Kendelse af 02-08-2016 - indlagt i TaxCons database den 03-09-2016

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettenafgørelse

Skønsmæssig forhøjelse af den personlige indkomst for indkomståret 2009

204.000 kr.

60.000 kr.

60.000 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har drevet virksomheden [virksomhed1] med CVR nr. [...1].

Klageren har for indkomståret 2009 ikke indsendt udvidet selvangivelse til SKAT vedrørende resultat af virksomhed inden for fristerne. SKAT har derfor ansat resultat af virksomhed efter et skøn.

SKAT har efter takseringsforslag og forslag til afgørelse, sendt afgørelse dateret den 18. november med fastsættelse af skøn vedrørende resultat af virksomhed på 204.000 kr. i indkomståret 2009.

SKATs henviser i begrundelse for skønnet til privatforbrugsopgørelsen.

SKATs beregning af privatforbrug er opgjort som nedenfor.

Privatforbrugsopgørelse

Formuenedgang

Formuefremgang

CPR – navn

Kr.

Kr.

selvangiven skattepligtige indkomst - positiv – egen

176.000

selvangiven skattepligtige indkomst - positiv – ægtefælle

7.730

A-skat og a'conto arbejdsmarkedsbidrag – ægtefælle

9.930

børnefamilieydelse – modtaget

29.550

kapitalpension - hævet – bruttobeløb

81.398

kapitalpension - hævet - 40 % / 60 % afgift

48.780

Overskydende skatter vedr. tidligere år – ægtefælle

1.048

Restskatter vedr. tidligere år – egen

148.224

salg af ejendom over ejendomsværdi

75.000

salg af ejendom under ejendomsværdi

400.000

stigning ejendomsværdi

70.000

Ophævet efterlønsordning, [person1]

17.000

Udbetalt SP-opsparing, [person2] og [person1]

21.000

Salg af Morris Minor, veteranbil

65.000

Salg af Volvo, st. car

15.000

Salg af div. Indbo

50.000

606.934

608.726

606.934

Privatforbrug i alt

1.792

Ifølge klagerens personlige skatteoplysninger for indkomståret 2009, er der ikke betalt noget skat i indkomståret 2009. SKAT har bekræftet, at restskatten på 148.224 kr. ikke er betalt i 2009, men er i restance pr. 31.12.2009.

Ifølge klagerens og ægtefællens skatteoplysninger for indkomståret 2008 og 2009, ses en stigning i gældsposter til bankerne fra 31.12.2008 til 31.12.2009. SKAT har oplyst at årsagen til, at de ikke har taget denne forskydning med skyldes primært, at der er tale om ikke betalte renteudgifter som er tilskrevet gælden.

Klageren har opgjort indtægten i virksomheden til 60.000 kr. for indkomståret 2009, som er specificeret via bankkontoudtog. Klageren har ikke indsendt et regnskab for indkomståret 2009.

Klageren har oplyst, at i indkomståret 2009 og 2010 blev virksomheden og klagerens privatøkonomi påvirket af [finans1]s konkurs og finanskrisen. Dette har medført, at klageren og klagerens ægtefælle måtte sælge 2 ejendomme i indkomståret 2009, hvoraf den ene ejendom blev solgt på tvangsauktion. Herudover har klageren og klagerens ægtefælle solgt 2 biler, indfriet kapitalpensionen, fået udbetalt SP-opsparing og ophævet efterlønsordningen.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst skønsmæssigt med 204.000 kr. for indkomståret 2009.

SKAT har anført følgende i sagsfremstillingen:

”(...)

1. De faktiske forhold

SKAT har den 6. september 2013 modtaget dit brev om genoptagelse af din skatteansættelse for indkomstårene 2008 og 2009.

2. Din begrundelse

Du mener, at din skatteansættelse skal genoptages, fordi du for indkomståret 2008 har nogle andre regnskabstal, du ønsker anvendt. For indkomståret 2009 ønsker du genoptagelse, fordi du mener SKATs skønsmæssige ansættelse er meget forkert.

SKAT har den 22. oktober 2013 fremsendt et forslag til afgørelse.

Den 13. november 2013 modtog vi din mail med yderligere oplysninger om dine indkomstforhold i indkomståret 2009.

