Kendelse af 25-09-2020 - indlagt i TaxCons database den 21-11-2020

Journalnr. 14-3278051

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2012

Maskeret udlodning

130.000 kr.

0 kr.

130.000 kr.

Indkomståret 2013

Maskeret udlodning

298.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i [virksomhed1] ApS med cvr-nr. [...1]. Det fremgår af det Centrale Virksomheds Register, at selskabet blev stiftet den 22. august 2011 med branchekoden ”433410 Malerforretninger.” Endvidere fremgår det, at selskabet har forskudt regnskabsår med regnskabsperiode 1. juli til den 30. juni.

Det fremgår af klagerens årsopgørelser, at klageren i indkomstårene 2012 og 2013 havde en lønindkomst på henholdsvis 154.725 kr. og 235.668 kr. før AM-bidrag. Endvidere fremgår det af klagerens personlige skatteoplysninger, at klageren blev ansat i selskabet den 1. maj 2012.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at SKAT har gennemgået klagerens og selskabets selvangivelser for indkomstårene 2012 og 2013.

SKAT har udarbejdet følgende privatforbrugsopgørelse for klageren:

2011

2012

2013

Formue primo

-82.805

-55.466

21.882

Skattepligtig indkomst før AM-bidrag

-8.806

143.411

211.633

Lønindeholdelse

-3.330

-9.750

Betalt skat af løn

-24.018

-27.066

Betalt AM-bidrag af løn

-12.377

-18.852

Yderligere betalinger af skat/AM-bidrag

-276.155

Overskydende skat

276.155

Fradragsberettigede renteudg. Off. Gæld

7.540

Beskæftigelsesfradrag

6.808

16.379

Offentlig gæld ult. Ej med primo

-3.124.808

Formue ultimo

55.466

-21.882

3.080.502

Privatforbrug

-36.145

33.146

157.460

Det fremgår af Danmarks Statistik, at et gennemsnitligt privatforbrug for en husstand af samme størrelse som klagerens i indkomstårene 2012 og 2013 udgjorde henholdsvis 198.311 kr. og 187.615 kr.

SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 130.000 kr. for indkomståret 2012 på baggrund af klagerens lave privatforbrug. Endvidere har SKAT forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 298.500 kr. på baggrund af indsætninger på selskabets konto.

SKAT har den 23. april 2014 forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 130.000 kr. i indkomståret 2012. Endvidere har SKAT anført, at selvangivelsesfristen for 2013 ikke var udløbet, og at klageren blev opfodret til at selvangive aktieindkomsten for 2013 på 298.500 kr.

Det fremgår af SKATs afgørelse af den 31. juli 2013, at klageren ikke har selvangivet beløbet på 298.500 kr. SKAT har derfor forhøjet klagerens indkomst med 298.500 kr. for indkomståret 2013.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at SKAT har anset forhøjelsen for at være tilgået klageren, da selskabets kapital ultimo regnskabsårene ikke giver plads til forhøjelsen af indtægten.

I forbindelse med klagesagens behandling har repræsentanten fremlagt:

Lånebevis af 1. februar 2012
Lånebevis af 1. april 2012
Lånebevis 1. juli 2011
Lånebevis af 1. november 2011
Årsopgørelse for [person1] for 2012
Årsopgørelse for [person1] for 2013
Dom fra retten i [by1] og Østre Landsretsdom af 3. november 2014 vedrørende krav i konkursbo

Det fremgår af lånebeviset af den 1. februar 2012, at klageren har lånt 30.000 kr. af [person2] dags dato. Endvidere fremgår det, at der er aftalt et månedligt afdrag på 1.500 kr. med første forfald den 1. juni 2012, og at lånet er rentefrit. Lånebeviset er underskrevet.

Af lånebeviset af den 1. april 2012 fremgår det, at klageren har lånt 25.000 kr. af [person2] dags dato. Endvidere fremgår det, at der er aftalt et månedligt afdrag på 1.500 kr. med første forfald den 1. juni 2012, og at lånet er rentefrit. Lånebeviset er underskrevet.

Det fremgår af lånebevis af den 1. juli 2011, at klageren har lånt 25.000 kr. af [person2] dags dato. Endvidere fremgår det, at der er aftalt et månedligt afdrag på 1.500 kr. med første forfald den 1. september 2011, og at lånet er rentefrit. Lånebeviset er underskrevet.

Af lånebevis af den 1. november 2011 fremgår det, at klageren har lånt 35.000 kr. af [person2] dags dato.Endvidere fremgår det, at der er aftalt et månedligt afdrag på 1.500 kr. med første forfald den 1. juni 2012, og at lånet er rentefrit. Lånebeviset er underskrevet.

