Kendelse af 07-06-2017 - indlagt i TaxCons database den 06-07-2017

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2008

Skattepligtig indkomst

Ikke godkendt fradrag for husleje

109.377 kr.

0

109.377 kr.

2009

Skattepligtig indkomst

Ikke godkendt fradrag for husleje

40.461 kr.

0

40.461 kr.

2010

Skattepligtig indkomst

Ikke godkendt fradrag for udgifter

318.313 kr.

0

318.313 kr.

2011

Skattepligtig indkomst

Ikke godkendt fradrag for udgifter

48.160 kr.

0

48.160 kr.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS er stiftet den 10. marts 1995. Hovedanpartshaveren har samme adresse som selskabet på [adresse1] [by1]. Forinden var selskabets adresse [adresse2], [by2] og tidligere [adresse3], [by3].

Selskabet havde tilbage i 2007 solgt sit security-selskab, [virksomhed2] System, til et hollandsk/dansk selskab. [virksomhed2] var datterselskab til [virksomhed1] ApS.

Ifølge årsregnskabet for 2011 består selskabets aktivitet i at drive handel, industri, fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt besiddelse af ejendom.

Hovedanpartshaveren har forklaret, at selskabets aktiviteter bestod i at udarbejde en række projekter. Blandt andet har selskabet været med til at udgive en børnebog, [...], som er skrevet af hovedanpartshaveren. Salget af bogen udgjorde den eneste omsætning i indkomståret 2011.

Derudover har hovedanpartshaveren forklaret, at de andre projekter i selskabet indbefattede udvikling af hygiejneboks (osteklokke) og køkkenbælte. Herudover var der forsøg på vin avl/-kursus fra en vingård i Frankrig samt udarbejdelse af en app. Projekterne har ikke genereret omsætning i selskabet.

Lokaleomkostninger

Af selskabets årsregnskab for indkomstårene 2008 – 2011 fremgår følgende:

2008

2009

2010

2011

Omsætning

0

0

0

-9.801

Eksterne omkostninger

213.597

239.666

387.191

72.763

Personale omkostninger

0

0

4.562

0

Regnskabsmæssige afskrivninger

103.400

50.600

0

0

Resultat før finansielle poster

316.997

290.266

391.753

62.962

Finansielle poster - netto

-256.655

+72.681

+23.858

+1.923

Regnskabsmæssigt resultat før skat

-573.651

-217.585

-367.895

-61.039

Opgørelse af skattepligtig indkomst: Bl.a. er skønsmæssig andel af husleje, el og varme tilbageført ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst

0

125.000

?

0

Selvangivet skattepligtig indkomst

-281.954

-360.401

-297.231

-61.039

SKAT har modtaget skattemæssige specifikationer for indkomstårene 2008 og 2009. Der er ikke fremlagt skattemæssige specifikationer for 2010 og 2011.

Af selskabets årsrapport for 2008 fremgår, at selskabet havde et negativt resultat før finansielle poster på 316.997 kr. Af de skattemæssige specifikationer fremgår, at dette beløb udelukkende bestod af lokaleomkostninger.

I årsrapporten er der refunderet lokaleomkostninger med 207.600 kr. Lokaleomkostningerne er herefter for indkomståret 2008 udgiftsført med i alt 109.377 kr.

Der er ikke tilbageført udgifter vedrørende lokaleomkostninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2008.

Af selskabets årsrapport for 2009 fremgår, at selskabet har haft et resultat før finansielle poster på 290.266 kr. Af de skattemæssige specifikationer fremgår, at 285.461 kr. af dette beløb udgør lokaleomkostninger.

Ifølge årsrapporten er der refunderet lokaleomkostninger med 120.000 kr. Lokaleomkostningerne er herefter for indkomståret 2009 udgiftsført med i alt 165.461 kr.

Den skattepligtige indkomst for 2009 for selskabet er endvidere reduceret med 125.000 kr. I årsregneskabets tekstangivelse er det anført, at beløbet vedrører ”Skønsmæssig andel af husleje, el og varme anses som ej fradragsberettiget”. Selskabet har således foretaget fradrag med 40.461 kr. i indkomståret 2009.

Ifølge folkeregisteret boede klageren og ægtefællen også på [adresse3] indtil den 15. september 2010. Hovedanpartshaveren har til SKAT oplyst, at selskabet brugte kælderen og flere rum i stueetagen som mødelokaler på [adresse3] i [by3]. Der blev i kælderen opbevaret kontormøbler og flere reoler med ca. 60 mapper fra salget af selskabets datterselskab 2006.

Der er fremlagt lejekontrakt for selskabets lejemål. Huslejekontrakten vedrører [adresse3] i [by3] og er underskrevet af [person1], Israel, som udlejer, og [virksomhed1] ApS, som lejer den den 22. juni 2008. Af lejekontrakten fremgår, at lejemålet er beliggende på adressen [adresse3] i [by3] består af 240 m2 beboelse, at erhvervslokaler udgør 0 m2, at lejemålet begynder den 1. juli 2008, at lejemålet er tidsbegrænset i 1 år, at den årlige leje udgør kr. 272.400, svarende til en månedlig husleje på kr. 22.100 + et månedligt vandbidrag på kr. 300. Det fremgår endvidere, at lejemålet ikke må benyttes til andet end beboelse for hovedanpartshaveren og hans ægtefælle. Ved allonge til lejekontrakt dateret 16. maj 2009 fremgår, at lejemålet forlænges mellem parterne med 2 år til endelig fraflytning den 30. juni 2011.

