Kendelse af 09-10-2015 - indlagt i TaxCons database den 13-11-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2010-2012

Er udlejning af garagen [adresse1] erhvervsmæssig virksomhed?

Nej

Ja

Nej

2010

Hævet opsparet overskud inkl. virksomhedsskat

6.464.956 kr.

470.645 kr.

6.464.956 kr.

2011

Hævet opsparet overskud inkl. virksomhedsskat

0

64.998 kr.

0

2012

Hævet opsparet overskud inkl. virksomhedsskat

0

311.213 kr.

0

Faktiske oplysninger

Klageren har sammen med sin mor og to brødre deltaget i interessentskabet [virksomhed1], [virksomhed2] I/S. Klagerens andel i selskabet udgør 25 %. Interessentskabet har tidligere drevet landbrugsejendommen på [adresse2] i [by1]. Ejendommen er solgt med overtagelse 1. februar 2008. Ejendommen blev solgt til en tidligere medarbejder, og klageren har ydet bistand til videreførelsen af landbrugsejendommen i resten af år 2008 samt i år 2009. Der er registreret to CVR/SE nr. på klagerens selvangivelse i 2008. Under CVR. nr. [...1] har klageren drevet dyrkning af korn, bælgfrugter og olieholdige frø. Under SE nr. [...2] har klageren drevet fjerkræavl.Virksomhederne indgik i virksomhedsordningen.

Det fremgår af selvangivelsen 2008, at virksomheden under SE nr. [...2] er ophørt den 31. marts 2008. Virksomheden med CVR-nr. [...1] har udarbejdet regnskaber for 2009, 2010 og 2011. Der er selvangivet resultater, som indeholder både indtægter og udgifter. Det oplyses i brev fra [virksomhed3] af 19. marts 2013, at der er tale om ”uafsluttede aktiviteter efter salg af ejendomme i 2008”.

Regnskaberne udviser følgende beløb:

[virksomhed2] I/S

2009

2010

2011

Andre indtægter

5.714

1

0

Regnskabsassistance

53.091

11.065

21.759

Kontingenter

3.750

3.750

4.100

Porto og gebyrer

1.093

10

Andre omkostninger

4.800

4.251

181

Forsikring og ejendomsskat

2.594

0

0

Løn

525

0

0

Samlede udgifter

64.760

20.159

26.050

Resultat før renter

-59.046

-20.158

-26.050

Klageren har den 30. september 2009 købt en garage beliggende [adresse1], [by2]. Garagen er på 17 m2 og købt i sameje med klagerens bror. Den kontante købesum har udgjort 50.000 kr., heraf udgør klagerens andel 25.000 kr.

Der er selvangivet følgende beløb vedrørende udlejning af garagen i år 2009-2011:

Garage, [adresse1]

2009

2010

2011

Lejeindtægt

0

500

600

Ejerforening jf. dokumentation

0

-300

-300

Vedligeholdelse

0

0

-200

Resultat

0

200

100

Klagerens andel (50 %)

0

100

50

Selvangivet

0

100

50

Ved opgørelsen af indkomsten til selvangivelsen har klageren ikke taget hensyn til driftsøkonomiske afskrivninger på garagen i år 2010 - 2011. Udgifterne til regnskabsassistance, som ifølgeregnskaber for 2010 og 2011 andrager henholdsvis 11.065 kr. og 21.759, er heller ikke medtaget i opgørelsen af de selvangivne beløb vedrørende udlejningen af garagen.

Klageren har fremlagt følgende dokumentation til belysning af forholdet omkring garageudlejning for perioden fra 2010 til 2012.

Vedrørende 2010 har klageren fremlagt én faktura nr. 17284 af 5. marts 2010, som vedrører opkrævning af månedlig leje på 250 kr. for marts og april måned. Der er ikke fremlagt lejekontrakter for år 2010.

