Kendelse af 15-02-2016 - indlagt i TaxCons database den 22-04-2016

Journalnr. 14-0566301

Klagepunkt

Genoptagelse af skatteansættelsen

[Skatteankenævnet]s

afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2008

Nej

Ja

Nej

2009

Nej

Ja

Nej

Faktiske oplysninger

Klageren drev selvstændig tømrer- og bygningssnedkervirksomhed fra 1. januar 2004 til 29. maj 2012under CVR-nr. [...1].

Siden 1. oktober 2006 har klageren været medejer af en ejendom beliggende [adresse1], [by1]. Ejerandel udgør 33,33 % og ifølge foreliggende oplysninger er ejendommen en frugtplantage. Ejendomsværdi pr. 31. december 2008 udgør 2.950.000 kr. Heraf udgør stuehusværdi 1.418.700 kr. Vurderet areal udgør 44.603 m².

Klageren har været tilmeldt adressen [adresse1], [by1] fra 1. oktober 2006 til 27. august 2012.

2008

SKATs afgørelse af 13. september 2011 havde følgende ændringer:

Ikke medregnet overskud af virksomhed

71.666 kr.

Manglende lejeindtægt vedrørende [adresse1]

27.000 kr.

2009

SKATs afgørelse af 16. december 2011 havde følgende ændringer:

Overskud vedrørende [virksomhed1]

158.844 kr.

Overskud ved udleje af [adresse1]

97.457 kr.

Overskud ifølge regnskab

56.022 kr.

41.435 kr.

SKATs afgørelser af 13. september 2011 og 16. december 2011 blev ikke påklaget.

Klagerens repræsentant anmodede i breve af 30. april 2012 SKAT om genoptagelse af skatteansættelserne for 2008 og 2009 efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, idet skatteansættelserne ikke anses for korrekte.

SKAT afslog i breve af 7. juni 2012 og 6. august 2012 at genoptage skatteansættelserne for 2008 og 2009, idet der ikke var fremlagt nye oplysninger, redegørelser eller dokumentationer.

SKATs afgørelser af 7. juni 2012 og 6. august 2012 blev påklaget til [Skatteankenævnet] i breve af 7. september 2012 og 2. november 2012. [Skatteankenævnet] stadfæstede SKATs afgørelser den 15. oktober 2013.

Klagerens repræsentant er i brev af 29. juli 2015 anmodet om den i klagen anførte nærmere redegørelse samt det supplerende indlæg. På kontormøde med klagerens repræsentant den 2. oktober 2015 blev fremlagt:

1. Bilag 2 - ”Aftalebrev vedrørende foranstående udlån i 2008” mellem [person1], [person2] og [person3]. Aftalen med udlån af 80.000 kr. skulle dokumentere en stor del af de indsætninger, der var sket på klagerens bankkonto i 2008 er lån. Der blev ikke fremlagt dokumentation for pengestrømme.
2. Bilag 1 - Regnskab 2008 for ejendommen [adresse1]. Det kunne dog ikke konkret konstateres, om de af SKAT konstaterede manglende lejeindtægter på 81.000 kr. hvoraf klagerens andel udgør 27.000 kr. var medregnet. Kontospecifikation på bogføring mangler og ville efterfølgende blive fremsendt.
3. Bilag 3 – Privatforbrugsopgørelser 2008 og 2009.
4. Bilag 3A og 3B - Formue- og indkomstopgørelser 2008 og 2009.

[Skatteankenævnet]s afgørelse

Skatteankenævnet har ikke fundet, at der er grundlag for at pålægge SKAT at genoptage skatteansættelserne for indkomstårene 2008 og 2009. Der er ikke fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, som kan begrunde genoptagelsen.

Skatteankenævnet har begrundet afgørelsen af 15. oktober 2013 således:

”Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, at en skattepligtig der ønsker at få genoptaget sin skatteansættelse senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter.

[person4] fra [virksomhed2] ApS har i breve af 30. april 2012 anmodet SKAT om at få genoptaget skatteansættelsen for 2008 og 2009.

