Kendelse af 28-08-2015 - indlagt i TaxCons database den 02-10-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indsætninger på bankkonto anset for skattepligtig indkomst

482.722 kr.

0 kr.

482.722 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren er lønmodtager og fra den 8. september 2008 hovedanpartshaver i [virksomhed1] ApS, som bl.a. udlejer boliger.

Der er ikke selvangivet indtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

Sagen er startet den 6. maj 2011 ved, at SKAT i forbindelse med en anden skattesag modtog oplysninger om klagerens konto i [finans1].

Ved en gennemgang af konto nr. [...10] tilhørende klageren er konstateret, at der er en del indsætninger, som formentlig ikke er løn fra klagerens arbejde som lønmodtager.

Resten af indsætningerne er ikke identificeret og anses derfor for at være skattepligtig indkomst for klageren. Beløbet er opgjort til:

2009

766.022 kr.

2010

21.500 kr.

I alt

787.522 kr.

Efter SKATs forslag om forhøjelse af klagerens indkomst med 787.522 kr. har klagerens repræsentant oplyst, at en del af indsætningerne er checks, som klagerens afdøde far, [person1], har indsat. Om beløbene på de udstedte checks er anført, at de kommer fra [person1]s erhvervsvirksomhed. Det er usikkert, om beløbene er beskattet hos [person1], men efter omstændighederne har SKAT accepteret, at pengene ikke beskattes hos klageren.

Øvrige indsætninger på kontoen er ifølge repræsentanten også beløb, der kommer fra [person1], men disse er indsat kontant. Det er således, at der som regel indsættes et beløb, som både omfatter en check og kontanter.

SKAT har anført, at i forbindelse med en afhøring hos [politiet] i 2012 forklarede [person1], at det var hans checks, men han ville ikke påtage sig ansvaret for kontanterne.

SKAT har henvist til SKM2013.274.BR, hvor byretten fastslog, at det påhvilede sagsøger at dokumentere, at kontantbeløb stammede fra beskattede midler.

Af R75 (Kontrol- og udsøgningsoplysninger) for indkomståret 2009 fremgår, at den omhandlede bankkonto er indberettet som tilhørende klageren, og at indestående og renteindtægt er angivet ultimo året med henholdsvis 40.863 kr. og 279 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har efter udsendelse af forslag til afgørelse reduceret indkomsten med checkbeløb på i alt 283.300 kr., hvorefter klagerens indkomstansættelse i 2009 er forhøjet med 766.022 kr. – 283.300 kr., eller i alt 482.722 kr.

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at skatteansættelsen for klageren skal nedsættes med 482.722 kr. Subsidiært er nedlagt påstand om, at skatteansættelsen nedsættes med et skønsmæssigt beløb fastsat af Landsskatteretten.

Repræsentanten har oplyst, at [person1] i 2011 blev sigtet for grov skattesvig, jf. straffelovens § 289.

I forbindelse med oplysningen af straffesagen mod [person1] kom det frem, at han havde oprettet en konto i klagerens navn.

[person1] har fuldstændig rådet over kontoen og har i den forbindelse foretaget en række indbetalinger og efterfølgende overførsler til og fra den pågældende konto.

Klageren har ikke rådet over denne konto, og SKAT har da også i forbindelse med afgørelsen anerkendt, at de dele af indsætningerne på kontoen, der dokumenterbart stammer fra checks udstedt af [person1] ikke udgør skattepligtige beløb for klageren.

Klageren fastholder imidlertid, at samtlige indbetalinger er foretaget under samme omstændigheder, dog således at der ved nogle af indbetalingerne er sket en sammenblanding af kontantindbetalinger og checkindbetalinger.

Eksempelvis kan der henvises til indbetaling den 11. marts 2009, hvor der ifølge et bilag udarbejdet af SKAT er indbetalt 20.171 kr. I forhold til den check, der er forelagt som dokumentation for denne indbetaling, udgør checken alene 9.500 kr.

SKAT vil altså ”kun” beskatte de kontante beløb og ikke checkindbetalingerne.

