Kendelse af 15-01-2016 - indlagt i TaxCons database den 12-02-2016

Journalnr. 13-5989499

Klagepunkt

Skatteankenævnets afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2006

Beskatning af en overførsel fra [finans1] til klagerens bankkonto

426.967 kr.

0 kr.

426.967 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren boede ifølge CPR- registret i De Forenede Arabiske Emirater i 1990-2005. Han var i alle årene fuldt skattepligtig til Danmark. Han selvangav sin udenlandske indkomst efter ligningslovens § 33 A.

Klageren flyttede tilbage til Danmark i juni 2005 efter ønske fra sin ægtefælle.

På årsopgørelserne for 2003-2005 har klageren fået nedsat det beregnede skattebeløb benævnt ”Nedslag for udenlandsk indkomst, § 33A”.

SKAT har via et Money Transfer-projekt fået følgende oplysninger om indsættelser på klagerens danske bankkonto i [finans2] i 2006 og 2007:

IndsatBeløb i

DatoOverført afbeløbdanske kr.

2. marts 2006 [finans1]39.155,39 GBP423.814,03 kr.

Ifølge kontoudtoget for klagerens bankkonto i [finans2] udgør indsættelsen den 2. marts 2006 et beløb på 426.967,36 kr. Ifølge de oplysninger SKAT har modtaget er der som ”Udenlandsk kundeoplysning” for overførslen anført: ”/2029-10267185 [person1]”

Beløbet er ikke medregnet af klageren ved hans selvangivelse for indkomståret 2006.

Ifølge klageren angår indsættelsen på 426.967,36 kr. engelske livsforsikringer. Klageren har fremlagt materiale, som ifølge ham viser, at forsikringerne var påtænkt som kortvarige. Materialet indeholder blandt andet:

E-mail af 9. juli 2001 med følgende indhold:

”Dear [person1], having spoken to the [finans1] regarding the investment plan we discussed they have sent me a couple of illustrations which I have attached. They felt however that a 4 yr plan would not be a viable proposition and have sent 5 and 7 yr proposals instead. Please have a look at them and let me know what you think. I have also attached some literature on the policies themselves

Hope you find it useful and I will contact you on Thursday to see what you think

kind regards

[person2]”

Et udateret dokument med følgende indledning:

”[virksomhed1] – TEP Portfolio Plan

[finans1]/TEP Portfolio Plan Illustration Prepared For [person1]

Client Investment to be geared:- £50,000

Term of Plan 7 Years”

Et andet udateret dokument med følgende indledning:

”[virksomhed1] – TEP Portfolio Plan

[finans1]/TEP Portfolio Plan Illustration Prepared For [person1]

Client Investment to be geared:- £50,000

Term of Plan 5 Years”

Dokument fra [virksomhed2] ([virksomhed2]) med følgende indhold (uddrag):

“QUATATION OF ILLUSTRATIVE VALUES

PLANILLUSTRATIVE MATURITY VALUESMATURITY

NUMBERAT 4.0 % PA RETURNAT 8.0 % PA RETURNDATE

[...]£21200.00£24000.0026.07.05

These figures are only examples and are not guaranteed – they are not minimum or maksimum amounts. What you will get back depends on how your investments grow.

...

It is assumed that all premiums will be paid when they are due.”

Dokument fra [virksomhed2] med følgende indhold:

“[virksomhed2] will not require copies of any of the Notices or Deeds appearing on this schedule in the event of a claim, but is unable to make comment as to the validity or otherwise of any Notices or Deeds served on them.


[virksomhed2] no longer requires the return of the Policy Document in the event of a claim. The issue of replacement policies, copy assignments and copy endorsements is of no consequence in determining entitlement to the Policy proceeds. [virksomhed2] will not issue any of the above documentation.


Policy No: - [...]


DATE RECEIVED DATE OF TRANSACTIONACCOUNT NUMBER

04/07/86 [...]
[virksomhed3] HAVE AN INTEREST

04/09/01 [...]
[virksomhed3] HAVE NO FURTHER INTEREST

04/09/01 31/08/01
PERSONS ASSURED TO [virksomhed1] PLC ABSOLUTELY (COPY DEED)

23/02/02 04/10/01
[virksomhed1] PLC TO [person1] AND [person3] ABSOLUTELY (COPY DEED)

23/02/02 21/02/02
[person1] & [person3] TO THE [finans1] LTD”

Klagerens ægtefælle døde i august 2008.

SKAT har sendt forslag til afgørelse den 20. juni 2012. Heraf fremgår, at klagerens skatteansættelse er genoptaget i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Derudover fremgår bl.a.:

”...

