Kendelse af 08-05-2017 - indlagt i TaxCons database den 31-05-2017

Klagepunkt

[Skatteankenævnet]

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen i indkomståret 2003 på baggrund af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og § 27, stk. 2.

Nej

Ja

Nej

Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen i indkomståret 2004 på baggrund af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og § 27, stk. 2.

Nej

Ja

Nej

Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen i indkomståret 2005 på baggrund af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og § 27, stk. 2.

Nej

Ja

Nej

Faktiske oplysninger

Klageren var i indkomstårene 2003-2005 registreret som ejer af køreskolevirksomheden [virksomhed1] v/ klageren med CVR-nr. [...1].

Da klageren ikke har indsendt selvangivelse for indkomstårene 2003-2005, fremsendte SKAT et forslag til skatteansættelse af 24. august 2004, hvori SKAT bl.a. foreslog at fastsætte overskud af virksomhed i 2003 til 70.000 kr., et forslag af 23. august 2005 med forslag om fastsættelse af overskud af virksomhed i 2004 til 75.000 kr. samt et forslag af 12. september 2006 med forslag om fastsættelse af overskud af virksomhed i 2005 til 140.000 kr.

I den forbindelse blev klageren bedt om at indsende sin selvangivelse inden henholdsvis 15, 14 og 18 dage, da skatteansættelsen ellers ville ske i overensstemmelse med forslaget.

Da klageren ikke reagerede på forslaget, blev der udsendt en årsopgørelse for 2003, som blev udskrevet den 13. september 2004, hvoraf fremgik et skønsmæssigt fastsat overskud af virksomhed på 70.000 kr. Der blev udsendt en årsopgørelse for 2004, som var tilgængelig i skattemappen en 19. september 2005, hvoraf fremgik et overskud af virksomhed på 75.000 kr. samt en årsopgørelse for 2005, som var tilgængelig i skattemappen den 23. oktober 2006, hvoraf fremgik et overskud af virksomhed på 140.000 kr.

Den 23. april 2012 anmodede klageren om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen i indkomstårene 2003-2005, da klageren ikke mente, at det fastsatte overskud af virksomhed var korrekt.

Den 6. juni 2012 fremsendte SKAT et forslag til afgørelse af klagerens genoptagelsesanmodning. I forslaget afslog SKAT ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2003-2005 og klageren blev indrømmet en frist for bemærkninger til den 2. juli 2012.

Klagerens repræsentant fremkom med indsigelser til SKATs forslag ved e-mail af 14. juni 2012.

Den 6. juli 2012 sendte SKAT en afgørelse i overensstemmelse med forslaget af 6. juni 2012

Klageren har herefter påklaget SKATs afgørelse af 6. juli 2012 til [Skatteankenævnet] som stadfæstede afgørelsen den 5. november 2013.

[Skatteankenævnet]s afgørelse

Skatteankenævnet har ikke pålagt SKAT at genoptage klagerens skatteansættelse i indkomstårene 2003-2005, da betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og § 27, stk. 2 ikke anses for opfyldt.

Ankenævnet har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

Det kan umiddelbart konstateres, at fristen for ordinær genoptagelse af indkomstårene 2003,

2004 og 2005 er overskredet, da anmodningen først er modtaget hos SKAT den 23. april 2012, jf. skatteforvaltningslovens § 26.

Det afgørende er derfor, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse jf. skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 8.

Nævnet bemærker, at (klageren) ikke i forbindelse med genoptagelsesanmodningen har indsendt nogen form for materiale eller oplysninger om virksomhedens resultat i de omhandlede indkomstår ud over oplysning om, at det skønsmæssigt fastsatte beløb er for højt, da han har haft arbejde ved siden af. Hertil bemærker nævnet, at en årlig lønindtægt på ca. 311.000 kr. til 325.000 kr. ikke gør det umuligt eller usandsynligt, at der i samme periode kunne være opnået et overskud ved selvstændig virksomhed på hhv. 70.000 kr., 75.000 kr. og 140.000 kr. Nævnet mener ikke, at det oplyste om (klagerens) økonomiske situation med inkassosager, hans private livssituation med sammenbragte børn og børnenes sygdomme, samt oplysningen om brækket skulder, er en særlige omstændighed, der berettiger til genoptagelse iht. skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 8. Nævnet mener ikke, at disse forhold har gjort, at han ikke, på et eller andet tidspunkt, inden for de enkelte indkomstårs frister har kunnet ind- sende anmodningen om genoptagelse af skatteansættelsen.