Det fremgår af klagerens årsopgørelse for indkomståret 2012, at klageren har haft en lønindkomst på 154.725 før arbejdsmarkedsbidrag. Endvidere fremgår det af klagerens årsopgørelse for indkomståret 2013, at klageren i indkomståret havde en lønindkomst på 253.668 kr. før arbejdsmarkedsbidrag.

Det fremgår af dommen fra Retten i [by1] af den 6. januar 2014, at sagen drejede sig om, hvorvidt [virksomhed1] ApS havde et krav i konkursboet [person3], og om kravet skulle anerkendes som et separatistkrav eller et simpelt krav. Af oplysningerne i sagen fremgår det, at [virksomhed2] havde udstedt faktura af 18. juni 2012 til [virksomhed1] ApS med et krav på betaling af 345 kr. [person1] overførte den 10. juli 2012 345.000 kr. til [person3]. Den 30. juli 2012 indgav advokat [person4] på vegne af [virksomhed1] ApS begæring om, at [person3] blev taget under konkursbehandling. Ved dekret af den 21. august 2012 blev [person3] erklæret konkurs. Skifteretten lagde til grund, at [virksomhed1]s indbetaling den 10. juli 2012 på 345.000 kr. måtte bero på en fejltagelse, og fandt at kravet kunne anerkendes som et separatistkrav. Landsretten fandt ved dom af 3. november 2014, at kravet alene kunne anerkendes som et simpelt krav.

Repræsentanten har i forbindelse med klagesagens behandling endvidere fremlagt en privatforbrugsberegning for indkomståret 2012:

Indtægter Netto

[person1]

11.862

Lån

4.583

Indtægter i alt

16.445

Private omkostninger

Husleje, varme, vand tv antenne

kr. 2.500

Telefon

kr. 200

Benzin/Diesel

kr. 500

A-kasse & fagforening

kr. 0

Madbudget

kr. 1.500

Forsikringer bil

kr. 500

Forsikringer hjem, rejse, ulykke

kr. 500

Børnebidrag

kr. 2.500

Diverse, udflugter, gaver m.m.

kr. 500

Afdrag af gæld

kr. 1.500

Bil

kr. 300

Vægtafgift

kr. 200

Frisør børnetøj m.m.

kr. 0

Parkering

kr. 0

Træning

kr. 0

Privat omkostninger i alt

kr. 10.700

Overskud efter alle omkostninger er betalt

5.745

Privat lån i alt 2012

55.000

Lønindkomst nette i alt 2012

142.347

I alt indkomst

197.347

Skatteankestyrelsens privatforbrugsberegning

Skatteankestyrelsen har i forbindelse med klagebehandlingen udarbejdet følgende privatforbrugsberegninger for indkomstårene 2012 og 2013, hvori der er taget udgangspunkt klagerens personlige skatteoplysninger:

Formue

2011

2012

2013

Bankindestående

33.398

44.306

Bankgæld

-55.466

-11.516

-3.122.776

Øvrigt

3.080.502

Formue

-55.466

21.882

2.032

Indkomst

A-indkomst uden ambi & sp-bidrag

142.347

216.815

Beskæftigelsesfradrag

-6.808

-16.379

Renteindtægt bank

12

76

Renteudgift bank m.v.

-4.518

-192

Renteudgift i øvrigt

-7.465

Indkomst

131.033

192.855

Privatforbrug

2012

2013

Samlet formue 01.01.

-55.466

21.882

Samlet formue 31.12.

21.882

2.032

Opsparing (negativ)/formueforbrug

-77.348

19.850

Samlet indkomst

131.033

192.855

Indeholdt A-skat

-24.018

-27.066

Indeholdt ambi

-12.377

-18.852

Lønindeholdelse

-3.330

-9.750

Overskydende skat

276.155

Betalt skat

-276.155

Beregnet privatforbrug brutto

13.960

157.037

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst med 130.000 kr. for indkomståret 2012 og 298.500 kr. for indkomståret 2013. SKAT har anset indkomsten for at være maskeret udlodning fra klagerens selskab.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”...

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

På baggrund af en gennemgang af dit selskabs konti i [finans1], er det konstateret, at de tal som selskabet har angivet hhv. skattemæssigt og momsmæssigt ikke stemmer overens med de indbetalinger der rent faktisk har været på selskabets konti. Det skal tillige bemærkes, at de momsmæssige og skattemæssige angivelser heller ikke stemmer overens.

