Kendelse af 14-05-2017 - indlagt i TaxCons database den 20-05-2017

Journalnr. 13-5794898

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2010

Skattepligtig indkomst

Skattepligtigt tilskud fra [virksomhed1] A/S

5.587.500 kr.

0

5.587.500 kr.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] A/S ([virksomhed2] ApS) blev stiftet den 7. december 1987.

Den 30. april 2008 var [virksomhed1] A/S moderselskab til datterselskaberne [virksomhed3] og [virksomhed4] A/S. [virksomhed4] A/S havde datterselskaberne [virksomhed5] A/S, [virksomhed6] ApS, [virksomhed7] A/S. [virksomhed8] A/S, [virksomhed9] A/S, [virksomhed10] A/S og Rådgivningsselskabet af 2. marts 2001 ApS.

[virksomhed8] A/S var gået konkurs den 27. marts 2009. [virksomhed1] A/S fremsatte den 22. juli 2009 tilbud til konkursboet efter [virksomhed8] A/S om overtagelse af selskabets aktiver til en samlet pris af 10.000.000 kr.

I tilbud af 22. juli 2009 til konkursboet efter [virksomhed8] A/S afsnit 3 fremgår:

”Aktiverne skal inkludere samtlige aktiver tilhørende [virksomhed8] inkluderet og ikke begrænset til støbeforme til bådene 82´Open, 85´Flybridge, 120´trideck, skroget til 105´, vugger til bådene, alle tegninger, al design, alle tegninger og designs både i papirformat og lagret på [virksomhed8]´s servere og computere, al inventar, alle maskiner, alt kontorinventar inkluderet computere, al værkstedsinventar, samtlige lagerkomponenter og hjælpematerialer forefindende på de tre [virksomhed8] lokationer, [by1], [by2] og [by3]. Endvidere skal aktiverne omfatte varemærket [virksomhed8], internet domæner tilhørende [virksomhed8], den forudbetalte udstillingsstand på Monaco Boat Show samt samtlige materielle og immaterielle aktiver som [virksomhed8] måtte eje.”

[virksomhed1] A/S har stillet garanti overfor [finans1] ([finans2] AB) vedrørende betaling af leasing af aktiver for konkursboet efter [virksomhed8] A/S. Efter [virksomhed8] A/S’ konkurs blev kontrakterne indfriet til en samlet pris af 3.961.153 kr.

Den samlede anskaffelsessum for aktiverne fra konkursboet efter [virksomhed8] A/S udgjorde herefter 13.961.153 kr. og blev debiteret på [virksomhed1] A/S’ mellemregningskonto med [virksomhed11].

Herefter solgte [virksomhed1] A/S aktiverne til 3 forskellige købere:

[virksomhed11]3.000.000 EUR
[virksomhed12] ApS750.000 EUR
[virksomhed13] Limited600.000 EUR

[virksomhed11], med hjemsted i [Rumænien], er stiftet af [virksomhed14] ApS den 29. juni 2009.

[virksomhed12] ApS ([virksomhed17] ApS) er stiftet af den 17. april 2009 af hovedaktionæren i [virksomhed1] A/S.

[virksomhed13] Limited er et selskab registreret i Cypern. Ejerkredsen er ukendt.

Der er fremlagt aftale af 7. juli 2009 mellem [virksomhed1] A/S og [virksomhed11] om salg af følgende aktiver:

”Complete Mould Tools for [virksomhed8] 82´open” (annex 1)
”Complete Mould Tools for [virksomhed8] 120¨ ”(annex 2)
”Complete Interiør Factory Equipment” (annex 3)

Totalprisen aftaltes til 3.000.000 EUR og blev specificeret således

Complete Mould tools for [virksomhed8] 82´open & 120´ for 2.400.000 EUR
Complete Interior Factory Equipment for 600.000 EUR.

Betaling for leverancen skete ved bankoverførsel fra [virksomhed11] til [virksomhed1] A/S den 22. juli 2009 på 2.998.465 EUR.

Der er fremlagt aftale mellem [virksomhed1] A/S og [virksomhed12] ApS af 7. juli 2009.Aftalen er ikke underskrevet. Det fremgår heraf, at [virksomhed1] A/S har solgt aktiver til [virksomhed12] ApS. Der er fremlagt invoice af 10. juli 2009, hvorefter der skal ske betaling af 750.000 EUR til selskabets konto i [finans1].

