Kendelse af 01-03-2016 - indlagt i TaxCons database den 22-04-2016

Journalnr. 13-5623045

Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] ApS.

Indkomståret 2012

SKAT har forhøjet indkomsten med

898.416 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for

renteudgifter til [finans1] ApS.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Forskud for 2013

SKAT har godkendt forskudsregistrerede

renteudgifter på 169.919 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Faktiske oplysninger

Klageren havde i 2012 en lønindkomst på 942.289 kr. Klageren er 50 % ejer af en beboelsesejendom på [adresse1] i [...], [by1] og 50 % ejer af et sommerhus på [adresse2] i [by2].

Årsopgørelse nr. 1 for 2012, der er lagt i klagerens skattemappe den 8. marts 2013, viser en skattepligtig indkomst på 659.043 kr. efter fradrag af bl.a. renteudgifter til pengeinstitutter på 169.919 kr.

Den 15. marts 2013 blev der via TastSelv indberettet, at klageren i 2012 havde haft renteudgifter til pengeinstitutter på 370.000 kr. Samme dag blev der lagt en ny årsopgørelse for 2012 (nr. 2) i klagerens skattemappe. Årsopgørelsen viser en skattepligtig indkomst på 439.590 kr., en overskydende skat på 106.095 kr. og et beløb til udbetaling på 90.725 kr. Den 26. marts 2013 blev der via TastSelv indberettet, at klageren i 2012 havde haft renteudgifter til pengeinstitutter på 650.000 kr. Samme dato blev der lagt en årsopgørelse nr. 3 for 2012 i klagerens skattemappe. Årsopgørelsen viser en skattepligtig indkomst på 159.590 kr., en overskydende skat på 199.784 kr. og et beløb til udbetaling på 94.156 kr.

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt i 2013 blev det via TastSelv indberettet, at klageren i 2012 havde haft renteudgifter til pengeinstitutter på 1.068.335 kr.

Klageren blev i 2013 forskudsregistreret med renteudgifter til pengeinstitutter på 898.621 kr.

[finans1] ApS og [finans2] ApS har ifølge SKAT indberettet renter og gæld ved anvendelse af [finans3] A/S, [by3] registreringsnummer. Renter og gæld til [finans1] ApS fremtræder derfor på R-75 opgørelsen, som renter og gæld til [finans3] A/S.

[finans1] ApS blev opløst efter konkurs den 15. april 2014.

[finans1] ApS er stiftet den 26. august 2008 med en kapital på 80.000 kr. af murermester [person1], Spanien. Navnet ved stiftelsen var [finans4] ApS. Den 16. februar 2012 ændrede selskabet navn til [finans1] ApS og kapitalen blev forhøjet med 1.875.000 kr. ved konvertering af gæld. Allerede forinden navneændringen blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, anvendte selskabet navnet [finans1] ApS.

[person1] udgjorde direktionen indtil selskabet den 23. april 2013 trådte i likvidation. Selskabet havde adresse på [adresse3] A, [by3]. Der er én offentliggjort årsrapport for selskabet.

Af årsrapporten for perioden 26. august 2010 – 31. december 2011 for [finans1] ApS fremgår, at selskabets hovedaktivitet er at formidle lån til private. Selskabet tilbyder, at investere låntagers lån i internationale projekter indenfor turisme, så som resortbyggeri og allotmentopkøb af fly- og cruisebilletter. Af ledelsesberetningen fremgår i øvrigt følgende:

”Selskabet formidler lån, der optages gennem investorer. Selskabet har således ikke selv haft brug for en stor kapital. Der har ligeledes heller ikke været brug for at investere i kontorfaciliteter i Danmark, hvor selskabet lejer sig ind i et kontorfællesskab. Ligeledes har vi i opstarten benyttet os af udelukkende ekstern konsulentydelse samt bogholderi- og kontorservice. Alligevel har der været betydelige stratomkostninger, hovedsageligt under etableringen af samarbejde med internationale långivere... (udeladt)”

Af selskabets balance fremgår under aktiver værdipapirer på 143.640.550 kr. og under passiver et finanslån på 143.840.000 kr. Under pantsætninger og sikkerhedsstillelser er oplyst, at selskabet har stillet sin beholdning af værdipapirer til sikkerhed for finanslån.

