Kendelse af 04-09-2015 - indlagt i TaxCons database den 18-09-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Fradrag for renteudgifter

5.220 kr.

18.828 kr.

5.220 kr.

Faktiske oplysninger

SKAT har godkendt fradrag for renteudgifter i indkomståret 2013 med renteudgifter til pengeinstitut på 4.622 kr. og renteudgifter af offentlig gæld på 598 kr., eller i alt 5.220 kr.

Renteudgifterne på 5.220 kr. svarer til de automatisk indberettede oplysninger til SKAT.

Skatteankestyrelsen har anmodet klageren om at opgøre de renteudgifter, som hun ønsker fradrag for i indkomståret 2013, vedlagt dokumentation for betalte renteudgifter for 2012 og 2013.

Klageren har ikke fremlagt en opgørelse over renteudgifter m.v.

SKATs afgørelse

SKAT har nægtet fradrag for yderligere renteudgifter, idet klageren ikke er anset for at have betalt sine renteudgifter i 2012.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at hun er berettiget til rentefradrag i indkomståret 2013 med 18.828 kr.

Klageren har anført, at SKAT har nægtet hende fradrag med 13.608 kr., der udgør forskellen på det ønskede rentefradrag på 18.828 kr. og de godkendte renteudgifter med 5.220 kr.

Klageren er af den opfattelse, at hun er berettiget til rentefradrag for pålagte renter i indkomståret, uanset om renterne er betalt eller ej.

Renteudgifterne på 18.828 kr. tillægges som gæld i 2013, hvorfor det er rimeligt, at fradrag for disse også gives i indkomståret 2013, da renterne ikke forsvinder men forbliver gæld, som skal betales.

Landsskatteretten afgørelse

Det fremgår bl.a. af ligningslovens § 5, stk. 8, at renteudgifter først kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori betaling sker, hvis renteudgifter m.v. for tidligere indkomstår i samme gældsforhold ikke er betalt inden udgangen af indkomståret.

Landsskatteretten finder, at klageren ikke er berettiget til yderligere rentefradrag end de renteudgifter på i alt 5.220 kr., som er indberettet til SKAT, jf. ligningslovens § 5, stk. 8. Landsskatteretten har lagt vægt på, at klageren på trods af opfordring herom ikke har dokumenteret, at hun ikke er i restance med betalingen af renterne for tidligere indkomstår, og at hun har betalt renterne inden udgangen af indkomståret.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.