Kendelse af 12-05-2016 - indlagt i TaxCons database den 09-07-2016

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2010

Salg af anparter i KS [virksomhed1] og

10.786 kr.

-40.494 kr.

10.786 kr.

Salg af anparter i [virksomhed2] K/S

69.516 kr.

41.548 kr.

69.516 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren tegnede i 1992 to kommanditanparter á 75.000 kr. i KS [virksomhed1], og i 1993 tegnede han to kommanditanparter á 75.000 kr. i [virksomhed2] K/S.

I januar 2010 overdrog klageren de to kommanditanparter i KS [virksomhed1] til [virksomhed3] A/S, og i marts 2010 overdrog han de to kommanditanparter i [virksomhed2] K/S til [virksomhed3] A/S. Det fremgår af overdragelsesaftalerne, at den skattemæssige behandling af overdragelsen skal ske med virkning fra overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen var for alle anparterne 1. januar 2010. Derudover fremgår det, at resthæftelsen pr. overtagelsesdagen for anparterne i [virksomhed2] K/S udgjorde 30.000 kr., mens den for anparterne i KS [virksomhed1] udgjorde 155.700 kr.

[virksomhed3] A/S sendte den 21. april 2010 en skattemæssig salgsopstilling til klageren i forbindelse med salg af anparter i KS [virksomhed1] Heraf fremgår:

Handelen er foretaget på grundlag af selskabets regnskab pr. 31/12 2008 på følgende vilkår:

Overdraget gældkr . 44.724

-andre aktiverkr. -1.138

-andel af resultat siden 1/1 2009kr. 0

+ handelspriskr.-32.800

Overdragelsessumkr. 10.786

Samme dag sendte [virksomhed3] A/S en skattemæssig salgsopstilling til klageren i forbindelse med salg af anparter i [virksomhed2] K/S. Heraf fremgår:

Handelen er foretaget på grundlag af selskabets regnskab pr. 31/12 2008 på følgende vilkår:

Overdraget gældkr. 74.558

-andre aktiverkr.-23.542

-andel af resultat siden 1/1 2009kr. 0

+ handelspriskr. 18.500

Overdragelsessumkr. 69.516

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for skattepligtig af fortjeneste ved salg af anparter med henholdsvis 10.786 kr. og 69.516 kr.

Der fremgår følgende af SKATs afgørelse:

SKAT har ændret grundlaget for din SKAT for 2010 sådan:

Salg af anparter i KS [virksomhed1] og [virksomhed2] K/S

Der er tidligere reguleret for overskud af dine anparter med 10.700 kr.

Du har haft overskud på dine anparter i [virksomhed2] K/S og

KS [virksomhed1]. Beløbet skal regnes med i din kapitalindkomst.

Reglerne står i statsskattelovens §§ 4a, 4e og 6, stk. 1, e,

i kursgevinstlovens § 12, samt i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10

Ifølge tidligere vedlagte salgsbilag udgør andel af resultat 0 kr.-10.700 kr.

Salg af anpartsprojektet KS [virksomhed1]

Du skal betale skat af fortjenesten ved salg af anpartsprojekt.

Der henvises til tidligere vedlagte kopi af salgsbilag fra

[virksomhed3] A/S10.786 kr.

Reglerne står i afskrivningslovens § 9, stk. 1.

Der er tidligere reguleret med -3.884 kr.

Salg af anpartsprojektet [virksomhed2] K/S

Du skal betale skat af fortjenesten ved salg af anpartsprojekt.

Der henvises til tidligere vedlagte kopi af salgsbilag fra

[virksomhed3] A/S69.516 kr.

Reglerne står i afskrivningslovens § 9, stk. 1.”

Klagerens opfattelse

Klageren har anført følgende:

Klagen består af tre dele.

Første del er en klage over sagsbehandlingen og diverse formkrav. Jeg mener at afgørelsen ikke er ordentligt begrundet, der står en henvisning til lovregler men der er ikke gået ind på nogen af de argumenter jeg har fremført i høringsfasen. Jeg har fremkommet med adskillige argumenter for hvorfor jeg mener at agterskrivelsen ikke var korrekt. Men der er ikke indgået på min argumentation. Der foreligger ingen sagsfremstrilling i afgørelsen eller hvilke faktiske omstændigheder som er tillagt væsentlig betydning i afgørelsen. Det er for mig derfor yderst vanskeligt at forholde mig til afgørelsen.

Anden del består i det materielle indhold af det procedurelle. De anparter der er tale om blev solgt i 2010 og blev købt i 1992 og 1993 og jeg mener at det er de pågældende års regler der må gælde. Jeg vedlægger som bevis kopi af købsaftalerne. Jeg kan forstå på afgørelsen af man bruger regnskabstal for 2008. Dette selvom der i salgsaftalen tydeligt står at den skattemæssige behandling af overdragelsen skal ske med virkning fra overtagelsesdagen. Jeg vedlægger kopi af overdragelsesaftalerne. Da jeg talte med sagsbehandleren sagde hun at hun jo ikke så godt kunne gå tilbage til [virksomhed4] og stille spørgsmål til dem vedrørende de tal som [virksomhed4] har indberettet. Dette er i mine øjne ikke et gyldigt argument. Det kan jo ikke være sådan at Skat søger den vej hvor der forventes at være minst modstand. Skat burde lægge vægt på de faktiske juridiske oplysninger og ikke på en eller anden indberetning.

