Kendelse af 19-09-2016 - indlagt i TaxCons database den 21-10-2016

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Genoptagelse af skatteansættelserne

Nej

Ja

Nej

Faktiske oplysninger

SKAT har den 2. juli 2013 truffet afgørelse om beskatning af indkomst fra [virksomhed1].

SKAT havde modtaget arbejdssedler / timesedler vedr. udført arbejde hos vognmanden i 2010 og 2011. Af materialet fremgik, at klageren havde arbejdet i 1.947,75 timer i 2010 og 297 timer i 2011. [virksomhed1] havde ikke angivet klagerens løn til SKAT for 2010 og 2011. Klageren blev beskattet af 262.946 kr. i 2010 og 40.095 kr. i 2011.

SKAT sendte afgørelsen til vurdering af eventuel straf. Straffesagen blev sluttet den 10. april 2014, uden at klageren blev straffet.

Efter straffesagen anmodede klageren om genoptagelse af skatteansættelserne for 2010 og 2011.

I forbindelse med anmodningen er der indsendt kontoudtog for 2009 – 2011.

Klageren har, til SKAT, fremsendt udskrift fra læge og speciallæge, som dokumentation for, at han ikke har kunnet arbejde for [virksomhed1] ApS i 2010 og 2011.

Klageren har i mail af 28. april til SKAT skrevet, at timesedlerne ikke kan vedrøre ham, idet han ikke har haft det store kørekort og ikke har kunnet køre lastbil. Af klagerens kørekort fremgår, at han har haft kørekort C (lastbil/forvogn) siden 3. november 2009 og kørekort CE (lastbil/hænger) siden 3. marts 2010. Det fremgår ligeledes, at han har haft førerkort siden 2. februar 2010.

SKAT har den 30. juni 2014 truffet afgørelse om, at der ikke var grundlag for at genoptage skatteansættelsen for 2010 og 2011, idet der ikke er fremlagt nye oplysninger.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 og 2011.

Af SKATs afgørelse fremgår:

”Du har bedt SKAT om at ændre grundlaget for din skat for 2010,2011.

Vi har den 18. juni 2014 sendt dig et brev, hvor vi skriver, at vi ikke har imødekommet din anmodning om genoptagelse.

SKAT har gennemgået din ansøgning, som er modtaget via telefonsamtaler, mails og via SKAT, og vi mener, at grundlaget for din skat ikke kan ændres.

Vi har gennemgået de kontoudskrifter, som du har sendt til os fra [finans1], [finans2] og [finans3] henholdsvis den 10. maj og den 22. maj 2014.

Indsætningerne er samlet opgjort til - [...]

2009

2010

2011

[finans3]

84.502 kr.

[finans1]

180.000 kr.

137.900 kr.

13.770 kr.

[finans2]

-

102.323 kr.

-

I alt

180.000 kr.

240.223 kr.

98.272 kr.

Det kan således konstateres, at du har haft anden indkomst, som ikke er oplyst til SKAT.

At bedømme ud fra teksterne tyder det på, at du har kørt som chauffør i [virksomhed1] ApS, da der figurerer tekster som "udlæg for diesel" og "[...]". Ligesom det kan tyde på, at [virksomhed1] ApS kan have betalt private udgifter som forsikring på bil og telefon.

Derudover er der mange indbetalinger på kontiene.

For 2010 er du beskattet af yderligere løn for 1.947,75 timer å 135 kr. til 262.946 kr.

SKAT har erfareret, at nogen såfremt, der er tale om ikke lønoplyst løn fra [virksomhed1] ApS, kan timelønnen i nogle tilfælde være 120 kr. Omregnes de timerne for 2010 med 120 kr. udgør indtjeningen 233.730 kr. og på konto i [finans1] og [finans2] ses der indsat 240.223 kr. i 2010.

For 2011 er du beskattet af yderligere 297 timer å 135 kr. til 40.095 kr.

Der er på konto i [finans3] og [finans1] indsat 98.272 kr., hvilket er mere end dobbelt så meget, som du er ændret med.

