Kendelse af 26-09-2016 - indlagt i TaxCons database den 21-10-2016

Klagepunkt

Skatteankenævnets afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2010

Skattepligtig pension fra Sverige

41.565 kr.

0 kr.

41.565 kr.

2011

Skattepligtig pension fra Sverige

42.392 kr.

0 kr.

42.392 kr.

Faktiske oplysninger

Ifølge det Centrale Personregister har klageren altid haft bopæl i Danmark.

Ved brev af 21. maj 2007 oplyste Den Sociale Sikringsstyrelse klageren, at man den 7. maj 2007 havde modtaget oplysninger om, at han søgte udenlandsk pension. Styrelsen oplyste endvidere, at ansøgningen om udenlandsk pension skulle indgives til den kompetente institution i bopælslandet, og at styrelsen herefter ville sende den formelle ansøgning til den udenlandske institution.

Ved brev af 22. januar 2009 oplyste Den Sociale Sikringsstyrelse, at styrelsen den 14. januar 2009 havde modtaget klagerens ansøgning om udenlandsk pension, og at styrelsen herefter ville sørge for kontakten til udlandet.

Ved brev af 31. august 2010 fremsendte Den Sociale Sikringsstyrelse afgørelsen af 16. august 2010 fra den kompetente myndighed i Sverige, Pensionsmyndigheten.

Af Pensionsmyndighetens afgørelse af 16. august 2010 fremgår bl.a.:

”Pensionsmyndigheten beviljar dig helt uttag av allmän ålderspension från och med januari 2010.”

Skatteankenævnets afgørelse

Af afsnittet ”Skatteankenævnets afgørelse” i afgørelsen af 29. oktober 2013 fremgår blandt andet følgende:

”Efter globalindkomstprincippet i statsskattelovens § 4 er man skattepligtig af alle indtægter, uanset om den hidrører her fra landet eller ikke. Pensionsindtægter er således omfattet af statsskattelovens § 4, stk. l, c.

Udgangspunktet er derfor, at Danmark har retten til at beskatte en pensionsudbetaling, selv om den udbetales fra den svenske stat.

Efter interne svenske regler om begrænset skattepligt vil den samme person som udgangspunkt også være skattepligtig til Sverige af denne indtægt, optjent i og udbetalt fra Sverige.

For at imødegå en sådan dobbeltbeskatning, fastsætter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst regler for, hvorledes dobbeltbeskatningen løses.

Frem til 29. december 2008 blev dobbeltbeskatningen løst ved, at den pågældende jf. artikel

18, stk. 1, kun kunne beskattes i det land, hvorfra pensionen blev udbetalt (kildelandet).

Med vedtagelse af Protokol af 4. april 2008 ændres artikel 18, således at bopælslandet nu også kan beskatte pensionen.

For at lempe denne dobbeltbeskatning, skal Danmark som bopælsland, nedsætte den danske

skat af pensionen med den skat, der er betalt i Sverige. Dette betyder i praksis, at pensionen beskattes som en dansk pension.

I forbindelse med principskiftet blev der indført en overgangsregel. Reglen gælder for personer, som den 8. oktober 2008 var fuldt skattepligtige til Danmark og som senest den 31. januar 2009 var begyndt at modtage pension fra ét af de nordiske lande, eller havde indgivet ansøgning om udbetaling af pension senest 1. februar 2009.

De omfattede personer skulle beskattes efter de tidligere regler, hvilket indebar, at der reelt kun skulle betales svensk skat af pensionen.

Ifølge foreliggende oplysninger begynder [person1] først at modtage den svenske pension i 2010. Pensionen skal derfor beskattes efter de nye regler, der blev indført med protokol af 4. april 2008.

Danmark har herefter som bopælsland også ret til at beskatte pensionsudbetalingen, men skal jf. artikel 25, stk.1 a, nedsætte den danske skat af pensionen med den skat, der er betalt i Sverige.

Repræsentanten henviser således til de tidligere gældende regler.