Vedrørende år 2011 har klageren fremlagt to fakturaer. Faktura nr. 17289 af 23. februar 2011 vedrører opkrævning af månedlig leje på 250 kr. for juli måned. Faktura nr.17290 af 15. august 2011 vedrører opkrævning af månedsleje for august og halvdelen af september måned. Der er ikke fremlagt lejekontrakter for år 2011.

Vedrørende år 2012 har klageren fremlagt to lejekontrakter. Lejekontrakten af 2. februar 2012 vedrører periode fra 1. februar 2012 til 30. juni 2012 med aftalt månedlig leje 500 kr., som betales månedsvis forud. Det er aftalt, at der ikke indbetales depositum. Det er oplyst i lejeaftalen, at ”Udlejer er bekendt med at det lejede trænger til maling.”

Lejekontrakten af 15. november 2012 er ikke tidsbegrænset og løber fra 1. oktober 2012 med opsigelsesfristen på 1 måned. Der er aftalt, at der ikke indbetales depositum. Den årlige leje er aftalt til 4.800 kr., som betales halvårligt bagud. Det er oplyst i lejeaftalen, at ”Udlejer er bekendt med at det lejede trænger til maling”. Der foreligger en opsigelse af aftalen af 10. juli 2013, hvoraf det fremgår, at udlejningen ophørte den 31. august 2013. Der foreligger to kvitteringer uden nummer og dato, hvoraf det fremgår, at leje fra 1. oktober 2012 til 31. marts 2013 udgjorde 2.400 kr. og leje fra april til august 2013 udgjorde 2.000 kr.

De to fremlagte lejekontrakter for år 2012 viser endvidere, at lejerne havde adresse henholdsvis i [by3] og [by4], og klageren havde adresse i [by5]. Der foreligger ingen bankoverførsler for betaling af leje i de påklagede indkomstår 2010-2012.

Der er fremlagt dokumentation for den årlige udgift på 300 kr. til ejerforening. [virksomhed3] oplyste i denne forbindelse, at garagen havde været sporadisk udlejet til opmagasinering.

Det oplyses i SKATs afgørelse af 3. oktober 2013:

”I 2009 er der ingen indtægter.

I 2010 er garagen udlejet i to måneder for i alt 500 kr. til [person1]. [person1] er datter af jeres bror, [person2]s ægtefælle.

I 2011 er garagen udlejet i 21/2 måned til i alt 600 kr. til [person3], som er din søns kammerat.

I månederne februar til juni 2012, begge inkl.., er garagen udlejet til [person4]. [person4] bor sammen med jeres bror, [person2]s datter.

Fra 1/10 2012 til 31/8 2013 er garagen udlejet til [person5]. Det antages, at han er kolle-ga/bekendt til [person6].

I årene 2010 og 2011, som denne sag omhandler, er lejligheden udlejet i ganske få måneder til en husleje på 250 kr. pr. måned. Lejerne er private bekendte, hvilket også er tilfældet i 2012. Der er ingen lejekontrakter i 2010-2011, og betalingerne er ikke dokumenterede, f.eks. via kontoudtog.

Der er udarbejdet budgetter for 2013 og 2014. Det skal bemærkes, at hverken regnskaberne for 2010, 2011, 2012 eller budgetterne indeholder driftsøkonomiske afskrivninger eller udgift til regnskab. Driftsøkonomisk afskrivning på bygninger udgør omkring 4 %, svarende til ca. 2.000 kr. årligt. Udgift til udarbejdelse af regnskab inkl. virksomhedsordning har i 2010-2012 delvist ligget i interessentskabet [virksomhed1] I/S. Disse forhold betyder, at de reelle resultater til brug for vurderingen af erhvervsmæssig drift ville være lavere end selvangivet/budgetteret.”