Anmodningerne er indsendt rettidigt, en der foreligger ikke oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring. Det er derfor med rette, at SKAT har afvist at genoptage skatteansættelserne. Heller ikke i klagerne til nævnet og på mødet med nævnet er der fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring. Nævnet stadfæster derfor SKATs afgørelse.

...”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om at skatteansættelsen for indkomståret 2008 og 2009 skal ændres med henvisning til bestemmelsen om ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2.

Repræsentanten har i klagen af 30. december 2013 fremført følgende:

”SAGSFREMSTILLING

I det følgende skal der som udgangspunkt henvises til Skatteankenævnets afgørelse, hvor sagen bliver præsenteret, jf. bilag 1,

SKAT og Skatteankenævnet mener ikke, at klager kan ændre skat og moms, dette skyldes, at en genoptagelse med henvisning til skatteforvaltningslovens § 26 stk. 2 skal være vedlagt nye oplysninger af faktisk eller retlige karakter, der kan begrunde ændringen

Tidslinje:

Den 29. april 2011 indkalder SKAT materiale.
Den 2. maj 2011 indsender revisor en ny selvangivelse for indkomstret 2008
Den 10. maj 2011 fremsender SKAT brev med kvittering for modtagelse af selvangivelse, med oplysninger om, at materiale stadig ikke er modtaget, og at dette ønskes.
Den 8. august2011 indsendes et nyt regnskab vedrørende udlejning af [adresse1], men intet materiale.
Den 10. august 2011 udsendes forslag, der høres intet fra [person1] eller revisor.
Den 12. september 2011 udsendes afgørelse, der høres intet fra [person1] eller revisor.
I april 2012 kontakter [person1] [virksomhed2] ApS for, at få hjælp til ændring af skattegrundlag for 2008 da dette anses for værende ukorrekt.
Den 30. april 2012 fremsendes anmodning om genoptagelse vedr. indkomståret 2008 af [virksomhed2] ApS.
Den 8. maj 2012 fremsendes et forslag til afgørelse.
Den 7. juni 2012 modtages afgørelse fra SKAT med nægtelse af genoptagelse.

SKAT forhøjer [person1]s indkomst med 98.666 kr., dette begrundes som følgende

• Ikke medregnet overskud af virksomhed 71.666 kr.
• Manglende lejeindtægter vedrørende [adresse1] 27.000 kr.
• Heraf udgør moms 19.907 kr.

[virksomhed1] og [adresse1]

SKAT beskriver, at [person1] genstartede virksomhed den 16.06.2006, virksomheden er registreret som en tømrer- og bygningsvirksomhed.

Der er ikke angivet resultat at virksomhed [virksomhed1], CVR nr.: [...1] i 2008. Der er i 2008 ikke angivet resultat af [adresse1].

Indsættelserne på bankkonti, hvoraf det fremgår, at det vedrører kontante indbetalinger, køkkener samt forskud anses af SKAT, at vedrøre virksomhed og dermed skattepligtig indkomst.

Indsættelser på bankkonto vedrørende virksomhed vurderes af SKAT, at udgøre som følgende:

- Indsættelser på bankkonto 99.536 kr.

- Moms af salg 19.901 kr.

- omsætning herefter 79.629

- Skønnede udgifter 7.963 kr.

- Overskud hefter 71.666 kr.

I mangel af nærmere redegørelse og dokumentation for virksomheden, herunder indtægter og udgifter, skønnet driftsudgifter på 10 %. Ved skønnet er der set på virksomhedens art og omfang, herunder evt. manglende omsætning.

Der er tale om beløb der er indgået på. konto nr.: [...99] 2008

Dato

Art

Beløb

10.03.2008

Kontant

14.000

19.03.2008

[person5]-[person6]

8.280

05.05.2008

Kontant

12.000

13.05.2008

Kontant

11.000

11.06.2008

Kontant

4.000

08.07.2008

Kontant

7.500

11.07.2008

Forskud

9.000

14.09.2008

Kontant

10.000

26.09.2008

Forskud

10.000

19.11.2008

[person3]

13.756

I alt

99.536

Momsen

SKAT har ikke modtaget redegørelse og dokumentation for virksomhedens art og omfang.