Repræsentanten har anmodet [finans1] om at modtage en kopi af de indbetalingsbilag, der måtte forefindes på alle indbetalingerne. Det har imidlertid ikke været muligt at fremskaffe yderligere indbetalingsbilag fra [finans1]. Forklaringen er, at indbetalingsbilag udleveres til indbetaler, dvs. [person1]. Der er fremlagt kopi af samtlige de checks, som SKAT har anerkendt udgør skattefri beløb for klageren.

Klageren har oplyst, at han har opholdt sig i udlandet i flere perioder i 2009. I perioden 10. marts – 17. marts 2009 har han været på skiferie i Sverige, og i perioden 28. maj – 9. juni 2009 har han været i USA. I ovennævnte perioder er der foretaget indbetalinger på [finans1]-kontoen. Differencen mellem de af SKAT anerkendte checks og de registrerede indbetalinger udgør for de perioder, hvor klageren har været i udlandet 73.471 kr. Denne difference kan ikke hidrøre fra indbetalinger foretaget af klageren, da han slet ikke har været i landet på nævnte tidspunkter.

Formodningen er, at [person1] har foretaget en supplerende kontantindbetaling samtidig med en indbetaling ved check.

Klageren har ikke været bekendt med kontoen i [finans1]. Dette bekræftes bl.a. af et forløb i februar 2009, hvor klageren køber en computer. Til dette køb lægger [person1] 2.500 kr. ud for klageren og beder samtidig klageren om at overføre 2.500 kr. til et kontonummer, som klageren ikke kender. Overførslen laves, og beløbet går ind på den i sagen omhandlede konto den 20. februar 2009.

Repræsentanten har tillige anført, at det ikke af politiets afhøringsrapporter optaget i 2012 synes at fremgå, at [person1] har forklaret, at han ikke ville påtage sig ansvaret for kontanterne. Tværtimod fremgår det, at der er foretaget kontante indsætninger i forbindelse med indsætning med checks.

SKATs udtalelse

SKAT har udtalt, at [person1] ved en afhøring i 2012 forklarede, at han ikke ville påtage sig ansvaret for kontanterne, men at det var hans checks, og at han måske ville påtage sig ansvaret for disse. Forklaringen fremgår ikke af politiets afhøringer, men hans udtalelse har baggrund i, at det gik op for ham, at SKAT måske ville beskatte klageren af alle indsætningerne, dvs. inkl. checks. Derfor påtog han sig (måske) ansvaret for checkindsætningerne. Imidlertid afgik han ved døden, inden sagen var afsluttet hos politi/SKAT.

SKAT valgte at tilgodese klageren ved at undlade at medtage [person1]s checks.

Som det fremgår af SKM2013.274.BR er det modtageren, der skal godtgøre, at beløbene stammer fra beskattede midler – det er underordnet, hvor beløbene kommer fra, og det er ikke godtgjort, at beløbene stammer fra beskattede midler.

SKAT har tillige udtalt, at [finans1] har oplyst, at på det tidspunkt, hvor kontoen er oprettet, kunne der ikke oprettes konti via NemID. Oprettelsen foregik enten ved personligt fremmøde eller ved brev vedlagt ID, f.eks. i form af pas, kørekort eller lignende. Endvidere fik man på pågældende tidspunkt tilsendt nøglefiler m.v. til brug for netbank.

Det fremgår af sagen, at klageren har givet fuldmagt til kontoen til [person1], hvilket vel må betyde, at klageren kender kontoen.

Hvert år får man tilsendt en årsopgørelse og periodevis også kontoudtog.

Klageren har en konto mere i [finans1], og det er således, at når man logger på sin netbank får man overblik over sine konti – i dette tilfælde to konti.

Ultimo 2009 er der et indestående på den relevante konto på ca. 41.000 kr., og på den anden konto på 153 kr.

Der er, som det fremgår af kontoudtog, mange bevægelser på den relevante konto, så det vil være nærmest umuligt at undgå at se den aktuelle saldo, når klageren åbner sin netbank. I øvrigt er en del af pengene overført til [virksomhed1] ApS, som klageren er medejer af, så hvis han ikke har bemærket, at der er indgået penge på hans egen konto, er det nærmest helt usandsynligt, at han hverken har bemærket, at der er indgået penge både på hans egen konto eller på selskabets konto.