SKATs afgørelse

SKAT har i sin afgørelse af den 3. oktober 2013 skrevet på side 1 afsnit 4, at ”virksomheden er ophørt i 2008, og der er dermed ikke foreligger en erhvervsmæssig virksomhed i 2010” og under afsnit 7 står det, at ”dine virksomheder ikke betragtes som erhvervsmæssige virksomheder, og i øvrigt er ophørt i 2009”. Skatteankestyrelsen har bedt SKAT om en udtalelse i sagen. SKAT har i sin udtalelse af 25. november 2013 bekræftet, at landbrugsejendommen er solgt i 2008, men der er selvangivet resultat af ejendommen for 2009, indeholdende både indtægter og udgifter. SKAT har ikke ændret fradrag for underskud på 59.046 kr. for år 2009, hvoraf klagerens andel i fradraget udgør 25 %.

SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud i interessentskabet [virksomhed1], [virksomhed2] I/S for så vidt angår drift af landbrugsejendommen i år 2010 og 2011. Ved vurdering af om interessentskabet [virksomhed1], [virksomhed2] I/S opfylder betingelser for fradrag af driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens § 4 og 6 har SKAT lagt følgende til grund:

”Interessentskabet, [virksomhed1], [virksomhed2] I/S, har tidligere drevet ejendommen, [adresse2]. Ejendommen er solgt med overtagelse 1. februar 2008.

For årene 2010 og 2011 anses der ikke længere at være en igangværende virksomhed. Virksomheden er solgt, og der er ikke længere indtægter af nogen art. Interessentskabets udgifter må anses at vedrøre interessenternes private formue og interesser, herunder udgifter i forbindelse med beregninger til selvangivelser. Der anses derfor ikke at være tale om en igangværende virksomhed, ligesom der heller ikke er tale om en erhvervsmæssig virksomhed.

Skatteansættelserne forhøjes med de fratrukne underskud af virksomhed, 5.040 kr. i 2010 og 6.512 kr. i 2011.

Selvangivne renteindtægter og – udgifter samt kapitalindkomst i virksomhed flyttes til felter for renteindtægter og – udgifter fra pengeinstitutter.

Dine bemærkninger

På et møde den 12/9 2013 er du kommet med indsigelser mod SKATs forslag af 18/6 2013. I mødet deltog du sammen med dine brødre, [person6] og [person7] samt statsaut. revisor [person8]. Fra SKAT deltog [person9] samt [person10].

Omkring interessentskabet [virksomhed1], [virksomhed2] I/S oplystes det, at der ikke har været drift efter salget i 2008. Den registrerede indtægt i 2009 er indtægtsførsel af en udgift til løn, som er fratrukket i 2008, men tilbageført, (ikke udbetalt).

I har fortsat med at udarbejde regnskaber, idet tanken var at fortsætte interessentskabet ved investering i f.eks. landbrug i Letland. Det er ikke blevet til noget endnu, men er stadig under overvejelse.

Udgifter til regnskabsassistance m.v. dækker ud over interessentskabets udgifter også udgifter til personlige regnskaber/selvangivelser for tre af de fire interessenter. SKAT har efter mødet modtaget kopi af opgørelserne for 2010-2012. I er åbne over for, at en del af udgiften til regnskabsassistance kan være ikke fradragsberettiget.

I har efterfølgende besluttet, at I ikke fremover vil udarbejde regnskab for interessentskabet.

SKATs endelige afgørelse

Der har ifølge de nu indkomne oplysninger ikke været indtægter i 2009, men blot tilbageførsel af et tidligere foretaget fradrag. Virksomheden er således ophørt allerede i 2008.

SKAT fastholder, at der ikke er fradrag for underskud af interessentskabet, idet der ikke er tale om en igangværende, erhvervsmæssig virksomhed.”

SKAT har endvidere vurderet, at aktiviteter ved udlejning af garage beliggende på [adresse1] ikke anses for erhvervsmæssig drevet virksomhed i år 2010 og 2011. Ved vurdering af om udlejning af garage kan anses for udøvelse af selvstændig virksomhed, som gør klageren berettiget til at anvende virksomhedsordningen, har SKAT lagt følgende til grund:

”Ved dit køb af 50 % af [adresse1] har du investeret et beløb på 25.000 kr. Din andel af den årlige lejeindtægt udgør 250-300 kr., og resultatet er selvangivet med 100 kr. for 2010 og 50 kr. for 2011.

