Kendelse af 28-11-2014 - indlagt i TaxCons database den 10-01-2015

Journalnr. 14-0620835

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Din opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2010: Godkendt fradrag for tab i forbindelse med kaution for K/S [virksomhed1]

0 kr.

487.500 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Du har deltaget som kommanditist i K/S [virksomhed1], der den 16. august 2004 har erhvervet en ejendom i England til udlejning. Ejendommen er solgt den 30. september 2010. Din andel af kommanditselskabet har udgjort 8 %.

Den 9. august 2007 har du som selvskyldnerkautionist påtaget dig at indestå for et lån på 3.881.894 kr. ydet til K/S [virksomhed1] af [virksomhed2] A/S. Af selvskyldnerkautionserklæringen fremgår, at din underskrift anses for kvittering for modtagelse af underskrevet kopi af omsætningsgældsbrev mellem debitor og kreditor, hvilket omsætningsgældsbrev selvskyldnerkautionserklæringen knytter sig til. Underskrift på erklæringen anses endvidere for en notering af, at betaling på nævnte omsætningsgældsbrev og selvskyldnerkautionserklæringen kun kan ske med frigørende virkning til [virksomhed2] A/S’ konto i [finans1].

Endvidere fremgår, at kautionsforpligtelsen maksimalt udgør 310.551,58 kr., og at dette beløb udgør en del af kautionistens resthæftelse overfor K/S [virksomhed1], og enhver betaling under kautionen fragår i resthæftelsen.

Det fremgår tillige, at kautionsforpligtelsen omfatter de til engagementet hørende rentetilskrivninger, morarenter, provisioner, gebyrer, restancer, eventuelle kurstab, omkostninger ved forsøg på inddrivelse af tilgodehavende hos debitor og andre lignende omkostninger.

[finans1] har i brev af 1. februar 2010 opgjort krav vedrørende K/S [virksomhed1] på i alt 4.276.229,39 kr. Med en ejerandel på 8 % i kommanditselskabet udgør din andel af gælden 342.098 kr. Ved misligholdelse af låneforholdet er [virksomhed2] A/S berettiget til at kræve de enkelte investorer for deres andel af resthæftelsen i selskabet.

Det fremgår af brevet fra [finans1] af 1. februar 2010, at du ikke var indstillet på at indgå i en samlet akkordløsning uden, at der var regresret mellem de betalende investorer. Dette krav kunne nogle af investorerne ikke acceptere.

Din revisor har oplyst, at du ikke har givet afkald på regres over for de andre investorer, men disse er enten gået konkurs eller er uden betalingsevne.

Resthæftelsen i kommanditselskabet udgjorde ved seneste regnskab (2008) 7.462.920 kr., hvoraf din andel udgjorde 597.034 kr., som du har modtaget opkrævning på.

Du har den 13. oktober 2010 indbetalt 400.000 kr. til [finans1] vedrørende K/S [virksomhed1]’ gæld til [virksomhed2] A/S og har modtaget saldokvittering på beløbet.

Du har afholdt udgifter til advokat og revisor på i alt 87.500 kr.

Der opstår herved et tab på i alt 487.500 kr., som du anser for tab på fordring.

Kommanditselskabet er senere gået konkurs, og ejendommen blev solgt med et stort tab.

SKATs afgørelse

SKAT mener ikke, at der er tale om en fordring efter kursgevinstlovens § 14. Din andel af resthæftelsen udgør 597.034 kr., som er den ikke indbetalte del af den vedtægtsbestemte stamkapital. Din andel af gæld til [virksomhed2] A/S udgør 342.098 kr. Der er således ikke opstået en fordring mod kommanditselskabet.

Investorerne hæfter solidarisk op til den enkeltes personlige hæftelse i kommanditselskabet. Da enkelte af de øvrige investorer ikke har betalt deres andel, er du forpligtet til at betale et større beløb inden for din hæftelse.

Da du har fået saldokvittering på 400.000 kr., har du udover din andel af gælden på 342.098 kr. betalt 57.902 kr.