Du har på SKATs opfordring sendt redegørelse 13/2 2012, hvor du oplyser, at du i perioden 1990-2005 arbejde i Dubai og der fik tilbud om at købe nogle engelske livsforsikringer. De udbetalte 426.967 er opgørelsen efter disse. Da det er mange år siden, har du ikke mulighed for at sende dokumentation for disse livsforsikringer.

SKAT skriver på ny til dig og beder dig sende materiale, som kan sandsynliggøre købet af disse livsforsikringer, samt nærmere redegørelse, hvori arrangementet består, herunder kontoudtog for dine to konti i [finans2] for perioden 2006-2007.

Du sender kontoudtog og oplyser igen, at det er umuligt for dig at finde materiale omkring livsforsikringerne.

SKAT skriver herefter og beder dig sende det underliggende bilag omkring udbetalingen af beløbet, jf. kontoudtoget fra [finans2], beder dig oplyse hvem som har udbetalt beløbet og om det er en engangsudbetaling.

Du svarer 19/5 2012, at du ikke har andet end kontoudtoget, udbetalingen er sket af [finans1] og der er tale om en engangsudbetaling. Du oplyser igen at du ikke kan skaffe yderligere materiale, da forsikringerne er tegnet for mere end 10 år siden.”

Dette fremgår ligeledes af SKATs afgørelse af 27. juli 2012, hvor SKAT desuden fastslår:

”...

Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at du i alle årene er fuld skattepligtig til Danmark og selvangiver din udenlandske indkomst efter ligningslovens § 33 a.

Indskuddet på disse oplyste livsforsikringer foreligger uoplyst og er ikke dokumenteret og dokumentation for udbetalingens art er heller ikke dokumenteret eller sandsynliggjort.

På baggrund heraf anser vi beløbet som skattepligtigt efter statsskattelovens 4 i mangel af dokumentation. Beløbet betragtes som personlig indkomst efter personskattelovens 3, stk. 1.

...”

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har anset klageren for skattepligtig af overførsler fra [finans1] med 426.967 kr.

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at den skattepligtiges samlede årsindtægter skal medregnes til den skattepligtige indkomst, hvad enten indtægterne hidrører fra Danmark eller fra udlandet.

Klagerens forklaring om, at bankindsætningen den 2. marts 2006 på 426.967 kr. var en udbetaling fra engelske livsforsikringer, er ikke tilstrækkelig bestyrket af objektive forhold. Klageren bærer risikoen for, at han ikke kan fremlægge dokumentation for, hvad indsætningen dækker over, jf. Retten på [by1] dom af 30. januar 2013, SKM 2013.274.BR.

På baggrund heraf er det nævnets opfattelse, at klageren skal beskattes af indsætningen som personlig indkomst i året 2006, hvor beløbet blev indsat på klagerens bankkonto, jf. statsskattelovens § 4 og personskattelovens § 3, stk. 1.

Ifølge fristreglerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, skal SKAT som udgangspunkt varsle en ændring af indkomsten senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, og SKAT skal træffe afgørelse senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

SKAT har ændret klagerens skattepligtige indkomst for 2006 efter udløbet af fristerne i § 26, stk. 1.

Fristerne i § 26 gælder dog ikke, når betingelserne for ekstraordinær ansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt. Derfor skal det bedømmes, om den skattepligtige indkomst kunne ændres ekstraordinært efter lovens § 27.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, kan SKAT ændre den skattepligtige indkomst, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at SKAT har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Spørgsmålet er, om klageren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt ved ikke at selvangive indtægten på 426.967 kr.

Klageren har anført, at der er tale om en udbetaling fra engelske livsforsikringer, som han ikke var vidende om, at man skulle oplyse om på selvangivelsen. Ifølge klageren burde beløbet være udbetalt tidligere, hvorved det ville have været skattepligtigt for ham i 2005. Klageren anfører, at han og hans ægtefælle forlod Dubai efter ønske fra ægtefællen, samt at han ville have været omfattet af nogle andre skatteregler, hvis han ikke var rejst tilbage til Danmark.

Det af klageren fremlagte materiale sandsynliggør ikke på tilstrækkelig vis, at beløbet på 426.967 kr. er en udbetaling fra engelske livsforsikringer. Materialet findes heller ikke at sandsynliggøre, at indtægten burde være udbetalt tidligere end 2006.

At indtægten muligvis burde have været udbetalt tidligere end 2006 kan i øvrigt ikke medføre, at klageren har været i god tro om, at indtægten ikke skulle oplyses på selvangivelsen for 2006. Klageren burde således have overvejet og undersøgt, hvilke konsekvenser hans flytning tilbage til Danmark i 2005 havde for hans skattemæssige forhold.

Den skattepligtige indtægt på 426.967 kr. udgør et væsentligt beløb. Ved ikke at oplyse om den væsentlige indtægt i selvangivelsen for 2006, er det nævnets opfattelse, at klageren ved mindst grov uagtsomhed har bevirket, at skattemyndighederne havde foretaget hans skatteansættelse på et urigtigt og ufuldstændigt grundlag.

Betingelsen for at beskatte klageren af indtægten efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er dermed opfyldt.

Klageren skal derfor beskattes af indtægten på 426.967 kr. i 2006.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at der foreligger forældelse, og at han ikke skal beskattes af bankoverførslen på 426.967 kr. i 2006.

Klageren har ikke handlet groft uagtsomt. Han har i forbindelse med selvangivelsen i 2006 opfyldt alle krav. Han havde fået oplyst, at han ikke behøvede at opgive de tegnede forsikringer. På daværende tidspunkt anvendte klageren ligningslovens § 33 A, hvorfor han ikke skulle opgive forsikringerne. Han kunne selv have hentet pengene i England.

Klageren arbejdede i Dubai i perioden 1990-2005. I den periode opkøbte klageren og hans nu afdøde ægtefælle forskellige engelske livsforsikringer, hvilket de (i god tro) troede ville være en investering i deres pensionisttilværelse. De var begge underskrivere på dokumenterne.


I alle de år, hvor klageren har arbejdet i udlandet, har han ikke set nogen grund til at oplyse om disse livsforsikringer, og i øvrigt var han ikke vidende om, at man skulle oplyse om en livsforsikring på selvangivelsen.


Klageren har ingen referencer til de omhandlede forsikringer, da det måske er mere end 15 år siden, de blev købt som en investering, hvilket ikke blev tilfældet.

Udbetalingen i 2006 burde være foretaget tidligere. Klageren blev informeret om, at forsikringerne var ophørt. [finans1] havde på det tidspunkt nogle problemer. Derfor tog det lidt tid at få tilsendt det tilbageværende beløb. I 2005 ville han have været skattepligtig i Danmark.

Klageren har efterfølgende oplyst, at han i indkomståret 2006 fik udbetalt sygedagpenge efter en større operation. Senere blev han overført til førtidspension. Ligningslovens § 33 A blev ikke anvendt af klageren i 2006.

Der er ifølge klageren fremlagt dokumentation for, at klageren kun var interesseret i et kortsigtet forsikringsforløb (max. 4 år), men der foreligger ikke dokumentation for, hvornår forsikringen ophørte.

Klageren forventede, at der var tale om en kortsigtet forsikring, da han udtrykkeligt havde tilkendegivet dette. På det tidspunkt, hvor policen skulle have været udbetalt, dvs. i 2005, var det klagerens indtryk, at [finans1] var i økonomiske vanskeligheder og dermed prøvede at undgå udbetalinger så meget som muligt.

Landsskatterettens afgørelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26 skal SKAT afsende varsel om ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres efter anmodning fra den skattepligtige eller efter SKATs bestemmelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, kan den skattepligtiges skatteansættelse ekstraordinært genoptages, når den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Derudover fastslår skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en ansættelse kun kan foretages i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, såfremt den varsles af SKAT senest 6 måneder efter, at SKAT er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26.

Den ordinære genoptagelsesfrist er overskredet for så vidt angår indkomståret 2006 ved SKATs afgørelse af 27. juli 2012, jf. skatteforvaltningslovens § 26. Det er dog Landsskatterettens opfattelse, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2006 i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, da klageren anses at have handlet mindst groft uagtsomt ved ikke at have selvangivet udbetalingen af beløbet fra [finans1]. At klageren i tidligere indkomstår har været omfattet af ligningslovens § 33 A er ikke af betydning for selvangivelsen for indkomståret 2006.

Fristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, er desuden overholdt. SKAT modtog oplysninger fra klageren, herunder kontoudtog for klagerens to konti i [finans2], i perioden 13. februar – 19. maj 2012. Der blev afsendt et forslag til afgørelse den 20. juni 2012, og SKAT traf afgørelse den 27. juli 2012. SKATs afgørelse er således ikke forældet.

Udgangspunktet er, at al indtægt er skattepligtigt, jf. statsskattelovens § 4.

Klageren er i det påklagede indkomstår fuldt skattepligtig til Danmark og er ikke omfattet af ligningslovens § 33 A.

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for vilkårene for livsforsikringen, herunder hvilke omstændigheder, der udløser en udbetaling af en forsikringssum. Det er desuden ikke dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at pengeoverførslen er en udbetaling af en livsforsikring, eller at pengeoverførslen vedrører et andet indkomstår. Det kan alene konstateres, at beløbet er indsat på klagerens bankkonto i indkomståret 2006. Klageren er derfor skattepligtig heraf i 2006, jf. statsskattelovens § 4.

Landsskatteretten stadfæster hermed skatteankenævnets afgørelse.