Under navnet [finans1] ApS udbød selskabet i 2010/2011 investorer at deltage i et investeringsarrangement kaldet ”[finans5].dk”.

Følgende fremgår af tegningsaftalen for [finans5].dk:

”Investor tegner herved 100 stk. andele (minimum 40 stk.) a kontant kr. 10.000,00 til kurs 100 i [finans5] eller i alt nominelt kr. 1.000.000,00 af [finans5] kapitalen. Investor forpligter sig til at indbetale beløbet kontant til [finans5], enten ved eget indskud eller/og eller lån af [finans5]´s samarbejdspartner og garantistiller, jf. særskilt lånedokument og garantiaftale.

Investor erklærer herefter følgende: Jeg er gjort bekendt med [finans5]´s betingelser, og jeg har læst og accepteret [finans5]´s hjemmeside med den foreliggende investorinformation, salgs- og projektbeskrivelse samt vedtægter og investoroverenskomst for [finans5], herunder de integrerede garantier og bestemmelser, som jeg ligeledes ved min underskrift har accepteret og godkendt, samt i øvrigt at have modtaget alle relevante og ønskede oplysninger.

Hæftelen er beløbsmæssigt begrænset til summen af de af mig erhvervede andele i [finans5] (som anført ovenfor) med fradrag af kontante indbetalinger, hvorfor jeg ikke påtager mig nogen hæftelse i forbindelse med investering i [finans5]. Ligesom der ikke kræves kreditvurdering. Min økonomiske risiko beløber sig således til købsprisen alene med fradrag af den til [finans5] tilknyttede garantiaftale.

Jeg er bekendt med og accepterer, at nærværende aftale og den heraf følgende betalingsforpligtelse er bindende for mig. Ved manglende betaling er jeg ligeledes bekendt med og accepterer, at jeg kan ekskluderes af [finans5] samt af [finans5]´s samarbejdspartner og garantistiller. Såfremt denne betingelse ikke kan opfyldes, er sælger berettiget til at annullere nærværende aftale.

Investor giver ved sin underskrift af nærværende tegningsaftale fuldmagt til bestyrelsen i [finans5] med dennes ret til videredelegere til i forbindelse med kapitalforhøjelser på investors vegne at tegne de nye andele i de generalforsamlingsprotokollater, som dokumenterer generalforsamlingens vedtagelse af kapitaludvidelsen med op til nominelt kr. 80.000.000 (8.000 andele) og til på investors vegne at stemme på generalforsamlinger til vedtagelse af pågældende og efterfølgende kapitaludvidelser, samt til at udarbejde, registrere og underskrive enhver anden form for dokumentation, der måtte være nødvendig til gennemførelse af registreringen af tegningen af andelene omfattet af denne tegningsaftale.”

Samtidig med, at investor underskrev tegningsaftalen, udstedte [finans1] ApS som garantistiller og kautionist en garanti. Garantien har følgende ordlyd:

” § 1

Garantistiller garanterer overfor investor, at akkumuleringen af investors investerede kapital nominelt kroner 1.000.000,00, i henhold til den indgåede tegningsaftale med investor, over en periode på 5 år fra 01.01.2011 vil blive udviklet med en gennemsnitlig årlig stigning på 17 %. Dette svarer til, at den opgjorte akkumulerende kapital den 31.12.2015 vil være udviklet til en garanteret minimumsværdi på kr. 2.149.450,00, beregnet for den 5 års investeringsperiode.

Garantien forfalder til udbetaling til investor med det manglende beløb, såfremt den akkumulerende kapital ikke har opnået den garanterede minimumsværdi senest den 31. december 2015.

§ 2

Sikkerhed: Garantistiller kautioner overfor investor.

Kautionen omfatter følgende: Garantistiller giver garanti for til enhver tid at ville købe investeringen samt renter af investor til kurs 100 svarende til kr. 1.000.000,00, med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.

