Kendelse af 08-03-2019 - indlagt i TaxCons database den 30-03-2019

Journalnr. 14-1810085

Klagen skyldes, at SKAT i selskabets sambeskatningsindkomst har forhøjet selskabets underskud til fremførsel med i alt 104.731 kr. for indkomståret 2012, idet SKAT har godkendt datterselskabet fradragsret for den indgående moms i den skattepligtige indkomst med i alt 104.731 kr. for indkomståret 2012

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS (herefter selskabet) er et anpartsselskab, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under branchekode ”642020 Ikke-finansielle holdingselskaber”. Det er oplyst, at selskabet i indkomståret 2012 var sambeskattet med anpartsselskabet [virksomhed2] ApS (CVR-nr. [...1]) (herefter datterselskabet).

SKAT har den 20. december 2013 truffet afgørelse overfor datterselskabet, hvorefter SKAT ikke har imødekommet datterselskabets fradrag for indgående moms i alt 104.731 kr. for perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012. SKAT har herefter godkendt datterselskabet fradragsret for den indgående moms i den skattepligtige indkomst med i alt 104.731 kr. for indkomståret 2012.

Selskabets repræsentant har overfor Skatteankestyrelsen fremlagt selskabets og datterselskabets årsrapporter for 2012 og specifikationer hertil. Repræsentanten har videre fremlagt faktura af den 1. juli 2012 udstedt fra datterselskabet til det amerikanske selskab [virksomhed2] Inc. samt generelle bestemmelser for bevillinger fra [Fond1].

SKATs afgørelse

SKAT har den 20. december 2013 truffet afgørelse, hvorefter SKAT i selskabets sambeskatningsindkomst har forhøjet selskabets underskud til fremførsel med i alt 104.731 kr. for indkomståret 2012.

Der er herved bl.a. henvist til følgende:

”...

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Selskabet har i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 fratrukket købsmoms vedrørende køb af varer og ydelser på i alt 104.731 kr.

I samme periode har selskabet ikke haft momspligtige aktiviteter, da der udelukkende er indtægter i form af momsfrie tilskud fra [Fond1].

Der er jf. momslovens § 37 udelukkende fradrag for moms i det omfang de indkøbte varer og ydelser anvendes til selskabets momspligtige aktiviteter. Der har i 2012 ikke været momspligtige aktiviteter, og der kan derfor ikke fratrækkes købsmoms.

SKAT er enig med selskabets revisor i, at tilskud fra [Fond1] falder udenfor momslovens anvendelsesområde og dermed ikke påvirker fradragsretten.

Selskabets revisor er ikke fremkommet med yderligere oplysninger, som kan understøtte, at der har været momspligtige aktiviteter i selskabet eller at der fremover vil være momspligtige aktiviteter i selskabet. Der kan derfor ikke gives fradrag for købsmoms på det foreliggende grundlag.

SKAT opkræver derfor for meget fratrukket købsmoms, i alt 104.731 kr., jf. opkrævningslovens § 5, stk. 1.

Selskabet har fradragsret for momsen i den skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 6. Vi nedsætter derfor selskabets skattepligtige indkomst med 104.731 kr.

Punkter som SKAT har bemærkninger til

SKAT har gennemgået selskabets regnskabsmateriale og vedrørende repræsentationsudgifter er det konstateret, at det ikke fremgår af bilagene i hvilken anledning selskabet har afholdt repræsentationsudgifterne. Det henstilles, at selskabet fremover for at kunne opnå fradrag for repræsentationsudgifter anfører hvem der har deltaget og anledningen hertil.

Punkter som SKAT ikke har bemærkninger til

Der er ved gennemgangen af selskabets øvrige regnskabsmateriale ikke fundet anledning til at komme med bemærkninger udover de ovenfor anførte bemærkninger og ændringsforslag.

Ændringerne hos det sambeskattede selskab [virksomhed2] ApS betyder at underskud i sambeskatningsenheden ændres fra det selvangivne 757.861 kr. til 862.592 kr. i henhold til reglerne i ligningslovens § 15.

...”.

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse ændres, idet denne er truffet på et forkert grundlag.

Der er herved bl.a. anført følgende:

”...

På vegne af [virksomhed1] ApS ApS, CVR. nr. [...2], skal vi venligst påklage afgørelsen fra SKAT af 20. december 2013, idet vi finder at afgørelsen er truffet på et forkert grundlag.

Forhøjelsen er relateret til datterselskabet [virksomhed2] ApS, CVR. nr. [...1].

Selskaberne er sambeskattet og SKAT har som følge af ej godkendt fradrag for moms i [virksomhed2] ApS, reduceret den skattepligtige indkomst hos [virksomhed1] ApS med kr. 104.731,

Vi henviser til klage vedrørende [virksomhed2] ApS, indsendt til Landsskatteretten d.d.

...”.

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT i selskabets sambeskatningsindkomst har forhøjet selskabets underskud til fremførsel med i alt 104.731 kr. for indkomståret 2012, herunder om SKATs afgørelse af 20. december 2013 er truffet på et forkert grundlag.

Det er oplyst, at selskabet i indkomståret 2012 var sambeskattet med anpartsselskabet [virksomhed2] ApS (CVR-nr. [...1]).

SKAT har den 20. december 2013 truffet afgørelse overfor datterselskabet, hvorefter SKAT ikke har imødekommet datterselskabets fradrag for indgående moms i alt 104.731 kr. for perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012. SKAT har herefter godkendt datterselskabet fradragsret for den indgående moms i den skattepligtige indkomst med i alt 104.731 kr. for indkomståret 2012.

Selskabets repræsentant har overfor Skatteankestyrelsen fremlagt selskabets og datterselskabets årsrapport for 2012 og specifikationer hertil. Repræsentanten har videre fremlagt faktura af den 1. juli 2012 udstedt fra datterselskabet til det amerikanske selskab [virksomhed2] Inc. samt generelle bestemmelser for bevillinger fra [Fond1].

På baggrund heraf er det Landsskatterettens opfattelse, at selskabet ikke har dokumenteret eller på anden måde godtgjort, at SKATs afgørelse er truffet på et forkert grundlag.

Landsskatteretten bemærker, at denne i afgørelse af dags dato i sagsnr. [...] har godkendt datterselskabet fradrag for indgående moms med i alt 104.731 kr. for perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012. Landsskatteretten har videre i afgørelse af dags dato i sagsnr. [...] nedsat datterselskabets fradrag i den skattepligtige indkomst med i alt 104.731 kr. for indkomståret 2012.

Som følge heraf finder Landsskatteretten, at selskabets fradrag i den skattepligtige sambeskatningsindkomst nedsættes med i alt 104.731 kr. for indkomståret 2012.

SKATs afgørelse ændres dermed.