Der er fremlagt plantegning over huset, udarbejdet af klageren.

Ifølge BBR udgør det beboet areal 263 m2 på [adresse3] i [by3]. Det bebyggede areal udgør 146 m2, kælder 97 m2, udnyttet tagetage på 114 m2 og garage på 35 m2. [adresse3] i [by3] er en sidevej til [adresse4] i et parcelhuskvarter. [adresse3] ligger parallelt mellem [adresse5] og [adresse6] ved [...].

Hovedanpartshaveren har på mødet med Skatteankestyrelsen forklaret, at han havde aftalt med udlejer, at han gerne måtte bruge enkelte lokaler til at holde møder i selskabets regi på trods af kontraktens ordlyd.

Generelt om udgifter

Der er ikke fremlagt saldobalance eller kontoplan for 2010 og 2011. Der mangler saldobalance for indkomstårene 2010 og 2011, samt kontospecifikationer for 2010 og 2011. Grundbilag mangler for indkomståret 2010. Der er fremlagt enkelte bilag for 2011.

Hovedanpartshaveren har oplyst, at selskabets regnskabsmateriale fra tiden før den 2. juli 2011 er gået til ved skybrud den 2. juli 2011. Der er fremlagt brev af 22. august 2011 fra [virksomhed3]. Det fremgår, at [virksomhed3] har kvitteret for anmeldelsen om vandskaden og vedlagt en opgørelse af erstatningen på i alt 12.790 kr.

Diverse udgifter 2010

Selskabet har i årsrapporten for 2010 et regnskabsmæssigt resultat på 367.895 kr. Resultatet er fremkommet ved, at selskabet i årsrapporten for 2010 opgjort de samlede omkostninger før finansielle poster til 391.753 kr. og fratrukket finansielle omkostninger for i alt 23.858 kr.

Selskabet har selvangivet sin skattepligtige indkomst til -297.231 kr. Finansielle poster er kun oplyst regnskabsmæssigt ifølge årsregnskabet for 2010 til netto 23.858 kr. Det vil sige, at det skattepligtige resultat før finansielle poster udgør kr. 321.089 (kr. -297.231 + kr. 23.858).

Der er for indkomståret 2010 fremlagt bankkontoudtog for selskabet. Det fremgår af selskabets kontoudtog, at selskabet har afholdt udgifter til [virksomhed4] på i alt 1.477,03 kr. ved følgende overførsler:

Dato

Tekst

Beløb

07-06-10

[virksomhed4]

534,74 kr.

18-08-10

[virksomhed4]

942,29 kr.

I alt

1.477,03 kr.

Det fremgår af selskabets kontoudtog, at selskabet har afholdt udgifter til selskabets hjemmeside på i alt 1.298,75 ved følgende overførsler:

Dato

Tekst

Beløb

07-06-10

[...] internet

578,75 kr.

18-06-10

[...]

45,00 kr.

18-06-10

[...]

90,00 kr.

27-10-10

[...] internet

585,00 kr.

I alt

1.298,75 kr.

Af øvrige udgifter på bankkontoen fremgår, at der er afholdt udgifter til ”[...]”, ”[...]”, ”[virksomhed5]”, ”[...] el”, ”[...]”, ”[virksomhed6]”, ”[...]”, ”[...]” m.v.

Diverse udgifter 2011

Ifølge årsregnskab for 2012 har selskabet haft omsætning på 62.962 kr. Det selvangivne skattepligtige underskud for 2011 er lig med det regnskabsmæssige underskud.

Der er for indkomståret 2010 fremlagt bankkontoudtog for selskabet, samt enkelte bilag.

Der er fremlagt bilag for selskabets afholdelse af udgifter til [virksomhed4] for i alt 5.952,29 kr. ved 4 fakturaer på henholdsvis 3.810,73 kr., 891,75 kr., 888,75 kr. og 361,06 kr. fra [virksomhed4] til selskabet faktureret udgifter til mobilabonnement vedrørende mobilnummer, som anvendes af hovedanpartshaveren. Alle beløb er inklusiv moms.

Der er fremlagt fakturaer fra [...] for månederne februar 2011, maj 2011, august 2011 og november 2011 vedrørende fastnettelefon, TV/radio, bredbånd og sikkerhedspakke på i alt 4560 kr., som er stilet til selskabet og hovedanpartshaveren.

Der er fremlagt bilag for selskabets afholdelse af udgifter til [...] og 3xmailhotel på i alt 940 kr. inkl. moms.

Der er fremlagt bilag for selskabets afholdelse af udgifter til Forlaget [virksomhed7] ApS faktureret selskabet for tryk af 500 stk. bøger med kr. 13.199 ekskl moms.

Der ifølge selskabets kontoudtog afholdt udgifter til den 27. februar 2011 på i alt 4.540 kr. med overførselsteksten ”037070 [hotel1]”. Selskabet har oplyst, at lanceringen af bogen [...] skete den 27. februar 2011 på [hotel1].