SKAT finder, at virksomheden er af så beskeden en størrelse og med så lille indtjening, at indtægtserhvervelse ikke er det primære formål med virksomheden. Virksomheden har ikke den fornødne intensitet og seriøsitet. Den kan derfor ikke betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed.

Når virksomheden ikke betragtes som erhvervsmæssig, kan eventuelle underskud ikke fratrækkes. Hvis virksomheden giver overskud, er resultatet skattepligtigt jf. statsskattelovens § 4.

SKAT har ikke inden udsendelse af forslag af 18/6 2013 set dokumentation for lejeindtægten. Det vides dermed ikke, om der er tale om en reel udlejning til personer uden interessefællesskab med ejerne.

De selvangivne resultater i 2010 og 2011 flyttes fra feltet for overskud af virksomhed til feltet, anden personlig indkomst (felt 250).

Dine bemærkninger

På et møde den 12/9 2013 er du kommet med indsigelser mod SKATs forslag af 18/6 2013. I mødet deltog du sammen med dine brødre [person6] og [person7] samt statsaut. revisor [person8]. Fra SKAT deltog [person9] samt [person10].

Der blev fremlagt henholdsvis kvitteringer og lejekontrakter til belysning af lejeindtægterne for årene 2010-2013.

I 2010 har garagen været udlejet marts og april måned, i alt 500 kr.

I 2011 har garagen været udlejet i juli, august og halvdelen af september til din søns kammerat, som var på vej til at flytte til [by2], i alt 600 kr.

I 2012 var garagen udlejet fra februar til juni, begge inkl., til en månedlig leje på 500 kr. jf. lejeko ntrakt. Fra 1. oktober 2012 til 31. august 2013 udgjorde lejen 400 kr. månedligt. I alt (periodiseret) 3.700 kr.

Fra oktober 2013 er der indgået en lejeaftale på 450 kr. månedligt.

Det blev oplyst, at garagen fra september 2013 udlejes gennem [...], hvilket har vist sig at være en effektiv måde at finde lejere på. I er derfor ikke i tvivl om, at der fremover vil være faste indtægter fra garagen.

På grundlag af disse oplysninger anslår I, at regnskabet for garagen fremover vil vise årlig indtægt på ca. 5.400 kr. reduceret med en udgift til ejerforening på 300 kr. Der budgetteres desuden med udgift på 100 kr. i 2013 til vedligeholdelse.

I har fremført, at der for jer at se ikke er tvivl om, at der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed. Garagen er nu udlejet på mere fast basis. Der er overskud hvert år, ligesom der er en god forrentning af den investerede kapital.

Efter mødet den 12/9 2013 har jeres rådgiver, statsaut. revisor [person8], pr. mail henvist til en ikke offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten, (nr. 2-3-1216-0464 af 31/7 2007).

...

SKATs endelige afgørelse

Garagen er anskaffet med overtagelse 30/9 2009.

I 2009 er der ingen indtægter.

I 2010 er garagen udlejet i to måneder for i alt 500 kr. til [person1]. [person1] er datter af jeres bror, [person2]s ægtefælle.

I 2011 er garagen udlejet i 21/2 måned til i alt 600 kr. til [person3], som er din søns kammerat.

I månederne februar til juni 2012, begge inkl., er garagen udlejet til [person4]. [person4] bor sammen med jeres bror, [person2]s datter.

Fra 1/10 2012 til 31/8 2013 er garagen udlejet til [person5]. Det antages, at han er kollega/bekendt til [person6].

I årene 2010 og 2011, som denne sag omhandler, er lejligheden udlejet i ganske få måneder til en husleje på 250 kr. pr. måned. Lejerne er private bekendte, hvilket også er tilfældet i 2012. Der er ingen lejekontrakter i 2010-2011, og betalingerne er ikke dokumenterede, f.eks. via kontoudtog.