Der er fremlagt aftale mellem [virksomhed1] A/S og [virksomhed13] Limited (Cypern), dateret den 7. juli 2009.Aftalen er underskrevet den 8. oktober 2009. Det fremgår heraf, at selskabet har solgt en del aktiver til [virksomhed13] Limited for 600.000 EUR. Der er fremlagt invoice af 10. juli 2009, ifølge hvilken, der skal ske betaling af 600.000 EUR til selskabets konto i [finans1].

[virksomhed11] har betalt til [virksomhed1] A/S for købet af skibsudstyret.

Beløbet er krediteret på mellemregningskonto med [virksomhed11].

[virksomhed1] A/S har ikke modtaget betaling for salg af skibsudstyr fra [virksomhed12] ApS eller [virksomhed13] Limited.

Det fremgår ikke af årsrapporten for 2009/10 for [virksomhed1] A/S, at der er overdraget aktiver til [virksomhed12] ApS eller [virksomhed13] Limited.

Under et møde mellem [virksomhed1] A/S og SKAT den 24. oktober 2012 blev det oplyst, at udstyret stadig ikke havde forladt Danmark.

[virksomhed11] byggede skibe og både. [virksomhed11] kapital var 200 RON fordelt på 20 aktier således:

1) 10 stk. til [virksomhed12] ApS
2) 8 stk. til [virksomhed13] Limited
3) 2 stk. til [virksomhed15] LLC (Italien)

[virksomhed16] Limited er et italiensk selskab, der ejes af [person1]. Selskabet har i en længere årrække haft samarbejde med selskaber i koncernen. Der er månedligt overført salgsprovisionsbeløb for medvirken i salg af både i koncernen.

Ved generalforsamling den 15. juli 2009 blev selskabets aktiekapital forhøjet med 6.325.900 RON.Af vedtægterne i selskabet fremgår det, at aktiekapitaludvidelsen herefter er på 6.325.900 RON, som fordeles på 632.590 aktier således:

1) 316.295 stk. til [virksomhed12] ApS
2) 253.036 stk. til [virksomhed13] Limited
3) 63.259 stk. til [virksomhed15] LLC

Kapitaludvidelsen er sket ved, at [virksomhed12] ApS har apportindskudt aktiverne, som selskabet købte af [virksomhed1] A/S den 7. juli 2009 på i alt 3.162.950 RON svarende til 750.000 EURO. Ligeledes har [virksomhed13] Limited apportindskudt aktiver erhvervet fra [virksomhed1] A/S den 7. juli 2009 på i alt 2.530.360 RON svarende til 600.000 EUR. [virksomhed15] LLC foretog et kontant indskud på 632.590 RON svarende til 150.000 EUR.

Det fremgår ikke af årsrapporterne fra 2009/2010 eller 2011/2012 for [virksomhed12] ApS, at [virksomhed12] ApS er kommet i besiddelse aktier i [virksomhed11].

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 5.587.500 kr. for indkomståret 2010.

Som begrundelse herfor er anført:

”1.3. SKAT´s begrundelse

Tilskud

Tilskud er som udgangspunkt skattepligtigt jf. statsskattelovens § 4.

Alene såfremt der er tale om tilskud mellem sambeskattede selskaber kan tilskud behandles som skattefrit for modtageren jf. selskabsskattelovens § 31D.

Der blandt andet tale om tilskud når aktiver overdrages uden at der sker betaling. I det konkrete tilfælde har [virksomhed12] ApS modtaget værdier fra [virksomhed1] A/S uden at der er foretaget betaling. Der foretages således flytning af formuegoder mellem 2 selskaber som ikke er koncernforbundet.

[virksomhed12] ApS og [virksomhed1] A/S er ikke sambeskattede.

Udlodning

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte, og til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer. Dette fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Hvis et selskabs regnskab er mangelfuldt og tilsidesættes skattemæssigt, hvorefter der foretages en skønsmæssig forhøjelse af selskabets indtægt, så kan der være grundlag for at statuere maskeret udbytte hos hovedaktionæren. Hvis selskabets kapital ultimo ikke levner plads til den skønnede forhøjelse af indtægten, så må den økonomiske fordel anses for tilgået hovedaktionæren som maskeret udbytte. En beregning af hovedaktionærens privatforbrug kan eventuelt underbygge skønnet over udeholdte indtægter i selskabet. Se TfS 1999, 514 VLD og TfS 1996, 678 VLD.

