Kendelse af 12-11-2015 - indlagt i TaxCons database den 06-12-2015

SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2003.

Landsskatterettenstadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Klageren er dansk statsborger og er i CPR-registeret anført som udrejst til USA i perioden fra 17. januar 2000 til 24. juli 2012.

Klageren har anmodet om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2003 den 30. september 2013, idet klageren mener, at det ikke er korrekt, at han er anset for fuld skattepligtig til Danmark.

SKAT har behandlet klagerens anmodning om genoptagelse og har i denne forbindelse sendt forslag til afgørelse den 11. oktober 2013.

SKATs afgørelse er dateret 5. november 2013. SKAT har i afgørelsen kommenteret klagerens bemærkninger til SKATs forslag til afgørelse. SKAT afslog i denne forbindelse ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2003.

Klage over SKATs afgørelse er indsendt til Landsskatterettens klageportal den 8. december 2013.

SKAT har i brev til klageren af 24. februar 2012 truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2001-2003.

SKAT har i brev til klageren af 26. marts 2012 truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2001-2003.

Årsopgørelserne for indkomstårene 2000-2003 er anført med udskrivningsdatoerne henholdsvis 17. september 2001, 15. juli 2002, 23. juni 2003 og 22. juli 2004.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2003.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

”SKAT har den 30. september 2013 modtaget din anmodning om genoptagelse af dine skatteansættelser for indkomstårene 2000-2003. Du mener, at det er en fejl, at du er blevet beskattet som fuldt skattepligtig til Danmark i disse indkomstår.

Du henviser til Kinnock- og Vest-sagerne, som du først er blevet bekendt med i 2012/13, og oplyser, at du rejste til USA i januar 2000 for at arbejde og vendte tilbage til Danmark i 2012. Du havde en andelslejlighed i [by1], som blev solgt i 2003. Lejligheden var udlejet i alle årene. Du havde bolig til rådighed i USA fra første dag, og dine livsinteresser var i alle årene i USA.

SKAT har den 11. oktober 2013 sendt forslag til afgørelse af sagen til dig.

SKAT har den 31. oktober 2013 modtaget dine indsigelser til SKATs forslag til opgørelse. Du skriver, at du flyttede til USA og bosatte dig der i januar 2000. Du flyttede ind hos din kæreste (nu ægtefælle) i 2001. Ifølge amerikansk lov skulle du have betalt skat i USA allerede fra 2000. Men det skete ikke på grund af SKATs afgørelse om, at du skulle betale skat i Danmark. Du var skattepligtig til USA, fordi du opholdt dig der mindst 183 dage om året. Da du flyttede til USA i januar 2000, skulle du have betalt skat til USA fra dette år.

Du mener, at du ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten havde dine livsinteresser i USA, og at SKAT har valgt at tilsidesætte dobbeltbeskatningsoverenskomsten, og dermed klart har lavet en fejl, som bør ændres.

Du mener, at det er absurd, hvis SKAT mener, at du skulle have betalt SKAT i Danmark i alle de følgende år, hvis du ikke havde solgt din lejlighed i 2003.

SKATs kommentarer til dine indsigelser til forslaget fremgår nedenfor under SKATs afgørelse.

SKATs afgørelse

SKAT finder ikke grundlag for at genoptage dine skatteansættelser for indkomstårene 2000-2003.

Sagens oplysninger

SKAT har den 26. marts 2012 sendt en afgørelse til dig vedrørende din skattepligtsstatus i indkomstårene 2001-2003. SKAT afslog at genoptage dine skatteansættelser for indkomstårene 2001-2003.

Begrundelse

Ifølge skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, skal en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse, senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Fristen for genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2003 udløb den 1. maj i henholdsvis 2004, 2005, 2006 og 2007.

Hvis dine skatteansættelser for 2000-2003 skal ændres, skal betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27 være opfyldt. I denne sag er det spørgsmålet, om du kan opfylde betingelsen i stk. 1, nr. 7, om at hidtidig praksis skal være underkendt, eller i nr. 8, om at der skal foreligge særlige omstændigheder.

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7 – hidtidig praksis er underkendt

Afgørelserne i Kinnock- og Vest-sagerne kan ikke få betydning for din sag. I din sag er der tale om, at du er fraflyttet Danmark, mens der i Kinnock- og Vest-sagerne var tale om tilflytning til Danmark. Vi henviser til styresignal SKM2013.715.SKAT. Det fremgår heraf, at styresignalet ikke gælder anmodninger om genoptagelse vedrørende skattepligtsforhold ved fraflytning.

