Kendelse af 04-09-2015 - indlagt i TaxCons database den 18-09-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2010

Blandet bil i virksomhedsordningen

Ja

Nej

Nej

Fri bil

34.249 kr.

0 kr.

0 kr.

Indkomståret 2011

Blandet bil i virksomhedsordningen

Ja

Nej

Nej

Fri bil

35.688 kr.

0 kr.

0 kr.

Landsskatteretten pålægger SKAT, at genoptage skatteansættelserne for indkomstårene 2010 og 2011 med henblik på, at bilen skal udtages af virksomhedsordningen.

Faktiske oplysninger

Klageren har siden 1. juni 2006 drevet en souvenirbutik i [by1] på [ø1]: Butikken fra 2011 kun har haft åbent 27 timer og ugen og kun i 3 måneder i højsæsonen.

Klageren har valgt beskatning efter virksomhedsskatteordningen.

I regnskaberne for 2009-2012 er der fratrukket udgifter til en bil, og der er sket reduktion med privat andel med 1/3. En bil er opført i regnskaberne som et aktiv.

Ifølge kontrol- og udsøgningsblanket R 75 ejer klageren ikke en bil, og repræsentanten har oplyst, at bilen tilhører klagerens sambo.

SKATs afgørelse

SKATs afgørelse af 22. oktober 2013 er begrundet således:

”...

SKATs forslag til ændringer

Indkomståret 2010

Beskatning af værdi af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4

- fratrukket privat andel

I alt

40.000 kr.

5.751 kr.

34.249 kr.

Indkomståret 2011

Beskatning af værdi af fri bil, jf. ligningslovens 16, stk. 4

- fratrukket privat andel

I alt

40.000 kr.

4.312 kr.

35.688 kr.

...

Beskrivelse af virksomheden

Virksomheden er en souvenir butik der ligger i [by1] på [ø1]. Butikken er startet i 2007 og har kun åben i 3 måneder om året i højsæsonen. Der har været underskud siden 2009. Du har oplyst, at I ikke lever af indtægterne, men at det er hobby.

Sagsfremstilling og begrundelse

1. Beskatning af værdi af fri bil
1.1. De faktiske forhold

Du har i regnskabet for årene 2010 og 2011 fratrukket udgifterne til en bil i dit regnskab. Bilen er opført i dit regnskab som et aktiv.

1.2. Dine bemærkninger

[person1] har den 14. oktober 2013 indsendt mail med dine indsigelser.

Vedrørende punkt 1 er der fremkommet følgende indsigelse:

Da vi fejlagtig har overført automobilet til virksomhedsordningen – foreslå vi at den fjernes og overføres til privat brug.

1.3. Retsregler og praksis

Ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 4

Virksomhedsskattelovens § 3, 6. pkt.

Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Når en selvstændigt erhvervsdrivende vælger at lade en blandet benyttet bil indgå i virksomhedsordningen, skal den private kørsel beskattes efter reglerne om fri bil. Til gengæld kan samtlige afskrivninger og driftsomkostninger fragå ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige resultat. Se virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 6. pkt. og ligningslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det er SKATs opfattelse, at du skal beskattes af værdi af fri bil. Beskatningen skal foretages af en Ford Ka med reg. nr. [reg.nr.1] der tilhører din samlever [person2], cpr nr. ....

SKAT har lavet beregningen for Ford Ka’en ud fra, at bilen har en mindste værdi på 160.000 kr. jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 2. pkt. SKAT har ved søgning på nettet konstateret at bilen ikke overstiger værdien på 160.000 kr.

Der beregnes 25 % af bilens værdi der ikke overstiger 300.000 kr. jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 1 pkt.

25 % af 160.000 kr. = 40.000 kr.

Der skal foretages beskatning af værdi af fri bil hos dig med 40.000 kr. for 2010 og 2011, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Du har i dit regnskab fratrukket privat andel vedrørende bilen med 5.751 kr. for 2010 og med 4.312 kr. for 2011. Beløbene er fratrukket beskatningen på de 40.000 kr. for indkomstårene.

I henhold til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2 gælder det at når man har valgt virksomhedsordningen for et indkomstår skal virksomhedsordningen anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret. Dette betyder, at man ikke med tilbagevirkende kraft kan ændre ønsket om at være i virksomhedsordningen samt udtage driftsmidler af ordningen med tilbagevirkende kraft.

SKAT skal hermed fastholde beskatning af værdi af fri bil for 2010 og 2011.

...

Virksomhedsordningen

Når SKAT ændrer den skattepligtige indkomst, kan det medføre ændringer i virksomhedsordningen. Reglerne om virksomhedsordningen står i virksomhedsskatteloven afsnit I og afsnit III.