§ 3

Der gives endvidere direkte, ubetinget og fuld modregningsadgang i lånet, udstedt af Garantistiller, på kr. 1.000.000,00, såfremt investeringen ikke har givet det lovede afkast jf. pkt. 1 ovenfor. Samme modregningsadgang i lånet, gives ligeledes af garantistiller til investor i forhold til pkt. 2 ovenfor.

§ 4

Garantien bortfalder uden yderligere krav mod garantistiller, når den investerede kapital er blevet endeligt opgjort eller realiseret til mindst den aftalte minimumsværdi på kr. 2.192.450,00 senest den 31.12.2015.”

For [finans1] ApS har en person med en ikke læsbar underskrift underskrevet.

Samtidigt med, at investor underskrev tegningsaftalen og [finans1] ApS udstedte kautionen og garantien, underskrev investor et gældsbrev vedrørende låneaftalen. Af låneaftalen fremgår følgende for et lån på 1.000.000 kr.

”Debitor:

erkender herved at skylde

Kreditor:

[finans1] – CVR nr. [...1]

[adresse3]

[by3]

(herefter ”kreditor”)

Lånets størrelse:

Kr. 1.000.000,00

Rente og betalingsvilkår

Gældsbrevet forrentes fra den 01.01.2011 med en fast rente på 15 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld. Den årlige ydelse udgør kr. 150.000,00. Ydelsen udgør alene renter, idet gældsbrevet indestår afdragsfrit i perioden 01.01.2011 til 31.12.2015.

Den årlige terminsydelse betales over 12 terminer hver den sidste hverdag i måneden. Terminsbetalingernes forfaldsdatoer samt størrelser fremgår af amortisationsplanen på siderne 4 og 5 som er vedhæftet som et integreret dokument til nærværende pantebrev.

Opsigelse:

Gældsbrevet er et stående lån, med en løbetid på 5 år. Gældsbrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt indtil udløb.

Uden yderligere opsigelse står gældsbrevet til fuld og endelig indfrielse i sin helhed senest den 31.12.2015

Gældsbrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvist, men et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage, til kurs 100.

Øvrige oplysninger:

Gældsbrevet er omfattet af lov om kreditaftaler. Kreditoplysningerne (side 3) samt amortisationsplan (siderne 4 og 5) er vedhæftet som integrerede dokumenter til nærværende gældsbrev.

Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Nærværende gældsbrev er ikke et omsætningsgældsbrev, hvorfor fordringen/gældsbrevet ikke kan overdrages til 3. part.

Betalingen af terminsydelser skal ske via BS. Sker betaling af terminsydelser ikke via BS, er kreditor berettiget til at opkræve kr. 40,00 pr. opkrævning.

Misligholdelse:

Udebliver en ydelse i mere end 8 dage, er hele restgælden, med tillæg af forfaldne renter og samtlige andre kreditomkostninger, forfalden til betaling. Det samme gælder, hvis debitor dør, får gældssanering, erklæres konkurs eller anmelder betalingsstandsning. Debitor har modtaget kopi af dette gældsbrev, som kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse uden forudgående dom.”

Af amortisationsplanen fremgår, at der hver måned skal betales 12.500 kr., i alt 150.000 kr. årligt, og for 5 år, i alt 750.000 kr., såfremt lånebeløbet er 1.000.000 kr.

Som en integreret del af låneaftalen fik investor af [finans1] ApS en opsparing i en BonusFerie-ordning. BonusFerie-ordningen er beskrevet således:

”Vi gør drømme til virkelighed.

Oplev den verden, hvor vi investerer. Vi har de bedste forbindelser og skaffer de bedste priser. Du kan simpelthen spare op til netop din drømmeferie – eller du kan vælge at lade din opsparing betale hvert år og så selv spæde til afhængig af, hvordan du vil på ferie. Efter det første år stiger din disponible BonusFerie måned for måned – indtil den dag, du vil cashe in – og vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Nøgletal for investeringen:

Årlig udbetaling til en BonusFerie

Kr. 9.600.00

Første gang efter 12 måneder

Efter 1 år føres til BonusFerie

Kr. 800,00

Pr. måned

Estimeret fortjeneste efter 5 år

Kr. 133.620,00

Efter skat

Indbetaling pr. måned

Kr. 4.000,00

Indbetaling dækkes med:

Skatteværdi af renteudgift pr. md.