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 – særlige omstændigheder

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, er ifølge forarbejderne tiltænkt et snævert anvendelsesområde. Særlige omstændigheder kan foreligge, hvis SKAT har begået en fejl eller har foretaget en åbenbart urimelig skønsmæssig ansættelse. Der er derimod ikke mulighed for ekstraordinær genoptagelse som følge af et glemt fradrag.

SKAT finder ikke, at der er grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af dine skatteansættelser for indkomstårene 2000-2003. SKAT finder, at det er korrekt, at du er beskattet som fuldt skattepligtig i disse år. Vi henviser i øvrigt til vores afgørelse af 26. marts 2012 vedrørende din skattepligtsstatus.

Din fulde skattepligt er først ophørt på det tidspunkt, hvor du har solgt din andelslejlighed. Indtil dette tidspunkt er du anset for omfattet af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, om fuld skattepligt til Danmark, fordi du har haft en bolig til rådighed her. Såfremt din fulde skattepligt skulle have været ophørt i forbindelse med din udrejse til USA, skulle din andelslejlighed have været udlejet uopsigeligt i mindst 3 år. Vi henviser til SKATs Juridiske Vejledning, afsnit C.F.1.2.3.

Uanset om du efter reglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA ville have været anset for skattemæssigt hjemmehørende i USA på grund af centrum for livsinteresser, ville du fortsat have været fuldt skattepligtig til Danmark på grund af din bolig her (dobbeltdomicil).

Udrejsetidspunkt og tidspunkt for ophør af skattepligt er forskellige i din sag på grund af din lejlighed i Danmark. Uanset at du har været udrejst af Danmark i mere end 10 år, har din fulde skattepligt ikke været ophørt i 10 år, da du vendte tilbage til Danmark i 2012.

SKATs kommentarer til dine indsigelser til SKATs forslag til afgørelse

I forbindelse med udrejse af Danmark ophører den fulde skattepligt først på det tidspunkt, hvor du ikke længere har bolig til rådighed i Danmark. Såfremt din skattepligt skulle have været anset for ophørt på et tidligere tidspunkt, skulle din bolig have været udlejet uopsigeligt i mindst 3 år.

SKAT finder fortsat, at det er korrekt, at du er blevet beskattet som fuldt skattepligtig i indkomstårene 2000-2003. SKAT bemærker, at du i indkomstårene 2001, 2002 og 2003 har fået nedslag i den beregnede skat efter reglerne i ligningslovens § 33A. Efter ligningslovens § 33A nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Du har derfor ikke betalt skat i Danmark af din udenlandske indkomst.

SKAT bemærker, at der for indkomstårene 2000 og 2001 er indtrådt forældelse af skattekravet. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4, at forældelsesfristen er 10 år. Da skattekravet er forældet, ville en ekstraordinær genoptagelse ikke kunne føre til en ændring af skatteansættelserne for disse indkomstår.”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der er grundlag for genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2003, idet klageren ved en fejl er beskattet som fuld skattepligtig til Danmark.

Der er til støtte herfor anført:

”Jeg flyttede og bosatte mig i USA i Januar 2000 for at arbejde på et amerikansk universitet. Jeg har herefter boet fuldtid i USA indtil july måned 2012 (altså mere en 12 år). I de første 12 måneder i USA boede jeg i min egen lejlighed i byen [by2] i staten [...]. Her mødte jeg min kæreste (og min nuværende kone). Vi flyttede sammen i hendes hus i foråret 2001. Som sagt så har jeg boet i USA siden 2000 og også stiftet familie i USA. Jeg er netop hjemvendt (july 2012) for et forskerjob på [Univesitetet].

Før jeg flyttede til USA, havde jeg rådspurgt mig hos SKAT [by1], som sagde at jeg var skattepligtig til Danmark også selvom jeg flyttede til USA. Jeg kendte hverken dansk eller amerikansk skattelovgivning dengang og tænkte sådan set ikke mere over det. Først i 2003 beslutter SKAT at jeg ikke længere var skattepligtig til Danmark. Dette primært pga. at min lejlighed i [by1] var blevet overdraget til udlejeren (samme person der lejede min lejlighed i 2000-2003, købte andelsboligen af mig i 2003).