Idet der ikke er indsendt regnskabsmateriale, har SKAT alene mulighed for at vurdere selskabets regnskabsgrundlag ud fra det foreliggende materiale og det kan på baggrund af ovenstående konstateres, at det ikke anses for at opfylde betingelserne i bogføringsloven og SKAT er dermed berettiget til at ansætte indkomsten i selskabet skønsmæssigt.

Ved den skønsmæssige ansættelse af selskabets indkomst, er der blandt andet henset til dit privatforbrug, som udgør som følger (se evt. beregningen på vedlagte bilag):

2011: -36.145 kr.

2012: 33.146 kr.

2013: 157.460 kr.

Idet dit privatforbrug som vedrører selskabets regnskabsår 2011/2012 (22.08.11-30.06.12 = er hhv. negativt og lavt indikerer dette, at du har modtaget ubeskattede midler til dækning af dit privatforbrug.

Det er derfor skønnet, at du har modtaget 130.000 kr. i udbytte fra dit selskab. Herefter kommer dit privatforbrug for den pågældende periode op i et acceptabelt niveau.

For regnskabsåret 2012/2013 (01.07.12-30.06.13) er selskabets skattemæssige omsætning ansat til 4.815.613 kr. Da omsætningen som er anvendt til beregningen af selskabets selvangivne indkomst alene er på 4.517.133 kr., forhøjes selskabets skattepligtige indkomst med 298.500 kr.

Selskabets kapital ultimo regnskabsårene levner ikke plads til forhøjelserne af indtægten, hvorfor beløbene anses som tilflydt din privatsfære i kraft af din hovedanpartshaverstatus og dermed bestemmende indflydelse i selskabet.

Beløbene for begge perioder beskattes som aktieindkomst.

For yderligere oplysninger, henvises til sagsfremstillingen i ”Forslag til afgørelse” til dit selskab.

Det skal bemærkes, at selvangivelsesfristen for 2013 ikke er udløbet pt. Du opfordres derfor til at selvangive aktieindkomsten for 2013 på 298.500 kr. Såfremt beløbet ikke selvangives, vil SKAT senere foretage reguleringen.

1.5. Skats endelige afgørelse.

Idet der ingen kommentarer eller bemærkninger er modtaget, fastholder SKATs forslagets afgørelse som beskrevet i punkt 1.4., hvortil der henvises.

...”

Af SKATs afgørelse af 31. juli 2014 fremgår følgende:

”...

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

På baggrund af en gennemgang af dit selskabs konti i [finans1] er det konstateret, at de tal som selskabet har angivet hhv. skattemæssigt og momsmæssigt ikke stemmer overens med de indbetalinger, der rent faktisk har været på selskabets konti. Herudover bemærkes, at de momsmæssige og skattemæssige angivelser heller ikke stemmer overens.

Idet der ikke er indsendt regnskabsmateriale, har SKAT alene mulighed for at vurdere selskabets regnskabsgrundlag ud fra det foreliggende materiale. Det kan på baggrund af ovenstående konstateres, at det ikke anses for at opfylde betingelserne i bogføringsloven og SKAT er dermed berettiget til at ansætte indkomsten i selskabet skønsmæssigt.

For regnskabsåret 2012/2013 (01.07.12-30.06.13) er selskabets skattemæssige omsætning ansat til 4.815.613 kr. Da omsætningen som er anvendt til beregningen af selskabets selvangivne indkomst alene er på 4.517.113 kr., forhøjes selskabets skattepligtige indkomst med 298.500 kr.

Selskabets kapital ultimo regnskabsårene levner ikke plads til forhøjelsen af indtægten, hvorfor beløbet anses som tilflydt din privatsfære i kraft af din hovedanpartshaverstatus og dermed bestemmende indflydelse i selskabet.

Beløbet beskattes som aktieindkomst.

For yderligere oplysninger henvises til sagsfremstillingen i afgørelsen til dit selskab.

I tidligere afgørelse af den 23.04.14, blev du anmodet om at selvangive beløbet, da selvangivelsesfristen for 2013 ikke var udløbet på daværende tidspunkt. Beløbet er imidlertid ikke selvangivet.

1.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT har ingen kommentarer til det af repræsentanten fremførte og der træffes herefter afgørelse

som beskrevet i punkt 1.4., hvortil der henvises.

...”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen den 31. juli 2014 kommet med følgende bemærkninger:

”...

Det kan supplerende bemærkes, at [person1] ikke har selvangivet aktieudbytte for 2014 ansat til 298.500 kr., jf. SKAT’s afgørelse af 23.04.14. Derfor sendes der den 07.07.14 forslag om ændring af indkomståret 2013 og der sendes afgørelse den 31.07.14. I er af samme årsag bedt om udsættelse med udtalelsen til klagen den 04.07.14.