Da der i henhold til ovenstående ikke er opstået en fordring vedrørende beløbet på 342.098 kr., kan der således heller ikke være fradrag for tab på fordring efter kursgevinstlovens § 14.

Der er heller ikke fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet tabet må anses for et ikke fradragsberettiget formuetab.

Vedrørende de resterende 57.092 kr. kan SKAT ikke godkende fradrag efter kursgevinstlovens § 14, da det ikke af brevet af 1. februar 2010 fra [finans1] fremgår, at der foreligger regres mellem investorerne. Det fremgår heller ikke, at du har opgjort krav mod de øvrige investorer og dermed opgjort en fordring, som du har forsøgt at opkræve. Beløbet må derfor anses for et ikke fradragsberettiget formuetab, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Udgiften til advokat og revisor på 87.500 kr., som du har afholdt i tilknytning til betaling af de 400.000 kr., anser SKAT ligeledes for et ikke fradragsberettiget formuetab, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Din opfattelse

Du har påklaget SKATs afgørelse, hvor fradrag for 487.500 kr. er nægtet. Du har gjort gældende, at der er fradrag efter reglerne i kursgevinstloven, idet fordringen er stiftet efter den 27. januar 2010, hvor Folketinget ændrede reglerne, således, at der er fradrag for tab på fordringer, hvor man som kautionist har mulighed for at fratrække det beløb, som man har måttet betale til banken, da kautionen blev aktuel.

Du har indfriet et kautionsbeløb på 400.000 kr. og har i denne forbindelse et regreskrav mod kommanditselskabet. Dette selskab bliver opløst i 2010 på grund af insolvens og kan derfor ikke betale regreskravet. Der er derfor fradragsret, jf. bestemmelserne i kursgevinstloven. Tabet udgør efter din opfattelse hele det indfriede beløb samt omkostninger til advokat og revisor, idet disse omkostninger har tilknytning til kautionsbeløbet.

Du har efterfølgende anført, at din ejerandel på 8 % af kommanditselskabet ikke overstiger de 25 %, der er nævnt i kursgevinstlovens § 14, stk. 2. Du har endvidere oplyst, at du ikke ejer nogen andel i [virksomhed2] A/S men alene hæfter som selvskyldnerkautionist.

Du er derfor fortsat af den opfattelse, at betingelserne for fradrag for tab på fordringer i medfør af kursgevinstlovens § 14, stk. 2, er opfyldt.

Du har gjort gældende, at du er berettiget til fradrag for tab på ejendommen solgt i september 2010. Tabet udgør 356.419 kr., hvortil skal tillægges udgifter til advokat og revisor på 87.500 kr., i alt 443.919 kr. Beløbet kan rummes i fradragskontoens saldo ultimo 2010, hvorved tabet kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst for 2010.

Du har fremlagt en opgørelse over fradragskontoen i perioden 2004 – 2010, hvoraf fremgår, at fradragskontoen ultimo 2010 udgør 532.733 kr. før og efter indskud.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten finder, at der ikke er fradragsret for beløbet på 487.500 kr., der dels vedrører indfrielse af ethvert mellemværende mellem dig og [virksomhed2] A/S, dels vedrører udgifter til advokat og revisor i tilknytning til mellemværendet. Retten har lagt vægt på, at du i henhold til skrivelse af 1. februar 2010 fra [finans1] har en resthæftelse til kommanditselskabet på 597.034 kr., hvilken resthæftelse banken på vegne af [virksomhed2] A/S har gjort krav på. Du har som debitor alene betalt din gæld, hvilket ikke berettiger til fradrag. Hvad angår udgifter til advokat og revisor på 87.000 kr. anses disse udgifter for at være tilknyttet din hæftelse til kommanditselskabet. Der er således ikke fradragsret for disse udgifter, da udgifterne ikke kan anses for at være afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgifterne kan derimod anses for et ikke fradragsberettiget formuetab.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.