Der er udarbejdet budgetter for 2013 og 2014. Det skal bemærkes, at hverken regnskaberne for 2010, 2011, 2012 eller budgetterne indeholder driftsøkonomiske afskrivninger eller udgift til regnskab. Driftsøkonomisk afskrivning på bygninger udgør omkring 4 %, svarende til ca. 2.000 kr. årligt. Udgift til udarbejdelse af regnskab inkl. virksomhedsordning har i 2010-2012 delvist ligget i interessentskabet [virksomhed1] I/S. Disse forhold betyder, at de reelle resultater til brug for vurderingen af erhvervsmæssig drift ville være lavere end selvangivet/budgetteret.

I vurderingen af resultaterne af drift af garagen skal det også bemærkes, at I hver især kun har en ejerandel og dermed et driftsresultat på 50 %. Investering og driftsresultat bliver hermed beskedne størrelser.

Din rådgiver, [person8], har henvist til en ikke offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten, (nr. 2-3-1216-0464 af 31/7 2007). SKAT finder ikke, at denne afgørelse direkte har betydning for din/jeres sag. Der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte virksomhed. Vedrørende din garage er der ikke behørige lejekontrakter de første år, kun kortere perioder med udlejning til bekendte, og mindre lejeindtægter. Vurderet på perioden fra 30/9 2009 til 31/12 2011 har der således kun været indtægter på i alt 1.100 kr. heraf din andel 50 %.

På grundlag af en konkret vurdering af købet og udlejningen af garagen, [adresse1], vurderer SKAT med ovenstående begrundelser, at virksomheden ikke kan anses for at være erhvervsmæssig. Investeringen, (25.000 kr.) og driftsresultaterne er af så beskeden en størrelse, at de må anses som værende af ganske underordnet omfang. Det er ikke dokumenteret, at købet er af erhvervsmæssig karakter. Formålet med købet har ikke været indtægtserhvervelse, men med henblik på at bevare opsparet overskud i virksomhedsordningen.”

Idet SKAT har vurderet, at klagerens aktiviteter ikke udgør erhvervsmæssig virksomhed i indkomstårene 2010 og 2011, kan klageren ikke beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1. SKAT har derfor ændret klagerens skatteansættelse for år 2010 og 2011:

”Hverken [virksomhed1], [virksomhed2] I/S eller [adresse1] kan betragtes som erhvervsmæssige virksomheder. [virksomhed1], [virksomhed2] I/S anses som ophørt 31/12 2009, idet ejendommen er afhændet og der ikke herefter er indtægter. [adresse1] har ikke kunnet betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed i ejerperioden.

Når virksomhederne ikke anses for erhvervsmæssige virksomheder, kan de ikke indgå i virksomhedsordningen jf. virksomhedsskatteloven § 1.

Som følge heraf beskattes opsparet overskud i virksomhedsordningen i 2010 jf. virksomhedsskatteloven § 15. Der foretages følgende ændringer:

2010

hævet opsparet overskud inkl. virksomhedsskat6.464.956

selvangivet 470.645

yderligere beløb til beskatning5.994.311

2011

tilbageført selvangivet opsparet overskud inkl. skat64.998

Da du ikke beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven, slettes de selvangivne beregnede kapitalafkast for 2010 og 2011.

Dine bemærkninger

Der er ikke indkommet særskilte bemærkninger til dette punkt. Ændringen er en direkte følge af punkterne 1 og 2.

SKATs endelige afgørelse

Det er oplyst, at der ikke har været indtægter i [virksomhed1] I/S i 2009, men blot indtægtsførsel af en tidligere fratrukket udgift. Virksomheden er således ophørt allerede med udgangen af 2008.

Garagen er købt i 2009, men der har ingen indtægter været før i 2010. Der har således ikke været erhvervsmæssig virksomhed af nogen art i 2009.”

På baggrund af afgørelsen af 3. oktober 2013, har SKAT i en afgørelse af 25. oktober 2013 ændret klagerens skatteansættelse for år 2012.

