Kendelse af 23-07-2015 - indlagt i TaxCons database den 18-09-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2008:

Værdi af fri bil

116.820

0

116.820

2010:

Værdi af fri bil

122.621

116.764

122.621

2011:

Værdi af fri bil

196.332

126.048

196.332

2012:

Værdi af fri bil

105.938

90.556

105.938

Faktiske oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver og ansat i [virksomhed1] ApS (selskabet)..

Klageren har firmabil stillet til rådighed af selskabet. Klageren klager over beskatningsgrundlaget for så vidt angår BMW 520d aut. touring og BMW 530d.

Beskatningsgrundlag for BMW 520d touring, reg.nr. [reg.nr.1]:

På ordrebekræftelsen af 24. september 2010 står anført, at skatteværdien på den nye BMW andrager ca. kr. 547.000. Af ordrebekræftelsen fremgår, at bilens samlede pris inkl. registreringsafgiftsfrit ekstraudstyr og leveringsomkostninger har været 928.384 kr. Eksklusiv eftermonteret udstyr er bilens anskaffelsespris 898.389 kr.

Af vognfaktura fremgår samlet pris på 546.691 kr.

Listeprisen for en BMW 520d touring aut. var i 2010 ca. 784.000 kr.

BMW 530d, reg.nr. [reg.nr.2]:

Af faktura fremgår, at bilen er købt for kr. 520.000. På faktura er anført beskatningsgrundlag på 465.000 kr. Bilen er købt mere end 3 år gammel.

SKATs afgørelse

SKAT har ansat værdi af fri bil til:

”Indkomståret 2008:

Volvo V70[reg.nr.3]:

Beskatningsgrundlag kr. 549.848 for månederne januar – maj af kr.10.414

BMW 530[reg.nr.4]:

Beskatningsgrundlag kr.480.000 for månederne juni – december af kr. 9.250

Samlet beskatning for indkomståret 2008 kr. 116.820. Selskabet har lønoplyst kr. 84.000. Ændring kr. 32.820.

Indkomståret 2010:

BMW 530[reg.nr.4]:

Beskatningsgrundlag kr.480.000 for månederne januar – november af kr. 9.250. Miljøtillæg udgør pr. mdr. kr. 410.

BMW 5’er [reg.nr.1]:

Beskatningsgrundlag jf. nedenfor kr. 898.389 for december af kr. 16.223. Miljøtillæg udgør pr. mdr. kr. 138.

Samlet beskatning for indkomståret 2010 kr. 122.621. Selskabet har lønoplyst kr. 110.670. Ændring kr. 11.951.

Indkomståret 2011:

BMW 5’er [reg.nr.1]:

Beskatningsgrundlag jf. nedenfor kr. 898.389 for månederne januar - december af kr. 16.223. Miljøtillæg udgør pr. mdr. kr. 138.

Samlet beskatning for indkomståret 2011 kr. 196.332. Selskabet har lønoplyst kr. 124.392. Ændring kr. 71.940.

Indkomståret 2012:

BMW 5’er [reg.nr.1]:

Beskatningsgrundlag jf. nedenfor kr. 898.389 for månederne januar – februar af kr. 16.223. Miljøtillæg udgør pr. mdr. kr. 138.

BMW 1’er [reg.nr.5]:

Beskatningsgrundlag kr. 257.316 for månederne marts – august af kr.5.361. Miljøtillæg udgør pr. mdr. kr. 47.

BMW 5’er [reg.nr.2]:

Beskatningsgrundlag kr. 520.000 og ikke kr. 465.000 som anført af revisor. Bilen er købt mere end 3 år gammel. Beskatning for månederne september – december af kr. 9.917. Miljøtillæg udgør kr. mdr. 275 kr.

Samlet beskatning for indkomståret 2012 kr. 105.938. Selskabet har lønoplyst kr. 85.603. Ændring kr. 20.335.”

Som begrundelse har SKAT for 2008 henvist til, at klageren er omfattet af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, hvorfor ansættelsen kan foretages efter udløbet af den ordinære ligningsfrist.

For 2010-12 har SKAT anført:

”Beskatningsgrundlag for BMW 5’er [reg.nr.1]:

SKAT har tidligere oplyst, at den forhandler selskabet har købt bilen af, har foretaget svig ved import af biler og at bilen indgår i et større sagskompleks.