Kr. 4.000,00

Overskud/underskud pr. md.

Kr. 0,00

Du kan frit vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Beløbet kan også udbetales kontant, men vil så blive fratrukket 15 %. Benytter du beløbet til ferie får du fuld valuta for pengene.

Regionskontor:

[by4]

Adresse:

[adresse4]

[by4]

Mail:

[...@...dk]

Konsulent:

Navn:

[person2]

Telefon:

[...]

Mail:

[...@...dk]”

[finans6] ApS har i et brev af 1. september 2012 til en navngiven potentiel investor bl.a. oplyst følgende:

”[finans6] formidler lån til private. Vi samarbejder med en stor international finansgruppe, og samme investerer vi i verdens største business: Turistbranchen!

Volumen er vigtigt på den internationale scene, hvor vi operer. Derfor samler vi en række gode, danske investorer, som deltager i projekterne sammen med os – men helt uden risiko. Vi tilbyder lån til investering, men stiller samtidigt garanti for investeringen. Derfor lover vi heller ikke de store afkast, men en sikker bundsolid investering.”

[finans6] ApS har i et salgsbrev oplyst følgende:

”Ingen vil kunne miste penge

Det har været altafgørende, at jeg sikre mine kunder.

Det er lykkes mig, at finde en garanteret investering, og en lånemulighed, hvor vi låner dig alle pengene. Det der er helt specielt er, at du får en skriftlig garanti, som sikre at du tjener penge – og garantere at dine egne penge aldrig kommer i spil.

Hvordan skaffer du penge til investeringen

Du låner alle pengene – billigere end det du er garanteret i udbytte af din investering = overskud til dig.

Hvad hvis du er registreret i RKI?

Vi er så sikre på denne investering, at vi også tilbyder investeringen til dem der har udfordringer i økonomien. Her anbefaler vi ofte, at du bruger investeringen til at få ryddet op i din økonomi. Vi hjælper dig gerne med en plan.

Kan du komme ud af investeringen før tid

Vi har også sørget for, at hvis du har behov for at komme ud af engagementet før tiden, skal du blot meddele os det. Du har en modregningsret, så lånet altid kan indfries med investeringen. Du går selvfølgelig glip af udbyttet ved udløbet af investeringen.

Hvad sker der teknisk

Vi laver en kassekredit til dig, hvor vi administrer det hele for dig. Vi hjælper med din forskudsregistrering. Vi hjælper dig med, at etablere en fast månedlig overførsel af skattebesparelsen.

Skat

Renterne trækker du selvfølgelig fra, som alle andre renter. Din skattebesparelse indbetaler du til os, så din daglige økonomi er uændret.

Hvad koster det at være med i investeringen

Ingenting – Du låner alle pengene til investeringen – både i starten og løbende. Du skal kun indbetale det du får ekstra udbetalt.

Bonus

Du vil få mulighed for at hæve en bonus hvert år.

Bonussen vil du kunne bruge til en delebil (mand og hustru deler), et dele-fritidshus, ferierejse. ”gældssanering” eller hvad du har lyst til.

Altså ingen forandring hos dig, ud over, at du får del af en bil, et fritidshus eller lidt mere luft i økonomien.

Udbetaling

Efter 7 år vil overskuddet af investeringen blive udbetalt, og du vil komme til at betale skat af din avance. Som sædvanlig bliver skattevæsenet den største vinder, men der bliver også en fornuftig gevinst til dig.

Risiko

Dine penge er sikret. Dem kan du ikke miste. Hvis vi skal tale om en risiko, så er det, at hvis det ikke lykkes, at tjene penge i [finans5] Inc., så er der en mulighed for, at du ikke får din gevinst.

Det er for godt til at være sandt

Det var min første reaktion, da jeg hørte om denne mulighed, men efter at have undersøgt tingene i mere end et halvt år, har min hustru og jeg prøvet det i praksis, og det virker.

