang bor hos begge forældre. Hvis en skatteyder, der er pligtig til at betale børnebidrag ikke gør dette, udbetales børnepenge af kommunen, hvorefter kravet overgives til inddrivelse via SKAT. SKAT har således stedse haft mulighed for at undersøge, om der er børnepenge til inddrivelse. Hvis dette ikke er tilfældet, betales børnebidrag. SKAT er underlagt officialmaksimen, hvorfor SKAT har pligt til selv at fremfinde relevante forhold.

Som det fremgår, er afslag på ændring af forskud for 2014 dateret den 9. maj 2014. SKAT har siden 30. april 2014 af klagerens årsopgørelser for 2011-2013 kunnet se, at der på klagernes selvangivelser er medtaget renteudgifter og børnebidrag, og der er begge dele oplyst navne og cpr-nr., så modtagerne kan verificeres.

I forbindelse med afgørelsen af 9. maj 2014 har SKATs sagsbehandler låst tast-selv, så det ikke var muligt at foretage ændringer vedrørende forskudsopgørelsen for 2014.

Henset til, at klageren er berettiget til at få de pågældende fradrag, har klageren på ny den 7. juli 2014 foretaget ændringer via tast-selv. Som følge af klagerens i øvrigt pressede økonomiske situation, har det været af væsentlig betydning, at klageren har haft en korrekt forskudsopgørelse, idet klageren og dennes familie ellers er velfærdstruet. Manglende udbetaling af løn som følge af et forkert skattekort kan medføre, at familien ikke kan betale husleje og øvrige faste udgifter, hvorved familien risikerer at blive udsat af deres lejebolig. Det er ikke rimeligt, at en familie med mindreårige børn skal sættes på gaden og derved overgå til at blive en anden belastning for kommunen og staten som helhed.

Det gøres gældende, at SKAT har været ubeføjet til at nægte at godkende de fradrag, som klageren har påført via tast-selv oprindeligt for at få en korrekt forskudsopgørelse for 2014.

Det forhold, at SKAT nu i deres udtalelse oplyser, at ændringerne er godkendt, ændrer ikke ved, at klageren har været beføjet til at indgive en klage, da det har været åbenbart, at SKAT ikke ville tillade ændringen. Det må lægges til grund, at det ikke er den pågældende sagsbehandler i SKAT, der har godkendt de ændringer, der er foretaget den 7. juli 2014, men at disse systemteknisk er gennemført, blandt andet på baggrund af de for klageren ændrede årsopgørelser for 2011-2013.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har den 8. juli 2014 godkendt de af klageren den 7. juli 2014 indberettede ændringer til forskudsopgørelsen for 2014. Denne indberetning er i overensstemmelse med den for Landsskatteretten nedlagte påstand, og der kan således under henvisning til SKATs udtalelse og den forelagte dokumentation gives medhold heri.

SKATs afgørelse ændres således, at fradrag for renter godkendes med 5.119 kr. og fradrag for børnebidrag godkendes med 36.000 kr. i klagerens forskudsopgørelse for 2014.