Dog er amerikansk skattelov skruet sådan sammen at de (IRS) ikke anerkender at man ikke betaler skat til hjemlandet (her USA) blot fordi man har en bolig til rådighed i et fremmed land (her Danmark).

Nærmere sagt så var jeg skattepligtig til USA og ikke Danmark ifølge amerikansk skattelov, fordi en person anses som skattepligtig i USA, hvis personen opholder sig i USA kort fortalt i mindst 183 dage/år. Heri ligger, at en person, der flytter til USA inden den 1. juli i et givet år, som regel opnår status som skattepligtig til USA med virkning allerede fra dette år. Hvis tilflytning sker efter 1. juli opnås sådan status tidligst i det følgende år. Som sagt flyttede jeg i januar måned og derfor if. amerikansk skattelov skulle have betalt skat til USA fra første år (år 2000).

I tvivlstilfælde har Danmarkk og USA underskrevet en dobbeltbeskatningsaftale. Heri står der bl.a. hvilket regler der gælder for at bestemme en persons skattepligt. Reglerne i aftalen har forrang frem for de statslige lovgivninger, der således viger i tilfælde af konflikt (ellers er der heller ikke nogen grund til at have sådanne aftaler). Det er denne aftale som SKAT [by1] tilbage i 2009 tilsidesatte da de bestemte, at jeg til evig tid ville være skattepligtig til Danmark fordi jeg havde en andelslejlighed (først da jeg solgte andelslejligheden faldt skattepligten væk).

I mit tilfælde havde jeg bolig i begge lande og her siger artikel 4 i dobbeltbeskatningsaftalen at det er det land hvori man har sin ”livsinteresser” der har skatteretten.

I mit tilfælde er det ganske klart USA der har haft min ”livsinteresse” (boet og arbejdet 100 % i USA fra Jan 2000 – 2012; stiftet familie i USA). Jeg har maks. været en uge i Danmark pr. år på ferie igennem de 12 år jeg har boet i USA. Derfor er det USA og ikke Danmark der skulle have haft skatteretten. Dette benægter SKAT sådan set heller ikke. F.eks. SKAT skriver på side 4 i deres brev dateret den 5. nov 2013: ”Uanset om du efter reglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA ville have været anset som skattemæssigt hjemmehørende i USA på grund af din livsinteresse, ville du forsat have været fuldt skattepligtigt til Danmark på grund af din bolig her (dobbeltdomicil)”.

Netop pga. denne dobbeltdomicil status, burde SKAT have fulgt den dobbeltbeskatningsoverenskomsten der findes mellem en række land, inkl. USA. Og havde man fulgt denne overenskomst, ville man klart komme frem til at jeg var skattepligtigt til USA og ikke Danmark.

Jeg er godt klar over, at fejlen ligger nogle år tilbage og under normale omstændigheder ville jeg ikke ryste op i en sådan gammel sag. Men netop skattepligtens ophør til Danmark har forsat stor betydning for mig og min familie. Jeg er netop vendt hjem til et forskerjob på [Univesitetet] og har derfor muligheden for at benytte mig at forskerskat hvis jeg har været skattemæssigt væk i mere end 10 år. Så på trods af, at sagen er ”gammel” så er jeg stadig direkte påvirket af denne fejlagtige bestemmelse fra SKATs side, at jeg mener at sagen derfor ikke kan være forældet. Dertil ligger at hele fejlen kunne have været rettet ind for mange år siden af SKAT selv, i det mindste efter at jeg gjorde dem opmærksom på dette. I flere af svarbreve fra SKAT nægter SKAT at have handlet forkert og begrunder det primært kun med min lejlighed i [by1]. Dog burde SKAT klart vide at en lejlighed ikke er nok til at fastholde skattepligt til Danmark (se dobbeltbeskatningsaftalen).

Interessant er det, at i email korrespondancer med SKAT, hvori de samme spørgsmål stilles, bare omvendt – altså en amerikaner flytter til Danmark men beholder sit arbejde og bolig i USA, hvor skal denne person betale skat?

Svaret på dette spørgsmål skulle, hvis man fulgt logikken fra SKATs behandling af min sag, være USA, men hertil kommer SKAT til en ganske anden konklusion, nemlig at personen bliver skattepligtig til Danmark (se email korrespondance fra [person1], SKAT person dateret den 28.03.2012). Altså if. SKATs øjne, tilfalder skatteretten altid Danmark. Det virker på mig som om SKAT helt har valgt at tilsidesætte dobbeltbeskatningsoverenskomsten i min sag og hermed klart har lavet en fejl som bør rettes.