Vor økonomi har fået det meget bedre, og nu bruger vi vort fritidshus, som det første dele-hus, hvor vi begge har de 2 første dele. Vi har også en dele-bil.

Jeg går altid selv forrest, så jeg ved præcist hvad der sker.

Interesseret?

Hvis du er nysgerrig, og vil vide hvad du kan få ud af en investering, så ring og aftal et besøg hos mig/os. Jeg arbejder hjemmefra, og du bliver inviteret ind i vort hjem, for her er intet at skjule.

Du tager din NEM-id med, så jeg kan beregne, hvad du kan få ud af en investering hos os.

Med venlig hilsen

[person2]

[adresse5]

[by5]

Tlf. [...]

[...@...dk]”

Af en medfølgende investeringsoversigt for 100 stk. investeringsbeviser a 10.000 kr. fremgår følgende:

År

Årlig Bonus-

Ferie udbetaling

Årlig

rente-

udgift

Årlig ud-

betaling anvendes

til delvis dækning af renter

Årlig

indbetaling

Indbetaling

Skatteværdi

af renteudgift. Dækker årlig

indbetaling

Forskel

Akkumu-

leret in-

vestering.

Primo

året

1

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.000.000

2

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.170.000

3

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.368.900

4

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.601.613

5

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.873.887

I alt

48.000

510.000

2.192.448

Opgørelse af investeringen efter 5 år:

Investeringens værdi ved afslutningen

2.192.448 kr.

Hovedstolen lån

-1.000.000 kr.

1.192.448 kr.

Skat

500.828 kr.

Udbetalt i de 5 år

558.000 kr.

-1.058.828 kr.

Estimeret nettogevinst efter 5 år

133.620 kr.

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt overdrog [finans1] ApS sine låne- og investeringsarrangementer til [finans2] ApS og [finans6] ApS. Overdragelsen skulle være sket med virkning fra 1. december 2012.

[finans2] ApS er stiftet den 17. august 2007 af [person3] under navnet [virksomhed1] ApS. [person3] udgjorde direktionen. [person3] udtrådte af direktionen den 11. december 2012, hvor [person2] ([person2]) indtrådte i direktionen. Selskabet ændrede adresse til [person2]s private bopæl. Selskabets formål blev ændret fra detailhandel til finansiering og administration samt hermed beslægtet virksomhed. Af årsrapporten for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 fremgår, at omsætningen udgjorde 85.024 kr. mod 0 kr. i 2011. Af balancen fremgår under materielle anlægsaktiver andre anlæg, driftsmateriel og inventar på 129.387.091 kr. Under gæld er optaget gæld til banker på 129.257.370 kr. I regnskabet for 2013 udgør de tilsvarende tal hhv. 0 kr., 0 kr. og 0 kr. Anpartskapitalen i selskabet udgjorde ifølge årsberetningen i 2012 125.000 kr. og i 2013 0 kr.

[finans6] ApS er stiftet den 4. september 2009 med en kapital på 80.000 kr. af [person2], som også udgjorde direktionen. Selskabets formål er finansiering og administration samt dermed beslægtet virksomhed. Der foreligger ingen offentliggjorte årsrapporter for selskabet. Selskabet blev den 22. august 2014 sendt til tvangsopløsning, og den 21. december 2014 blev selskabet opløst.

Den 25. februar 2013 varslede SKAT et kontrolbesøg på [finans1] ApS´s forretningsadresse. I varslingsbrevet bad SKAT om, at følgende materiale blev fremlagt til SKATs gennemgang:

En afstemning mellem renteindtægter bogført i selskabet og renteudgifter indberettet til SKAT på låntagere,
Sagsmappe på hver enkelt låntager, herunder låneansøgning, gældsbrev og øvrige aftaler m.v.,
Kontoudtog vedrørende samtlige bevægelser (udbetalinger/indbetalinger) på låneforholdet for hver enkelt låntager fra lånets etablering og frem til 31. december 2012,
Selskabets balancer pr. 31. december 2010, 31. december 2011 og 31. december 2012
Selskabets bankkontoudtog for samtlige danske og udenlandske ud- og indlånskonti for perioden 28. august 2010 – 31. december 2012,
Redegørelse for selskabets daglige drift, (Selskabet ikke er registreret for a-skat og lønsumsafgift) herunder hvordan den daglige ledelse og de konsulenter, som selskabet anvender honoreres,
Selskabets revisionsprotokol.

