Kendelse af 21-01-2019 - indlagt i TaxCons database den 24-02-2019

Journalnr. 14-0001108

Skatteankenævnet har afvist at behandle klagerens anmodning om yderligere fradrag for advokatomkostninger med 50.000 kr. i indkomståret 2009 samt anmodning om anvendelse af kapitalafkastordningen i indkomstårene 2009 og 2010.

Landsskatteretten stadfæster nævnets afgørelse.

Faktiske oplysninger

SKAT har ved afgørelse af 14. august 2012 forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 120.518 kr. for indkomståret 2009 og 10.000 kr. for indkomståret 2010.

Det fremgår blandt andet af SKATs afgørelse, at rentekorrektion i virksomhedsordningen blev slettet, da SKAT ikke anså klageren for at opfylde kravene til virksomhedsordningen.

SKATs afgørelse blev påklaget til [Skatteankenævnet], som traf afgørelse den 20. september 2013.

Under sagens behandling ved skatteankenævnet fremsatte klageren påstand om, at han var berettiget til yderligere fradrag for advokatomkostninger med 50.000 kr. i indkomståret 2009, samt at han kunne anvende kapitalafkastordningen i indkomstårene 2009 og 2010. Det fremgår ikke af SKATs afgørelse, at påstandene har været behandlet i forbindelse med SKATs sagsbehandling.

I klagen til skatteankenævnet var følgende anført vedrørende de to punkter:

Indkomståret 2009 skattedel

(...)

Ad 4

Af Udskrift af Retsbogen For Vestre Landsret 2. afdeling bilag 6.2009 fremgår det, at skatteyder er idømt sagsomkostninger med 50.000. Da der ikke tidligere er givet fradrag for disse, skal vi herved anmode om berettiget fradrag for sagsomkostninger med 50.000.

(...)

Ad 6

Virksomhedens renteudgifter overføres til kapitalafkastordningen med et beløb på 150.222 efter kapitalafkastordningens regler herom.”

(...)

Indkomståret 2010 skattedel

(...)

Ad 1

Virksomhedens renteudgifter overføres til kapitalafkastordningen med et beløb på 135.166 efter kapitalafkastordningens regler herom.”

Sammen med klagen fremlagde klageren en udskrift af retsbogen fra Vestre Landsret, hvoraf det fremgår, at klageren blev dømt til at betale sagsomkostninger med 50.000 kr.

Det fremgår af skatteankenævnets afgørelse, at klagerens repræsentant har deltaget i møde med nævnet. På mødet har repræsentanten oplyst følgende:

Idømte sagsomkostninger ved Vestre Landsret

Repræsentanten var ikke enig i at dette spørgsmål ikke kunne behandles af Skatteankenævnet. Repræsentanten henviste til, at han i forbindelse med aktindsigt, kunne konstatere at spørgsmålet havde været drøftet med SKAT, men var dog enig i at SKAT ikke havde truffet afgørelse vedrørende fradragsretten.

Det samme gjorde sig gældende vedrørende spørgsmålet om anvendelse af kapitalafkastordningen.”

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har afvist at behandle klagerens anmodning om yderligere fradrag for advokatomkostninger med 50.000 kr. i indkomståret 2009 samt anmodning om anvendelse af kapitalafkastordningen i indkomstårene 2009 og 2010.

Skatteankenævnet har til støtte for afgørelsen anført følgende:

”Indledningsvis skal bemærkes at Skatteankenævnet alene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser - jf. skatteforvaltningslovens § 5.

Ifølge den indsendte klage anmodes om fradrag for yderligere advokatudgifter på kr.50.000 samt anmodning om anvendelse af kapitalafkastordningen.

Henset til at SKAT ikke har behandlet og truffet afgørelse vedrørende disse spørgsmål vil klagebehandlingen vedrørende disse forhold være at afvise. Skatteankenævnet skal i den forbindelse henvise til muligheden for genoptagelse ifølge skatteforvaltningslovens § 26.”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at der skal godkendes fradrag for advokatomkostninger med yderligere 50.000 kr., samt at klageren er berettiget til at anvende kapitalafkastordningen i indkomstårene 2009 og 2010.

Klageren har anført følgende til støtte for påstanden:

”Punkterne påklages idet skatteankenævnet har afvist punkterne.”

Landsskatterettens afgørelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 5, stk. 1, at skatteankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningslovens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Klageren har i forbindelse med sagens behandling i skatteankenævnet fremsat påstand om, at han var berettiget til yderligere fradrag for advokatomkostninger med 50.000 kr. i indkomståret 2009 samt at han var berettiget til at anvende kapitalafkastordningen i indkomstårene 2009 og 2010. Påstandene har ikke været fremsat i forbindelse med SKATs sagsbehandling.

Da SKAT således ikke har truffet afgørelse vedrørende forholdene, har skatteankenævnet ifølge skatteforvaltningslovens § 5, stk. 1, ikke kompetence til at behandle disse.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at repræsentanten har oplyst, at han i forbindelse med modtagelse af aktindsigt har konstateret, at spørgsmålet har været drøftet med SKAT.

Landsskatteretten stadfæster derfor skatteankenævnets afgørelse.