...”

Endvidere er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger af den 26. september 2019:

”...

Klagers repræsentant skriver, med henvisning til Skattestyrelsens bilag 5 til afgørelsen vedrørende selskabet af den 23. april 2014, som er kontoudtog for konto [...87], at der er tale om sikkerhedsstillelses til SKAT og ikke en indsættelse i selskabet. Med henvisning til dette er det klagers påstand, at yderligere ansat omsætning på 130.000 kr. i 2012, skal nedsættes til 0 kr.

Skattestyrelsen har ikke henvist til indestående på den pågældende konto på noget tidspunkt i afgørelsen. Den er blot vedlagt som bilag, ligesom kontoudtog for selskabets øvrige bankkonti. Forhøjelsen på 130.000 kr., er skønnet i forhold til [person1]s privatforbrug og rammer tilfældigt det samme beløb.

Med hensyn til forhøjelsen af selskabets indkomst for 2013 på 298.500 kr., som også er anset som maskeret udlodning til [person1]s, bortfalder denne som følge af reguleringer i selskabets omsætning, hvilket også er anført i den supplerende klage fra klagers repræsentant.

...”

Skattestyrelsen er i forbindelse med Skatteankestyrelsens udsendelse af forslag til afgørelse kommet med følgende bemærkninger af 7. februar 2020:

”...

Skattestyrelsen er enig med Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse af sagen. For indkomståret 2012 forhøjes klagers skattepligtige indkomst skønsmæssigt med 130.000 kr. grundet dennes lave privatforbrug. For indkomståret 2013 findes det ikke godtgjort, at indsætninger på selskabets konti er tilgået klager hvorfor forhøjelsen af den skattepligtige indkomst nedsættes til 0 kr.

Med udgangspunkt i klagers personlige skatteoplysninger og den, af Skatteankestyrelsen opgjorte privatforbrugsberegning finder Skattestyrelsen, at klagers privatforbrugsopgørelse i 2012 har udgjort 13.960 kr. Det bemærkes her, at der ikke er fremlagt dokumentation for klagerens faktiske privatforbrug.

Da det opgjorte forbrug ikke giver ikke mulighed for, at klageren kan have haft et rimeligt privatforbrug, er det berettiget, at den skattepligtige indkomst forhøjes med 130.000 kr., således at det endelige privatforbrug skønsmæssigt ansættes til 143.960 kr.
Klageren har ikke dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at privatforbruget har været laverer end det skønsmæssigt ansatte.

Hvad angår kontante midler som klageren skulle have modtaget som lån findes det ikke i tilstrækkelig grad for godtgjort, at klageren har modtaget beløbene. Der er her lagt vægt på, at det ikke har været muligt at følge pengestrømmen fra långiver til klager.

For indkomståret 2013 findes der ikke grundlag for en skønsmæssig forhøjelse af klagers skattepligtige indkomst. Der er her lagt vægt på, at konstateret indsætninger i selskabet, hvor klager er hovedanpartshaver, ikke kan anses for tilgået klager. Yderligere bemærkes, at klagers privatforbrugsopgørelse i indkomståret kan opgøres til 157.037 kr. hvilket må anses for rimeligt.

Skattestyrelsen er på baggrund af ovenstående enig med Skattesankestyrelsen i, at klagers indkomst forhøjes med 130.000 kr. i indkomståret 2012. Beløbet anses for maskeret udlodning modtaget fra klagers 100 % ejet anpartsselskab. For indkomståret 2013 ikke findes der ikke grundlag for forhøjelse.

...”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af klagerens indkomst skal nedsættes til 0 kr. for indkomstårene 2012 og 2013. (indsæt klageren påstand/påstande i rækkefølge – eks. ”klageren har principalt nedlagt påstand om xxxx, subsidiært om at xxxx…)

Der er til støtte for påstanden anført følgende:

”...

SAGSFREMSTILLING:

For en nærmere belysning af det faktiske omstændigheder i sagen henvises i første omgang til sagsfremstillingen indeholdt i SKATs afgørelse af den 23. april 2014, jf. bilag 1.

ANBRINGENDER:

Til støtte for den nedlagte gøres det overordne gældende, at der ingensinde i den i sagen omhandlede periode er tilfyldt [person1] midler fra selskabet [virksomhed1] ApS, herunder ved maskerede udlodninger.

Det gøres videre gældende, at den fulde omsætning i [virksomhed1] ApS er korrekt selvangivet, hvorfor der fysisk ikke har været en udeholdt omsætning, der kan være tilgået [person1].