SKAT vil ansætte bilens beskatningsgrundlag til kr. 898.389 og ikke det som der fremgår af den indsendte ordrebekræftelse ca. kr. 547.000.

SKAT er af den opfattelse, at ordrebekræftelsen af 24. september 2010 er den pris der er aftalt mellem [virksomhed2] og selskabet.

På ordrebekræftelsen af 24. september 2010 står anført, at skatteværdien på den nye BMW andrager ca. kr. 547.000. SKAT skal gøre selskabet opmærksom på, at det ikke er muligt at sælge en ny bil for kr. 928.384 inkl. udstyr og opnå et grundlag for beregning af fri bil der er lavere end bilens pris ekskl. registreringsafgiftsfrit ekstraudstyr.

Som følge af ovennævnte udgør bilens beskatningsgrundlag kr. 898.389 og ikke kr. 547.000 som selskabet har anvendt.

Der henvises til Ligningslovens § 16, stk. 4 samt den juridiske vejledning afsnit C.A.5.14.”

”Revisors bemærkninger om, at indkomståret 2008 er forældet og beskatningsgrundlaget for BMW 5’er med reg. nr. [reg.nr.1] har ikke ændret SKATs opfattelse af forholdet. Der henvises til SKATs argumenter ovenfor.

Vedrørende BMW 5’er med reg. nr. [reg.nr.2] er det fortsat SKATs opfattelse, at bilens beskatningsgrundlag udgør kr. 520.000 og ikke som revisor anfører kr. 465.000. Der er herved henset til, at bilen jf. forhandlerens faktura er købt for kr. 520.000 og at der ikke særskilt er faktureret for garanti og servicepakker. SKAT er således af den opfattelse, at garanti og servicepakker indgår i bilens værdi med kr. 0 og alene har været et forhandlings instrument for forhandleren til at sælge bilen.

SKAT ligger således ikke vægt på at forhandleren har anført et beskatningsgrundlag på kr. 465.000 på fakturaen og i en efterfølgende mail.

SKAT finder at bilforhandleren kan have flyttet avance på bilen til avance på garanti og servicepakker, idet omfang, at bilforhandleren ikke har en tilsvarende reel udgift på kr. 55.000 som modsvarer det forhandleren har nedsat beskatningsgrundlaget med.

Det fremgår af den juridiske vejledning afsnit C.A.5.14.1.7., at ved køb af biler over 3 år udgør bilens beskatningsgrundlag arbejdsgiverens købspris inklusive moms og evt. istandsættelsesudgifter.

Din revisors argumenter har således ikke ændret SKATs opfattelse af forholdet.”

SKAT har til klagen udtalt:

”Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Ad. 1.

Efter udsendelse af kendelsen har både Østre (B-942-13) og Vestre Landsret (13-0476-13) taget stilling til spørgsmålet og givet SKAT medhold i, at beskatning af værdi af fri bil er en kontrolleret transaktion og således omfattet af Skattekontrollovens § 3B den udvidede forældelsesfrist i Skatteforvaltningslovens § 26 stk. 5.

Ad. 2

Til yderligere begrundelse for beskatningsgrundlaget for BMW520d med reg. nr. [reg.nr.1]:

Det er SKATs opfattelse, at bestemmelsen i Registreringsafgiftslovens § 8 sammenholdt med bestemmelserne i Ligningslovens § 16 stk. 4 bevirker, at bilens beskatningsgrundlag er som anført i afgørelsen.

Ligningslovens § 16 stk. 4 tager udgangspunkt i, at ”nyvognsprisen” udgør beskatningsgrundlaget. ”Nyvognsprisen” er i Registreringsafgiftslovens § 8 defineret til den pris, hvoraf der er korrekt berigtiget registreringsafgift, efter de retningslinjer der fremgår af bestemmelsen.

Det kan oplyses, at if. Registreringsafgiftsloven § 8 stk. 1 skal der i den afgiftspligtige værdi af et nyt køretøj, altid indregnes mindst 9 % i samlet avance for importør og forhandler (mindstebeskatningspris). Som det fremgår af materialet fra den tidligere Økokrimafdeling er registreringsafgiften for den pågældende bil beregnet af en pris som er mindre en [virksomhed2] ApS`s importpris.