SKAT blev telefonisk kontaktet af en person, som præsenterede sig som [person4]. Han oplyste, at han repræsenterede [finans1] ApS og bad om, at mødet blev udsat til den 21. marts 2013. SKAT imødekom anmodningen. Det blev aftalt, at selskabet forinden mødet skulle sende prospektmaterialet på de låne- og investeringsarrangement, som selskabet udbød. Den 20. marts 2013 aflyste [person4] mødet på grund af, at selskabets direktør var blevet indlagt på hospitalet. Han oplyste, at selskabets adresse var et kontorhotel.

SKAT indkaldte dokumentation for rentefradraget ved lånearrangementet hos et mindre antal skatteydere, men modtog intet materiale vedrørende investeringsarrangementet. Nogle af de undersøgte skatteydere indsendte dokumentation for månedlige betalinger til [finans1] ApS. Andre fremsendte et lånedokument vedrørende en kassekredit hos [finans1] ApS til betaling af renter på et hovedlån optaget af [finans1] ApS.

SKAT indgav den 8. april 2013 politianmeldelse mod personkredsen bag [finans1] ApS, [finans2] ApS og [finans6] ApS. Politiet foretog den 4. juni 2013 ransagning hos bl.a. [person2].

Klageren var ikke blandt de skatteydere, som SKAT havde rettet henvendelse til. SKAT varslede den 9. juli 2013 en ændring af klagerens indkomst for 2012. Den 11. juli 2013 varslede SKAT en ændring af klagerens forskudsregistrering for 2013.

Klageren gjorde i et ikke dateret brev indsigelse mod den varslede forhøjelse af indkomsten og ændringen af forskudsregistreringen. SKAT bad klageren om at dokumentere, at han har lånt penge af [finans1] ApS/[finans6] ApS samt, at han har betalt de fratrukne renteudgifter.

[finans6] ApS fremsendte et denunciationsbrev af december 2012 vedrørende [finans2] ApS´s indfrielse af klagerens engagement hos [finans1] ApS, lån nr. [...] med 5.377.000 kr. den 1. december 2012. [finans2] ApS meddelte, at klageren med frigørende virkning skulle betale fremtidige ydelser til [finans2] ApS´s konto i [finans7], reg. nr. [...], kontonummer [...55]. [finans6] ApS fremsendte et denunciationsbrev af december 2012 vedrørende [finans6] ApS´s overtagelse af klagerens arrangement hos [finans1] ApS, lån nr. [...]-B, med 898.416 kr. den 1. december 2012. [finans6] ApS meddelte, at klageren med frigørende virkning skulle betale fremtidige ydelser til [finans6] ApS´s konto i [finans7], reg.nr. [...], kontonummer [...67].

Der er fremlagt et bankbilag vedrørende overførsel af 398.416 kr. fra [finans6] ApS´s konto, reg. nr. [...], kontonummer [...67] til reg. nr. [...], kontonummer [...] den 27. december 2012.

Der er fremlagt bankbilag, der er oprettet den 19. juli 2013 vedrørende overførsel af 67.231 kr. fra [finans6] ApS´s konto, reg. nr. [...], kontonummer [...67] vedrørende januar, marts, april og juni.

Der er endvidere fremlagt et ejerpantebrev på 1.500.000 kr., som er tinglyst i ejendommen [adresse1], [by1] tilhørende klageren og klagerens ægtefælle samt et ejerpantebrev på 1.500.000 kr., som er tinglyst i ejendommen [adresse2], [by2].