Det påhviler hovedaktionæren i selskabet, at godtgøre, at de i selskabet udeholdte indtægter ikke er tilgået hovedaktionæren. Se SKM.2008.85.HR.

En hovedaktionær kan også blive beskattet af maskeret udbytte i form af udeholdte indtægter i selskabet, selv om de ikke er kommet aktionæren selv til gode.

(...)

1.6. SKATs endelige afgørelse

Der er ikke fremkommet nye oplysninger, hvorfor der træffes afgørelse jf. forslag.

Selskabets indkomst forhøjes med værdien af skattepligtigt tilskud på 5.587.500 kr. jf. statsskattelovens § 4

Underskudssaldo pr. 30/6-2010 udgør herefter 0 kr.

Der er fra [virksomhed12] ApS foretaget maskeret udloddet af aktiver (aktier i [virksomhed11]) jf. ligningslovens § 16A til anpartshaver [person2] med 5.587.500 kr.”

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabets skattepligtige indkomst nedsættes med i alt 5.587.500 kr. for indkomståret 2010.

Til støtte herfor er det anført:

”[virksomhed12] ApS

SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 5.587.000 kr. vedrørende tilskud fra [virksomhed1] A/S. Beløbet skyldes ifølge agterskrivelsen manglende betaling for købt udstyr fra [virksomhed1] A/S for 750.000 EUR.

Den påklagede ansættelse påstås nedsat til det selvangivne.

Der er udstedt faktura af 10. juli 2009 på beløbet fra [virksomhed1] A/S til [virksomhed12] ApS, og [virksomhed1] A/S har følgelig en fordring på betaling af beløbet. Det er naturligvis en fejl, at transaktionen ikke er bogført korrekt i de to selskaber, men det ændrer ikke ved det faktum, at [virksomhed12] ApS skylder for betalingen af det leverede udstyr, som er videreoverdraget til [virksomhed11].

Det er for [virksomhed1] A/S’ side fremsendt påkrav til [virksomhed14] ApS om betaling af beløbet.

Det gøres gældende, at der ikke er tilgået [virksomhed12] ApS nogen formuefordel ved købet og dermed ikke noget skattepligtigt tilskud, idet beløbet fortsat skyldes til [virksomhed1] ApS.”

SKATs udtalelse til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling

SKAT har til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling udtalt følgende:

”SKAT er enig i Skatteankestyrelsens forslag til sagens afgørelse.

SKAT er således enig i Skatteankestyrelsens bemærkning om, at selskabet ikke har betalt [virksomhed1] A/S for købet af skibsudstyret, og at selskabet herved har modtaget en skattepligtig økonomisk fordel, jf. statsskattelovens § 4, på 5.587.500 kr.”

Selskabets kommentarer til SKATs udtalelse til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling

Selskabets repræsentant har til SKATs udtalelse til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling udtalt:

”Vi kan ikke tiltræde Skatteankestyrelsen forslag til afgørelse på dette punkt, hvorved [virksomhed12] ApS anses at have modtaget et skattepligtigt tilskud fra [virksomhed1] A/S.

Det gøres således gældende, at [virksomhed1] A/S har krav på betal ing af købesummen og at dette krav ikke på noget tidspunkt er eftergivet.”

Landsskatterettens afgørelse

[virksomhed1] A/S har solgt skibsudstyr til [virksomhed12] ApS for 5.587.500 kr. Købesummen for skibsudstyret til [virksomhed12] ApS er ikke modtaget af [virksomhed1] A/S. [virksomhed1] A/S har ikke bogført beløbet som en indtægt eller tilgodehavende i balancen.

[virksomhed12] ApS har efter overtagelsen af skibsudstyret foretaget et apportindskud i [virksomhed11], et datterselskab til [virksomhed12] ApS. Af det rumænske selskabsregister fremgår, at [virksomhed12] ApS ejer 50 % af aktiekapitalen i [virksomhed11].

[virksomhed12] ApS har ikke betalt [virksomhed1] A/S for købet af skibsudstyret. Herved har selskabet modtaget en skattepligtig økonomisk fordel, jf. statsskattelovens § 4.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.