Ligeledes mener nævnet ikke, at der er tale om myndighedsfejl eller svig fra tredjemand, der kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse iht. skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 8. De skønsmæssige forhøjelser er ansat ud fra indberettede og kontroloplyste momstal m.v. Det berettiger ikke til genoptagelse, at (klagerens) forskellige revisorer ikke har fået indsendt materiale m.v. indenfor fristerne. Det er (klagerens) egen forpligtelse af følge op på at hans selvangivelse bliver indsendt, ligesom han på modtagne årsopgørelser har kunnet se de indberettede tal.

Det oplyste på mødet for nævnet den 31. oktober 2013 ændrer ikke på nævnets opfattelse. Nævnet henviser samtidig til Østre Landsrets dom af 18. oktober 2013.

Nævnet mener derfor ikke, at der er særlige omstændigheder, der kan berettige ekstraordinær genoptagelse af indkomstårene 2003, 2004 og 2005, hvorfor nævnet stadfæster SKATs afslag på genoptagelse iht. skatteforvaltningslovens §§ 26 stk. 2 og 27 stk. 1 og 2.

(...)”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at skatteansættelsen i indkomstårene 2003-2005 skal genoptages på baggrund af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og § 27, stk. 2.

(indsæt klagerens påstande i rækkefølge, eks. ”klageren har principalt nedlagt påstand om at xxx, subsidiært om at xxx (indsæt klageren påstand/påstande i rækkefølge – eks. ”klageren har principalt nedlagt påstand om xxxx, subsidiært om at xxxx…)

Klagerens repræsentant har anført følgende:

”(...)

Nærværende sag omhandler spørgsmålet om, hvorvidt (klageren) skal have genoptaget sin skatteansættelse for indkomstårene 2003, 2004 og 2005 ekstraordinært, jf. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 8.

PÅSTAND

Der nedlægges påstand om, at vor klient er berettiget til at få sin sag ekstraordinært genoptaget for så vidt angår ovennævnte indkomstår, idet der foreligger særlige omstændigheder jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

SAGSFREMSTILLING

I det følgende skal der som udgangspunkt henvises til skatteankenævnets afgørelse af den 6. november 2013 "Skatteankenævnet har afgjort din klage", jf. bilag l.

Vor klient har pga. særlige omstændigheder ikke indleveret sine selvangivelser for indkomstårene 2003, 2004 og 2005. Omstændighederne taget i betragtning er af så særlig karakter, at det opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for førnævnte indkomstår, jf. skatteforvaltningslovens § 27. stk. 1 nr. 8.

Baggrunden for at vor klients klage ikke imødekommes skyldes, at skattemyndigheden ikke er af den opfattelse, at vor klients tragiske forløb med sine adskillige revisorer samt familiemæssige problemer i øvrigt taler for "særlige omstændigheder", hvis afledte effekt muliggør ekstraordinære genoptagelse iht. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 8.

Skattemyndigheden anfører, at man i sin taksering har gjort gældende at de skønsmæssige ansættelser er ansat ud fra indberettede og kontroloplyste momstal m.v.

Vi er ikke enige i skatteankenævnets afgørelse, idet der forligger særlige omstændigheder, som begrunder en ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8. På baggrund heraf påklages skatteankenævnets afgørelse af den 6. november 2013 herved.

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at skatteankenævnets afgørelse af den 6. november 2013 ikke er korrekt, idet der foreligger særlige omstændigheder, der begrunder den manglende indberetning. Der er således ikke grundlag for at give vor klient (...) afslag på genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2003, 2004 og 2005.