Forhøjelserne vedrørende beskatning af værdi af fri bil kan ikke give nogen ændring i opsparet overskud, da beløbene samtidig anses for hævet, så både hævning og overskud forhøjes lige meget, jf. virksomhedsskattelovens § 5 og § 10, stk. 1. Når man afstår eller ophører med at drive virksomhed skal det indestående på kontoen for opsparet overskud beskattes i samme indkomst, jf. virksomhedsskattelovens § 15, stk. 1.”

Klagerens opfattelse

Repræsentant anmoder om, at der ses bort fra den fejlagtige overførsel af bilens værdi i åbningsstatus ved overgang til virksomhedsordningen.

Det anføres, at bilen tilhører klagerens sambo, og har ikke været anvendt i virksomheden i de senere år. Samboen angives at være førtidspensionist og deltager ifølge repræsentanten ikke i virksomhedens drift.

Repræsentanten anfører, at efter åbning af forretningen i [adresse1], er alle varer blevet leveret direkte til forretningen via fragtmand eller leverandør, og der leveres ikke varer ud af huset – der er tale om en souvenirforretning.

Landsskatterettens afgørelse

I sin afgørelse for indkomstårene 2010 og 2011 har SKAT forhøjet med beskatning af værdi af fri bil jf. ligningslovens § 16, stk. 4, reduceret med den fratrukne private andel. SKAT begrunder forhøjelserne med, at når man har valgt virksomhedsordningen for et indkomstår, skal ordningen anvendes for hele indkomståret. Efter SKATs opfattelse betyder dette, at man ikke kan udtage driftsmidler fra virksomhedsordningen med tilbagevirkende kraft.

SKAT kan imidlertid, efter anmodning fra den skattepligtige, give tilladelse til at ændre et valg i selvangivelsen (omvalg), i det omfang skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomstskat, der har betydning for valget, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1, som er en videreførsel af den tidligere bestemmelse i skattestyrelseslovens § 37 D. Følgende betingelser skal være opfyldte for at tillade omvalg:

SKAT har ændret ansættelsen i forhold til det selvangivne.
Ændringen har betydning for valget.
Valget som følge af ændringen har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser.
Den skattepligtige beder om tilladelse til omvalg inden 6 måneder efter han er “kommet til kundskab” om den ansættelsesændring, der begrunder anmodningen. SKAT kan ved særlige omstændigheder dispensere fra fristen jf. skatteforvaltningslovens § 30, stk. 2. Dispensation gives efter en konkret vurdering af det enkelte forhold, herunder sagens karakter og den skattepligtiges personlige forhold.
Der er ikke strafbare forhold eller forsøg på skatteunddragelse.
Materielle regler i anden lovgivning ikke forhindrer et omvalg.

I SKM2004.196.LR tillod Ligningsrådet, at en varevogn blev ført ud af virksomhedsordningen, således at der kan opspares overskud i virksomhedsordningen for det efterfølgende indkomstår, og således at skatteansættelsen skal foretages under anvendelse af reglerne for blandet benyttede biler udenfor virksomhedsordningen.

I SKM2004.41.LR tillod Ligningsrådet, at en bil blev ført ud af virksomhedsordningen primo indkomståret således, at skatteansættelsen skal foretages under anvendelse af reglerne for blandet benyttede biler udenfor virksomhedsordningen. Bilen var solgt den 30. november i indkomståret, men blev fejlagtigt ikke ført ud af virksomheden primo indkomståret. Skatteyderen blev derfor beskattet af fri bil med fradrag for driftsudgifter.

I SKM2004.79.LR tillod Ligningsrådet, at en bil blev taget ud af virksomhedsordningen efter, at der var foretaget beskatning af fri bil jf. ligningslovens § 16. Repræsentanten havde anført, at det var en fejldisponering, at bilen blev placeret i virksomhedsordningen. Skatteyderen og hans revisor havde ageret i den tro, at bilen var holdt uden for virksomhedsordningen.

Hvis SKAT træffer afgørelse om, at en bil i virksomhedsordningen har været privat anvendt, kan skatteyderen således bede om tilladelse til omvalg, så bilen ikke indgår i virksomhedsordningen. Bilen tilhører ikke klageren, og bilen har efter det af klageren oplyste ikke været anvendt erhvervsmæssigt i 2010 og 2011.

SKAT burde på den baggrund have givet tilladelse til selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens§ 30, idet omvalget er direkte forbundet med ændringen af klagerens indkomst for 2010 og 2011. Betingelserne for omvalg i henhold til skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1 og 2 må anses for opfyldt. Der er særligt henset til, at repræsentanten umiddelbart efter modtagelsen af SKATs forslag til ændring har anmodet om tilladelse til at tage bilen ud af virksomhedsordningen.

Landsskatteretten pålægger derfor SKAT, at genoptage skatteansættelserne for indkomståren 2010 og 2011 med henblik på, at bilen skal udtages af virksomhedsordningen. I konsekvens heraf skal der ikke ske beskatning af fri bil i virksomhedsordningen for indkomstårene 2010 og 2011.