På den baggrund stadfæster nævnet SKATs afgørelse, dog bliver der en mindre beløbsmæssig ændring vedrørende indkomståret 2011, da eksakte beløb vedrørende pensionsindtægt og betalt skat til Sverige nu foreligger oplyst.

Den skattepligtige pensionsindtægt for 2011 nedsættes således fra 43.736 kr. til 42.392 kr.

Skatteankenævnets sagsfremstilling og forslag til afgørelse blev sendt til klager og repræsentant den 30. september 2013. Der er ikke modtaget bemærkninger til forslaget, hvorefter afgørelse i overensstemmelse med forslaget udsendes til klager og repræsentant den 29. oktober 2013.”

Klagerens opfattelse

Af klagen fremgår blandt andet følgende:

”Sagen drejer sig om, hvorvidt min klient for indkomstårene 2010 og 2011 er indkomstskattepligtig af pension modtaget fra Sverige.

Landsskatteretten kan lægge til grund, at min klient i indkomstårene 2010 og 2011 havde bopæl i Danmark.

Landsskatteretten kan ligeledes lægge til grund, at min klient for indkomståret 2010 modtog i alt SEK 53.184,00 i pension, hvoraf Pensionsmyndigheten af egen drift tilbageholdt skat af de månedlige pensionsudbetalinger med i alt SEK 5.133,00.

Landsskatteretten kan videre lægge til grund, at min klient for indkomståret 2011 modtog i alt SEK 51.372,00 i pension, hvoraf Pensionsmyndigheten af egen drift tilbageholdt skat af de månedlige pensionsudbetalinger med i alt SEK 4.601,00.

Om baggrunden for min klients ret til svensk pension kan jeg oplyse, at min klient gennem en periode på godt 9 år (1972-1981) var ansat ved et svensk rederi med fast rutefart mellem [by1] og [by2]. Min klient blev i 2007 opmærksom på, at han muligt havde ret til svensk pension og ansøgte følgelig herom. Til belysning heraf fremlægger jeg som sagens bilag 2 brev dateret 21. maj 2007 fra Den Sociale Sikringsstyrelse (internationalt pensionskontor) til min klient, brev dateret 22. januar 2009 fra Sikringsstyrelsen til min klient samt endelig brev dateret 31. august 2010 fra Pensionsstyrelsen til min klient, bilagt afgørelse dateret 16. august 2010 fra Pensionsmyndigheten, Sverige.

Ved 'Beslut' dateret 1.1.2011 fra Skatteverket, Utlandsskattekontoret, [by3], blev min klient meddelt, at han som bosiddende udenfor Sverige (fortsat) skulle betale 'särskild inkomstskatt' (SINK) af den ham tilkendte pension og således, at pensionsudbetaleren ville foretage tilbageholdelse af skat af de månedlige pensionsudbetalinger. Nævnte 'beslut' fra Skatteverket, Utlandskontoret, [by3], fremlægges som sagens bilag 3.

---oOo---

Landskatteretten kan lægge til grund, at min klient under hele forløbet agerede i god tro qua oplysningen om, at beskatningsretten eksklusivt var tillagt Sverige. Denne oplysning blev ydermere bestyrket med Pensionsmyndighetens afgørelse af 16. august 2010 (fremlagt med bilag 2), hvoraf udtrykkeligt fremgår, at Pensionsmyndigheten af egen drift tilbageholdt skat af de månedlige pensionsudbetalinger.

På intet tidspunkt under forløbet er min klient blevet oplyst eller på anden måde vejledt om, at han udover særlig indkomstskat til Sverige (SINK) som bosiddende i Danmark, tillige ville være indkomstskattepligtig til Danmark af samme pensionsudbetalinger.