Der er på selskabets bankkonto indgået 2.101 kr. vedrørende salg af bøger. Det er oplyst at der er modtaget kontant 7.700 kr. ved lancering af [...] den 27. februar 2011 for indkomståret 2011. Selskabets revisor har oplyst, at der var en differentieret salgspris på mellem kr. 39 – kr. 69 på bogen afhængig af antal solgte bøger. Efter modtagelsen af opgørelse over bogpriser er der mellem SKAT og revisor opnået enighed om, at der er solgt 299 bøger. Vareforbruget for indkomståret 2011 er herefter ansat til 7.893 kr. mens varelager ultimo 2011 på kr. 5.306 kr.

Af øvrige udgifter på kontoudtog fra [...], fremgår, at der er indkøbt toiletpapir, køkkenrulle, diverse rengøringsartikler, [...dk], [...], [...], [...dk], Taxi, [...] , [...], [...dk], [...], [...], [...], [...dk], [...], [...], [...] og [...dk].


SKAT har udsendt forslag til afgørelse den 16. oktober 2013 og traf afgørelse den 19. marts 2014.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 109.377 kr. for indkomståret 2008, med 40.461 kr. for indkomståret 2009, med 318.313 kr. for indkomståret 2010 og 48.160 kr. for indkomståret 2011.

Som begrundelse herfor, er anført følgende:

”1.1. Begrundelse for forslag til ændring

Selskabet er omfattet af bogføringslovens bestemmelser.

Af bogføringslovens § 6, stk. 1 fremgår bl.a., at bogføringen skal tilrettelægges og udføres således at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes.

Skat har flere gange anmodet om selskabets regnskabsmateriale/-grundlag for indkomstårene 2008-2011 til brug for en efterprøvelse af årsregnskabets tal og selskabets selvangivne skattepligtige indkomst for indkomstårene 2008 – 2011.

Da selskabet har oplyst, at al selskabets regnskabsmateriale er gået til ved vandskade og at det ikke har været muligt at rekvirere/gendanne saldobalancer og kontospecifikationer fra eventuelle revisorer, har SKAT med udgangspunkt i de af selskabet indsendte bilag, løbende bankkontoudtog og selskabets oplysninger i øvrigt opgjort selskabets skattepligtige indkomst.

Husleje – [adresse3]

Hovedanpartshaver har oplyst dels ved møde her på kontoret og dels ved mails, at selskabet brugte kælderen og flere rum i stueetagen som mødelokaler. I kælderen blev opbevaret diverse kontormøbler og pc’er tillige med stigereoler indeholdende ca. 60 mapper fra salget af datterselskabet i 2006. Videre er oplyst, at selskabet og hovedanpartshaveren fraflyttede [adresse3] d. 15/9 2010, hvilket for så vidt angår hovedanpartshaveren og dennes hustru stemmer overens med folkeregisteret.

Videre har hovedanpartshaver oplyst, at på grund af uenighed mellem udlejer og selskabet som lejer betaltes kun husleje til marts 2010, trods senere fraflytning, mod selskabet som lejer accepterede tabet af indbetalt depositum (depositum kr. 66.000 er aktiveret selskabets årsregnskab med status d. 31/12 2009) på kr. 66.000 og en PH-lampe som hovedanpartshaver ejede privat. Tabet af selskabets indbetalte depositum på kr. 66.000 og hovedanpartshaverens private PH-lampe er udokumenteret.

Når henses til at lejemålet ifølge lejekontrakten kun må anvendes til privat beboelse tillige med arten og omfanget af selskabets virksomhed ifølge foreliggende oplysninger, er det SKATs opfattelse, at selskabets betaling af husleje, varme, el m.v. vedrørende [adresse3] i [by3] i sin helhed vedrører hovedanpartshaveren privat. Der er ligeledes henset til, at en eventuel erhvervsmæssig anvendelse af nogle rum i stueetage og kælder ikke udelukker hovedanpartshavers private anvendelse af samme. At der som anført af selskabet skulle foreligge en skriftlig samtykkeerklæring om at lejemålet også måtte anvendes erhvervsmæssigt, er ikke dokumenteret. Det kan således ikke lægges til grund, at ejendommen skulle være anvendt delvist til erhvervsmæssige formål, som anført af selskabet.

Selskabets betaling for hovedanpartshaverens private huslejeudgifter er således selskabet uvedkommende, hvorfor fradrag ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2008 – 2010 ikke kan godkendes jf. statsskattelovens § 6 litra a. Selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2008 og 2009 forhøjes med henholdsvis kr. 109.377 og kr. 40.461 (som er forskellen fra det i 2009 regnskabsmæssige udgiftsførte beløb på kr. 165.461 og det skattemæssige tilbageførte beløb på kr. 125.000). For indkomståret 2010 er fradrag for husleje kr. 131.602 ikke godkendt med samme begrundelse som for 2008 og 2009, hvorfor fradrag for husleje ikke kan indarbejdes i SKATs opgørelse af selskabets godkendte skattepligtige resultat for 2010 – se opgørelsen heraf efterfølgende.

Selskabets betaling af hovedanpartshaverens private huslejeudgifter anses som maskeret udbytte til hovedanpartshaveren jf. ligningslovens § 16A, stk. 2, nr. 1. Der er herved henset til, at pengestrømme ud af et selskab alt andet lige må være afholdt i hovedanpartshaverens interesse i kraft af dennes dominerende indflydelse. Hovedanpartshaveren beskattes af selskabets betaling for lejemålet som udbytte for indkomstårene 2008 og 2009 med henholdsvis kr. 109.377 og kr. 165.461. Udlodningen for indkomståret 2010 på kr. 131.602 indgår i SKATs samlede opgjorte opgørelse for 2010 – se opgørelse heraf efterfølgende.