...”

Repræsentanten er endvidere kommet med følgende bemærkninger den 4. august 2014:

”...

Undertegnede påklagede den 20. juni 2014 SKATs afgørelse dateret den 23. april 2014 vedrørende [person1]s skatteansættelser for indkomstårene 2012 og 2013.

Idet selvangivelsesfristen for 2013 endnu ikke var udløbet på datoen for SKATs afgørelse, har SKAT efterfølgende sendt afgørelse af den 31. juli 2014, jf. bilag 2, hvori man træffer afgørelse om den samme indkomstforhøjelse, som oprindeligt foretaget i afgørelsen af den 23. april 2014.

Undertegnede anser den pågældende indkomstansættelse for 2013 for påklaget allerede ved vores klage af den 20. juni 2014, men skal for god ordens skyld anmode Skatteankestyrelsen om at inddrage afgørelsen af den 31. juli 2014 i den allerede verserende klagesag under j.nr. 14-3278051.

...”

Endvidere er repræsentanten kommet med følgende bemærkninger den 4. september 2019:

”...

For så vist angår indkomståret 2012 har SKAT i afgørelsen af den 23. april 2014 fastslået, at hovedanpartshaver [person1] har modtaget maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS med 130.000 kr., hvilket er baseret på en gennemgang af selskabets konti i [finans1].

Det bemærkes i den forbindelse, at der den 29. februar 2012 indsættes 130.000 kr. på konto nr. [...87], jf. SKATs bilag 5 – posteringsoversigt fra [finans1].

Der er tale om en spærret konto, der blev oprettet på SKATs foranledning, og hvor udbetalingen alene kunne foretages på SKATs foranledning. Kopi af dokumenter underskrevet den 29. februar 2012 i relation til denne konto fremlægges som bilag 3.

Sikkerhedsstillelsen blev oprettet i samarbejde med [person5], Erhvervsreg. [...]. Beløbet skulle være ”låst” fem år frem, men den 3. oktober 2016 bliver pengene hævet af SKAT og fremgår på skattekontoen 13. oktober 2016, jf. bilag 4.

Det gøres gældende, at det indsatte beløb på 130.000 kr. på konto nr. [...87] ikke kan anses for yderligere omsætning i [virksomhed1] ApS, og dermed er der heller ikke tale om maskeret udlodning til hovedanpartshaver [person1]. Der er tale om et beløb, der blev indsat på en spærret konto efter ønske fra SKAT, og først i oktober 2016 blev beløbet frigivet igen.

• • • • • •

For så vidt angår indkomståret 2013 har SKAT i afgørelsen af den 23. april 2014 fastslået, at hoveanpartshaver [person1] har modtaget maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS med 298.500 kr., hvilket ligeledes er baseret på en gennemgang af selskabets konti i [finans1].

Hertil bemærkes, at [virksomhed1] ApS fastholder, at omsætningen i selskabet er opgjort korrekt og udgør 4.517.113 kr. ekskl. moms, og ikke 4.815.613 kr. ekskl. moms som anført af SKAT i afgørelsen af den 23. april 2014, side 4.

Der skal i den forbindelse henvises til, at fakturaen til [virksomhed3] den 10. juli 2012 lød på 48.750 kr. inkl. moms. Kopi af fakturaen fremlægges som bilag 5. Ved en fejl kom [virksomhed3] til at overføre 300.000 kr. for meget, nemlig 348.750 kr. til [virksomhed1] ApS, jf. bilag 6. Dette beløb har SKAT medtaget ved opgørelsen af beløb inkl. moms, jf. bilag 2, side 11, hvilket ikke er korrekt.

På tilsvarende vis har SKAT også medtaget 30.000 kr. den 9. juli 2012 fra [virksomhed4] på trods af, at regningen alene lød på 20.000 kr., jf. bilag 6, hvor beløbet på 20.000 kr. fremgår.

Det gøres gældende, at omsætningen i [virksomhed1] ApS for 2012/2013 er opgjort korrekt, og at der dermed ikke er grundlag for at beskatte [person1] af maskeret udlodning fra selskabet med 298.500 kr.

...”

På mødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler den 6. september 2019 oplyste klageren, at han i de påklagede indkomstår har optaget lån af en ven. Klageren forklarede, at han har lånt penge en gang i mellem, og at parterne hver måned har underskrevet et lånedokument over, hvad klageren havde lånt i perioden. Klageren oplyste endvidere, at han mente, at lånene var ydet kontant.