Vi ser således ikke at der er grundlag for at genoptage din skatteansættelse for 2010 og 2011.

[...]

Betingelserne for, at du kan få ændret din skatteansættelse, står i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 og undtagelsesbestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8.

Dine bemærkninger til vores brev af 18. juni 2014

Du har den 30. juni 2014 sendt dine bemærker hertil på mail. Heraf fremgår, at du ikke er enig i vores beslutning, men vedlægger ikke dokumentationer for dine argumenter.

Du skriver videre, at vi ikke har nogen beviser for at du har kørt som chauffør for [virksomhed1] A/S og at de penge du løbende sætter ind på din konto stammer fra salg af en bolig i 2006.

SKATs bemærkninger herefter

Du har ikke indsendt dokumentation for dine argumenter i din mail og endvidere er der ikke nye oplysninger, der ændrer vores opfattelse.

Vi mener fortsat at de at arbejdssedler, som vi har fra [virksomhed1] ApS, kan anvendes som grundlag for opgørelse af din løn.

SKAT har ligeledes oplysning om, at betaling af chauffører er foretaget kontant via et vekselbureau, hvilket kan forklare, hvorfor der ikke er indbetalinger fra [virksomhed1] ApS på din konto.

Vi kan ikke ændre skatten, fordi der ikke er kommet nye oplysninger, der ændrer SKATs opfattelse.”

Klagerens opfattelse

Klageren har til støtte for sin påstand anført følgende:

”Jeg vil hermed klage over en afgörelse som har findet sted i [by1] skat som [person1] direkte tlf:[...] som har truffet

Grundet jeg vil klage er jeg har prövet beivse min uskyld i over hele sagen og som har dokumenterede til skattevaesenet at den firma [virksomhed1] vikarburoet har misbrugt min navn og oplysninger og jeg har aldrig arbejdet officielt eller uofficielt som skat mener at jeg har arbejdet i aarene 2009,20010,2011. Jeg har ogsaa faaet en skattestrag sag og böde paa 145,000 kroner i skat [by2], men efter jeg har vaeret möde med [person1] har hun overbevidst at det var ikke mig da som har arbejdet derfor frafald denne böde.

Jeg har sendt peronligt til [person1] alle det dokumenter som fra min laege, min A-kasse min privat laege kontoudtog fra min bank alt hvad hun önskede.Men da jeg förste gang talte med hende og klage denne skat paa 80.000 kr.sagde hun i tlf direkte at jeg var skyldig og uanset hvad jeg sendte og sagte var jeg skyldig i hendes öjne og hun ville ikke aendre sin mening om denne sag. Man kan ikke tage stilling eller truffet en afgörelse som denne efter alt hvad jeg kommet med beviser.

for det förste jeg har arbejdet hos [virksomhed2] selskab som inspektör indtil semtember 2009 og derfeter har jeg haft en arbejdsskade i over 6 maaneder var jeg syg problemer med ryggen og jeg har vaeret i behandlig i mange aar.

jeg vil kort skrive ogsaa hvordan jeg har kommet kontakt med denne firma [virksomhed1], jeg havde ikke engang store kategory körekort da jeg kontaktede denne firma,jeg har sögt job hos dem og det ville ansaette mig hvis jeg havde körekort og der efter lavede jeg en handlingplan med min A-kasse [...] og har startede hos köreskole 3 gange 3 maaneder kurs for kategory C, CE, og D alle det dokumenter havde jeg sendt til [person1]...