For den almindelige lønmodtager har SKAT allerede de fleste oplysninger, men for den, der driver virksomhed - enten som selvstændig erhvervsdrivende eller i selskabsform - er det nødvendigt at opgive en række oplysninger i selvangivelsen, som SKAT ikke kender på forhånd.

I dansk skatteret dækker begreberne genoptagelse, omgørelse og selvangivelsesomvalg over skatteyders overordnede muligheder for at ændre sine oplysninger og er hjemlet i skatteforvaltningslovens §§ 26, 27, 29 og 30.

Den mest simple adgang til ændre skattegrundlaget er såkaldt ordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 26. Den forudsætter blot, at der fremlægges nye oplysninger, som med en vis sandsynlighed ville have resulteret i en anden skatteansættelse, hvis de havde været lagt til grund tidligere. Det kan f.eks. være oplysninger om et manglende fradrag eller et fejlagtigt indtægtsført beløb. Anvendelsen er derfor primært begrænset af frist- og forældelsesreglerne, der betyder, at skatteyder skal fremsætte sin anmodning senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Hvis man eksempelvis ønsker at ændre en oplysning, som man har afgivet i forbindelse med selvangivelsen for indkomståret 2008, skal man anmode om det senest den 1. maj 2012.

I henhold til skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8 kan et indkomstår ekstraordinært genoptages, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. Det fremgår videre af forarbejderne til bestemmelsen, at der ved en konkret vurdering lægges vægt på, om der er tale om særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige, om der er tale om en væsentlig indkomst ændring samt om det vil være åbenbart urimeligt at opretholde skatteansættelsen. Vi vil i det følgende komme med en nærmere redegørelse for, at betingelserne for en ekstraordinær genoptagelse af indkomståret 2003-2005 er opfyldt.

Det påhviler den skattepligtige at dokumentere eller sandsynliggøre, at betingelserne er opfyldt. På samme måde som vedrørende de øvrige fristgennembrudsgrunde, er det en betingelse for ekstraordinær genoptagelse efter stk. 1, nr. 8, at 6-måneders reaktionsfrist i Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, er overholdt. SKAT kan efter en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder, herunder sagens karakter og den skattepligtiges personlige forhold, kan dispensere fra 6-måneders fristen, selvom den skattepligtige har haft kundskab inden fristens udløb.

Endvidere gælder det, at hvis der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, kan ansættelsen kun ændres angående det spørgsmål, der har været årsag til genoptagelsen. Den ekstraordinære genoptagelse åbner ikke mulighed for andre ændringer i ansættelsen.

Ved vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan give anledning til en ekstraordinær skatteansættelse, kan det tillægges vægt, om skatteansættelsen har væsentlig betydning for den skattepligtige.

Der skal være sandsynlig udsigt til, at genoptagelsen af ansættelsen vil resultere i en indholdsmæssig ændring af den hidtidige ansættelse.

Særlige omstændigheder

Helbredsmæssige forhold hos revisor, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige

Pr. 2. januar 2003 startede (klageren) sin personlige virksomhed [virksomhed1] v/(klageren) med tilhørende CVR nr. [...1]. Beklageligvis måtte virksomheden pga. økonomiske vanskeligheder dreje nøglen om, hvorfor køreskolen ophørte pr. 4. oktober 2010, se hertil udskrift fra CVR, jf. bilag 5.

Til udarbejdelse af sine regnskaber havde (klageren) sammen med sin kone (...) tilknyttet en revisor. Denne revisor blev desværre ramt af uhelbredelig kræft, hvorefter revisoren efter langtidssygmelding tragisk afgår ved døden. Som følge heraf udarbejdede han ikke regnskab for vor klient. Bilagene var i denne revisors varetægt, hvorfor (klageren) først et stykke tid efter får sit materiale tilbageleveret.

Det bør af Landsskatteretten bemærkes, at af netop denne årsag er der reelt sammenhæng mellem revisorens sygdom, herunder bortgangen samt den efterfølgende tidsperiode, og den manglende regnskabsudarbejdelse.