Hovedanpartshaveren vil blive orienteret herom direkte fra SKAT.

2010

Manglende grundbilag

Selskabet har på grund af vandskade ikke kunne dokumentere eksterne udgifter fuldstændigt ved grundbilag ej heller ved en løbende bogføring i form af kontospecifikationer. Ved SKATs gennemgang af selskabets løbende bankkontoudtog for indkomståret 2010 og ved en sammenholdelse med de delvist indsendte dokumenterede udgiftsposter for 2011, kan SKAT herefter opgøre følgende for indkomståret 2010:

Mobiludgifter

Af selskabets løbende bankkontoudtog fremgår følgende:

DatoTekstbeskrivelseBeløb

7/6-10[virksomhed4]534,74

18/8-10[virksomhed4]942,29

I alt1.477,03

Udgift til mobil kan godkendes med kr. 1.477 jf. statsskattelovens § 6 litra a.

Udgifter til hjemmesider

Af selskabets løbende bankkontoudtog fremgår følgende:

DatoTekstbeskrivelseBeløb

7/6-10[...] internet578,75

8/6-10dk hotstmaster45,00

8/6-10[...]90,00

27/10-10[...] internet585,00

I alt1.298,75

Udgift til hjemmesider kan godkendes med kr. 1.299 jf. statsskattelovens § 6 litra a.

Øvrige udgifter

Af selskabets løbende bankkontoudtog fremgår af tekstbeskrivelsen, at der er sket betaling til [...], [...], [virksomhed5], [...], [...], [virksomhed6], og nogle uforklarlige tekstangivelser – f.eks. ”[...]” d. 12/8-10 og ”park am pl. kunde” d. 11/10-10. I lighed med indkomståret 2011 mangler disse udgifter umiddelbart en erhvervsmæssig relevans og anses derfor at vedrører hovedanpartshaveren privat. Udgifterne er således selskabet uvedkommende, hvorfor udgifterne ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst jf. statsskattelovens § 6 litra a.

At selskabet skulle have afholdt diverse rejseudgifter i 2010, som påberåbt af hovedanpartshaver ved møde her på kontoret, er udokumenteret og kan derfor ikke lægges til grund. Der er ikke modtaget grundbilag ej heller rejsebeskrivelse til belysning af en eventuel erhvervsmæssig relevans, hvorfor fradrag ikke kan godkendes jf. statsskattelovens § 6 litra a.

Aktietab 2010

At selskabet skulle have haft et aktietab for indkomståret 2010 på 246 t.kr., som anført af hovedanpartshaveren, kan ikke lægges til grund. Ved vurderingen heraf er henset til, at et eventuelt aktietab ville være bogført under finansielle poster. Der henvises til behandlingen heraf, som omtales under punkt 2 efterfølgende.

MOMS 2010

Selskabet har angivet kr. 0 i både salgs- og købsmoms. På grund af manglende grundbilag for købsmomsen for 2010 kan denne ikke godkendes afløftet jf. momsbekendtgørelsens § 84 jf. momslovens § 55.

2011

Omsætning 2011

Ifølge foreliggende er der på selskabets bankkonto indgået kr. 2.101 vedrørende salg af bøger. Det er oplyst at der er modtaget kontant kr. 7.700 ved lancering af [...] d. 27/2 2011 for indkomståret 2011 (bilag 49). Omsætningen for 2011 udgør således i alt kr. 9.801 for salg af bøger. Beløbet er inklusiv moms. Varesalg er skattepligtig jf. statsskattelovens § 4 litra a med kr. 7.841 og momspligtigt jf. momslovens § 4 med kr. 1.960.

Eksterne udgifter 2011

Mobiludgifter

Ved bilagsreference 48, 56, 57 og 59 på henholdsvis kr. 3.810,73, kr. 891,75, kr. 888,75 og kr. 361,06 – alle inkl. moms er fra [virksomhed4] til selskabet faktureret/opkrævet udgifter til mobilabonnement, tilvalg og forbrug vedrørende mobilnr. [...] for bruger: [person2].

Af momslovens § 38, stk. 2 fremgår, at hvor varer og ydelser benyttes både til fradragsberettigede formål og for virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed. SKAT har skønnet at mobilen anvendes 50 % erhvervsmæssigt og 50 % privat af [person2], hvorfor der alene kan godkendes fradrag for 50 % af afgiften eller kr. 595 (kr. 36 + kr. 89 + kr. 89 + kr. 381).

Det resterende beløb er fradragsberettiget jf. statsskattelovens § 6 litra a med kr. 5.358 (kr. 325 + kr. 800 + kr. 803 + kr. 3.430).

Udgifter til [...]

Fakturaer fra [...] er modtaget for månederne februar 2011, maj 2011, august 2011 og november 2011 vedrørende fastnettelefon, TV/radio, bredbånd og sikkerhedspakke stilet til selskabet og hovedanpartshaveren privat.

