Kendelse af 01-09-2015 - indlagt i TaxCons database den 02-10-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2012

Værdi af fri bil

82.500 kr.

0 kr.

82.500 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har siden den 5. maj 2009 været ansat som disponent hos det tyske selskab [virksomhed1] GmbH, der er hjemmehørende i [Tyskland]. Arbejdstiden er 125 timer månedligt og vederlaget er ifølge ansættelseskontraktens aftalt til 2.060 euro. Fra samme tidspunkt er han ansat i det danske selskab [virksomhed2] A/S, der er hjemmehørende i [by1], 12 timer ugentligt.

Ifølge klagerens tyske ansættelseskontrakt har han fået en personbil stillet til rådighed.

Af ansættelseskontrakten med det danske selskab fremgår, at klageren udover sin løn får fri telefon og et tankkort.

Den 19. maj 2010 sendte [virksomhed1] GmbH en ansøgning om afgiftsfritagelse for den tysk indregistrerede bil med reg.nr. [reg.nr.1] til Motorkompetencecentret. Bilens værdi inkl. moms men eksklusiv registreringsafgift er oplyst til 224.386 kr. Følgende fremgår af ansøgningen:

”... Det er en firmabil der stilles til rådighed for vores medarbejder:

[person1]

[adresse1], [by2]

[by3]

CPR-nr.. ...

Han skal bruge bilen til at køre til og fra arbejde i, samt til kørsel når han repræsentere firmaet i udlandet. Det forventes, at han kører ca. 30.000 km om året, hvoraf de 22.000 km forventes at blive brugt til firmakørsel hovedparten i udlandet, dog vil der være nogle ture i Danmark – procentuelt ca. 10 %.”

Af vedhæftet registreringsbevis fremgår, at bilen er indregistreret 1. gang den 14. september 2007 samt at [virksomhed1] GmbH er registreret som ejer den 5. juni 2009. Forud herfor var udlejningsvirksomheden [virksomhed3] GmbH, 65760 [Tyskland], registeret ejer.

Den 10. juni 2010 gav SKAT, [Motorcenter], klageren tilladelse til at køre i Danmark i bilen, uden at der skal betales registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 5. Med tilladelsen fulgte en toldattest, som skal befinde sig i bilen, når han kører i Danmark. Tilladelsen indebærer, at klageren og hans husstand må køre i bilen i Danmark uden begrænsninger, så længe bilen bruges mest erhvervsmæssigt uden for Danmark. Det betyder samtidig, at bilen ikke må bruges af andre end klageren og hans husstand. Det fremgår endelig af tilladelsen, at klageren skal udfylde og indsende blanket 21.016 til brug for værdiansættelse af bilen, hvis klageren skal beskattes af fri bil. Blanketten er ikke indsendt.

SKAT og Politiet stoppede klageren i forbindelse med en kontrol på [adresse2] i [by4] mandag den 4. juni 2012, hvor han kørte i firmabilen. Ifølge SKAT oplyste klageren, at han var på vej til arbejde. Samme dag konstaterede SKAT, at der ikke skete beskatning af fri bil. Se nedenstående uddrag af SKATs notat i sagen:

”Kontrol af biler ved [adresse2] i [by4] den 4/6-2012.

Sk.yder stoppet i ovennævnte kontrol om morgenen ca. kl. 7. Kom kørende i en BMW 320d og fremviste en afgiftsfritagelse. Oplyste at han var på vej på arbejde. Efterfølgende konstateret at der ikke sker beskatning af fri bil.

Sk.yder er ansat ved [virksomhed2] i [by1] samt i datterselskabet [virksomhed1] Gmbh i [Tyskland], hvor bilen er stillet til rådighed fra. Om eftermiddagen den 4.6.2012 kontaktede jeg firmaet ved [person2] (?), som sk.yder havde oplyst var chefen. Det var han åbenbart ikke og alle kunne jo udgive sig for at være fra Skat. Sk.yder brugte kun bilen til at køre ud til kunder.

Ringede til nr. i [by1] og her var det sk.yder der tog telefonen.

Efterfølgende bedt sk.yder om at indsende dok. For det selvangivne udenlandske løn. Er modtaget og der sker ikke beskatning af fri bil. Herudover er der indsendt ansættelseskontrakter hvoraf det fremgår at sk.yder har fået stillet fri bil til rådighed fra maj 2009 fra [virksomhed1], [Tyskland] + arbejder 12 timer pr. uge ved den danske afdeling. Det er ikke oplyst hvem der er den ansvarlige leder.”