Efter modtagelsen af bilagene afleveres materialet til en ny revisor med henblik på udarbejdelse af regnskab. Den nye revisor rapporterede dog ikke tilbage i halvandet år - på trods af utallige henvendelser fra såvel (klageren) som (klagerens ægtefælle). Det gøres gældende, at der netop ikke har været tale om glemsomhed eller lignende fra vor klients side. Dette forhold har således resulteret i manglende selvangivelse i de påklagede indkomstår. Landsrettens opmærksomhed skal således henledes på, at (klageren) ikke har ladet stå passivt til, men derimod aktivt forsøgt at varetage sine interesser overfor skattevæsenet.

Som følge her af må (klageren) endnu en gang finde ny revisor således udarbejdelsen af selvangivelsen giver et samlet og korrekt billede af klagerens indkomstforhold med henblik på at denne fremsendes til SKAT.

Sammen med (3. revisor) fra [virksomhed2] får vor klient i år 2010 indleveret og udarbejdet selvangivelserne gældende for indkomståret 2006. Beklageligvis er bilagene for indkomstårene 2003, 2004 og 2005 aldrig kommet frem til revisor nr. 3, (...). Trods utallige forsøg på, at fremskaffe relevante bilag omhandlende indkomstårene 2003-2005 lykkedes det hverken revisoren, (klageren) eller (klagerens ægtefælle). Som følge af transport og kaos mellem skiftende revisorer er materialet forsvundet.

Grundet manglende kendskab til skattereglerne får revisor nr. 3 ikke anmodet om ekstraordinær genoptagelse vedrørende indkomstårene 2003, 2004 og 2005.

Vigtigt at bemærke for Landsskatteretten er, at (klageren) gennem flere år ikke har haft kontakt til samme revisor, der kunne have varetaget udarbejdelse af regnskab samt selvangivelse.

Grundet de overfor nævnte forhold kan (klageren) ikke bebrejdes, idet han ikke har haft muligheden for at selvangive regnskabet for sine indkomstforhold eftersom bilagene ikke har været i sin varetægt.

Klagerens situation kan betragtes som sådanne særlige omstændigheder, der er omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 8.

Øvrige forhold

Familiemæssige forhold

(Klageren) er utrolig plaget af sin private livssituation, hvor han sammen med sin ægtefælle (...), har fem (5) sammenbragte børn. Det gøres gældende, at det situationen er af særlig udfordrende karakter. At forene familierne er forbundet med store vanskeligheder.

(Klagerens) ekskone ønsker, at han skal fratages forældremyndigheden over deres fælles børn, hvorfor den tidligere ægtefælle har bragt ham i statsamtet, hvor de slås om forældremyndigheden.

(Klageren) har altid været enormt knyttet med sine børn, hvorfor han naturligvis er meget påvirket af situationen. Dilemma påvirker naturligvis (klageren) i en sådan grad, at den omhandlende periode er forbundet med psykisk pres og stress.

Landsskatteretten skal bemærke, at (klagerens) ene barn, (...), lider af svær autisme. Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som giver sig udslag i begrænset eller forstyrret udvikling af sprog og kommunikation, af evnen til social interaktion. Mennesker med autisme udviser ofte en række andre, specifikke problemer som overfølsomhed over for sanseindtryk, fobisk angst, søvnforstyrrelser, raserianfald og selvskadende adfærd. At have en datter med denne sygdom er særdeles krævende og utrolig energidræbende for sine omgivelser. Datterens sygdom er forbundet med særlig pleje og omsorg. Som lavtfungerende autist kræver (datterens) sygdom konstant pleje. Som følge heraf bruges alt den fritid ægteparret har på børnene og daglige gøremål.

Foruden (datteren) har (klagerens) søn, (...), ADHD, hvilket ligeledes er udfordrende for parret. Grundet (sønnens) sygdom kræver han meget opmærksomhed, hvilket særligt giver ham mange problemer i skolen. (Klageren) og (ægtefællen) har været optaget af, at børnene skulle klare sig godt og komme ovenpå efter en dramatisk skilsmisse. Derfor bruger parret alt sin tid på, at pleje de familiære bånd.

