Kendelse af 19-02-2015 - indlagt i TaxCons database den 18-04-2015

Sagens emne

Påstand om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2009, jf. skatteforvaltningsloven (SFL) § 27, stk. 1, nr. 8.

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2009

Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse

Nej

Ja

Nej

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Klageren har siden 1994 været ejer af virksomheden [virksomhed1].

Klageren har ikke rettidigt indgivet selvangivelse for 2009. SKAT har for indkomståret 2009 ansat den skattepligtige indkomst skønsmæssigt til 135.000 kr. Der er ligeledes ikke indgivet selvangivelse for indkomstårene 2010 – 2012.

SKAT har modtaget anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2009 den 24. september 2013 og en korrigeret anmodning 12. oktober 2013.

Det er oplyst, at klageren i perioden omkring indkomstårene 2009-2012 har været psykisk belastet, blandt andet som følge af at et konkurrerende selskab har anvendt klagerens firmanavn [virksomhed1]. Endvidere afgik klagerens mor ved døden i samme periode. Dødsdatoen er ikke oplyst.

Klageren har fremlagt et udateret brev fra klageren til [politiet] adresseret til vicepolitikommissær [person1] omhandlende en fejlregistrering af en firmabil i forbindelse med vejledning foretaget af en ansat ved [politiet] på Motorkontoret om firmaregistrering af bilen.

Fejlregistreringen medførte, at andre virksomheder havde mulighed for at anvende navnet ” [virksomhed1].”

Repræsentanten har i forbindelse med sagens behandling i Skatteankestyrelsen indsendt følgende:

Råbalance for indkomståret 2009
Redegørelse for [person2]s sygdomsforløb
Oplysning om hvornår [person2]s mor døde

Af den indsendte råbalance for indkomståret 2009 fremgår, at virksomhedens resultat før renter og afskrivninger udgør 33.251,13 kr. og efter afskrivninger et resultat på 57.003,99 kr.

Ligeledes er der indsendt dokumentation for, at klagers moder afgik ved døden i 2010.

SKATs afgørelse

SKAT har lagt til grund, at fristen for ordinær genoptagelse for indkomståret 2009 udløb 1. maj 2013, jf. SFL § 26, stk. 2.

Klageren er ikke berettiget til ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen, da betingelserne i SFL § 27, stk. 1 og stk. 2, ikke anses for opfyldt.

SKAT har henvist til, at det ikke er dokumenteret, at der foreligger særlige omstændigheder, som har gjort at klageren ikke har kunnet aflevere selvangivelsen indenfor den ordinære frist for genoptagelse af indkomstansættelsen.

SKAT har henvist til SKM2013.487.BR, hvor ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen blev afvist, da der ikke forelå en egentlig lægeerklæring.

SKAT har på det foreliggende grundlag ikke fundet, at der er mulighed for ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 1-8 eller stk. 2 og har fastholdt den skønsmæssige ansættelse af overskud af virksomhed for indkomståret 2009.

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har principiel nedlagt påstand om, at klageren for indkomståret 2009 har opfyldt de særlige omstændigheder for, at skatteansættelsen kan genoptages ekstraordinært efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8. Såfremt der sker genoptagelse af indkomstansættelsen for 2009, nedlægges der subsidiær påstand om, at overskud af selvstændig virksomhed nedsættes til 34.271 kr.

Det er urimeligt at opretholde en skatteansættelse, der er fastsat på et fejlagtigt grundlag.

Der er tale om særlige omstændigheder, bl.a. fordi klageren i en længevarende periode har været under en psykisk belastning, hvilket har medført, at klageren ikke har henvendt sig til SKAT på et tidligere tidspunkt.

Sygdomsforløbet er dokumenteret, hvorfor der i nærværende sag er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, jf. SKM2013.487.BR.

Der er endvidere henvist til, at der nu er udarbejdet en råbalance, der udviser et resultat af virksomhed, der er 100.729 kr. lavere end det selvangivne. Klageren har derfor anmodet om, at den skattepligtige indkomst nedsættes med 100.729 kr.

Fristen på 6 måneden fra det tidspunkt, hvor klageren har opnået kundskab om, at indkomstansættelsen var skønnet for høj af SKAT, og indtil tidspunktet hvor klageren har rettet henvendelse til SKAT er overholdt, jf. reglerne i SFL § 27, stk. 2.

Landsskatterettens afgørelse og begrundelse

Efter SFL § 26, stk. 2, skal en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse, senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Klageren har anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2009 den 24. september 2013. Anmodningen er således ikke fremsendt indenfor fristen i skattestyrelseslovens § 26, stk. 2, idet anmodningen skulle have været fremsendt senest 1. maj 2013.

Spørgsmålet om genoptagelse skal herefter afgøres efter bestemmelsen om ekstraordinær genoptagelse, jf. SFL § 27, stk. 1. Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er anført i bestemmelsen, som er udtømmende.

SFL § 27, stk. 1, nr. 1-7, indeholder en række objektive grunde til genoptagelse. Retten finder, at klager ikke opfylder betingelserne for genoptagelse efter disse.

Herefter kan spørgsmålet om genoptagelse alene afgøres efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Ifølge § 27, stk. 1, nr. 8, kan ansættelser genoptages ekstraordinært, når der foreligger særlige omstændigheder.

Ifølge bemærkningerne til den tidligere bestemmelse i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8, er bestemmelsens anvendelsesområde tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, der fører til, at det må anses for urimeligt, at opretholde ansættelsen udenfor de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive grunde i bestemmelsen. Af bemærkningerne fremgår, at bestemmelsen bl.a. kan finde anvendelse i tilfælde, hvor en urigtig ansættelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige, eller hvor skattemyndigheden har foretaget en åbenbar urimelig skønsmæssig ansættelse.

Bestemmelsen giver derimod ikke grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den skattepligtige har glemt et fradrag, eller hvor myndighederne har fortolket lovgivningen eller sagsforholdet forkert, medmindre myndighederne i den forbindelse har handlet ansvarspådragende.

To af Landsskatterettens medlemmer, herunder retsformanden finder ikke, at klageren har dokumenteret, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8.

Der henses til, at der ikke foreligger lægeerklæring på, at klageren i perioden indtil udløb af den ordinære frist for genoptagelse den 1. maj 2013, altså i en periode på mere end tre år, på grund af sygdom, har været ude af stand til at rette henvendelse til SKAT om forholdet.

Der kan i øvrigt henvises til SKM2013.487BR, hvor sagsøger ikke havde godtgjort, at han befandt sig i en tilstand, hvorefter han var ude af stand til at indsende selvangivelse eller inden for fristen at fremsætte begæring om genoptagelse, forelå sådanne særlige omstændigheder, at SKAT kunne behandle sagen trods fristoverskridelsen.

Et retsmedlem finder, at der foreligger særlige omstændigheder jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 8, der kan begrunde genoptagelse af indkomstansættelsen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.