Salgsmomsen er derfor skønnet til 20 % af diverse indsættelser på bankkonti.

[adresse1]

[person1] er medejer af [adresse1], og ejer 1/3-del af denne ejendom. Klager bebor selv ejendommen. SKAT har indkaldt kontoudskrifter vedrørende [person1]s konti. Konto i [finans1] (ejes af de 3 personer, der ejer ejendommen [adresse1]) fremgår det, at der er flere indsættelser, der ikke er medregnet i regnskabet for [adresse1]. SKAT fastsætter derfor lejeindtægter, der ikke er medregnet til 81.000 1cr., således at overskud af udlejningsejendom forhøjes. Eftersom [person1] ejer 1/3-del forhøjes hans indkomst med 27.000 kr.

Dato

Art

Beløb

09.01.2005

[person7]

10.000

04.02.2008

[person7]

5.000

05.03.2008

[person7]

5.000

31.03.2005

Husleje

8.000

03.04.2008

[person7]

5.000

16.04.2008

Indbetaling

10.000

07.05.2008

[person7]

5.000

10.06.2008

[person7]

5.000

08.07.2008

[person7]

5.000

13.08.2008

[person7]

5.000

05.09.2008

[person7]

5.000

08.10.2008

[person7]

5.000

13.10.2008

Værksted

8.000

I alt

81.000

[person1] andel

27.000

Der foreligger et regnskab for [adresse1], udarbejdet af [virksomhed3], CVR nr.: [...2]. Årets resultat for virksomheden er -42.185 kr., hvoraf [person1]s andel er -14.062 kr.

SKAT mener ikke, at skatten for vor klient kan ændres idet, at de ikke mener der er grundlag for dette.

Skat og moms kan ikke ændres, dette begrundes med:

SKAT har ikke modtaget regnskab for virksomheden [virksomhed4], ifølge kontoudtog er der modtaget beløb vedrørende udskrevne fakturaer.
Der er ikke fremsendt dokumentation for dækning af leveomkostninger.
SKAT har adskillelige gange anmodet om regnskab vedrørende [virksomhed4] og regnskab vedrørende [adresse1].
Redegørelse for privatforbrug er ikke modtaget på SKATS anmodning.
SKAT har fremsendt skrivelser [person1] ikke har reageret på.

SKAT har tidligere bedt om at se regnskabsmateriale, og har gennemgået den moms, der er angivet for perioden 01.01.2009 til 31.12.2009, og den indkomst der er blevet selvangivet i denne periode. Resultatet af SKATs undersøgelse er, at [person1] skal betale 20.961 kr. mere i moms, og at den skattepligtige indkomst bliver ændret med 200.279 kr. i alt.

SKATs ændringer:

Overskud af virksomheden [virksomhed4], CVR nr.: [...1] forhøjes til kr. 158.844.

Salgsmoms takseres til kr. 83.844. således at der skal betales kr. 20.961 i moms.

Overskud af udleje vedrørende [adresse1] forhøjes fra kr. 56.022 til kr. 97.457, således sker der en forhøjelse på i alt kr. 41.435 vedrørende lejeindtægter.

[virksomhed4] er genstartet den 16.06.2006, virksomheden er registreret som tømmer- og bygningssnedkervirksomhed. Der er ikke selvangivet resultat af virksomhed i 2009 eller angivet momsoplysninger.

Der er selvangivet resultat at [adresse1] vedrørende udlejningsindtægt den 29.04.2011.

SKAT mener herefter at [person1] har en negativ skattepligtig indkomst på kr. 65.285 kr. i 2009. dette privatforbrug er ikke et acceptabelt privatforbrug, efter SKATS mening.

Dette levner ikke plads til betaling af husleje, kost m.v. SKAT har derfor foretaget diverse, faktiske forhøjelser, samt en skønsmæssig forhøjelse til dækning af privatforbrug.

[person1] har meddelt, at der ikke har været nogen omsætning i virksomheden [virksomhed4]. Tidligere revisor, [virksomhed3], har også meddelt gentagende gange, at der ikke har været aktivitet i virksomheden i 2009.