”SKATs ændringer

Ikke godkendt fradrag for underskud af virksomheden, [virksomhed1], [virksomhed2] I/S, idet virksomheden er ophørt i 2008, og der dermed ikke foreligger en erhvervsmæssig virksomhed i 2010. Statsskatteloven § 6, sagsfremstilling punkt 1

5.288 kr.

Virksomheden, [adresse1], anses ikke for en erhvervsmæssig virksomhed, idet virksomheden ikke har den fornødne intensitet og seriøsitet og er af ganske underordnet omfang. Statsskatteloven § 6, sagsfremstilling punkt 2

-1.100 kr.

Resultat af [adresse1] overføres til feltet, anden personlig indkomst. Beløbet er skattepligtigt efter statsskatteloven § 4. Sagsfremstilling punkt 2

1.100 kr.

Selvangivet hævet opsparet overskud tilbageføres, da hele dit opsparede overskud er hævet i 2010. Sagsfremstilling punkt 3

311.213 kr.

Selvangivne renteindtægter og – udgifter i virksomhed overføres til renteindtægter og –udgifter vedrørende pengeinstitutter.

Selvangiv et kapitalafkast slettes, da din virksomhed ikke er erhvervsmæssig, og du derfor ikke beskattes efter virksomhedsordningen, men efter personskattelovens regler.”

Klagerens opfattelse

Det er klagerens opfattelse, at aktiviteten med udlejning af garagen efter fast praksis er at anse som en erhvervsmæssig virksomhed, hvilket indebærer, at underskud kan fradrages, samt at der er adgang til anvendelse af virksomhedsordningen. Klagerens repræsentant henviser til Landskatterettens kendelser af den 27. juli 2007, 15. november 2007 samt 13. juni 2013. Klagerens repræsentant gør gældende, at klageren ud fra lighedsgrundsætning kan støtte ret på den praksis, der forelå på tidspunktet for erhvervelsen af garagen.

Klagerens repræsentant har gjort gældende, at såfremt det mod forventning måtte blive lagt til grund, at klageren skal anses for at være ophørt med at drive erhvervsmæssig virksomhed i 2008, skulle det i virksomhedsordningen opsparede overskud have været beskattet i indkomståret 2009 i medfør til virksomhedsskattelovens § 15, stk. 1. I den forbindelse henviser klagerens repræsentant til Højesterets dom af den 12. april 2007, TfS 2007.580 H.

Landsskatterettens afgørelse

Fysiske personer, der driver selvstændig virksomhed, kan anvende virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1. Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko drives en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå overskud. Ifølge fast praksis lægges der betydelig vægt på, at virksomheden er indrettet med henblik på at opnå fortjeneste, at virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet, samt at virksomhedens omfang og varighed er af en vis størrelse. Virksomheden skal udøves nogenlunde regelmæssigt, og den må ikke være af helt underordnet karakter. Udleje af fast ejendom betragtes som udgangspunkt som selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder udleje af en privat garage, jf. Landsskatterettens kendelser af 27. juli 2007 (j.nr. 2-3-1216-0464), 15. november 2007 (j.nr. 2-3-1216-0478) samt 13. juni 2014 (SKM 2014.732). I de nævnte afgørelser har Landskatteretten lagt vægt på, at lejekontrakterne var behørigt indgået, at lejekontrakterne var indgået mellem uafhængige parter, at den årlige leje var udtryk for markedslejen i det område, hvori garagerne var beliggende, samt at udlejningen var overskudsgivende.

Der skal imidlertid foretages en konkret vurdering af virksomheden, jf. Landsskatterettens afgørelse af 11. september 2014 (SKM 2014.822), hvor underskudsgivende udlejning af et redskabshus ikke blev anset for erhvervsmæssig virksomhed. SKATs afgørelse er således hverken i strid med lighedsgrundsætningen eller udtryk for en praksisændring.

Det er klageren, der har bevisbyrden for, at forudsætningerne for anvendelse af virksomhedsordningen ved garageudlejningen i 2010-2012 er opfyldt.