Udgiften til abonnement vedrørende TV og radio vedrører hovedanpartshaveren privat og er dermed selskabet uvedkommende hvorfor udgiften hertil ikke er fradragsberettiget jf. statsskattelovens § 6 litra a. Tilsvarende kan momsen heraf ikke afløftes jf. momslovens § 37.

Udgiften til fastnettelefon og bredbånd skønnes i lighed med mobiludgiften at anvendes 50 % til fradragsberettigede formål, hvorfor momsen kan afløftes med 50 % jf. momslovens § 38, stk. 2 og udgør halvdelen af kr. 912 eller kr. 456. Den resterende udgift til fastnettelefon og bredbånd er fradragsberettiget jf. statsskattelovens § 6 litra a med kr. 4.100.

Udgifter til hjemmesider

Ved bilagsreference 37, 51, 52, 53, 54 og 58 er afholdt udgifter til [...] og 3xmailhotel i alt kr. 940 inkl. moms. Beløbet er fradragsberettiget jf. statsskattelovens § 6 litra a med kr. 752 og momsen kan afløftes med kr. 188 jf. momslovens § 37.

Forlaget [virksomhed7] ApS

Ved bilagsreference 22 har Forlaget [virksomhed7] ApS faktureret selskabet for tryk af 500 stk. bøger med kr. 13.199 ekskl moms. Momsen udgør ifølge faktura kr. 3.300 som ifølge momslovens § 37 kan afløftes.

Fradrag for kr. 13.199 kan godkendes i takt med salg af bøgerne. Ifølge udleveret bog er fortrykt en salgspris på kr. 69. Ifølge selskabets omsætning er der således solgt 142 stk. bøger (kr. 9.801/kr. 69). Det vil sige at der er et varelager af bøger pr. 31/12 2011 på forskellen med 500 stk. og de solgte 142 stk. eller 358 stk. på varelager. Vareforbrug kan herefter godkendes fratrukket med kr. 3.749 (kr. 13.199/500 stk. x 142 stk.), som er fradragsberettiget jf. statsskattelovens § 6 litra a.

[hotel1]

Ifølge hovedanpartshaverens kontoudtog fra Diners er der d. 27/2 2011 trukket i alt kr. 4.540 med tekstreference 037070 [hotel1]. Selskabet har oplyst, at lanceringen af bogen [...] skete d. 27/2 2011 på [hotel1]. I mangel af en faktura og henset til at lanceringen kan være sket i [hotel1]’s konference-/mødelokaler uden drikkevarer eller anden lignende momsydelser, kan moms ikke godkendes afløftet jf. momslovens § 37. Udgiften på kr. 4.540 kan godkendes fratrukket ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst jf. statsskattelovens § 6 litra a.

Øvrige udgifter

Af kontoudtog fra bl.a. Diners, fremgår indkøb til toiletpapir, køkkenrulle, diverse rengøringsartikler, [...dk], [...], [...], [...], [...dk], Taxi, [...], [...], [...dk], [...], [...], [...], [...dk], [...], [...], [...] og [...dk] mangler en erhvervsmæssig relevans og anses derfor at vedrører hovedanpartshaveren privat. Udgifterne er således selskabet uvedkommende, hvorfor udgifterne ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst jf. statsskattelovens § 6 litra a.

Selskabets godkendte skattepligtige resultat og momsopgørelse kan herefter sammenfattes således:

20102011Moms 2011

Omsætning0-7.841-1.960

Vareforbrug03.7493.300

Eksterne omkostninger:

Mobiludgifter [...]1.4775.358595

Udgift til hjemmesider1.299752188

Udgifter til [...]04.100456

[hotel1] 04.5400

Godkendt skattepligtigt underskud2.77610.658

Godkendt moms. Købs- og salgsmoms netto2.579

Selskabet har ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2010 og 2011 selvangivet et skattepligtigt underskud før finansielle poster på henholdsvis kr.321.089 og kr. 62.962 (Selvangivet skattepligtigt underskud for 2010 udgør kr. 297.231 efter finansielle poster. Finansielle poster er kun oplyst regnskabsmæssigt ifølge årsregnskabet for 2010 på netto kr. +23.858. Det vil sige et skattepligtigt resultat før finansielle poster udgør kr. 321.089 (kr. -297.231 + kr. 23.858). Selvangivet skattepligtigt underskud for 2011 er lig det regnskabsmæssige underskud.)

Det vil sige, at reguleringerne for 2010 og 2011 udgør en forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst på grund af manglende dokumentation på henholdsvis kr. +318.313 (kr. 321.089 – kr. 2.776) og kr. +52.304 (kr. 62.962 – kr. 10.658) jf. statsskattelovens § 6 litra a.

De udokumenterede pengestrømme anses i mangel af andre holdepunkter for at være afholdt i hovedanpartshaverens interesse i kraft af dennes dominerende indflydelse. Hovedanpartshaveren beskattes af den maskerede udlodning som aktieudbytte jf. ligningslovens § 16A, stk. 2, nr. 1 der for indkomståret 2010 udgør kr. 388.977, som er forskellen mellem det regnskabsmæssige underskud før finansielle poster kr. 391.753 og det godkendte underskud før finansielle poster kr. 2.776.

For indkomståret 2011 udgør den maskeret udlodning til hovedanpartshaveren kr. 52.304, som er forskellen mellem det regnskabsmæssige underskud før finansielle poster kr. 62.962 og det godkendte underskud før finansielle poster kr. 10.658.

