Kendelse af 18-09-2015 - indlagt i TaxCons database den 02-10-2015

Indkomståret 2010

Skatteankenævnet har stadfæstet SKATs afgørelse om maskeret udbytte på 100.235 kr.

Landsskatteretten nedsætter ansættelsen med 100.235 kr., hvorefter maskeret udbytte udgør 0 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren er hovedaktionær i selskabet [virksomhed1] A/S (selskabet), som drives fra klagerens privatadresse, [adresse1], [ø1].

Klageren modtog ingen løn fra selskabet i 2009, mens der i 2010 blev indberettet en lønindtægt på 2.250 kr.

SKAT har i starten af 2012 gennemgået selskabets regnskabsmateriale for indkomstårene 2009 og 2010. I den forbindelse blev foretaget forskellige korrektioner til selskabets skattepligtige indkomst, hvorved der opstod basis for at foretage afledte ændringer på klageren som hovedaktionær.

Af de foretagne ændringer er det alene skatteankenævnets stadfæstelse af, at selskabets betaling af klagerens personlige restskatter, anses for maskeret udlodning, som er påklaget.

Selskabet har i 2010 betalt klagerens restskat på 100.235 kr..

Der er ikke fremlagt mellemregningskonto for 2010. Det kan således ikke ses, om betalingerne af restskatten er bogført på kontoen. Klageren har fremlagt en posteringsliste for 2010, som er benævnt ”mellemregning”. De betalte restskatter er bogført der.

Ved udgangen er 2010 figurerer i regnskabet for selskabet ”andre tilgodehavender” på 249.479, hvilket svarer til saldo på mellemregningskonto primo 2011. Ultimo 2011 udviser mellemregningskontoen en saldo i klagerens favør.

Der er fremlagt mellemregningskonto for 2011. Kontoen viser, at klageren indtil udgangen af året har gæld til selskabet, men ultimo har et tilgodehavende i selskabet efter overtagelse af selskabets bankgæld.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har stadfæstet SKATs afgørelse for så vidt angår maskeret udbytte.

Som begrundelse har skatteankenævnet anført:

”Nævnet finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til at ændre SKATs afgørelse herom.

Således bemærker nævnet, at når et selskab betaler hovedaktionærens udgifter, som i tilfældet hér personlige restskatter, er der tale om udbytte fra selskabet til hovedaktionæren.

Maskeret udbytte er skattepligtigt for hovedaktionæren, jf. Ligningsloven § 16 A stk. 1 jf. stk. 2, nr. 1, og beskattes på lige fod med de udbytter, der vedtages på generalforsamlingen, som aktieindkomst, jf. Personskatteloven § 4 a stk. 1, nr. 1.

Der foreligger ikke dokumentation for, at selskabets betaling af [person1]s personlige skatter er bogført løbende på mellemregningskontoen eller andre konti, hvorfor beløbet er anset for udloddet. SKATs afgørelse fastholdes på dette punkt.

Nævnet er på det foreliggende grundlag enig med SKAT i, at de foretagne posteringer på mellemregningskontoen i 2011 ikke kan begrunde, at den foretagne beskatning af maskeret udbytte frafaldes. Det er således bogføringen i 2010, der kan danne grundlag for beskatning eller ikke-beskatning af de pågældende beløb.

Udskrift af mellemregningskontoen for indkomståret 2010 er fortsat ikke modtaget, hvorfor punktet fastholdes.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at der ikke skal ske beskatning af maskeret udbytte.

Repræsentanten har til støtte herfor anført:

”Klagen omfatter alene det punkt, der omtales som maskeret udbytte på kr. 100.235.

Skatteyderen har gennem en årrække drevet virksomhed gennem selskabet [virksomhed1] A/S fra Adressen [virksomhed1], [ø1], [by1].

Gennem de tidligere års ansættelser er bl.a. fremkommet en restskat fra beskatning af fri bil, hvilke beløb har været udlagt af selskabet i indkomståret 2010. Beløbet er overfor selskabet indfriet gennem ombelåning i 2011 af den skatteyderen tilhørende ejendom. Der har således ved årsskiftet foreligget et udlæg for skatteyderen på kr.100.235.

Skat har beskattet skatteyderen heraf med den begrundelse, at den omtalte restskat ikke ses bogført løbene på mellemregningskontoen, er beløbet anset for maskeret udbytte.

Det må anses for tilstrækkeligt at dokumentere, at beløbet er indfriet, idet der ikke er rejst tvivl om tilstanden ved selskabets regnskabsaflæggelse netop indeholdende udlægget for skatteyderen.

Indfrielsen er dels sket den 14. april 2011 med kr.98.500, og dels ved overtagelse af selskabets banklån, posteret ved årets udgang. Skatteyderen er herefter kreditor i sit selskab, opgjort 31. december 2011 med kr.399.585.

Skatteyderen er samtidig anmodet om at indbetale kr.800 til Retten. Der medsendes;

l. Ankenævnets afgørelse med sagsfremstilling af 25. oktober 2013.

2. Kontokort af mellemregningskonto for 2011.”

Repræsentanten har efter modtagelse af styrelsens forslag sendt supplerende dokumentation:

”Selskabet har med virkning fra begyndelsen af regnskabsåret 2011 benyttet et regnskabssystem af mærket “economic”,hvorfor det er muligt at udskrive kontospecifikationer for ældre regnskabsår.

Det tidligere anvendte system befinder sig efter det oplyste på en computer, hvor der ikke kan foretages udskrifter. Ved gennemsyn af opbevaret materiale, brugt i forbindelse med udarbejdelse at årsregnskab for regnskabsåret 2010, foreligger oplysninger, der viser, hvorledes der i 2010 har været forholdt med de i denne sammenhæng grundliggende poster.

Dette materiale omfatte bl.a. en posteringsliste, dateret 29. januar 2011, hvoraf kan udledes, at der med teksten “skat’ er betalt 4 * kr.5.000 samt et beløb på kr.80.235. Dette giver det i sagen omtalte beløb på kr.100.235.

Beløbet genfindes i årsregnskabet for 2010 med kr.248.479 som andre tilgodehavender, og dette beløb fortsætter som primosaldo på mellemregningskontoen (konto [...60]) i det fortsættende bogholderi. Ved udgangen at regnskabsåret 2011 ændret til en gæld til skatteyderen som anpartshaver på kr.399.586.

Det formenes herefter klarlagt, at selskabet i 2010 har udlagt beløbet, posteret det som et tilgodehavende på skatteyderen, og modtaget beløbet indbetalt i 2011. Indbetalingen er sket i forbindelse med en lånesag på den skatteyderen tilhørende ejendom, hvorfra selskabets virksomhed drives.”

Landsskatterettens afgørelse

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte og til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabets udloddes til aktuelle aktionærer, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Klageren er hovedaktionær i selskabet [virksomhed1] A/S og selskabet har i 2010 betalt klagerens personlige restskat på 100.235 kr. Klageren har fremlagt dokumentation for, at beløbet er bogført på mellemregningskontoen med selskabet, ligesom det henset til den efterfølgende betaling må lægges til grund, at klageren var solvent på tidspunktet for selskabets betaling af udgiften. Der er herefter ikke grundlag for at opretholde ansættelsen.

Ansættelsen nedsættes således med 100.235 kr.