Klagens hovedpunkter:

Jeg har været bosat og arbejdet (100 %) i perioden januar 2000-july 2012 i USA.
SKAT har fejlagtigt fastslået at jeg var fuldt skattepligtigt til Danmark, selvom jeg flyttede til USA i 2000. Dette på trods af at landene imellem har underskrevet en dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Og if. denne aftale, var jeg skattepligtigt til USA og ikke Danmark.
Sagen er ikke forældet fordi 1) det bygger på en fejl begået af SKAT (skatteforvaltningslovens §27, stk. 1, nr. 8 særlige omstændigheder og 2) jeg er stadig påvirket af denne afgørelse fordi jeg i dag ikke kan få forskerskat som jeg ellers ville have haft ret til.

Bilag:

Email korrespondence med SKAT

Brev korrespondence med SKAT”.

Landsskatterettens afgørelse

En skattepligtig kan anmode SKAT om at få genoptaget sin skatteansættelse, hvis den skattepligtige kan fremlægge nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring. Anmodningen skal ske inden 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2003 er dateret 30. september 2013 og er derfor indgivet efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse.

Uanset fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, om ordinær genoptagelse, kan SKAT imødekomme anmodningen om ændring, hvis en af de objektive betingelser for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, er til stede.

Klageren opfylder ikke betingelserne for genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-6.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, er der mulighed for genoptagelse, såfremt hidtidig praksis er underkendt.

Der ses ikke at være grundlag for genoptagelse i nærværende sag, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, når henses til, at SKATs styresignal af 9. oktober 2013, offentliggjort som SKM2013.715.SKAT (www.skat.dk) ikke omfatter anmodning om genoptagelse vedrørende skattepligtsforhold ved fraflytning.

Genoptagelse kan herefter alene ske, hvis der er særlige omstændigheder, der begrunder, at anmodningen ikke er fremsat før. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Ifølge bemærkningerne til den tilsvarende bestemmelse i den tidligere gældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 8, finder bestemmelsen anvendelse i de tilfælde, hvor særlige omstændigheder medfører, at det må anses for urimeligt at opretholde skatteansættelsen. Bestemmelsen kan blandt andet finde anvendelse, hvor en urigtig ansættelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, som ikke kan bebrejdes den skattepligtige, eller hvor der er begået ansvarspådragende fejl af den skatteansættende myndighed. Derudover kan bestemmelsen finde anvendelse, såfremt myndighederne har foretaget en åbenbart urimelig skønsmæssig ansættelse. Bestemmelsen kan yderligere finde anvendelse, hvor der er begået fejl af den skatteansættende myndighed, uden af fejlene kan anses for ansvarspådragende, når fejlen har medført en materielt urigtig ansættelse, og det efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen. Ved vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan give anledning til en ekstraordinær skatteansættelse, kan det tillægges vægt, om skatteansættelsen har væsentlig økonomisk betydning for den skattepligtige. En skønsmæssig ansættelse eller et glemt fradrag berettiger som udgangspunkt ikke til en ekstraordinær genoptagelse. Bestemmelsen er tiltænkt et snævert anvendelsesområde. Der henvises til Højesterets dom af 2. juni 2003, offentliggjort som SKM2003.288H (www.skat.dk).

Sådan som sagen forligger oplyst, er det Landsskatterettens opfattelse, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, der giver anledning til ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Der er lagt vægt på, at klageren ikke har dokumenteret særlige forhold, som berettiger til ekstraordinær genoptagelse, og at SKAT ikke i forbindelse med udarbejdelsen af årsopgørelserne for indkomstårene 2000, 2001, 2002 og 2003 kan anses for at have begået myndighedsfejl.

Det er klagerens ansvar, at årsopgørelserne fra SKAT er rigtige, ligesom glemte fradrag ikke berettiger til ekstraordinær genoptagelse, jf. eksempelvis afgørelsen SKM2008.902.BR.

Der er endvidere lagt vægt på, at 6 måneders fristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., er overskredet, idet klageren er kommet til kundskab om fuld skattepligt til Danmark i forbindelse med modtagelsen af årsopgørelserne for indkomstårene 2000-2003.

Det bemærkes, at der alene er taget stilling til, hvorvidt der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2003. Der er således ikke taget stilling til sagens materielle indhold, dvs. om der er grundlag for fritagelse for fuld skattepligt til Danmark.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.