(...)

1.2.2. Foreløbig afgørelse

2008 og 2009

Selskabets skattepligtige indkomst for 2008 og 2009 forhøjes med ikke godkendt fradrag for hovedanpartshaverens private husleje for 2008 og 2009 med henholdsvis kr. 109.377 og kr. 40.461.

Selskabets betaling af hovedanpartshaverens private husleje anses som maskeret udlodning for denne for indkomstårene 2008 og 2009 på henholdsvis kr. 109.377 og kr. 165.461 jf. ligningslovens § 16A, stk. 2, nr. 1.

Der henvises til begrundelsen herfor i afsnit 1.2.

2010 og 2011

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2010 og 2011 forhøjes med ikke godkendt fradrag jf. statsskattelovens § 6 litra a på henholdsvis kr. 318.313 og kr. 52.304.

Udokumenterede pengestrømme ud af selskabet anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren for indkomstårene 2010 og 2011 jf. ligningslovens § 16A, stk. 2, nr. 1 på henholdsvis kr. 388.977 og kr. 52.304.

Der henvises til begrundelsen herfor i afsnit 1.2.

(...)

1.4. Endelig afgørelse

Vareforbrug for 2011

Selskabet/revisor har oplyst, at der var en differentieret salgspris på mellem kr. 39 – kr. 69 på bogen afhængig af antal solgte bøger. Efter modtagelsen af opgørelse over bogens priser ved forskellige antal solgte eksemplarer, lægges det af revisor oplyste antal solgte bøger på 299 stk. til grund. Der er herefter opnået enighed om et vareforbrug for indkomståret 2011 på kr. 7.893 og et varelager ultimo 2011 på kr. 5.306.

Selskabets/revisors indsigelse er således imødekommet for så vidt angår vareforbrug for indkomståret 2011. SKATs tidligere forslåede forhøjelse for indkomståret 2011 nedsættes herefter med kr. 4.144 og det yderligere vareforbrug indarbejdes i den samlede opgørelse for indkomståret 2011 vedlagt som et tilrettet bilag 1.

Udokumenterede udgifter for 2010 og 2011

Af statsskattelovens § 6 fremgår, at ”Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage:

a. Driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger;”

SKAT har foretaget en fuldstændig gennemgang/kontrol af posterne på selskabets løbende bankkontoudtog for indkomstårene 2010 og 2011. I den forbindelse er det konstateret, at selskabet ikke har haft yderligere udgifter for indkomstårene 2010 og 2011 udover de af SKAT allerede godkendte, som fremgår af foranstående afsnit 1.2 (når bortses fra vareforbrug for indkomståret 2011 som omtalt ovenfor).

Et eventuelt skønsmæssigt fradrag for indkomstårene 2010 og 2011, som anført af revisor, er ulovhjemlet og kan derfor ikke imødekommes.

Der er således ikke med selskabets/revisors bemærkninger og indsigelser fremkommet nye oplysninger, der kan begrunde en ændring af SKATs opfattelse. Afgørelse er truffet i overensstemmelse med SKATs forslag til ændring af d. 16/10 2013. Selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2010 og 2011 forhøjes med henholdsvis kr. 318.313 og kr. 48.160 (kr. 52.304 – kr. 4.144 i yderligere godkendt vareforbrug).

Ukendte ikke dokumenterede udgifter betalt af selskabet anses for en maskeret udlodning til hovedanpartshaveren jf. ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1 for indkomstårene 2010 og 2011. Ved vurderingen heraf er der henset til, at udokumenterede pengestrømme ud af et selskab alt andet lige må være afholdt i hovedaktionærens interesse i kraft af dennes dominerende indflydelse.

Udlodning til selskabets hovedanpartshaver beskattes hos denne som udbytte for indkomstårene 2010 og 2011 med henholdsvis kr. 388.977 og kr. 48.160. Dette gælder, hvad enten udlodningen sker i form af deklareret udbytte eller i form af ydelser, der tilflyder anpartshaveren uden at denne yder et tilsvarende vederlag.

Der henvises endvidere til SKATs begrundelse under afsnit 1.2.

Huslejeudgifter og selskabets aktivitet

Selskabet har ifølge indsendt årsregnskab for indkomstårene 2008 – 2011 omsætning på henholdsvis kr. 0, kr. 0, kr. 0 og kr. 9.801. Sidtsnævnte omsætning vedrører udelukkende salg af bogen – [...].

At selskabets aktivitet udover bogsalget også skulle omfatte aktivitet i forbindelse med kokkebælte og osteklokke, som anført af hovedanpartshaveren, er udokumenteret. En enkelt mail af d. 3/2 2014 (efter skattesagens opståen) fra [person3], som på hovedanpartshaverens forespørgsel om samtaler, korrespondance og erklæringer vedrørende kokkebælte og osteklokke er foregået med selskabet, blot bekræfter hovedanpartshaverens forespørgsel, kan ikke lægges til grund. Ved vurderingen heraf er henset til, at samme [person3] netop har indgået den fremlagte og underskrevne hemmeligholdelsesaftale med hovedanpartshaverens enkeltmandsvirksomhed – [virksomhed8] , CVR. nr. [...1]. Der foreligger således hverken dokumentation, materiale eller korrespondance i øvrigt for det af hovedanpartshaverens anførte. Derudover bemærkes, at eventuelle afholdte udgifter, som måtte være dokumenteret afholdt i forbindelse med en eventuel påtænkt udvidelse af selskabets aktivitet ikke er fradragsberettiget jf. statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a.