Landskatteretten finder ikke, at klageren har løftet bevisbyrden for, at udlejningen af garagen kan betragtes som selvstændig erhvervsvirksomhed i de påklagede år. Der er herved lagt vægt på, at udlejning af garagen i 2010 og 2011 ikke er dokumenteret ved en lejekontrakt, der er behørigt indgået med en uafhængig person på markedsvilkår.

Klageren har heller ikke dokumenteret, at lejen rent faktisk blev betalt i form af for eksempel udskrift fra virksomhedernes driftskonti, kasseregnskab eller er fratrukket et depositum. Efterposteringerne på virksomhedernes årsregnskaber er ikke i sig selv tilstrækkelig dokumentation. De fremlagte 3 fakturaer for år 2010 bekræftes ikke ved en lejekontrakt eller betalt leje. De fremlagte 2 kvitteringer for år 2011 bekræftes heller ikke ved en lejekontrakt, udstedte fakturaer eller kasseregnskab. Månedslejen på 250 kr., som fremgår af fakturaer for 2010 og kvitteringer for 2011, udgør halvdelen af månedslejen på 500 kr., som fremgår af lejekontrakten af 2. februar 2012. Der var ikke betalt depositum ved udlejningerne.

Det fremgår af afsnit CC.2.4.1.1 ”Ved skattemæssige afskrivninger på fysiske aktiver (modsat regnskabsmæssige afskrivninger efter anden lovgivning) nedskrives aktivets værdi over en periode med virkning for den skattepligtige indkomst. Hovedprincippet bag skattemæssige afskrivninger er, at værdinedgangen for aktivet ikke sker på en gang, men over en årrække, og derfor fordeles fradraget i den skattepligtige indkomst, bl.a. under hensyn til aktivets levetid.” Det fremgår af Vestre Landsrets dom af 5. oktober 2004 (SKM2004.432), at der ved vurderingen af om virksomheden er drevet erhvervsmæssigt ikke kan tages udgangspunkt i et overskud, der alene er opnået ved at undlade at foretage driftsmæssige afskrivninger.

Udlejningen af garagen i komplekset i 2010 og 2011 har været af sporadisk karakter. Det selvangivne overskud før afskrivninger og udgifter til regnskabsassistance udgjorde 100 kr. i år 2010 og 50 kr. i år 2011. Når der tages hensyn til afskrivninger samt udgifter til revisor ville udlejningen af garagen give underskud.

Landsskatteretten finder, at virksomhederne i forbindelse med drift af landbrugsejendommen må anses for ophørt i indkomståret 2009. Der er herved lagt vægt på, at klageren har ydet bistand i videreførelsen af driften af landbrugsvirksomheden i år 2009, har udarbejdet regnskab og selvangivet resultater i landbrugsvirksomheden i 2009, som indeholder både indtægter og udgifter. De selvangivne resultater er ikke blevet ændret af SKAT, og den erhvervsmæssige virksomhed må herefter også i relation til virksomhedsskatteloven anses for ophørt den 31. december 2009. Beskatning af hele det opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat skal således ske i indkomståret 2010, svarende til året efter ophørsåret, jf. virksomhedsskattelovens § 15, stk. 1. Der henvises i den forbindelse til TfS2007.580.H.

Overtager eller påbegynder den skattepligtige en anden virksomhed inden udløbet af det efterfølgende indkomstår, kan den skattepligtige anvende virksomhedsordningen uden ophør, jf. virksomhedsskattelovens § 15, stk. 2.

Klagerens udlejning af garagen i efterfølgende år kan ikke i skattemæssig henseende anses for erhvervsmæssig drevet virksomhed. Forudsætninger for anvendelse af virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1 sammenholdt med virksomhedsskattelovens § 15, stk. 1 og 2, er dermed ikke opfyldt.

Der er dermed ingen opsparet overskud til beskatning i de efterfølgende år 2011 og 2012.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.