Ifølge samme notat har skattemedarbejderen også den efterfølgende dag kontaktet firmaets danske nummer, hvor han fik fat i en anden medarbejder (muligvis det den [person3], som klageren kender) og forklarede, at han manglede en overordnet at tale med. Han blev igen stillet om til [person2], som dog var meget oprevet over, at SKAT ikke havde styr på noget, og der kom ikke noget ud af telefonsamtalen.

Ifølge Motorregisteret er [person1]s private bil, [reg.nr.2], Suzuki Swift, årgang 1999, afgangsført hos ham den 3. marts 2011, hvor hans tidligere ægtefællen blev registreret som ejer.

Den 13. december 2012 har den tyske arbejdsgiver i forbindelse med sagen udarbejdet en erklæring til klageren, hvori selskabet bl.a. erklærer,

at [person1] fra den 10. juni 2010 måtte benytte den omtalte bil i forbindelse med diverse kundebesøg i Danmark, herunder må han parkere på hjemadressen, hvis han skal bruge bilen på nødvendige kundebesøg den følgende dag. Dette er ifølge den undertegnedes hukommelse aftalt i en samtale den 30. september 2009 og igen aftalt og fastlagt den 29. januar 2010.
at [person1]s arbejdstid i [virksomhed1] GmbH er mandag til onsdag.
at den omtalte bil fra begyndelsen af arbejdsforholdet og indtil den 10. juni 2010 ikke blev benyttet af [person1]. Den blev brugt af en anden kollega. Der blev i denne periode heller ikke stillet nogen anden bil til rådighed.
at benyttelsen først startede, da [person1] den 10. juni 2010 fik tilladelsen fra de danske myndigheder.
at bilen først er indregistreret den 5. juni 2009.
at der i 2009 – på grund af [person1]s arbejdsopgaver og krisen i transportbranchen – ikke var salgsaktiviteter i sammenhæng med kundebesøg, hvorfor der ikke var stillet nogen bil til rådighed. Dette ændrede sig først i juni 2010.
at de ugedage, hvor [person1] ikke arbejder hos [virksomhed1] GmbH, bliver bilen benyttet af selskabets ledelse.

SKAT har i afgørelse af 2. oktober 2012 forhøjet den skattepligtige indkomst med værdi af fri bil i 2009 beregnet til 70.000 kr. og i 2010 og 2011 beregnet til 82.500 kr.

SKAT har skønnet beregningsgrundlaget til 450.000 kr. på baggrund af en nyvognspris, der i 2007 ifølge [...].dk var 550.000 kr.

SKATs afgørelse

Den skattepligtige indkomst for 2012 er forhøjet med 82.500 kr. i værdi af fri bil.

Som begrundelse for ændringen i ansættelsen af den skattepligtige indkomst har SKAT anført følgende:

”I de indsendte lønsedler fra [virksomhed1] Gmbh fremgår der kun almindelig løn, og der er således ikke medregnet værdi af fri bil i de 126.000 kr., som du har selvangivet som udenlandsk indkomst på din selvangivelse for 2012.

Du skal beskattes af fri bil for 2009 og frem fordi:

- du har oplyst til undertegnede ved Skat- / Politikontrollen på [adresse2] den 4. juni 2012, at du dagligt kører til og fra arbejde

- du har fået stillet firmabil til rådighed af [virksomhed1] Gmbh fra maj 2009 jf. din ansættelseskontrakt – der er ingen restriktioner i din benyttelse af bilen fra selskabets side.

- Ved ansøgning om afgiftsfritagelse for bilen i 2010 er det oplyst, at bilen bl.a. skal bruges til at køre til og fra arbejde.

- du har ingen privat bil (din tidligere ægtefælle overtager jeres bil [reg.nr.2] den 3.3.2011, hvor I samtidigt flytter fra hinanden den 1.3.2011).