At der som anført af hovedanpartshaveren skulle have været en del arbejde i forbindelse med salget af selskabets datterselskab i 2007 og mindst 3 år frem er udokumenteret. Ved vurderingen heraf er henset til, at den fremlagte earn out aftale ikke kan stå alene, når det af samme side 8 punkt 5.2 litra a fremgår, at der skulle være indgået en ansættelseskontrakt og konkurrenceklausul, som ikke er modtaget. Dokumentation for det af hovedanpartshaveren påståede arbejde og et eventuelt omfang i indkomstårene 2007 – 2010 er således ikke dokumenteret.

At selskabet skulle have afholdt udgifter i forbindelse med en påtænkt erhvervelse af vingård i Frankrig er ikke dokumenteret og kan derfor ikke lægges til grund. De modtagne e-mails vedhæftet diverse billeder og beskrivelser af vingårde i Frankrig samt en afsluttende mail af d. 27/6 2010 med et ønske om et eventuelt møde i [by3] eller [by4] dokumenterer hverken den erhvervsmæssige relevans for selskabet, selskabets afholdelse af eventuelle udgifter eller udgifternes størrelse.

På baggrund af det foreliggende, kan det ikke anses for godtgjort, at arten eller omfanget af selskabets virksomhed/aktivitet i eventuelle indrettede kontorer/mødelokaler og kælder på hovedanpartshaverens privatadresse – [adresse3] i [by3] – udelukker, at rummene kan benyttes privat. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at selskabets dokumenteret aktivitet, herunder behovet for arkivplads, ikke gjorde en særlig indretning af rummene påkrævet og at rummene var i umiddelbar tilknytning til husets andre rum – trods en eventuel separat indgang til et af kontorerne i husets gavl. Kontoret med en eventuel separat indgang er ifølge den indsendte plantegning ikke aflukket fra husets øvrige rum.

Derudover er der lagt vægt på, at en eventuel aktivitet (kokkebælte og osteklokke) i hovedanpartshaverens personlig virksomhed – [virksomhed8] – ikke er afholdt i relation til selskabets aktivitet men derimod i hovedanpartshaverens private regi – selskabet/hovedanpartshaveren har således ikke godtgjort, at rummene udelukkende var anvendt erhvervsmæssigt i relation til selskabet. Desuden er der ud fra en helhedsbetragtning, lagt vægt på, at der er tale om interessesammenfald mellem hovedanpartshaveren og selskabet, og at hovedanpartshaveren/selskabet ikke har afkræftet formodningen for, at kontor-/mødearealet står til rådighed for privat anvendelse. En uafhængig tredje mand ville næppe leje et eller flere fællesrum i hovedanpartshaverens private bolig hvorfor markedslejen derfor ville være lig 0 kr.

Der er således ikke med selskabets/revisors bemærkninger og indsigelser fremkommet nye oplysninger, der kan begrunde en ændring af SKATs opfattelse. Afgørelse er truffet i overensstemmelse med SKATs forslag til ændring af d. 16/10 2013.

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2008 og 2009 forhøjes med ikke godkendt fradrag for hovedanpartshaverens private huslejeudgifter på henholdvis kr. 109.377 og kr. 40.461 (som er forskellen fra det i 2009 regnskabsmæssige udgiftsførte beløb på kr. 165.461 og det skattemæssige tilbageførte beløb på kr. 125.000 lig manglende regnskabsmæssig modpost).

Hovedanpartshaveren beskattes af selskabets betaling for lejemålet som udbytte for indkomstårene 2008 og 2009 med henholdsvis kr. 109.377 og kr. 165.461.

For indkomståret 2010 er fradrag for hovedanpartshaverens private huslejeudgifter ikke godkendt med samme begrundelse som for 2008 og 2009, hvorfor fradrag for husleje ikke er indarbejdet i SKATs opgørelse af selskabets godkendte skattepligtige resultat for 2010.

Med hensyn til revisors påstand om forældelse af indkomstårene 2008 og 2009 henvises til side 2 under afsnittet ligningsfristen for indkomstårene 2008 og 2009.

Selskabets opfattelse

Selskabet har nedlagt principal påstand om, at indkomstårene 2008 og 2009 er forældet.

Der er nedlagt subsidiær påstand om, at selskabets skattepligtige indkomst nedsættes med 109.377 kr. for indkomståret 2008, med 40.461 kr. for indkomståret 2009, med 318.313 kr. for indkomståret 2010 og 48.160 kr. for indkomståret 2011.

Der er nedlagt endnu mere subsidiær påstand om, selskabets skattepligtige indkomst nedsættes med et skønsmæssigt lavere beløb, da det ikke skal komme selskabet til skade, at selskabets bogføring er gået til grunde.

Det er gjort gældende, at indkomståret 2008 og 2009 ikke kan anses for at være omfattet af den forlængede frist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, da der ikke foreligger en kontrolleret transaktion.

Det er yderligere gjort gældende, at [virksomhed1] ApS har haft erhvervsmæssig aktivitet i 2008-2011. Det har ikke været muligt at fremskaffe dokumentation for udgifterne, da dette er gået tabt under skybruddet i 2011.