3. Love og praksis

En borger, der ønsker genoptagelse, skal senest 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, komme med oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af skatteansættelsen, jævnfør skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

SKAT kan, uanset fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, give tilladelse til genoptagelse, hvis en af betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1 - 8 er opfyldt.

SKAT kan kun give tilladelse til genoptagelse, hvis du har bedt om genoptagelse senest 6 måneder efter, at du har fået kendskab til det, der begrunder, at fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 kan overskrides. SKAT har mulighed for at se bort fra 6-månedersfristen, hvis der er særlige omstændigheder, jævnfør skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 og Den juridiske vejledning afsnit A.A.8.2.3.11.

4. SKATs begrundelse

Fristen for genoptagelse for indkomståret 2008 udløb 1. maj 2012. Fristen for genoptagelse er derfor udløbet, jævnfør skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 og du kan kun få genoptagelse, hvis du opfylder betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1 - 8 og stk. 2.

SKAT genoptager ikke indkomståret 2008, da betingelserne for genoptagelse ikke er opfyldt, jævnfør skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1 - 8 og stk. 2. Det kan desuden ikke betragtes som en særlig omstændighed, at du har nogle regnskabstal, der er anderledes end det SKAT har vurderet din indkomst til, da vurderingen ikke ses at været urimelig.

Med hensyn til indkomståret 2009 så genoptages skatteansættelsen, da vi ud fra dine oplysninger finder, at det har væsentlig betydning for dig, at ansættelserne ændres, og at det ville være urimeligt at opretholde den tidligere ansættelse.

Du er tidligere blevet skønsmæssigt ansat til at have et overskud af virksomhed på 735.000 kr.

I det fremsendte forslag er den skønsmæssige indkomst ansat til 300.000 kr. På baggrund af din mail af 13. november 2013 har vi foretaget en yderligere nedsættelse af denne indkomst til 204.000 kr.

Du skriver i din mail, at du faktisk ikke har nogen indtægt i 2009 og ønsker indtægten sat til nul kr. Det kan SKAT ikke gøre, da vi ikke har nogen hjemmel til at sætte din indtægt så lavt, at der fremkommer et negativt privatforbrug.

Beregningen af dit privatforbrug er vedlagt.

Dette vil medføre følgende ændring:

Overskud af virksomhed/udlejningsejendom, tidligere ansat til

Foreslås ændret til

735.000 kr.

204.000 kr.

-531.000 kr.

Reglerne om, at vi kan fastsætte din indkomst efter et skøn, står i skattekontrollovens § 5, stk. 3.

(...).”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at resultat af virksomhed udgør 60.000 kr. for indkomståret 2009.

Der er alene klaget over indkomståret 2009.

Der er anført følgende i klagen:

“(...)

Indkomståret 2009

Jeg vil gerne klage over det punkt i afgørelsen af 18.11.2013 hvor minskat for 2009 sættes til kr.

204.000,00.

I brevet skriver [person3] fra SKAT, at hun ikke har hjemmel til at sætte min skat lavere, da der så fremkommer et negativt rådighedsbeløb. Se vedlagte rådighedsbeløbsberegning fra [person3], SKAT.

I tidligere korrespondance- mit brev af 13.11.2013 - se vedlagt, beskriver jeg hvordan vi har klaret os i 2009 - med salg af biler, SP opsparing udbetalt, ophævet efterlønsordning og salg af indbo.

Jeg skrev i brevet at min indtægt var 0,00 kr. for det var min klare overbevisning. Jeg skrev også til [person3] at jeg ville bede hende om at forstå at vores situation var langt ud over det "normale" og at hun ikke kan indtaste os i en "normal rådighedsbeløbsberegning" og regne med at få et fornuftigt tal ud af det. Vi havde kun den kapital som vi kunne skaffe ved at sælge vores ting.

Jeg oplyser også at vi fra maj-juli 2009 er rejst til Sverige, hvor vi cykler rundt med vores børn, men det hele er væltet sammen derhjemme og vores huse på vej på tvangsauktion.

Efteråret 2009 lejer vi os ind på en gammel og forfalden ejendom i [by1].