Det er derfor SKATs opfattelse, at de foretagne reguleringer for indkomståret 2008 og 2010 - 2012 er foretaget med rette.

Hvis der kommer yderligere oplysninger fra klager, ønsker SKAT at blive hørt i sagen igen, inden Landsskatteretten træffer afgørelse i sagen.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at ansættelsen for 2008 er ugyldig og, at ansættelsen for 2010 nedsættes med 5.857 kr., at ansættelsen for 2011 nedsættes med 70.284 kr. samt at ansættelsen for 2012 nedsættes med 15.382 kr.

Til støtte for påstandene har repræsentanten fremført:

”Indkomståret 2008:

SKAT har foretaget forhøjelse for indkomståret 2008 vedrørende grundlaget for beskatning af værdi af firmabil til rådighed, selvom fristen for fremsendelse af forhøjelsen i henhold til Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1 derved overskrides. SKAT henviser til Skatteforvaltningslovens bestemmelse i § 26, stk. 5 om kontrollerede transaktioner (her hovedanpartshaver-/selskabsforhold).

[person1] er direktør og speciallæge i en kirurgisk klinik i [by1], hvor han som en naturlig og almindelig del af ansættelsen har firmabil til rådighed. Firmabilen er en Volvo V70, hvilket svarer til en gennemsnits familiebil, og som ikke er usædvanlig i forhold til en direktørs ansættelsesvilkår.

[person1]s ansættelsesvilkår, herunder bil til rådighed er fundamenteret på helt almindelige arbejdstager-/arbejdsgiverforhold og kan efter vor opfattelse ikke udstrækkes til at være omfattet af Skattekontrollovens § 3 B om kontrollerede transaktioner i relation til hovedanpartshaver-/selskabsforholdet.

Til støtte for dette synspunkt skal vi henvise til Landsskatterettens egne afgørelser, LSR 6/11 2012 Jnr. 11-0301380, LSR 3/10 2012 Jnr. 11-04516 og LSR 2/10 2012 Jur. 11-03349, som i alle 3 tilfælde bekræfter Landsskatterettens opfattelse af Skats forkerte anvendelse af Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, og derfor afgør forældelse og ugyldighed for Skats korrektioner omkring firmabil til rådighed for selskabernes direktører som tillige var anpartshavere.

Vi skal derfor anmode Landsskatteretten om at afgøre ugyldighed på grund af forældelse for Skats’ forhøjelse for vor klients værdi af firmabil til rådighed for 2008.

Indkomståret 2010:

SKAT har i sin forhøjelse vedrørende bilen med reg.nr. [reg.nr.1] beregnet værdi af firmabil til rådighed i 1 måned i 2010 med kr. 16.223, selvom der foreligger dokumentation om beskatningsgrundlag på kr. 547.000 svarende til kr. 10.366 pr. måned. Skats forhøjelse for indkomståret udgør kr. 11.981.

Vor klients arbejdsgiver har fra det autoriserede værksted og autoforhandler [virksomhed2] ([...]) i forbindelse med købet af bilen modtaget skriftlig dokumentation for beskatningsgrundlaget på kr. 547.000, og har således anvendt disse oplysninger fra forhandleren ved beskatning af bil til rådighed for [person1]. Kopi af dokumentation for beskatningsgrundlaget vedlægges til Landsskatterettens orientering.

Vi skal derfor anmode om, at der alene foretages forhøjelse for 2010 med kr. 6.094, som vedrører 1 måned med kr. 1.116, 11 måneder a kr. 30 og årets ejer afgifter kr. 4.648, og ikke kr. 11.951 som opgjort af SKAT.

Indkomståret 2011:

SKAT har for indkomståret 2011 foretaget forhøjelse med kr. 71.940 vedrørende firmabil til rådighed. Forhøjelsen vedrører alene bilen med reg.nr. [reg.nr.1].

Jævnfør foranstående for indkomståret 2010 kan indkomsten opgøres til kr. 10.366 i 12 måneder tillagt ejer afgift med kr. 1.656 (12 gange kr. 138) eller i alt kr. 126.048.

Vor klient er for året blevet beskattet af kr. 124.392. Vi skal derfor anmode om, at der alene foretages forhøjelse med forskelsbeløbet kr. 1.656, svarende til ejerafgiftsbeløbet.