Den tredje del består i indkomstopgørelsen. Jeg mener at man skal bruge regsnakberne for 2009. Hvis ikke man vil bruge regnskaberne for 2009 men absolut vil bruge regnskaberne for 2008 vil jeg gerne vide hvor der er belæg for det. I henhold til den juridiske vejledning skal bruges det foregende års regnskabstal med regulering for budgetterede regnskabstal for perioden. Jeg læser dette derhen at man skal bruge 2009 regnskabet og dette skal reguleres med budgettet for 2010 pro rata.

Subsidiært mener jeg at hvis man bruger 2008 regnskaberne så skal jeg ikke medtage 2009 årenes resultater fordi så bliver jeg jo beskattet to gange af det samme.”

I forbindelse med klagen har klageren indsendt følgende opgørelse:

”Principalt: Det seneste regnskabsår bruges (31-12-2009)

K/S [virksomhed1]:

Salgspris negativt 32.800

Plus gæld 11.370

Minus andre aktiver 19.064

Netto tab på 40.494

[virksomhed2]:

Salgspris 18.500

Plus gæld 55.424

Minus andre aktiver 27.760

Netto 46.164

Minus 10 % 4.616

Netto gevinst på 41.548

K/S [virksomhed1] + [virksomhed2]: kr 1.054 i samlet netto gevinst. Jeg mener således at det der skal beskattes i 2010 vedrørende disse anparter er kr. 1.054.

Jeg mener som sagt at 2009 regnskabet skal bruges fordi det er aftalt i den underskrevne overdragelsesaftale samt hvad der står i den juridiske vejledning.

Og ellers skal i hvert fald det resultat der allerede er beskattet i 2009 ikke beskattes i 2009 fordi ellers vil samme værdier beskattes to gange. Derfor skal den skattepligtige indkomst nedsættes i 2009.”

Efterfølgende har klageren indsendt følgende beregninger:

1. Salgspris minus købspris

KS [virksomhed1]:

Salg: minus 32.800

Køb: 2 x27.000 = 54.000

Tab: 86.800

[virksomhed2]:

Salg: plus 18.500

Køb: 2 x44.000 = 88.000

Tab: 69.500

Samlet tab: 156.300

2. Værdiopgørelse baseret på senest regnskab

K/S [virksomhed1]:

Salg: Minus 32,800

Andre aktiver 2x9532

Gæld 2x 5685

Tab: minus 32800 minus 19064 plus 11370 = minus 40,494. Jeg henviser til regnskabet som er indsendt.

[virksomhed2]:

Salg: plus 18.500

Andre aktiver 2x11880

Gæld 2x 27712

Tab: 18500 minus 23880 plus 55424 = plus 50.044. Jeg henviser til regnskabet som er indsendt.

Samlet plus 9.550.

3. Værdiopgørelse baseret på året før seneste regnskab:

Det forekommer forkert at man vil bruge en skæringsdato eller balance der hedder 31-12-2008 og vil indregne noget fra 2009. Det virker ikke samanhængende og korrekt.

Slutteligt er der allerede i årsopgørelsen for 2010 indregnet en indkomst vedrørende disse investeringer på dkr. 14.584 som jeg mener skal tages højde for.”

I forbindelse med sagens behandling ved Skatteankestyrelsen har klageren anført følgende:

Anparterne var solgt i de første måneder af 2010 med skattemæssig virkning per 1. januar 2010. Det betyder at en skattemæssig opgørelse vedrører skatteansættelsen for 2010.

Fristen for indsendelse af selvangivelsen for 2010 var 1 juli 2011.

I henhold til Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende 2010-2 afsnit E.F.2.3 skal ”En kommanditists afskrivningsgrundlag ved køb af anparter i løbet af kommanditselskabets regnskabsår opgøres på grundlag af det foregående års regnskabstal. ” På grund af princippet om kontinuitet betyder dette, i overensstemmelse med Statsskattedirektoratets vejledning af 31 august 1989, at en sælger også skal benytte regnskabet for det seneste regnskabsår forud for overdragelsesdagen. Dette er i henhold til SKM2002.668.VLR fast praksis.

Jeg mener som konsekvens heraf, at der ikke kan være tale om andre regnskaber end regnskaberne for 2009 eftersom disse er de senest foreliggende regnskaber.

Jeg har forstået, at følgende opgørelsesmetode normalt anvendes:

Handelspris minus omkostninger, plus gæld, minus øvrige aktiver (ikke skibe), minus saldo værdi per 1/1 for afskrivningsmæssige aktiver, korrigeret for resultat for perioden siden det sidste regnskab. Resultatet af dette skal korrigeres med 10% hvis der er tale om fortjeneste (der skal medregnes 90 % af et positivt resultat).