jeg har haft en prkatik periode hos [virksomhed1] i 14 dage og har stoppet der efter fordi [virksomhed1] ville ikke betale mig lön under praktik i 3 maaneder og min a-kasse ville ikke betale mig dagpenge under praktik derfor stoppede jeg efter samtale med min a-kasse, efter det tid aabenbart det har misbrugt min navn for det köreseddeller som skat mener jeg har kört elleer arbejdet har jeg ikke noget med göre. det som amn mener der er kommet penge i min bank men aldrig fra [virksomhed1] eller hos andre det penge som jeg har faaet dagpenge sygedagpenge og jeg selv har indbetalt mener hun aabenbart sort penge eller har arbejdet sort mener hun? jeg har selv haft penge over 400.000 kr.fordi jeg har solgt min andelslejlighed til 850.000kr. i aar 2006 jeg har haft 5 mastercard kreditkort til 30.000 kr.i hvert og plus jeg har laant penge fra [finans4], [finans5], [finans6], det kan skat ogsaa see bare fordi jeg har selv puttede penge i min egen konto kan hun ikke beskylde mig for jeg har arbejdet hun har overhoved ingennnn ingen beviser for jeg har arbejdet hos [virksomhed1] eller tjent penge under det beviser som hun mener hun kan bedömmer mig ville jeg ikke vil finde mig derfor vil jeg klage over denne afgörelse.

jeg har altid vaeret under behandling altid mödt min samtale med jobcenter a-kasse min egen laege fysio terapi,hvordan kan jeg arbejde naar jeg syg og problemer med gaa forstaar jeg ikke.

jeg faar hverken lön eller dagpenge eller bistand i over 8 maaneder, jeg vil heller ikke gaar til bistang og tigge!!!! jeg vil forlade danmark og flytte til tyrkiet jeg blev kun i danmark fordi jeg vil afgöre denne sag og blive fri for alt der her rod.

jeg ved ikke hvad jeg skal göre jeg forstaar ikke jeg blev fundet uskyldig straffesag men blev skyldig i skat jeg er traet af denne sag og skal hele tiden forklare min uskyld til forskellige personer hos skattevaesenet, jeg ved i er alle sammen ens of holder med hinanden og jeg har ingen chancer for vinde denne sag den brev jeg skriver ved jeg ogsaa ingen betydning men jeg pröve sidste gang jeg synes det er ufatteligt at en skat kontor i [by2] finder mig uskyldigog i [by1] skyldig i samme sag hvordan kan man have 2 forskellige dom i en sag forstaar jeg bare ikke”

Landsskatterettens afgørelse

En skattepligtig kan anmode SKAT om at få genoptaget sin skatteansættelse, hvis den skattepligtige kan fremlægge nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring. Anmodningen skal indgives inden den 1. maj i det fjerde indkomstår efter indkomstårets udløb. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

SKAT har modtaget en mail fra klageren den 28. april 2014. Mailen anses som en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2010 og 2011.

En ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 og 2011 forudsætter, at klageren kan dokumentere eller sandsynliggøre faktiske eller retlige oplysninger, der kan begrunde en ændring af skatteansættelsen.

Klageren har fra 3. november 2009 haft kørekort C og fra 3. marts 2010 haft kørekort CE. Derudover har han fra 2. februar 2010 haft førerkort. Det har derfor været muligt for klageren at køre lastbil fra 3. november 2009.

Klageren har, til SKAT fremsendt bankkontoudtog. SKAT har opgjort kontante indsættelser på klagerens bankkonti. Ud fra de indsendte kontoudtog, har SKAT konstateret, at klageren har haft anden indkomst, som ikke er oplyst til SKAT. Der er så store kontante indsætninger på klagerens konti, at de sandsynliggør størrelsen af løn modtaget fra [virksomhed1] ApS.

Klageren har anført, at der er tale om indsætning af egen opsparing, som stammer fra salg af en andelslejlighed i 2006. Klageren har ikke dokumenteret denne påstand.

Efter de oplysninger, som er forelagt SKAT i forbindelse med anmodning om genoptagelse, anses klageren ikke at være fremkommet med nye oplysninger af en sådan karakter, at klageren har godtgjort eller sandsynliggjort, at der er grundlag for at ændre eller revurdere skatteansættelsen.

Klageren har derfor ikke godtgjort, at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 for ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 og 2011 er opfyldt.

Det bemærkes, at der alene er taget stilling til, hvorvidt der er grundlag for ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 og 2011. Der er taget stilling til, om der foreligger nye oplysninger, som kan begrunde genoptagelse. Der er således ikke taget stilling til sagens materielle indhold.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.