Indkomståret 2012:

For 2012 har SKAT foretaget forhøjelse af [person1] indkomst med kr. 20.335. I

indkomståret vedrører firmabil til rådighed for [person1] bilerne med reg.nr. [reg.nr.1] i 2 måneder, reg.nr. [reg.nr.5] i 6 måneder og reg.nr. [reg.nr.2] i 4 måneder.

Jævnfør foranstående under indkomståret 2010 og 2011 kan indkomsten vedrørende reg.nr. [reg.nr.1] opgøres til kr. 10.366 i 2 måneder tillagt ejerafgift med kr. 276 (2 gange kr. 138) eller i alt kr. 21.008 for denne bil.

Med hensyn til reg.nr. [reg.nr.5] er vi enig i SKATs opgørelse med kr. 5.361 pr. måned tillagt ejerafgift på kr. 47 pr. måned i 6 måneder eller i alt kr. 32.448.

SKAT har i sin forhøjelse vedrørende bilen med reg.nr. [reg.nr.2] for 2012 beregnet værdi af firmabil til rådighed i 4 måneder med kr. 9.917 pr. måned, selvom der foreligger dokumentation om beskatningsgrundlag på kr. 465.000 svarende til kr. 9.000 pr. måned. Hertil kommer ejerafgift som pr. måned udgør kr. 275. Beskatningsbeløbet for denne bil udgør således for de 4 måneder i 2012 kr. 37.100. Vi vedlægger kopi af dokumentation for beskatningsgrundlaget på kr. 465.000 fra [virksomhed3] A/S, idet det skal understreges, at bilen er købt som en Premium Selection bil. Premium Selection indebærer at betalingen indeholder kr. 55.000 som vedrører tilkøb af 24 mdr. udvidet fabriksgarantiordning og 36 mdr. ultimate servicepakke.

Vor klient er af ved lønberegningen blevet beskattet på grundlag af disse oplysninger om beskatningsgrundlaget.”

Landsskatterettens afgørelse

Klageren er hovedanpartshaver og ansat i [virksomhed1] ApS (selskabet).

2008

Det følger af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, at fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1 først udløber i det sjette år efter indkomstårets udløb for skattepligtige omfattet af § 3B i skattekontrolloven.

Højesteret har i afgørelsen SKM2014.504, der kan findes på www.skat.dk, fastslået, at beskatning af firmabil er en kontrolleret transaktion og, at bestemmelsen gælder både i relation til forhold, der er knyttet til relationen hovedanpartshaver/selskabsforhold og relationen direktør/arbejdsgiverforhold.

SKAT har sendt forslag om ændring af skatteansættelsen den 25. oktober 2013 og truffet afgørelse 27. november 2013.

Afgørelsen er således gyldig.

2010-2012

Ifølge ligningslovens § 16, stk. 4 beregnes værdi af fri bil med udgangspunkt i bilens nyvognspris.

Nyvognsprisen er bilens fakturapris inklusive moms, registreringsafgift, udgifter til nummerplader og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr

Selskabet har anskaffet BMW 520d aut. touring, reg.nr. [reg.nr.1], i september 2010 til levering i december 2010. På slutsedlen er alene anført bytteprisen på 530.000 kr.. Af ordrebekræftelsen af 24. september 2010, som er underskrevet af klageren, fremgår den samlede købspris til 928.384 kr. og bytteprisen er angivet til 530.000 kr. På ordrebekræftelsen er desuden anført: ”Skatteværdien på ny BMW andrager ca. 547.000 kr.”.

Det er rettens opfattelse, at bilens nyvognspris inkl. ekstraudstyr er udtrykt ved ordrebekræftelsen.

Hvad angår BMW 530d, reg.nr. [reg.nr.2] er fakturaprisen 520.000 kr. og det er på fakturaen anført, at beskatningsgrundlaget er 465.000 kr. Bilen er mere end 3 år ved anskaffelsen.

For biler der er mere end 3 år gamle ved anskaffelsen udgør beskatningsgrundlaget købsprisen inkl. istandsættelsesudgifter. Det forhold, at der er indeholdt en særlig servicepakke, som i øvrigt ikke særskilt fremgår af fakturaprisen, ses ikke at ændre herved.

Retten stadfæster således i det hele SKATs afgørelse.