Det gøres gældende, at børnenes sygdom og forhold i øvrigt taget i betragtning er forbundet med stor psykisk belastning for såvel (klageren) som dennes samlever, hvis afledte effekt har bevirket en voldsom belastning af (klagerens) personlige forhold.

I indkomståret 2007 brækker (klageren) kravebenet, hvoraf han er sygemeldt i en længere periode. Det belaster (ægtefællen), der udover 5 sammenbragte børn også skal varetage pasning af (klageren). Grundet hans skader er han pålagt at hvile og forholde sig i ro.

I indkomståret 2009, kan (klageren) og (ægtefællen) endelig samle sig og kontakter en ny revisor, hvoraf de overlader deres virksomhedsøkonomi til denne.

Åbenbar urimelig

Væsentlig indkomstændring

Det gøres gældende at, der såvel formelt som materielt foreligger fejl i forhold til (klagerens) skatteansættelser for omhandlende indkomstår. For at gennemfixe en ekstraordinær genoptagelse er det en betingelse, at den enkelte skatteyder sandsynliggør, at genoptagelsen medfører ændret beskatningsgrundlag.

Overskuddet af (klagerens) virksomhed, [virksomhed1], CVR nr.: [...1] er af SKAT blevet ansat som følger, jf. bilag 2, bilag 3 og bilag 4.

År

Takseret overskud af virksomhed

2003

70.000 kr.

2004

75.000 kr.

2005

140.000 kr.

Resultatet af SKATs skønsmæssige ansættelse af virksomhedsindkomsten udgør derved sammenlagt kr. 285.000. Ud fra en objektiv vurdering anses denne forhøjelse som åbenbar urimelig.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8, at en indkomstændring på mere end kr. 5.000 må anses at have en væsentlig betydning for den skattepligtige. En indkomstændring på kr. 285.000 opfylder derved betingelsen om, at indkomstændringen har en væsentlig betydning for (klageren).

Virksomheden aldrig har tjent de penge, som (klageren) bliver beskattet af, hvilket har haft en stor påvirkning på (klagerens) økonomi. Det gøres således gældende, at der skal foretages en realitetsbehandling af (klagerens) skatteansættelser.

Indkomståret 2003

For så vidt angår indkomståret 2003 var (klageren) hos [virksomhed3], CVR nr.: [...2]. Han var ansat i en fuldtidsstilling, hvortil hans lønindkomst var på 311.704 kr. At han sideløbende skulle kunne oparbejde et reelt overskud på 70.000 kr. i en virksomhed, der befinder sig i opstartsfasen forekommer ganske usandsynligt.

Indkomståret 2004

I indkomståret 2004, er (klageren) forsat ansat hos [virksomhed3], hvor hans lønindkomst var på 325.629 kr. Det faktum, at han forsat har en fuldsstilling, og samtidig skal kunne varetage en køreskole, hvor overskuddet fra denne virksomhed skulle være på 75.000 anses for at være ukorrekt.

Indkomståret 2005

I indkomståret 2005, takseres overskuddet af vor klients køreskole på 140.000 kr. (Klageren) er forsat ansat i en fuldtidsstilling hos [virksomhed4] A/S CVR nr.: [...3], hvortil hans lønindkomst er på 325.085 kr. Det gøres gældende, at et overskud på 140.000 forekommer ganske usandsynligt.

Konklusion

Med henvisning til skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8 er det vores påstand, at indkomståret 2003, 2004 og 2005 skal genoptages. Ifølge bemærkningerne til loven er bestemmelsens anvendelsesområde tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, der fører til, at det må anses for urimeligt at opretholdelsen ude for de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive grunde i bemærkningerne.

Bestemmelsen i skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8 er opfyldt, idet der foreligger særlige omstændigheder, som ikke kan bebrejdes (klageren), at der er tale om en ændring, der har væsentlig økonomisk betydning for (klageren), at (klagerens ægtefælles) revisor gentagne gange har været i dialog med skattemyndigheden med henblik på ændring af skatteansættelsen for mange år samt, at skattemyndigheden har haft adgang til oplysninger, som burde have medført en lavere skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed.