Der er ikke indsendt bemærkninger, eller redegørelse for dækning at privatforbrug,

SKAT har indkaldt bankkonti, af disse fremgår det bl.a., at der er modtaget penge vedrørende sepc.bygget reol, modtaget beløb vedrørende fakturaer, kontante indbetalinger m.v.

Disse beløb anser SKAT for, at vedrøre omsætning i virksomheden, og er dermed skattepligtig indkomst. Der gives ikke fradrag for omkostninger i virksomheden i mangel af redegørelse og dokumentation.

SKAT har med hjemmel i Skattekontrollovens § 6, stk. 6 og 8 stk, 3 forhøjet den skattepligtige indkomst skønsmæssigt med kr. 75.000.

Overskud vedrørende [virksomhed4]

Medregnet ved indsendelse af selvangivelse 0 kr.
Indsættelser på bankkontj ekskl. moms 83.844 kr.
Skønsmæssig forhøjelse 75.000 kr.

Overskud af [virksomhed4] herefter 158.844 kr.

Privatforbrug efter ændringer

Privatforbrug før ændringer foretaget af SKAT -65.285 kr.
Indsættelser på bankkonti inkl. moms 104.805 kr.
Skønsmæssig forhøjelse 75.000 kr.
Faktisk forhøjelse vedr. udleje fra [adresse1] 41.435 kr.

Privatforbrug efter forhøjelser 155.955 kr.

Overførsler SKAT ligger til grund for forhøjelsen.

Indsættelser på kontonr. [...99]

24.03.2009 Kontant 1000
16.04.2009 Spec. Byg reol 18.759
01.05.2009 Fakt. [person8] 22.500
06.07.2009 Kontant 11.500
10.07.2009 Overførsel 7.021
21.07.2009 Check 4.500
02.10.2009 Kontakt 20.000
12.10.2009 [person9] 5.500
21.10.2009 Fakt. 01956 6.100

Indsættelser på konto nr. [...76]

05.01.2009 Kontant 4.000
03.02.2009 Kontant 3.925

I alt 104.805

Ekskl. Moms 83.844

Moms 20.961

Dette privatforbrug anses som minimum for 1 person af SKAT. Ved skønnet er der set på, at [person1] efter SKATs oplysninger betaler 78.000 kr. i husleje. Herudover er der set på Forbrugerstyrelsens beregninger af privatforbrug for 1 person.

Moms

Salgsmomsen er skønnet til 20 % af indsættelserne på bankkontoen, hvilket er beregnet til 20.961 kr., som opkræves af SKAT i moms.

[adresse1]

[person1] er medejer af [adresse1], hvor vor klient ejer 1/3. Der er udfærdiget lejekontrakt for [person1] og hans bror. Derudover foreligger der også en lejekontrakt vedr. udleje til [virksomhed5]. Herudover er der ifølge opgørelse været udlejning til [person7] samt [person10].

Af lejekontrakterne fremgår, at varme, el, m.v. betales af lejer.

SKAT har konstateret, at der mangler lejeindtægter vedrørende udleje til [virksomhed5]. Ifølge opgørelsen over lejeindtægter fra [virksomhed5], er der modtaget kr. 84.341. Ifølge regnskabet er der kun medtaget kr. 24.000. Derfor forhøjer SKAT med 60.341 kr. Ifølge det indsendte regnskab og opgørelse over indtægter og udgifter, er der fratrukket udgifter til [virksomhed6] og [virksomhed7]. Disse udgifter mener SKAT ikke, at der er fradrag for. Derfor godkendes følgende ikke:

Ikke godkendt fradrag for [virksomhed6] 45.718 kr.
Ikke godkendt fradrag for [virksomhed7]18.247 kr.

Hvilket giver et overskud på. 292.373 kr., der skal fordeles 1/3, hvoraf 97.457 kr. anføres på [person1]s årsopgørelse.

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at Skatteankenævnets afgørelse ikke er korrekt. Det kan ikke accepteres, at [person1] skal beskattes af et overskud, som klager ikke har haft.

Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 regulerer fristen for ændring af skatteansættelse. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

Stk. 2. En skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, skal senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Ifølge bestemmelsen i skatteforvaltningsloven kan skattegrundlaget for indkomståret 2008 ændres, såfremt der fremlægges nye oplysninger med betydning for skatteansættelsen inden for lovbestemmelsens frist. Fristen for fremsendelse af nye oplysninger er således iagttaget i nærværende sag. Det skal endvidere bemærkes, at det fremgår af Skatteforvaltningsloven med kommentarer1, at skatteyder har et egentlig retskrav på en genoptagelse, såfremt de nye oplysninger skaber en vis sandsynlighed for, at sagen ville til et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget ved skattemyndighedens oprindelige stillingtagen. Det fremgår endvidere, at i tilfælde af tvivl skal genoptagelse imødekommes.

På vegne af [person1] vil der blive fremlagt oplysninger for indkomståret 2008, der ikke viser det beskrevne overskud for indkomståret 2008.

Der vil således blive fremlagt nye oplysninger, som medfører en ændret skatteansættelse og den tidligere skatteansættelse har været forkert, idet den hviler på urigtige forhold.

Vi vil komme med en nærmere redegørelse for vores påstand. Redegørelsen samt dokumentationer vil blive fremsendt i et supplerende indlæg snarest efter, at vi har modtaget og gennemgået materiale vedr. [person1].

...

1Skatteforvaltningsloven med kommentarer, side 286”

Landsskatterettens afgørelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, at en skattepligtig, der ønsker at få genoptaget sin skatteansættelse senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Der er i klagen til Landsskatteretten oplyst følgende:

”Vi vil komme med en nærmere redegørelse for vores påstand. Redegørelsen samt dokumentationer vil blive fremsendt i et supplerende indlæg snarest efter, at vi har modtaget og gennemgået materiale vedr. [person1].”

Klagerens repræsentant er derfor anmodet om indsendelse af den i klagen nævnte nærmere redegørelse og supplerende indlæg den 29. juli 2015., hvilket ikke er sket. Repræsentanten har dog på kontormødet fremlagt følgende dokumenter:

Aftalebrev vedrørende foranstående udlån i 2008 mellem [person1], [person2] og [person3],
Regnskab 2008 for ejendommen [adresse1],
Privatforbrugsopgørelser 2008 og 2009
Formue- og indkomstopgørelser 2008 og 2009.

Da aftalebrevet ikke har konkrete dokumentationer for pengestrømme og først er fremkommet efterfølgende, findes det ikke at dokumentere, at der er tale om lån og ikke skattepligtige indtægter. Beløbene står som forskud på overskudsandel i BB køkkener. Der er derfor ikke tale om oplysninger af faktisk eller retlig karakter, som kan begrunde en genoptagelse.

Det fremlagte regnskab for 2008 dokumenterer ikke, at de manglende lejeindtægter er medregnet. Der er ikke fremlagt kontospecifikationer. SKAT har haft regnskabet til gennemgang, hvorfor der ikke er tale om nye oplysninger.

Opgørelser af privatforbrug for 2008 og 2009 har også været fremlagt for skatteankenævnet. Ejendommen [adresse1] medtaget med klagerens ejerandel og ikke med egenkapitalen fra den samlede udlejningsvirksomhed. Dette er ikke korrekt, da der drives en virksomhed med udlejning af ejendommen, sammen med de to andre ejere. SKAT har sin privatforbrugsopgørelse medtaget den egenkapital, som klageren har oplyst i indkomst- og formueopgørelserne for 2008 og 2009. I privatforbrugsopgørelsen er ligeledes medtaget privat gæld, som ikke er dokumenteret. Der er således ikke fremlagt nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, som kan begrunde en genoptagelse.

Den i indkomst- og formueopgørelserne for 2008 og 2009 oplyste egenkapital er af SKAT anvendt i deres privatforbrugsopgørelse.

Det er således ikke overfor Landsskatteretten godtgjort, at klagerens repræsentant indenfor fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. har fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring vedrørende skatteansættelserne for indkomstårene 2008 og 2009. Landskatteretten stadfæster derfor skatteankenævnets afgørelse.