- du arbejder for / kører til 2 selvstændige selskaber, hvoraf det ene selskab / [virksomhed1] Gmbh stiller fri bil til rådighed

- den 4.6.2012 ringer jeg til din danske arbejdsgiver [virksomhed2] A/S i [by1] og her er det dig som tager telefonen – kørslen til denne arbejdsgiver er privat kørsel, idet det er et andet selskab, som stiller en firmabil til rådighed for dig. Du arbejder 12 timer i ugen for [virksomhed2] A/S i [by1] og der er derfor også kørsel hertil.

- du får jf. ansættelseskontrakten fra 2009 med [virksomhed2] A/S i [by1] stillet et tankkort til rådighed. Dette understøtter, at du har fri bil stillet til rådighed. Der er lighed med hvem der bestemmer omkring fri bil / benzinkort, idet [person2] står nævnt både i din danske og tyske ansættelseskontrakt.

- Tilladelsen fra Skat giver dig og din husstand tilladelse til at køre i bilen i Danmark uden begrænsninger.

- Ved telefonisk samtale med [person2] oplyser denne at bilen bl.a. også skulle bruges til kørsel imellem dit hjem og arbejdspladsen.

Da der er tale om en tysk bil skal der ske beskatning af bilens værdi inkl. dansk registreringsafgift. Bilens værdi er oplyst til 224.386 kr. ekskl. afgift jf. den indsendte blanket 21.022 fra [virksomhed1] Gmbh. Da jeg ikke har andre oplysninger på bilen skønnes beskatningsgrundlaget til 450.000 kr. Såfremt du mener, at beskatningsgrundlaget er forkert, bedes du fremsende bilag på bilen i form af købsbilag m.v. Bilen er fra 2007 og jf. [...] udgjorde nyvognsprisen 550.000 kr. i 2007.

Beskatning 2012:

Grundlag 450.000 kr. x 75 % (300.000 x 25 % + 37.500 x 20 %)82.500”

Klagerens opfattelse

Forhøjelsen af den skattepligtige indkomst med værdi af fri bil skal nedsættes til 0 kr.

Til støtte for den nedlagte påstand har klageren henvist til sine tidligere indlæg til SKAT og skatteankenævnet vedrørende ændringen af 2009 – 2011.

Af brev af 11. september 2012 til SKAT fremgår følgende:

”Jeg har modtaget et brev fra dig som ikke stemmer overens med de rigtige fakta. Jeg kan blandt andet nævne følgende punkter, som ikke stemmer overens:

- Jeg kører ikke selv dagligt til og fra arbejde.

- Jeg har ikke fået stillet firmabil til rådighed.

- Jeg har haft privat bil frem til 1. maj 2011. (Registreringsnummer: [reg.nr.2])

Desuden er det sket følgende:

- Jeg har ikke haft mulighed for, at erhverve egen bil ud fra min økonomiske situation - efter jeg blev skilt.

- Jeg har fra perioden i maj 2011 haft delvis kørelejlighed med en kollega.

- Jeg har delvist kunne låne bil af min kæreste — når hun har kunnet undvære den.

- Jeg har nogle dage om ugen, hvor jeg har arbejder hjemmefra.

Jeg har i forbindelse med kundebesøg i udlandet benyttet mig af en tysk indregistreret bil, som [virksomhed1] Gmbh, [Tyskland] for har stillet til rådighed.

Der er i den forbindelse søgt en tilladelse, når jeg er kommet for sent hjem fra disse kundebesøg og har måttet køre til min bopæl i [by2]. Jeg har haft/har ca. 3 kundebesøg om måneden.

(...)”

samt til sit brev af 27. december 2012 til skatteankenævnet, hvoraf følgende fremgår:

”Klagen gå i alt sin enkelthed ud på en fejl fra skattevæsnet, hvor jeg bliver stoppet ved en Skat - / Politikontrol i [...] d. 4juni 2012.
Jeg har i den forbindelse været på et kundebesøg i Tyskland fredagen før og kommet sent fra dette møde, hvor jeg efterfølgende har taget firmaets bil hjem til min bopæl i [by2] pr. [by3]. Til netop dette formål har jeg en tilladelse liggende i bilen. (Kopi vedlagt) Jeg får også lov til at køre videre - efter at have fremvist tilladelsen.
Samme eftermiddag ringer Hr. [person4] fra skattevæsnet i firmaet og vil tale med undertegnede og påstår efterfølgende flere ting, som der ingen hold er i.