Repræsentanten er den 30. september 2019 kommet med følgende bemærkninger til klagesagen:

”...

Som oplyst i vores skrivelse af den 4. september 2019 blev [by1] Skifteretsdom af den 6. januar 2014 anket til Østre Landsret, der afsagde dom i sagen den 3. november 2014, jf. bilag 136.

Som det fremgår af udskriften fra Østre Landsrets dombog, drejede ankesagen sig alene om, hvorvidt [virksomhed1] ApS' krav i konkursboet havde status som separatistkrav ifølge konkurslovens § 82, eller som simpelt krav i medfør af konkurslovens§ 97. Under gengivelsen af parternes procedure fremgår det bl.a., at SKAT for landsretten har anerkendt, at [virksomhed1] ApS har et tilbagesøgningskrav på 344.655 kr. mod [N.K.], nu under konkurs. Dette er også gengivet i landsrettens præmisser, hvor der indledningsvis anføres følgende: "For landsretten er det ubestridt, at [virksomhed1]. har et tilbagesøgningskrav på 344.655 kr. i relation til den indbetaling af 345.000 kr., som [virksomhed1]. via sin bank foretog til [N-K.]s bankkonto."

Konkret fandt Østre Landsret, at kravet alene kunne anerkendes som et simpelt krav, idet der ved indsættelsen af 345.000 kr. på transportørens bankkonto skete en sammenblanding med de penge, der i forvejen var på kontoen.

Som det fremgår, blev [virksomhed1] ApS dømt til at betale 44.000 kr. i delvise sagsomkostninger for begge retter (for byretten var SKAT, Økokrim oprindeligt blevet dømt til at betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til [virksomhed1] ApS).

Som [person1] forklarede på mødet den 6. september 2019, og som det også er refereret i mødereferatet side 2, 5. afsnit, lånte [person1] penge hos sin gode ven [person2] i de omhandlede indkomstår. Som bilag 137 og bilag 138 fremlægges underskrevne lånebeviser af henholdsvis den 1. februar 2012 og 1. april 2012. Som det fremgår, lånte [person1] 30.000 kr. den 1. februar 2012 og 25.000 kr. den 1. april 2012, altså sammenlagt 55.000 kr. i 2012.

Som det fremgår af SKATs privatforbrugsberegning (SKATs bilag 9), er der ikke taget højde for disse private lån fra [person2] til [person1]. Også i 2011 lånte [person1] penge af [person2], nærmere bestemt 25.000 kr. den 1. juli 2011 og 35.000 kr. den 1. november 2011. Kopi af lånebevis mellem parterne fremlægges som bilag 139 og bilag 140. Heller ikke for 2011 er der taget højde for disse private lån ved opgørelsen af privatforbruget for [person1].

I den af SKAT udarbejdede privatforbrugsberegning er der for 2012 under "Skattepligtig indkomst før AM-bidrag" anført 143.411 kr., og for 2013 er der anført 211.633 kr. Som bilag 141 og bilag 142 fremlægges årsopgørelserne for [person1] for 2012 og 2013. Som det fremgår, er der anført en lønindkomst før AM-bidrag på 154.725 kr. for 2012, og i årsopgørelsen for 2013 er der anført en lønindkomst på 235.668 kr. før AM-bidrag. For 2012 er lønindkomsten således

11.314 kr. højere end den af SKAT anførte i privatforbrugsberegningen, og for 2013 er lønindkomsten 24.035 kr. højere. Hertil kommer de oven for nævnte lån fra [person2], der heller ikke er taget for i beregningen af [person1]s privatforbrug.

For så vidt angår kontoudtog for 2011 er det ikke lykkedes at fremskaffe yderligere fra banken, men i SKATs bilag 5 (kontoudtog for Driftskonto Erhverv med kontonr. [...04]) forefindes kontoudskrift for perioden fra 1. juni 2011 til 30. december 2011, jf. bilag 143. Som det fremgår, var der en indbetaling på 80.000 kr. den 6. juni 2011 (markeret med gul). Der er tale om selskabets anpartskapital, som blev indbetalt i forbindelse med stiftelsen af selskabet i 2011. Som bilag 144 fremlægges udskrift fra www.biq.dk, der viser, at selskabets stiftelsesdato er anført til 22. august 2011. Der er således ikke tale om betaling for udført arbejde i relation til de 80.000 kr.

(...)