Da det ikke kan dokumenteres eller fuldstændig godtgøres, at der ikke har været indeholdt en mindre andel af private poster i de afholdte omkostninger, har [virksomhed1] ApS indvilget i, at der kun tages 50 % fradrag for udgifterne.

Selskabets bemærkninger til kontorindstillingen:

Selskabet er kommet med følgende bemærkninger til kontorindstillingen:

”Skat har efterlyst dokumentation for min opfyldelse af aftale omkring earnout. Køber har udarbejdet brevpapir hvor [virksomhed1]s adresse er anført forneden og som er mailet til dig.

Der blev genereret et salg i årene 2008-09-10 på omkring 4.0 mio.kr. men finanskrisen lukkede købernes moderselskab det danske selskab ned. Så der blev ingen earn out til [virksomhed1]. [virksomhed1] ApS hjemstedsadresse var i perioden 2007-2010 [adresse3] ligesom reg.hos Skat. Al dokumentation som jeg frivilligt har fremlagt har skat bevidst fordrejet.

Lejeaftale er indgået med virksomheden [virksomhed1] ApS og med passus om at familien [person2] også kunne bebo ejendommen dette var for at tilgodese udlejer.det er jo irrelevant for skat. Det er et mellemværende mellem udlejer og lejer. Stats.aut rev.har egenhændigt og med sin ekspertise opdelt lejemålet og reguleret over mellemregning. Sideløbende blev der arbejdet med følgende aktiviteter:

Oste/pølse skærer i hygiejne boks.

Thrmokande med indikator for Tom.

Servietholder til skjorte.

Solenergipaneler med akku.

[...] vingård.

Min vilje app.

Bog sorte panter.

Efter flytning til [adresse2] opbevarede vi regnskaber mm. i pulterrum p.kælder sommer 2011 blev [by2] ramt af stormflod og ikke blot regn som ifølge skat. altså atter en fordrejning fra Skats side. Vi fik også fuld erstatning men regnskabs materiale gik tabt bl.a. rotteforurening.

Ifølge Danmark statistik er der reg.300 tusind virksomheder heraf er mere end 50 tusind i perioden små virksomheder/enkeltmands som ovenpå finanskrisen etablerer sig privat/garager/kældre mm. Det er alt lige fra håndværkere til forfattere og app udviklere mm. Det er grundlaget for dansk erhvervsliv. Jeg behøver vel ikke nævne navne. Jeg startede selv på longjohn med udbringning af mælk og mejeriprodukter da jeg var 13 år og sideløbende solgte damestrømper. Efterfølgende flere virksomheder bl.a. [virksomhed9] til [virksomhed10]. Jeg føler mig ikke objektivt og positivt behandlet af Skat. De kæmpede mere for at beholde deres job end yde retfærdighed. jeg forventer efter 10 år at modtage kompensation.”

Landsskatterettens afgørelse

Forældelse

Efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, udløber den ordinære frist for genoptagelse efter § 26, stk. 1 og 2 i det sjette år efter indkomstårets udløb for skattepligtige omfattet af § 3 B i skattekontrolloven eller § 13 i tonnageskatteloven for så vidt angår kontrollerede transaktioner.

Klageren er eneanpartshaver i selskabet og omfattet af personkredsen i skattekontrollovens § 3B. Skattekontrollovens § 3B omfatter enhver økonomisk transaktion mellem hovedanpartshaveren og selskabet. Der henvises til SKM2012.92.HR og samt SKM2014.504.

SKAT har udsendt forslag til afgørelse den 16. oktober 2013 og traf afgørelse den 19. marts 2014.

SKAT afgørelse kan derfor ikke anses for forældet.

Lokaleomkostninger

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Udgifter, der vedrører formuesfæren/indkomstgrundlaget, kan ikke fradrages efter bestemmelsen.

Det er en betingelse for fradragsret, at der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften.

Bevisbyrden for, at der er tale om en fradragsberettiget driftsomkostning, påhviler selskabet.

Det er ikke dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at udgiften til lokaleomkostninger er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6. Der er henset til, at klageren bor privat i lejemålet, at arbejdsværelset er egnet til privat brug, og at det ikke anses for godtgjort, at selskabets aktiviteter har medført et øget behov for lokaler eller har påført hovedanpartshaveren væsentlige merudgifter til boligen.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Diverse udgifter

Der er fremlagt kontoudtog for selskabet for 2010 og 2011. Der er fremlagt enkelte bilag for 2011. Det fremgår af kontoudtog og bilag, at selskabet har afholdt omkostninger til TV, mobil, hjemmeside, udgifter til tryk af bog, samt indkøb i diverse supermarkeder, m.v.

SKAT har godkendt fradrag for enkelte udgifter i selskabet. Det er ikke på baggrund af de fremlagte kontoudtog og bilag dokumenteret eller sandsynliggjort, at udbetalingerne er medgået til yderligere afholdelse af selskabets erhvervsmæssige udgifter, jf. statsskattelovens § 6.

Det er uden betydning, at selskabets bogføring er gået til grunde under en vandskade. Risikoen for bogføringsmaterialets hændelige undergang påhviler selskabet. Der henvises til SKM2013.572.VLR.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.