Retspraksis viser et billede af, at der opstilles nogle krav til særlige omstændigheder for at en skatteansættelse kan genoptages ekstraordinært efter skatteforvaltningslovens § 27, se hertil SKM 006.412 LSR, hvor klager fik medhold i genoptagelse af sagen på grund af omstændigheder med sygdom og personlige forhold i øvrigt. Man lagde i afgørelsen ligeledes vægt på, at skatteansættelsen var væsentlig højere og i uoverensstemmelse med de faktiske forhold, hvorefter Landsskatteretten anså det som urimeligt at opretholde SKATs afgørelse.

Det er muligt at ændre sine oplysninger i selvangivelsen, men adgangen hertil er forskellig alt efter, hvad og hvordan man ønsker at ændre. Det kan undre, at adgangen til ekstraordinær genoptagelse er meget begrænset - selv i tilfælde, hvor fejlen kan dokumenteres, mens der uden problemer gives tilladelse til omgørelse i situationer, hvor fejlen skyldes manglende opmærksomhed omkring formalia/myndighedsfejl.

(Klagerens) manglende reaktion skyldes sit personlige livsforløb, hvilket begrunder ekstraordinær genoptagelse. På det tidspunkt hvor (klageren) er stabil og ønsker, at få ryddet op kontakter han os, hvortil der anmodes om ekstraordinær genoptagelse.

Derfor må reaktionsfristen i "Lille-frist-regel" i Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 på 6 måneder tilsidesættes.

Vi er hermed, på baggrund af ovenstående, meget uenige i skatteankenævnets afslag på

genoptagelse, da det efter vores vurdering er helt urimeligt at opretholde ansættelsen.

(...)”

Landsskatterettens Skatteankenævnets/Landsskatterettens - slet ikke-relevant myndigehd afgørelse (slet den ikke relevante myndighed)

En skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, skal senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Sagen vedrører skatteansættelsen for indkomstårene 2003-2005. I medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, skal en anmodning om genoptagelse på den skattepligtiges initiativ være sendt til SKAT senest den 1. maj 2007, 1. maj 2008 og 1. maj 2009.

Klagerens første anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen blev sendt den 23. april 2012 og ligger således udenfor den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26.

Uanset fristerne i § 26, kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres, hvis SKAT efter anmodning fra den skattepligtige giver tilladelse til ændring af ansættelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder. Dette fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

En ansættelse kan kun foretages efter de i § 27, stk. 1, nr. 1-8, nævnte tilfælde, hvis genoptagelsesanmodningen fremsættes af den skattepligtige senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

SKAT kan endvidere behandle en anmodning om genoptagelse, der er modtaget efter udløbet af fristen i 1. pkt., hvis særlige omstændigheder taler derfor jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 4. pkt.

Klageren opfylder ikke nogle af betingelserne for genoptagelse efter de objektive kriterier i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, og Landsskatteretten finder ikke, at klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2003-2005 på baggrund af særlige omstændigheder jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, kan imødekommes.

Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at det ikke findes godgjort, at det forhold, at klagerens tidligere revisor afgår ved døden samt de efterfølgende revisorers manglende reaktion har gjort klageren ude af stand til at reagere rettidigt på ansættelserne, herunder anmode om genoptagelse indenfor de ordinære frister. Det bemærkes i den forbindelse, at det er klagerens eget ansvar at have adgang til virksomhedens bilagsmateriale samt at indlevere selvangivelse indenfor fristerne, uanset om han har antaget revisorbistand eller ej og uanset, at den pågældende revisor ikke havde kenskab til skattereglerne.

Landsskatteretten finder det endvidere ikke godtgjort, at klagerens familiemæssige forhold samt sygdom har gjort klageren ude af stand til at reagere rettidigt på ansættelserne, uanset at det fuldt forståeligt har været en stor belastning for klageren.

På baggrund af ovenstående stadfæstes [Skatteankenævnet]s afgørelse.