Som også anført på mødet - og som gengivet i referatet - har [person1] tidligere indleveret materiale til SKAT og efterfølgende modtaget meddelelse om, at alt var i orden. Som bilag 145 fremlægges kopi af SKATs skrivelse af den 13. marts 2015 med overskriften "SKAT har ingen bemærkninger til jeres oplysninger". I skrivelsen anføres det bl.a., at:

"Vi har gennemgået selskabets regnskabsgrund/ag for indkomståret 2012/2013 og 2013/2014. Vi har kigget på:

Selskabets underleverandører

Vi har ingen bemærkninger til oplysningerne og foretager os ikke mere i sagen."

...”

Endvidere er repræsentanten den 5. november 2019 kommet med følgende bemærkninger til klagesagen:

”...

I SKATs afgørelse af den 23. april 2014 er det bl.a. anført, at [person1]s privatforbrug for 2011 og 2012 er henholdsvis negativt og lavt, hvilket ifølge SKAT indikerer, at [person1] skulle have modtaget ubeskattede midler til dækning af sit privatforbrug. I den forbindelse har SKAT uden nærmere dokumentation skønnet, at [person1] i 2012 skulle have modtaget 130.000 kr. i udbytte fra sit selskab, [virksomhed1] ApS. Der er ikke redegjort nærmere for, hvorledes dette beløb på 130.000 kr. fremkommer.

SKAT har som bilag 9 fremlagt en oversigt over [person1]s privatforbrug for perioden 2011-2013. Som drøftet under kontormødet den 6. september 2019, er vi ikke enige i den af SKAT udarbejdede opgørelse, og [person1] har efterfølgende sammen med sin revisor, [person6], udarbejdet en privatforbrugsberegning vedrørende 2012, der fremlægges som bilag 146.

Som det fremgår, er der i denne opgørelse taget højde for samtlige udgifter, som [person1] afholdt i 2012, ligesom der også er indregnet samtlige de indtægter, som [person1] havde i 2012.

For så vidt angår "Lønindkomst netto i alt 2012", er der taget udgangspunkt i den selvangivne lønindkomst på 154.725 kr. fratrukket AM-bidrag med 8 %, kr. 12.378 kr., svarende til i alt 142.347 kr.

Derudover er der også taget højde for de lån, som [person1] optog i 2012 hos [person2]på i alt 55.000 kr., jf. de som bilag 137-140 fremlagte lånebeviser. Den lave udgift til husleje skyldes, at [person1] i 2012 alene havde et værelse til sin rådighed.

...”

Repræsentanten har fremsat følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

”...

Efter en nærmere gennemgang af forslaget kan det oplyses, at vi fuldt ud kan tilslutte os nedsættelsen på 298.000 kr. for indkomståret 2013.

Derimod fastholder vi, at der ikke er grundlag for at beskatte [person1] af maskeret udlodning på 130.000 kr. for indkomståret 2012. I den forbindelse skal der efter vores opfattelse henses til den af [person1]s revisor, [person6], udarbejdede privatforbrugsberegning vedrørende 2012, der er fremlagt som bilag 146.

I denne opgørelse er der taget højde for samtlige udgifter, som [person1] afholdt i 2012, ligesom der også er indregnet samtlige de indtægter, som [person1] havde i 2012. For så vidt angår "Lønindkomst netto i alt 2012", er der taget udgangspunkt i den selvangivne lønindkomst på 154.725 kr. fratrukket AM-bidrag med 8 %, kr. 12.378 kr., svarende til i alt 142.347 kr. Derudover er der også taget højde for de lån, som [person1] optog i 2012 hos [person2] på i alt 55.000 kr., jf. de som bilag 137-140 fremlagte lånebeviser. I tilknytning hertil bemærkes, at de underskrevne lånebeviser efter vores opfattelse dokumenterer, at [person1] har modtaget de nævnte lån fra [person2].

Der er således plads til et rimeligt privatforbrug i 2012, hvorfor der ikke er grundlag for en skønsmæssig forhøjelse af indkomsten.

...”

Landskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. Skatteforvaltningen kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomståret udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Indkomsten kan forhøjes, hvis det selvangivne privatforbrug er negativt eller usandsynligt lavt. Skatteforvaltningen kan skønsmæssigt fastsætte en indkomst, så den giver skatteyderen mulighed for at have et rimeligt privatforbrug i indkomståret. Hvis der påvises en yderligere indtægtskilde for skatteyderen, kan indkomsten også forhøjes. Det følger af en fast praksis, og der henvises til Højesterets dom refereret i SKM2011.208H.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der henvises til SKM 2008.905 H.

Det fremgår af ligningslovens § 16 A, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer.

Indkomståret 2012

Det fremgår af den privatforbrugsopgørelse, som SKAT har udarbejdet, at klagerens privatforbrug i indkomståret 2012 udgjorde 33.146 kr.