- Påstår jeg har sagt, at jeg dagligt kører til og fra arbejde i denne bil (Påstand der ikke passer) - Påstår, at have talt med [person2], som ikke har været ansat i firmaet siden 2009. (Påstand der ikke passer)
- Påstår, at [person2] skulle have sagt, at jeg benytter bilen dagligt til og fra arbejde. (Påstand der ikke passer - ved ikke hvem han har talt med — hvis overhovedet nogen) - Ringer i firmaet og vil tale med [person3], som er ansat i et helt andet firma i [by1] (Tror ikke rigtig Hr. [person4] har styr på — hvem og hvad han har talt med personerne om fra denne skat - / Politikontrol. Jeg kender tilfældigvis [person3] — ikke særlig smart).

(...)”

Klageren har i sine bemærkninger til Landsskatterettens forslag til afgørelse af 5. juni 2015 yderligere anført:

- Jeg har først fået bevilliget en tilladelse 10 juni 2010 til (FLA 548). Derfor kunne det være interessant at vide, hvilken bil Skat mener jeg har kørt i indtil 10 juni 2010, som jeg bliver belastet for ? Derfor kan der ikke være tale om ”fri bil”.

(...)

- Desuden er der ikke taget højde for bilens værdi, som med årene skal nedskrives i forhold til den alder bilen har.

Landsskatterettens afgørelse

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når godet modtages som led i et ansættelsesforhold. Dette følger af ligningslovens § 16, stk. 1. Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens værdi udgør nyvognsprisen, når bilen er anskaffet af en arbejdsgiver højest tre år efter 1. indregistrering, herefter til 75 % af nyvognsprisen, jf. ligningslovens § 16, stk. 4. Bestemmelsen er ændret med virkning for indkomståret 2013, jf. lov nr. 921 af 18. september 2012.

Det følger af klagerens ansættelseskontrakt, at han har fået en bil stillet til rådighed. Det følger endvidere af ansøgning om afgiftsfritagelse af 19. maj 2010, at bilen af mærket BMW er stillet til rådighed for klageren. Landsskatteretten lægger således til grund, at klageren har rådet over den pågældende bil i 2012, og at han har anvendt bilen til og fra arbejde, som oplyst i ansøgningen om afgiftsfritagelse, hvilket også var tilfældet ved politiets standsning af bilen mandag den 4. juni 2012.

Det kan endvidere lægges til grund, at bilen har været parkeret på klagerens private bopæl fra fredag den 1. juni 2012 til mandag den 4. juni 2012, jf. klagerens egne oplysninger.

Kørsel mellem den sædvanlige bopæl og en arbejdsplads er som udgangspunkt privat, jf. ligningslovens § 9 B, stk. 1, litra a, modsætningsvist.

Når bilen holder på den private bopæl efter arbejdstids ophør er der endvidere en formodning for privat anvendelse. Denne formodning kan ikke afkræftes blot ved at hævde, at bilen udelukkende er anvendt til erhvervsmæssig brug. Derimod kræves et konkret bevis for, at bilen aldrig er anvendt til privat kørsel, eksempelvis i form af et løbende ført kørselsregnskab, jf. Højesteret i SKM2009.239.

Arbejdsgiverens erklæring af 13. december 2012 om, at bilen alene er anvendt i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel kan ikke uden yderligere bevis lægges til grund for afgørelsen. Da klageren ikke har ført et sådan bevis, er det med rette, at klageren er beskattet af værdi af fri bil i 2012. Der er herved også lagt vægt på, at klageren ikke er registreret som ejer af en bil efter marts 2011.

Ved værdiansættelsen af biler, der ikke indregistreres her i landet, og ved værdiansættelsen af biler, der er omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, anvendes samme værdi, som ville blive lagt til grund ved værdiansættelsen af en tilsvarende bil, der er anskaffet her i landet og indregistreret her, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 7. pkt. (dagældende lovbekendtgørelse nr. nr. 1017 af 28. oktober 2011).

SKAT har i mangel af andet grundlag skønnet nyvognsprisen til 450.000 kr. svarende til en skattepligtig værdi på 105.000 kr. pr. år fra ny. Klageren har ikke anført forhold, som giver grundlag for at ændre dette skøn, hvorfor SKATs afgørelse stadfæstes, således at klageren beskattes af 82.500 kr. svarende til 75 % af 105.000 kr.