Kendelse af 26-08-2016 - indlagt i TaxCons database den 25-09-2016

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2010

Aktieindkomst

Maskeret udlodning i form af selskabs afholdelse af private udgifter.

88.067 kr.

0 kr.

88.067 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har været direktør og hovedanpartshaver i [virksomhed1] ApS (herefter selskabet) siden 27. maj 2010. Selskabets aktivitet er handel og investering.

Det fremgår af selskabets kontospecifikationer, at der er afholdt rejseudgifter til Kina, for i alt 38.541,59 kr. Endvidere fremgår, at der er afholdt udgifter til småanskaffelser for i alt 6.480,00 kr. Der foreligger en faktura på i alt 41.425,00 kr. for kontormøbler.

Klageren har overfor SKAT bl.a. oplyst, at bilagene for rejseudgifterne til Kina og bilagene for småanskaffelserne er bortkommet. Klageren har endvidere oplyst, at formålet med rejsen til Kina var, ved deltagelse på en messe, at skabe kontakt til kinesiske firmaer, hvorfra selskabet skulle importere varer. Klageren har fremlagt et messe-adgangskort. Klageren har endvidere oplyst, at kontormøblerne enten er blevet stjålet eller solgt.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst med i alt 88.067 kr., da SKAT har anset, at selskabet har afholdt udgifter i klagerens interesse, der skal beskattes som maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Af SKATs afgørelse af 8. oktober 2013 fremgår:

”[virksomhed1] ApS har ikke fradrag for udokumenterede udgifter/anskaffelser og anskaffelser der anses for private. Vi har sendt afgørelse til [virksomhed1] ApS, hvor skattepligtig indkomst og indgående moms er ændret hermed.

Vi anser beløbene inkl. moms, 88.067 kr. for udbytte til dig, jf. ligningslovens § 16 A.

Der foreligger ikke nye oplysninger omkring rejseudgifter og småanskaffelser. Omkring bevisbyrde for fradragsret, er det skatteyder der skal bevise dette. Bevisbyrden påhviler den part, som har lettest adgang til beviset. Det er vores opfattelse at dette ikke er sket. Som dokumentation for fradrag for rejseudgifter, er der alene forelagt et bilag på, at [person1] er “Visitor” ved “ [...] . — 11. juni 2010 i [...]. Det fremgår ikke af bilaget, at hun rent faktisk har været der. Ifølge bogføringen er udgifterne bogført den 1/7, 2/7 og 2/8 2010 og det er ikke dokumenteret hvilken periode/dato udgiften vedrører og det er ikke dokumenteret at det er [person1] der er charteret på flyet, indkvarteret på hotellet m.v. Vi har ikke fået forelagt et program for rejsen, der evt. kunne belyse den erhvervsmæssige begrundelse for afholdelse af udgifterne.

Angående kontormøbler anfører revisor, at udlejer af lejemålet har nægtet at udlevere møblerne ved flere forgæves henvendelser. Vi har ikke fået forelagt dokumentation for, at [virksomhed1] ApS har gjort krav på aktiverne ved udlejer. Vi har ikke modtaget dokumentation for, hvor aktiverne er, hvorfor vi har anset dem for udtaget til privat. Du har også ved besøg den 8. oktober 2012 udtrykt din forundring over at købet ved Indbo er fratrukket i selskabet, herunder at reolsystemet hang i stuen (privat).

Vi har godkendt fradrag for inventar på 28.500 kr. som følge af modtaget bilagsdokumentation. Den foreslåede forhøjelse af aktieindkomst er nedsat med dette beløb i denne afgørelse.

Din revisor anmoder om, at forhøjelsen bliver posteret på mellemregningskonto med [person2], såfremt vi statuerer aktieindkomst. En betingelse for at der kan foretages betalingskorrektion er, at det er korrektion af priser og vilkår for handelsmæssig eller økonomiske transaktioner mellem forbundne parter, j f. ligningslovens § 2, stk. 5. De ansatte forhøjelser af aktieindkomst er ikke korrektioner omfattet af ligningslovens § 2, stk. 5, hvorfor den af revisor foreslåede betalingskorrektion ikke kan imødekommes.”

Klagerens opfattelse

Repræsentanten har ved klagen nedlagt påstand om at klagerens aktieindkomst nedsættes med forhøjelsen på 88.067 kr. samt at der skal ske omgørelse jf. skatteforvaltningslovens § 29.

Repræsentanten har senere frafaldet påstanden vedrørende omgørelse.

Af klagen til Landsskatteretten fremgår:

”Vi skal herved tillade os at klage over, at SKAT i [by1] har påført ovennævnte en aktieindkomst på kr. 88.067 pga. omkostninger i hendes ApS, som ikke menes at være fradragsberettigede, da bilagene senere er bortkommet.

Uagtet at [person2] har et tilgodehavende i selskabet på kr. 1.804.422, som omkostningerne kunne være modposteret på, hvis hun havde vidst at bilagene senere ville bortkomme, har SKAT valgt at anse beløbet for aktieindkomst.

På trods af at vi gjorde SKAT opmærksom på forholdet inden SKAT traf sin afgørelse.

Alle betingelser for omgørelse er ifølge SFV § 29 i øvrigt tilstede.”

Landsskatterettens afgørelse

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier. Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Det er ikke dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de af selskabet afholdte udgifter til rejse, småanskaffelser og kontormøbler vedrører selskabets drift. Da udgifterne efter deres art herefter anses for private udgifter, anses de for afholdt i klagerens interesse.

Klageren skal dermed beskattes af i alt 88.067 kr., som maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.