Repræsentanten har anført, at SKATs privatforbrugsopgørelse er fejlbehæftet, og at der ikke er tilgået midler fra selskabet til klageren.

Landsskatteretten tiltræder den af Skatteankestyrelsen udarbejdede privatforbrugsopgørelse, hvorefter privatforbruget udgør 13.960 kr.

Da klagerens privatforbrug herefter ikke giver mulighed for, at klageren klageren/klagerens husstand kan have haft et rimeligt privatforbrug, finder Landsskatteretten, at klagerens indkomst kan forhøjes skønsmæssigt.

SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 130.000 kr. Efter den skønsmæssige forhøjelse kommer klagerens privatforbrug op på 143.960 kr.

Klageren har ikke dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at han har haft et lavere privatforbrug end det skønsmæssig fastsatte.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation for klagerens faktiske privatforbrug. Den af repræsentanten fremlagte privatforbrugsopgørelse kan ikke lægges til grund for en ændret afgørelse, da opgørelsen ikke er underbygget af objektiv dokumentation som f.eks. kvitteringer. Et gennemsnitligt privatforbrug for en husstand af samme størrelse som klagerens udgjorde i indkomståret 2012 198.311 kr. Privatforbruget ligger efter den skønsmæssige forhøjelse derfor fortsat under gennemsnittet for en husstand af samme størrelse som klagerens. Landsskatteretten bemærker endvidere, at privatforbruget i indkomståret 2012 ved forhøjelsen bringes op på linje med privatforbruget i indkomståret 2013.

For så vidt angår midler, som klageren har modtaget som lån, finder Landsskatteretten ikke, at klageren har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad godtgjort, at han har modtaget lån fra en ven på 25.000 kr. og 35.000 kr., der kunne dække privatforbruget.

Det er ved afgørelsen lagt vægt på, at de fremlagte lånebeviser ikke kan lægges til grund for en ændret afgørelse. Det er oplyst, at lånene er ydet kontant, og det er derfor ikke muligt at følge pengestrømmen fra långiver til klageren. Landsskatteretten anser det derfor ikke for godtgjort, at klageren har modtaget beløbene og anvendt midlerne i husstandens privatforbrug.

SKAT har ved forhøjelsen af klagerens skattepligtig indkomst anset indkomsten for at stamme maskeret udlodning fra klagerens selskab.

Landsskatteretten finder, at det er berettiget, at SKAT har anset indkomsten for at være tilgået klageren som maskeret udlodning fra selskabet, og derfor er skattepligtig efter ligningslovens § 16 A.

På baggrund af ovenstående stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse for indkomståret 2012.

Indkomståret 2013

SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 298.500 kr. for indkomståret 2013 på baggrund af indsætninger på selskabets konto. SKAT har anført, at midlerne må anses for at være maskeret udlodning til klageren, da selskabets kapital ultimo ikke giver plads til forhøjelsen.

Repræsentanten har oplyst, at klageren den 10. juli 2012 ved en fejl kom til at overføre 300.000 kr. til det forkerte selskab, og at [virksomhed1] ApS har forsøgt tilbagesøgning af beløbet.

Landsskatteretten anser det for godtgjort, at de konstaterede indsætninger på selskabets bankkonto, ikke er tilgået klageren, og derfor ikke skal henføres til den skattepligtige indkomst.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at det af selskabets kontoudtog fremgår, at selskabet den 10. juli 2012 har overført 345.000 kr. til [person3]. Endvidere har selskabet forsøgt tilbagesøgning af beløbet og har anmeldt krav på 344.655 kr. i konkursboet for selskabet. Henset til at SKATs forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst inkl. moms i alt udgør 299.998 kr. og ud fra oplysningerne fra klageren, finder Landsskatteretten efter en konkret vurdering, at klageren har godtgjort, at midlerne må anses for at være tilgået [N.K.], hvilket er årsagen til, at midlerne ikke fremgår af selskabets kapital ultimo. Landsskatteretten finder derfor ikke, at omsætningen i selskabet er udloddet til klageren uden beskatning.

Landsskatteretten tiltræder endvidere den af Skatteankestyrelsen udarbejdede privatforbrugsopgørelse, hvorfor klagerens privatforbrug kan opgøres til 157.037 kr. Klagerens privatforbrug i indkomståret 2013 må anses for at være rimeligt. Landsskatteretten finder derfor ikke grundlag for en skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst.

På baggrund af ovenstående ændres SKATs afgørelse således, at forhøjelsen af dens skattepligtige indkomst nedsættes til 0 kr.