Jeg har fremskaffet mine gamle konto udskrifter og jeg kan se, at jeg har haft indtægt i 2009 som jeg ikke har husket på. Jeg blev kaldt til Grønland, for akut af hjælpe en konsulent der -deraf de 30.000 kr.

Derudover er der indkomst beløb for 30.000,00 som er rådgivning af ledere i [...] - der tidligere havde brugt os meget i [virksomhed1]. Vedlagt er kontoudtog fra [finans2] - og jeg har overstreget de beløb med orange som er tjent i 2009. Jeg beklager at have husket forkert, men hele den her periode er meget kaotisk - også i forhold til senere udredning af - hvad der faktisk skete. Der skete så meget dårligt på en gang, og vi havde mest af alt travlt med at overleve og klare os.

Jeg har vedhæftet et sammentællingsbilag på kontoudtog, og der er indtægter for total 60.000 kr., hvilket jeg anmoder om bliver mit skattegrundlag for 2009 – i stedet for de 204.000,00 som ikke er virkeligt/rigtigt/korrekt.

Jeg har også vedlagt ultimo kontoudtog fra [finans3], som var vores bank i virksomheden. Vores driftskonto, er som I kan se på udskrift og bilag, opgjort og lukket pr. 29.12.2008.

Herefter er vores bank relation [finans2] -og disse konto udtog er som sagt også vedlagt.

Denne klage består altså i at få korrigeret skattegrundlaget for 2009 til 60.000 kr. i stedet for de 204.000,00 kr.

Vedlagt er også [person3]s beregning af vores rådighedsbeløb, men jeg må igen understrege at det er en rådighedsbeløbs beregning der ikke holder i virkeligheden. Det er ikke faktiske tal- ikke virkelige tal. Det er ikke udtryk for hvad vi har haft til rådighed i kontanter og derfor mener jeg ikke at den kan anvendes til beregning af dette.

Hvis min skat sættes til over det der er virkeligt -så bliver jeg beskattet af noget der ikke ER -blot fordi systemet ikke kan forstå en situation som den vi har været i. Men det er jo virkeligheden.

Klageren har anført følgende vedrørende baggrunden for indkomstnedgangen m.v.

“I forbindelse med [finans1]s konkurs i august 2008 mister vi en del penge og bliver "nødlidende" i vores engagement. [finans1] har krævet at vi købte [finans1] aktier, for lån bevilget tilbage i 2006/2007 - Disse [finans1] aktier, lå til sikkerhed for bevilgede lån. Da [finans1] går konkurs, mister vi værdien i aktierne, og lånet kræves indfriet med meget kort varsel, hvilket vi ikke kan.

Vi driver virksomheden [virksomhed1] og har i de første tre kvartaler af 2008 en omsætning på ca. 800.000 kr. Vi laver kursusforløb for ledige isamarbejde med [jobcenter], og arrangerer kursusdage for virksomheder i [...], med dertil hørende leder- og medarbejder coaching.

Vi har sat penge af til betaling af SKAT, men da [finans1] går konkurs starter en lavine i bankverdenen og i vores engagement. Vi skal indfri lån med kort varsel, hvilket vi ikke kan. I en periode er det uvist hvem der overtager kunder fra [finans1] - og det ender med at blive [finans3].

Vi harengagement i [finans3] ([virksomhed1] og mit eget personlige) og engagement i [finans1] (min mands). Da [finans3] overtager [finans1]s kunder, viser det sig at de fravælger nogle kunder ­ deriblandt min mands - altså den af vores engagement der er "nødlidende" pga. aktietab - hvilket [finans1] jo meddeler i et brev, med ordlyden - VI BEKLAGER AT MÅTTE MEDDELE AT DERES VÆRDI ER VÆK.

[finans3] nedskriver min kredit - med det beløb jeg har stående til betaling af SKAT. Vi må stoppe al vores aktivitet i virksomheden og meddele bankerne at vi ikke kan betale det som de kræver, da situationen har ændret sig katastrofalt og meget hurtigt, med [finans1]s konkurs.

Vores hus i [adresse1] i [by2], bliver forsøgt solgt, men uden succes - og det ender med at blive omsat på tvangsauktion.”

Vores sommerhus bliver solgt på normal vis, men til meget lav pris, hvor vi mister mellem 500.000-600.000 I forhold til den pris vi har købt til.