Repræsentanten har hertil anført, at klageren ikke har sin primære konto i [finans1]. Klageren er kunde i [finans2], hvortil hans løn, hævekort m.v. er tilknyttet.

Klageren har ikke netbank i [finans1], men netbank i [finans2].

Vedrørende oprettelsen af kontoen i [finans1] er det bemærket, at denne jo netop er oprettet c/o [person1], hvorfor det er denne, der har oprettet kontoen, og til denne at eventuelle kontoudtog og korrespondance er tilsendt.

Klageren har ikke haft kendskab til den i sagen omhandlede konto.

Vedrørende overførsel til [virksomhed1] ApS er det korrekt, at klageren er medejer af dette selskab, men direktør var [person1]. Det er naturligvis direktøren i selskabet, der håndterer den daglige administration. Ikke en medejer som klageren.

Denne sag bærer i det hele præg af, at [person1] har ønsket at håndtere sine midler uden om dennes almindelige konti. Af samme årsag har den i sagen omhandlede konto været skjult for klageren.

I en situation, hvor [person1] åbenbart har haft til intention at undgå offentlighedens lys for så vidt angår de på kontoen indsatte midler og i en situation, hvor klageren aldrig har rådet over så meget som 1 kr. på kontoen, forekommer det ikke korrekt, at beskatningen sker hos klageren.

Repræsentanten har til Skatteankestyrelsen fremlagt følgende oversigt med specificering af hævningerne fra konto [...10] for 2009 og 2010:

Beløb i kr.

Kontoejer

2009:

09.01.

-105.000

Overført ?

18.02

-113.000

[virksomhed1] ApS [...87]

05.03.

-122.000

[virksomhed1] ApS [...87]

17.03.

-107.000

[virksomhed1] ApS [...87]

03.04.

-134.500

[virksomhed1] ApS [...87]

30.04.

-150.000

Overført ?

25.05.

-100.000

Overført ?

04.06.

-150.000

[virksomhed1] ApS [...87]

25.06.

-100.000

Overført ?

24.07.

-99.000

[virksomhed1] ApS [...87]

26.08.

-61.000

Overført ?

10.09.

-19.500

[...18]

15.10.

-31.000

Overført ?

27.10.

-24.000

Overført ?

2010:

14.01.

-25.000

[...20]

15.03.

-100.000

Overført ?

14.04.

-100.000

[...18]

06.05.

-77.000

[...18]

02.07.

-20.000

[...20]

19.07

-20.000

[...20]

01.10

-100.000

[...20]

02.12.

-118.000

[virksomhed1] ApS ?

Repræsentanten har oplyst, at da klageren ikke har været bekendt med kontoen i [finans1], har han heller ikke selv ”bestilt” overførsler fra kontoen.

Klageren har alene kunnet identificere kontonummer [...87], hvilken konto tilhører [virksomhed1] ApS.

Ved de overførsler, hvor klageren har kunnet konstatere et modtagende kontonummer, er kontonummeret anført i specificeringen.

Klageren er dog ikke bekendt med, hvem de to konti [...20] og [...18] tilhører.

Ud fra kontoudtoget kunne kontoen afsluttende med [...20] tilhøre [person1], jf. teksten anført ved overførslen den 19. juli 2010.

For så vidt angår midlerne overført til selskabet [virksomhed1] ApS, oplyser klageren, at disse ikke er udloddet til ham som udbytte eller lignende.

Landsskatterettens afgørelse

Det fremgår bl.a. af statsskattelovens § 4, at som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter.

Landsskatteretten finder, at klageren er skattepligtig af de kontante midler, der er indsat på hans bankkonto, jf. statsskattelovens § 4. Retten har lagt vægt på, at kontoen tilhører klageren, uanset at adressen ifølge kontoudtog er angivet som en c/o-adresse til [person1]. Det bemærkes, at klageren er beskattet af renteindtægterne vedrørende kontoen, og at disse renteindtægter er fremgået af klagerens selvangivelse. Endvidere bemærkes, at klageren må have været klar over, at der blev foretaget hævninger på kontoen, eller at have givet fuldmagt til at en anden person, der har kunnet råde over kontoen.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.