Det anerkendes, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de nordiske lande (overenskomst af 23. september 1996) ved protokol af 4. april 2008, artikel V fik ændret ordlyden i overenskomstens artikel 18, stk. 1, idet ordene 'kan kun beskattes' blev erstattet med 'kan beskattes'. Dette principskifte, som betød at pensionsudbetalinger gik fra alene at kunne beskattes i det land, hvorfra pensionen blev udbetalt til at nu også bopælslandet kunne beskatte pensionsudbetalingerne, blev vedtaget ved Lov nr. 1193 af 11.12.2008 (Lov om indgåelse af protokol om ændringer af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter). Min klient, som på tidspunktet for dette principskifte, allerede havde ansøgt om svensk pension, jf. det med bilag 2 fremlagte brev af 21. maj 2007 fra Den Sociale Sikringsstyrelse, blev på intet tidspunkt under forløbet orienteret om dette principskifte og var følgelig i god tro om beskatningsretten både før dettes ikrafttræden, men også efter.

Henset til disse helt særlige omstændigheder gør jeg gældende, at min klient fritages for dansk indkomstbeskatning af den svenske pension for indkomstårene 2010 og 2011 og således at beskatningsretten eksklusivt tillægges Sverige i overensstemmelse med min klients berettigede forventning samt i øvrigt gældende ret forud for det omtalte principskifte ultimo 2008.

Jeg henstiller derfor til, at Skatteankenævnets afgørelse ændres således, at de modtagne pensionsbeløb for indkomstårene 2010 og 2011 ikke skal medtages i opgørelsen af min klients personlige indkomst for samme indkomstår.”

Landsskatterettens afgørelse

Ved lov nr. 1193 af 11. december 2008 (tiltrædelsesloven) tiltrådte Danmark den ændring af artikel 18, stk. 1, i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, der fulgte af ændringsprotokollen af 4. april 2008, hvorved ordene ”kan kun beskattes” udgik og blev erstattet med ordene ”kan beskattes”.

Efter ændringen fremgår det således af artikel 18, stk. 1, at pension og livrente, som udbetales fra en kontraherende stat, og udbetaling fra en kontraherende stat i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i den førstnævnte stat.

Som følge heraf skulle Danmark fremover som bopælsstat lempe efter artikel 25, stk. 1, litra a, om creditlempelse, og ikke litra b, om exemptionlempelse, i den danske skat af udenlandsk pension.

I henhold til tiltrædelseslovens § 2 fremgår imidlertid, at for en person, som den 8. oktober 2008 var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, og som den 31. januar 2009 modtog pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, som forholdsmæssigt falder på den nævnte pension, så længe vedkommende forbliver skattepligtig efter kildeskattelovens § 1.

Af bemærkningerne til § 2 i lovforslaget til tiltrædelsesloven (L 18 af 8. oktober 2008) fremgår nærmere, at den foreslåede bestemmelse medfører, at en person, som ved lovforslagets fremsættelse allerede var fuldt skattepligtig til Danmark og som senest den 31. januar 2009 var begyndt at modtage pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, kun kan beskattes af pensionen i det andet land, som efter den hidtidige affattelse af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Af Pensionsmyndighetens brev af 16. august 2010 fremgår, at klageren blev bevilliget ”allmän ålderspension” fra og med januar 2010. Uanset at klageren, der ubestridt var fuldt skattepligtig til Danmark den 8. oktober 2008, havde indgivet ansøgning om pension allerede i 2007, var klageren ikke den 31. januar 2009 begyndt at modtage pension fra Sverige.

Klageren er således ikke omfattet af overgangsreglen i tiltrædelseslovens § 2, og lempelsen i klagerens danske skat af den svenske pension skal derfor ske efter dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 25, stk. 1, litra a, eller ligningslovens § 33.

Klageren kan heller ikke ved sin ansøgning i 2007 anses for at være bibragt en retsbeskyttet forventning om at kunne anvende artikel 25, stk. 1, litra b, om exemptionlempelse ved pensionens udbetaling, allerede fordi der ikke foreligger en positiv og entydig tilkendegivelse herom fra SKAT.

På denne baggrund stadfæster Landsskatteretten skatteankenævnets afgørelse.