2009 og 2010 er meget kaotiske år for os. Vi mister alt hvad vi ejer. Vi forsøger at holde os nogenlunde orienteret i forhold til tvangsauktioner m.v. og bliver flere gange indkaldt til fogedretten - bl.a. af konkursboet efter [finans1].

Vi ender med at skylde penge til SKAT, [finans3], [finans4], [finans1].

Vi har aldrig nogensinde forestillet os at vi skulle komme ud for sådan noget her -og vi har måttet trække på ressourcer som vi ikke troede at vi havde, i forhold til at holde sammen på vores familie, passe godt på vores børn, hvor vores yngste dreng var meget syg i samme periode. En periode hvor vi stod uden tag over hovedet, og skulle prøve at forstå alt det der foregik i bankverdenen, samtidig med at vi blev indkaldt til møder og fogedret og skulle stå ansigt til ansigt med advokater, bankfolk og idet hele taget klare at rumme alt det ubehag som en sådan tid betød for os.

Jeg blev ikke i tide opmærksom på min skatte ansættelse for 2009 var helt forkert. Derfor min ansøgning om genoptagelse af min skattesag, og derfor afgørelse, korrespondancen og nu denne klage, som forhåbentlig vil føre det på plads og tilrette så vi kan begynde at komme videre.

Min skat er den dag i dag voldsomt præget af hele det gamle regnestykke og alle de gamle rest skatter og restancer som systemet udskriver - og samtidig med denne klage vil jeg bede om at få en vejledning og henvisning til rette vedkommende i skattesystemet, som kan være mig behjælpelig med at få skabt et slut overblik og en vejledning i hvordan jeg kan komme videre og ovenpå igen i forhold til min skat. For hvis det her fortsætter -så har jeg ikke mulighed for skattefradrag resten af livet, og kan aldrig nogensinde komme ud af denne situation - for jeg kan jo ikke betale alle disse penge.

Jeg er et helt almindeligt menneske og vores familie har været igennem et sandt helvede. Vi har brugt alle vores ressourcer og vi kan ikke blive ved, for så går vi helt ned menneskeligt. Vi må have vejledning og hjælp til hvordan vi håndterer situationen herfra - jeg forestiller mig at der i SKAT også sidder mennesker, der har følelse for at mennesker er kommet meget stærkt i klemme i denne bank kollaps situation og at det på ingen måde har været det vi forestiller os. Vi havde gang i en god forretning indtil dette skete og nu sidder jeg med en skattegæld som jeg ikke kan forestille mig en udgang på.”

Klageren har oplyst, at de i indkomståret 2009 har været på cykeltur i Sverige i maj, juni og juli måned 2009, og at de ikke har haft mange udgifter til husleje m.v.

Landsskatterettens afgørelse

Skattekontrollovens § 5, stk. 3 har følgende ordlyd:

”Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt.”

Klageren har ikke selvangivet inden for fristen og har ikke indsendt regnskab for resultat af virksomhed for indkomståret 2009. Skatteansættelsen kan på den baggrund fastsættes skønsmæssigt.

SKAT har skønsmæssigt ansat resultat af virksomhed ud fra en privatforbrugsberegning.

I henhold til praksis kan der foretages en skønsmæssig forhøjelse af indkomsten, hvis formueforklaring/privatforbrugsopgørelse har vist et nødlidende privatforbrug. Der henvises til SKM2015.215.BR.

Allerede fordirestskatter, som indgår i SKATs privatforbrugsopgørelse med negativ påvirkning på 148.224 kr., reelt ikke er betalt i indkomståret 2009, er skønnet udøvet på et væsentligt fejlagtigt grundlag.

I SKATs privatforbrugsopgørelse er der ikke taget højde for, at gæld til bankerne stiger i indkomståret 2009. Stigning i gældsposter har givet privatforbrugsmulighed i indkomståret 2009.

Klageren har indsendt kontoudtog for indtægter i virksomheden, som i alt udgør 60.000 kr.

Landsskatteretten nedsætter på den baggrund SKATs forhøjelse med 144.000 kr., således at resultat af virksomhed skønsmæssigt udgør 60.000 kr. for indkomståret 2009.

SKATs afgørelse ændres derfor.