Som bekendt var skibene i begge K/S allerede afhændet i 2009 (jf. afskrivningslovens par 9 stk. 1), det vil sige et år forud for overdragelsen. Og i indkomstopgørelsen for 2009 var der allerede medtaget skattemæssig avance ved salg /genvundne afskrivninger.

Når ovenstående opgørelsesmetode anvendes på de faktiske omstændigheder:

1. KS [virksomhed1] Alle skibe var solgt i 2009, se venligst vedlagte kopi af brev fra [...] dateret 26 marts 2010

Handelspris: minus kr. 32.800

Minus andre aktiver (per regnskab side 13) kr. 20.802.085 divideret med 4.266 anparter x 2, er kr. 9.752

Plus gæld (per regnskab side 14) kr. 4.983.985 divideret med 4.266 anparter x 2, er kr. 2.337

Minus saldoværdi afskrivningsmæssige aktiver, kr. 0

Plus/minus resultat for perioden siden sidste regnskab, kr. 0

Mellemresultat er kr. minus 40.215

Fortjeneste er negativ og jeg har forstået at der ikke korrigeres 10% ved tab

Fortjenesten er således kr. minus 40.215.

2. [virksomhed2] K/S. Alle skibe var solgt i 2009, se venligst vedlagte kopi af brev fra [...] dateret 12 april 2010.

Handelspris: minus kr. 18.500

Minus andre aktiver (per regnskab side 10) kr. 15.892.639 divideret med 1.343 anparter x 2, er kr. 23.667.

Plus gæld (per regnskab side 11) kr. 37.216.600 divideret med 1.343 anparter x 2, er kr. 55.423

Minus saldoværdi afskrivningsmæssige aktiver, kr. 0

Plus/minus resultat for perioden siden sidste regnskab, kr. 0

Mellemresultat er kr. plus 50.256

10% korrektion i forbindelse med ophør, kr. 5.026

Fortjenesten er således kr. 45.230.

Ifølge denne opgørelse burde Skat have fastsat indkomsten til kr. 5.015.”

Derudover har klageren understreget følgende:

”Jeg vil gerne tydeliggøre at et af punkterne er spørgsmålet om hvilke oplysninger der skal lægges til grund for selvangivelsen og ligningen. Jeg mener det må være de oplysninger der foreligger på tidspunktet for den pågældende aktivitet, og ikke andre oplysninger der eventuelt foreligger på et tidligere tidspunkt.

Hvis nogen i marts sender x oplysninger ind og oplysningerne viser sig i april at være forkerte og den pågældende sender korrigerede oplysninger ind i april, bør man vel bruge oplysningerne for april og ikke for marts. De oplysninger vi taler om er jo ikke "felt-låste" oplysninger men baseret på selvangivelsen.

Jeg mener principalt, at salgene helt skal udeholdes i 2010, og subsidiært hvis de skal medtages i 2010 skal den opgørelse bruges som jeg har indsendt. Medmindre de oplysninger der er i opgørelsen ikke er anset for korrekte. Oplysningerne er baseret på reviderede regnskaber så jeg antager at de kan lægges til grund.”

Landsskatterettens afgørelse

Formalitet

Ifølge forvaltningslovens § 22 skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 1.

Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 2.

Da det fremgår af SKATs afgørelse, at der er lagt vægt på salgsbilag fra [virksomhed3] A/S, og der er henvist til de relevante retsregler, anses begrundelseskravene i forvaltningslovens § 22 og § 24 for opfyldt. SKATs afgørelse er derfor gyldig.

Avance ved salg af anparterne

Når en kommanditist sælger sin anpart i kommanditselskabet, sker der skattemæssigt en afståelse af aktiver. Fortjeneste ved afståelsen opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om opgørelse af fortjeneste (eller tab) på de enkelte aktiver, jf. Den Juridiske Vejledning, afsnit C.C.3.3.5.

I det indkomstår, hvori en virksomhed sælges eller i øvrigt ophører (ophørsåret), kan der ikke afskrives eller straksafskrives på driftsmidler eller skibe. Fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ophørsåret og opgøres som forskellen mellem på den ene side salgssummen for de i ophørsåret solgte driftsmidler og skibe, herunder salgssummen for straksafskrevne driftsmidler og skibe, og på den anden side saldoværdien ved ophørsårets begyndelse med tillæg af beløb, der i ophørsåret er anvendt til nyanskaffelser, jf. afskrivningslovens § 9, stk. 1.

Klagerens skibsanparter er solgt med overtagelsesdag den 1. januar 2010. Det senest kendte resultat for kommanditselskaberne på overtagelsesdagen er regnskabet for 2008, hvorfor disse regnskaber skal anvendes ved opgørelsen af klagerens overskud/tab i forbindelse med hans salg af skibsanparterne.

[virksomhed3] A/S har fremsendt opgørelser af overdragelsessummen i forbindelse med salg af andelene. Opgørelserne er foretaget på grundlag af selskabets regnskab for 2008. Der er ikke grundlag for at fravige disse opgørelser. Da SKAT har ændret klagerens skatteansættelse i henhold til opgørelserne, stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse.