Kendelse af 15-02-2016 - indlagt i TaxCons database den 22-04-2016

Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] ApS.

Indkomståret 2010

SKAT har forhøjet indkomsten med 241.030 kr.

vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Indkomståret 2011

SKAT har forhøjet indkomsten med 170.918 kr.

vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Faktiske oplysninger

Klageren havde i 2010 og 2011 en lønindkomst på ca. 330.000 kr. årligt.

På årsopgørelse nr. 1 for 2010, der er lagt i klagerens skattemappe den 4. marts 2011, er medtaget renteudgifter på 242 kr. Årsopgørelsen viser en skattepligtig indkomst på 280.954 kr., en beregnet skat på 90.278 kr. og en overskydende skat på 3.316 kr. Den 2. december 2011 indberettede [finans1] ApS, at klageren i 2010 havde haft renteudgifter til selskabet på 241.030 kr. Renteudgifterne blev medtaget på en årsopgørelse nr. 2 for 2010, der blev lagt i klagerens skattemappe den 2. april 2012. Årsopgørelsen viser en skattepligtig indkomst på 39.924 kr., en overskydende skat på 84.977 kr. og et beløb til udbetaling på 84.942 kr.

Den 24. februar 2012 indberettede [finans1] ApS, at klageren i 2011 havde haft renteudgifter til selskabet på hhv. 14.186 kr. og 156.732 kr., i alt 170.918 kr. Renteudgifterne er medtaget på årsopgørelse nr. 1 for 2011, der er lagt i klagerens skattemappe den 2. marts 2012. Årsopgørelsen viser en skattepligtig indkomst på 40.773 kr. og en overskydende skat på 44.791 kr.

[finans1] ApS og [finans2] ApS har ifølge SKAT indberettet renter og gæld ved anvendelse af [finans3] A/S, [by1]s registreringsnummer. Renter og gæld til [finans1] ApS fremtræder derfor på R-75 opgørelsen, som renter og gæld til [finans3] A/S. F.eks. fremgår følgende af R-75 opgørelsen for 2011:

[finans3] A/S

[by1]

Kursværdi

Restgæld

Renteudgift

[...]

[...96]

14.186 kr.

Rentefod

15 %

[...]

[...18]

156.732 kr.

Rentefod

15 %

[finans1] ApS er stiftet den 26. august 2008 med en kapital på 80.000 kr. af murermester [person1], Spanien. [finans1] ApS blev opløst efter konkurs den 15. april 2014.

Selskabets navn ved stiftelsen var [finans4] ApS. Den 16. februar 2012 ændrede selskabet navn til [finans1] ApS og kapitalen blev forhøjet med 1.875.000 kr. ved konvertering af gæld. Allerede forinden navneændringen blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, anvendte selskabet navnet [finans1] ApS.

[person1] udgjorde direktionen indtil selskabet den 23. april 2013 trådte i likvidation. Selskabet havde adresse på [adresse1], [by2]. Der er én offentliggjort årsrapport for selskabet.

Af årsrapporten for perioden 26. august 2010 – 31. december 2011 for [finans1] ApS fremgår, at selskabets hovedaktivitet er at formidle lån til private. Selskabet tilbyder, at investere låntagers lån i internationale projekter indenfor turisme, så som resortbyggeri og allotmentopkøb af fly- og cruisebilletter. Af ledelsesberetningen fremgår i øvrigt følgende:

”Selskabet formidler lån, der optages gennem investorer. Selskabet har således ikke selv haft brug for en stor kapital. Der har ligeledes heller ikke været brug for at investere i kontorfaciliteter i Danmark, hvor selskabet lejer sig ind i et kontorfællesskab. Ligeledes har vi i opstarten benyttet os af udelukkende ekstern konsulentydelse samt bogholderi- og kontorservice. Alligevel har der været betydelige stratomkostninger, hovedsageligt under etableringen af samarbejde med internationale långivere... (udeladt)”

Af selskabets balance fremgår under aktiver værdipapirer på 143.640.550 kr. og under passiver et finanslån på 143.840.000 kr. Under pantsætninger og sikkerhedsstillelser er oplyst, at selskabet har stillet sin beholdning af værdipapirer til sikkerhed for finanslån.

Under navnet [finans1] ApS udbød selskabet i 2010/2011 investorer at deltage i et investeringsarrangement kaldet ”[finans5].dk”.

Følgende fremgår af tegningsaftalen for [finans5].dk:

”Investor tegner herved 100 stk. andele (minimum 40 stk.) a kontant kr. 10.000,00 til kurs 100 i [finans5] eller i alt nominelt kr. 1.000.000,00 af [finans5] kapitalen. Investor forpligter sig til at indbetale beløbet kontant til [finans5], enten ved eget indskud eller/og eller lån af [finans5]´s samarbejdspartner og garantistiller, jf. særskilt lånedokument og garantiaftale.

Investor erklærer herefter følgende: Jeg er gjort bekendt med [finans5]´s betingelser, og jeg har læst og accepteret [finans5]´s hjemmeside med den foreliggende investorinformation, salgs- og projektbeskrivelse samt vedtægter og investoroverenskomst for [finans5], herunder de integrerede garantier og bestemmelser, som jeg ligeledes ved min underskrift har accepteret og godkendt, samt i øvrigt at have modtaget alle relevante og ønskede oplysninger.

Hæftelen er beløbsmæssigt begrænset til summen af de af mig erhvervede andele i [finans5] (som anført ovenfor) med fradrag af kontante indbetalinger, hvorfor jeg ikke påtager mig nogen hæftelse i forbindelse med investering i [finans5]. Ligesom der ikke kræves kreditvurdering. Min økonomiske risiko beløber sig således til købsprisen alene med fradrag af den til [finans5] tilknyttede garantiaftale.

Jeg er bekendt med og accepterer, at nærværende aftale og den heraf følgende betalingsforpligtelse er bindende for mig. Ved manglende betaling er jeg ligeledes bekendt med og accepterer, at jeg kan ekskluderes af [finans5] samt af [finans5]´s samarbejdspartner og garantistiller. Såfremt denne betingelse ikke kan opfyldes, er sælger berettiget til at annullere nærværende aftale.

Investor giver ved sin underskrift af nærværende tegningsaftale fuldmagt til bestyrelsen i [finans5] med dennes ret til videredelegere til i forbindelse med kapitalforhøjelser på investors vegne at tegne de nye andele i de generalforsamlingsprotokollater, som dokumenterer generalforsamlingens vedtagelse af kapitaludvidelsen med op til nominelt kr. 80.000.000 (8.000 andele) og til på investors vegne at stemme på generalforsamlinger til vedtagelse af pågældende og efterfølgende kapitaludvidelser, samt til at udarbejde, registrere og underskrive enhver anden form for dokumentation, der måtte være nødvendig til gennemførelse af registreringen af tegningen af andelene omfattet af denne tegningsaftale.”

Samtidig med, at investor underskrev tegningsaftalen, udstedte [finans1] ApS som garantistiller og kautionist en garanti. Garantien har følgende ordlyd:

” § 1

Garantistiller garanterer overfor investor, at akkumuleringen af investors investerede kapital nominelt kroner 1.000.000,00, i henhold til den indgåede tegningsaftale med investor, over en periode på 5 år fra 01.01.2011 vil blive udviklet med en gennemsnitlig årlig stigning på 17 %. Dette svarer til, at den opgjorte akkumulerende kapital den 31.12.2015 vil være udviklet til en garanteret minimumsværdi på kr. 2.149.450,00, beregnet for den 5 års investeringsperiode.

Garantien forfalder til udbetaling til investor med det manglende beløb, såfremt den akkumulerende kapital ikke har opnået den garanterede minimumsværdi senest den 31. december 2015.

§ 2

Sikkerhed: Garantistiller kautioner overfor investor.

Kautionen omfatter følgende: Garantistiller giver garanti for til enhver tid at ville købe investeringen samt renter af investor til kurs 100 svarende til kr. 1.000.000,00, med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.

§ 3

Der gives endvidere direkte, ubetinget og fuld modregningsadgang i lånet, udstedt af Garantistiller, på kr. 1.000.000,00, såfremt investeringen ikke har givet det lovede afkast jf. pkt. 1 ovenfor. Samme modregningsadgang i lånet, gives ligeledes af garantistiller til investor i forhold til pkt. 2 ovenfor.

§ 4

Garantien bortfalder uden yderligere krav mod garantistiller, når den investerede kapital er blevet endeligt opgjort eller realiseret til mindst den aftalte minimumsværdi på kr. 2.192.450,00 senest den 31.12.2015.”

For [finans1] ApS har en person med en ikke læsbar underskrift underskrevet.

Samtidigt med, at investor underskrev tegningsaftalen og [finans1] ApS udstedte kautionen og garantien, underskrev investor et gældsbrev vedrørende låneaftalen. Af låneaftalen fremgår følgende for et lån på 1.000.000 kr.

”Debitor:

erkender herved at skylde

Kreditor:

[finans1] – CVR nr. [...1]

[adresse1] A

[by2]

(herefter ”kreditor”)

Lånets størrelse:

Kr. 1.000.000,00

Rente og betalingsvilkår

Gældsbrevet forrentes fra den 01.01.2011 med en fast rente på 15 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld. Den årlige ydelse udgør kr. 150.000,00. Ydelsen udgør alene renter, idet gældsbrevet indestår afdragsfrit i perioden 01.01.2011 til 31.12.2015.

Den årlige terminsydelse betales over 12 terminer hver den sidste hverdag i måneden. Terminsbetalingernes forfaldsdatoer samt størrelser fremgår af amortisationsplanen på siderne 4 og 5 som er vedhæftet som et integreret dokument til nærværende pantebrev.

Opsigelse:

Gældsbrevet er et stående lån, med en løbetid på 5 år. Gældsbrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt indtil udløb.

Uden yderligere opsigelse står gældsbrevet til fuld og endelig indfrielse i sin helhed senest den 31.12.2015

Gældsbrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvist, men et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage, til kurs 100.

Øvrige oplysninger:

Gældsbrevet er omfattet af lov om kreditaftaler. Kreditoplysningerne (side 3) samt amortisationsplan (siderne 4 og 5) er vedhæftet som integrerede dokumenter til nærværende gældsbrev.

Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Nærværende gældsbrev er ikke et omsætningsgældsbrev, hvorfor fordringen/gældsbrevet ikke kan overdrages til 3. part.

Betalingen af terminsydelser skal ske via BS. Sker betaling af terminsydelser ikke via BS, er kreditor berettiget til at opkræve kr. 40,00 pr. opkrævning.

Misligholdelse:

Udebliver en ydelse i mere end 8 dage, er hele restgælden, med tillæg af forfaldne renter og samtlige andre kreditomkostninger, forfalden til betaling. Det samme gælder, hvis debitor dør, får gældssanering, erklæres konkurs eller anmelder betalingsstandsning. Debitor har modtaget kopi af dette gældsbrev, som kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse uden forudgående dom.”

Af amortisationsplanen fremgår, at der hver måned skal betales 12.500 kr., i alt 150.000 kr. årligt, og for 5 år, i alt 750.000 kr., såfremt lånebeløbet er 1.000.000 kr.

Som en integreret del af låneaftalen fik investor af [finans1] ApS en opsparing i en BonusFerie-ordning. BonusFerie-ordningen er beskrevet således:

”Vi gør drømme til virkelighed.

Oplev den verden, hvor vi investerer. Vi har de bedste forbindelser og skaffer de bedste priser. Du kan simpelthen spare op til netop din drømmeferie – eller du kan vælge at lade din opsparing betale hvert år og så selv spæde til afhængig af, hvordan du vil på ferie. Efter det første år stiger din disponible BonusFerie måned for måned – indtil den dag, du vil cashe in – og vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Nøgletal for investeringen:

Årlig udbetaling til en BonusFerie

Kr. 9.600.00

Første gang efter 12 måneder

Efter 1 år føres til BonusFerie

Kr. 800,00

Pr. måned

Estimeret fortjeneste efter 5 år

Kr. 133.620,00

Efter skat

Indbetaling pr. måned

Kr. 4.000,00

Indbetaling dækkes med:

Skatteværdi af renteudgift pr. md.

Kr. 4.000,00

Overskud/underskud pr. md.

Kr. 0,00

Du kan frit vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Beløbet kan også udbetales kontant, men vil så blive fratrukket 15 %. Benytter du beløbet til ferie får du fuld valuta for pengene.

Regionskontor:

[by3]

Adresse:

[adresse2]

[by4]

Mail:

[...@...dk]

Konsulent:

Navn:

[person2]

Telefon:

[...]

Mail:

[...@...dk]”

[finans6] ApS har i et brev af 1. september 2012 til en navngiven potentiel investor bl.a. oplyst følgende:

”[finans6] formidler lån til private. Vi samarbejder med en stor international finansgruppe, og samme investerer vi i verdens største business: Turistbranchen!

Volumen er vigtigt på den internationale scene, hvor vi operer. Derfor samler vi en række gode, danske investorer, som deltager i projekterne sammen med os – men helt uden risiko. Vi tilbyder lån til investering, men stiller samtidigt garanti for investeringen. Derfor lover vi heller ikke de store afkast, men en sikker bundsolid investering.”

[finans6] ApS har i et salgsbrev oplyst følgende:

”Ingen vil kunne miste penge

Det har været altafgørende, at jeg sikre mine kunder.

Det er lykkes mig, at finde en garanteret investering, og en lånemulighed, hvor vi låner dig alle pengene. Det der er helt specielt er, at du får en skriftlig garanti, som sikre at du tjener penge – og garantere at dine egne penge aldrig kommer i spil.

Hvordan skaffer du penge til investeringen

Du låner alle pengene – billigere end det du er garanteret i udbytte af din investering = overskud til dig.

Hvad hvis du er registreret i RKI?

Vi er så sikre på denne investering, at vi også tilbyder investeringen til dem der har udfordringer i økonomien. Her anbefaler vi ofte, at du bruger investeringen til at få ryddet op i din økonomi. Vi hjælper dig gerne med en plan.

Kan du komme ud af investeringen før tid

Vi har også sørget for, at hvis du har behov for at komme ud af engagementet før tiden, skal du blot meddele os det. Du har en modregningsret, så lånet altid kan indfries med investeringen. Du går selvfølgelig glip af udbyttet ved udløbet af investeringen.

Hvad sker der teknisk

Vi laver en kassekredit til dig, hvor vi administrer det hele for dig. Vi hjælper med din forskudsregistrering. Vi hjælper dig med, at etablere en fast månedlig overførsel af skattebesparelsen.

Skat

Renterne trækker du selvfølgelig fra, som alle andre renter. Din skattebesparelse indbetaler du til os, så din daglige økonomi er uændret.

Hvad koster det at være med i investeringen

Ingenting – Du låner alle pengene til investeringen – både i starten og løbende. Du skal kun indbetale det du får ekstra udbetalt.

Bonus

Du vil få mulighed for at hæve en bonus hvert år.

Bonussen vil du kunne bruge til en delebil (mand og hustru deler), et dele-fritidshus, ferierejse. ”gældssanering” eller hvad du har lyst til.

Altså ingen forandring hos dig, ud over, at du får del af en bil, et fritidshus eller lidt mere luft i økonomien.

Udbetaling

Efter 7 år vil overskuddet af investeringen blive udbetalt, og du vil komme til at betale skat af din avance. Som sædvanlig bliver skattevæsenet den største vinder, men der bliver også en fornuftig gevinst til dig.

Risiko

Dine penge er sikret. Dem kan du ikke miste. Hvis vi skal tale om en risiko, så er det, at hvis det ikke lykkes, at tjene penge i [finans5] Inc., så er der en mulighed for, at du ikke får din gevinst.

Det er for godt til at være sandt

Det var min første reaktion, da jeg hørte om denne mulighed, men efter at have undersøgt tingene i mere end et halvt år, har min hustru og jeg prøvet det i praksis, og det virker.

Vor økonomi har fået det meget bedre, og nu bruger vi vort fritidshus, som det første dele-hus, hvor vi begge har de 2 første dele. Vi har også en dele-bil.

Jeg går altid selv forrest, så jeg ved præcist hvad der sker.

Interesseret?

Hvis du er nysgerrig, og vil vide hvad du kan få ud af en investering, så ring og aftal et besøg hos mig/os. Jeg arbejder hjemmefra, og du bliver inviteret ind i vort hjem, for her er intet at skjule.

Du tager din NEM-id med, så jeg kan beregne, hvad du kan få ud af en investering hos os.

Med venlig hilsen

[person2]

[adresse3]

[by5]

Tlf. [...]

[...@...dk]”

Af en medfølgende investeringsoversigt for 100 stk. investeringsbeviser a 10.000 kr. fremgår følgende:

År

Årlig Bonus-

Ferie udbetaling

Årlig

rente-

udgift

Årlig ud-

betaling anvendes

til delvis dækning af renter

Årlig

indbetaling

Indbetaling

Skatteværdi

af renteudgift. Dækker årlig

indbetaling

Forskel

Akkumu-

leret in-

vestering.

Primo

året

1

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.000.000

2

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.170.000

3

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.368.900

4

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.601.613

5

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.873.887

I alt

48.000

510.000

2.192.448

Opgørelse af investeringen efter 5 år:

Investeringens værdi ved afslutningen

2.192.448 kr.

Hovedstolen lån

-1.000.000 kr.

1.192.448 kr.

Skat

500.828 kr.

Udbetalt i de 5 år

558.000 kr.

-1.058.828 kr.

Estimeret nettogevinst efter 5 år

133.620 kr.

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt overdrog [finans1] ApS sine låne- og investeringsarrangementer til [finans2] ApS og [finans6] ApS. Overdragelsen skulle være sket med virkning fra 1. december 2012.

[finans2] ApS er stiftet den 17. august 2007 af [person3] under navnet [virksomhed1] ApS. [person3] udgjorde direktionen. [person3] udtrådte af direktionen den 11. december 2012, hvor [person2] ([person2]) indtrådte i direktionen. Selskabet ændrede adresse til [person2]s private bopæl. Selskabets formål blev ændret fra detailhandel til finansiering og administration samt hermed beslægtet virksomhed. Af årsrapporten for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 fremgår, at omsætningen udgjorde 85.024 kr. mod 0 kr. i 2011. Af balancen fremgår under materielle anlægsaktiver andre anlæg, driftsmateriel og inventar på 129.387.091 kr. Under gæld er optaget gæld til banker på 129.257.370 kr. I regnskabet for 2013 udgør de tilsvarende tal hhv. 0 kr., 0 kr. og 0 kr. Anpartskapitalen i selskabet udgjorde ifølge årsberetningen i 2012 125.000 kr. og i 2013 0 kr.

[finans6] ApS er stiftet den 4. september 2009 med en kapital på 80.000 kr. af [person2], som også udgjorde direktionen. Selskabets formål er finansiering og administration samt dermed beslægtet virksomhed. Der foreligger ingen offentliggjorte årsrapporter for selskabet. Selskabet blev den 22. august 2014 sendt til tvangsopløsning, og den 21. december 2014 blev selskabet opløst.

Den 25. februar 2013 varslede SKAT et kontrolbesøg på [finans1] ApS´s forretningsadresse. I varslingsbrevet bad SKAT om, at følgende materiale blev fremlagt til SKATs gennemgang:

En afstemning mellem renteindtægter bogført i selskabet og renteudgifter indberettet til SKAT på låntagere,
Sagsmappe på hver enkelt låntager, herunder låneansøgning, gældsbrev og øvrige aftaler m.v.,
Kontoudtog vedrørende samtlige bevægelser (udbetalinger/indbetalinger) på låneforholdet for hver enkelt låntager fra lånets etablering og frem til 31. december 2012,
Selskabets balancer pr. 31. december 2010, 31. december 2011 og 31. december 2012
Selskabets bankkontoudtog for samtlige danske og udenlandske ud- og indlånskonti for perioden 28. august 2010 – 31. december 2012,
Redegørelse for selskabets daglige drift, (Selskabet ikke er registreret for a-skat og lønsumsafgift) herunder hvordan den daglige ledelse og de konsulenter, som selskabet anvender honoreres,
Selskabets revisionsprotokol.

SKAT blev telefonisk kontaktet af en person, som præsenterede sig som [person4]. Han oplyste, at han repræsenterede [finans1] ApS og bad om, at mødet blev udsat til den 21. marts 2013. SKAT imødekom anmodningen. Det blev aftalt, at selskabet forinden mødet skulle sende prospektmaterialet på de låne- og investeringsarrangement, som selskabet udbød. Den 20. marts 2013 aflyste [person4] mødet på grund af, at selskabets direktør var blevet indlagt på hospitalet. Han oplyste, at selskabets adresse var et kontorhotel.

SKAT indgav den 8. april 2013 politianmeldelse mod personkredsen bag [finans1] ApS, [finans2] ApS og [finans6] ApS. Politiet foretog den 4. juni 2013 ransagning hos bl.a. [person2].

Den 5. august 2013 sendte SKAT klageren et forslag om at ændre klagerens indkomst for 2010 – 2011 vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] ApS.

Klageren gjorde den 29. august 2013 indsigelse mod den varslede forhøjelse af klagerens indkomst.

Skatteankestyrelsen opfordrede ved brev af 31. august 2015 klageren til at fremlægge:

1. Underskrevne og daterede lånedokumenter med [finans1] ApS
2. Underskrevet og dateret tegningsaftale vedrørende [finans5].dk, herunder redegørelse for på hvilket grundlag klageren tegnede andele i [finans5].dk
3. Dokumentation for, at klageren har haft rådighed over et lånebeløb
4. Dokumentation for betaling af renteudgifter/afdrag i overensstemmelse med de underskrevne låneaftaler (pengestrøm fra klagerens personlige konti til kreditors konto) i overensstemmelse med lånedokumenterne i 2010 og efterfølgende år
5. Underskrevne og daterede lånedokumenter med [finans6] ApS/[finans2] ApS
6. Redegørelse/dokumentation for, hvad der skete med den omhandlede gæld i forbindelse med opløsning af [finans6] ApS
7. Opgørelse af gæld pr. 31. december 2010 – dags dato med dokumentation for udviklingen i gælden
8. Regnskaber for [finans5].dk for 2010 og frem

Skatteankestyrelsen gjorde klageren opmærksom på, at såfremt klageren ikke imødekom Skatteankestyrelsens opfordring vil Skatteankestyrelsen behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som Skatteankestyrelsen har.

Klageren har ikke svaret på Skatteankestyrelsens opfordring.

Den 22. november 2015 meddelte [virksomhed2] ApS, at selskabet er indtrådt som partsrepræsentant for klageren, og den 11. januar 2016 fremsendte advokatfirmaet et supplerende indlæg, som bl.a. er vedlagt en ikke udfyldt tegningsaftale vedrørende tegning af andele i [finans5].dk. Klageren er ikke indsat som investor i aftale. Aftalen er underskrevet med en ikke læsbar underskrift af en person for [finans5].dk og med en ikke læsbar underskrift af garantistiler den 22. juli 2009. Repræsentanten har fremlagt en afregnings- og betalingsaftale og et gældsbrev med [x1] som debitor og [finans1] ApS som kreditor.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] ApS, [finans2] ApS og [finans6] ApS.

Det er en forudsætning for at få fradrag for renter, at der er tale om reelle renteudgifter, hvilket forudsætter, at der er tale om et retligt forpligtende gældsforhold, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Af skattekontrollovens § 10 F fremgår, at den, som udbyder eller formidler erhvervsmæssigt har bistået en skattepligtig med anskaffelse af formuegoder eller finansielle instrumenter og hel eller delvis finansiering heraf (skattearrangement), har, når formålet hermed fortrinsvis er at nedbringe eller udskyde skattebyrden, pligt til over for told- og skatteforvaltningen at dokumentere realiteten i de nævnte dispositioner og af de aktiver og passiver, der indgår heri.

SKAT har forsøgt at indhente de fornødne oplysninger om arrangementet hos udbyderne. SKAT har ikke modtaget den udbedte dokumentation, og arrangementet kan derfor ikke godkendes skattemæssigt. Det betyder, at der ikke kan godkendes fradrag for renterne hos kunderne. Ved vurderingen har SKAT endvidere lagt vægt på, at investorerne ikke ses at have haft rådighed over lånet, og at renterne er blevet betalt via en kassekredit oprettet af kreditor. Kassekreditten er ikke blevet oplyst til SKAT.

For skatteydere med enkle økonomiske forhold, jf. bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005 har SKAT almindeligvis kun halvandet år efter indkomstårets udløb til at foreslå at ændre skatteansættelsen.

SKATs ændring er foretaget i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, idet skattefradraget er indsat i årsopgørelsen uden, at der foreligger et reelt gældsforhold.

Til orientering vil sagen blive overdraget til SKATs juridiske afdeling til vurdering af eventuelt strafansvar.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at klagerens indkomst i 2010 – 2012 nedsættes til det selvangivne, og at de forskudsregistrerede renteudgifter til [finans1]/[finans2] ApS godkendes.

Klageren har efter bedste evne været imødekommende overfor SKAT. Klageren har gennem [finans1] ApS, [finans6] ApS og [finans2] ApS i årene 2010 – 2012 optaget lån. [finans6] ApS og [finans2] ApS overtog ultimo december 2012 klagerens lånearrangement med [finans1] ApS. SKAT har begrundet sin afgørelse med, at den fremsendte dokumentation ikke kan godkendes. SKAT har imidlertid ikke udbedt sig dokumentation hos [finans6] ApS eller [finans1] ApS.

SKATs afgørelse om ikke at godkendte klagerens rentefradrag til de nævnte selskabet har givet klageren et uoverskueligt likviditetsmæssigt minus og svære økonomiske problemer fremover.

Klagerens repræsentant har efterfølgende gjort gældende, at SKATs afgørelse er ugyldig. For det første er SKATs afgørelse ugyldig på grund af forældelse. SKAT har anført, at SKAT uanset den forkortede ligningsfrist kan ændre indkomstårene 2010 og 2011, når ændringen er begrundet i et helt tilsvarende forhold som for indkomståret 2010.

Lånet blev indfriet af klageren i 2011, hvorfor klageren hverken har haft eller indberettet renteudgifter herfra i 2012.

Det fremgår endvidere af SKATs afgørelse, at SKAT vil sende sagen til ansvarsvurdering.

Det følger af retssikkerhedslovens § 10, stk. 3, at SKAT er forpligtet til at oplyse, at klageren ikke er forpligtet til at afgive oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. Bestemmelsen er en garantiforskrift inden for det strafferetlige område.

SKAT har tilsidesat denne oplysningspligt, hvorfor SKATs afgørelse er ugyldig.

Vedrørende realiteten er sagen, at klageren efter forudgående drøftelser i 2010 erhvervede andele i [finans5].dk, jf. den fremlagte standardaftale. Købesummen blev finansieret ved optagelse af et lån hos/igennem [finans1] ApS, og der blev i den forbindelse udstedt et gældsbrev, jf. fremlagte standardgældsbrev.

Gældbrevet opfylder definitionen på et gældsbrev, dvs. en ensidig ubetinget skylderklæring, lydende på en bestemt sum penge. Gældsbrevet er eksigibelt, og klageren hæfter ubegrænset med personligt gældsansvar for tilbagebetaling af lånet, hvorfor betingelsen for at opnå rentefradrag er opfyldt. Klageren har i overensstemmelse med lånevilkårene betalt renter, og långiverne har optaget lånet i deres balancer.

Landsskatterettens afgørelse

Af § 1, stk. 1, 1. pkt. i bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005 om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold fremgår, at uanset fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt., skal told- og skatteforvaltningen afsende varsel om foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomstskat for fysiske personer inden den 1. juli i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Af bekendtgørelsens § 3 fremgår, at fristerne i § 1 ikke gælder, når betingelserne for at ekstraordinær ansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt.

Af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, fremgår, at uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 26 kan en ansættelse af indkomstskat foretages efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e fremgår, at renter af gæld er fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

For at renteudgifter kan fradrages, skal der være en låneaftale, som både indeholder en retlig bindende forpligtelse til at betale gælden og forrente gælden. Det er en betingelse for fradrag, at dette kan dokumenteres.

Af investerings og låneaftalerne fremgår i øvrigt, at indgåelse af én aftale forudsætter samtidigt indgåelse af de andre nævnte aftaler. Det fremgår bl.a. af tegningsaftalen, at investor ikke påtager sig nogen hæftelse i forbindelse med sin investering, og at investors risiko beløber sig til købsprisen for andelene med fradrag af den til [finans5] knyttede garantiaftale. Garantien udgør et større beløb end købsprisen for andelene.

Det påhviler klageren at dokumentere, at han i 2010 - 2011 optog lån hos hhv. [finans1] ApS, [finans6] ApS og [finans2] ApS.

Klageren har ikke, selv om han er opfordret hertil, dokumenteret, at han har optaget et lån. Klagerens oplysning om, at han har optaget og tilbagebetalt et lån er ikke understøttet af objektive dokumenter, ligesom betalingsstrømmen ikke er dokumenteret.

Dette understøtter sammen med sagens øvrige oplysninger, at der ikke er tale om et reelt gældsforhold. Landsskatteretten er enig med SKAT i, at klageren eller nogen på klagerens vegne forsætligt eller groft uagtsomt bevirkede, at SKAT foretog ansættelsen af klagerens indkomst på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, idet klageren fik fradrag for renteudgifter vedrørende gæld, som det ikke er godtgjort, at han har. Den korte ligningsfrist finder derfor ikke anvendelse. Den påberåbte bestemmelse i retssikkerhedslovens § 10, stk. 3, er uden betydning for gyldigheden af skatteansættelsen, og Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.