Skatteankestyrelsen opfordrede ved brev af 14. august 2015 klagerens daværende repræsentant til at fremlægge:

1. Underskrevne og daterede lånedokumenter med [finans1] ApS
2. Underskrevet og dateret tegningsaftale vedrørende [finans5].dk, herunder redegørelse for på hvilket grundlag klageren tegnede andele i [finans5].dk
3. Dokumentation for, at klageren har haft rådighed over et lånebeløb
4. Dokumentation for betaling af renteudgifter/afdrag i overensstemmelse med de underskrevne låneaftaler (pengestrøm fra klagerens personlige konti til kreditors konto) i overensstemmelse med lånedokumenterne i 2012 og efterfølgende år
5. Underskrevne og daterede lånedokumenter med [finans6] ApS/[finans2] ApS
6. Redegørelse/dokumentation for, hvad der skete med den omhandlede gæld i forbindelse med opløsning af [finans6] ApS
7. Opgørelse af gæld pr. 31. december 2012 – dags dato med dokumentation for udviklingen i gælden
8. Regnskaber for [finans5].dk for 2012 og frem

I en mail af 15. august 2015 bad klagerens repræsentant Skatteankestyrelsen om kopi af de dokumenter, som Skatteankestyrelsen har bedt repræsentanten om at fremlægge. Skatteankestyrelsen svarede repræsentanten, at styrelsen ikke er i besiddelse af de dokumenter, som styrelsen har bedt repræsentanten om at fremlægge.

Skatteankestyrelsen har 7. januar 2016 modtaget et tegningsprospekt vedrørende [finans5], en tegningsaftale for klageren vedrørende tegning af 5.377 aktier i [finans5] a 1.000 kr., i alt 6.084.952 kr. kr. og en investeringsoversigt for klageren. Tegningsaftalen er underskrevet af klageren den 5. december 2012. Tegningsaftalen er ikke underskrevet af [finans5] eller [finans2] ApS.

Det fremgår af investeringsoversigten, at renten på hovedlånet årligt udgør 806.550 kr., og at renten på kassekreditten i år 1 udgør 68.987 kr.

Skatteankestyrelsen har modtaget en kreditaftale med klageren som debitor og [finans2] ApS som kreditor vedrørende tilsagn kreditramme på 5.377.000 kr. Det fremgår af aftalen, at kreditten forrentes med en fast rente på 15 % p.a. fra den 1. december 2012, og at renten tilskrives månedligt. Aftalen er underskrevet af klageren den 5. december 2012. Aftalen er ikke underskrevet af [finans2] ApS.

Skatteankestyrelsen har modtaget en kassekreditaftale med klageren som debitor og [finans6] ApS som kreditor vedrørende tilsagn om en kreditramme på 6.797.108 kr. Det fremgår af aftalen, at kreditten forrentes med en fast rente på 6 % p.a. fra den 1. december 2012. Aftalen er underskrevet af klageren den 5. december 2012. Aftalen er ikke underskrevet af [finans6] ApS.

Skatteankestyrelsen har endvidere bl.a. modtaget bankbilag, der er oprettet den 19. juli 2013 og 14. august 2013 vedrørende overførsel af 20.988 kr. fra [finans6] ApS´s konto, reg. nr. [...], kontonummer [...67] i [finans7] vedrørende januar, marts, april, juni og august 2013. Pengene er overført til en anden konto i [finans7].

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] ApS, [finans2] ApS og [finans6] ApS.

Det er en forudsætning for at få fradrag for renter, at der er tale om reelle renteudgifter, hvilket forudsætter, at der er tale om et retligt forpligtende gældsforhold, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Af skattekontrollovens § 10 F fremgår, at den, som udbyder eller formidler erhvervsmæssigt har bistået en skattepligtig med anskaffelse af formuegoder eller finansielle instrumenter og hel eller delvis finansiering heraf (skattearrangement), har, når formålet hermed fortrinsvis er at nedbringe eller udskyde skattebyrden, pligt til over for told- og skatteforvaltningen at dokumentere realiteten i de nævnte dispositioner og af de aktiver og passiver, der indgår heri.

SKAT har forsøgt at indhente den fornødne dokumentation hos udbyderne. SKAT har ikke modtaget den udbedte dokumentation og har derfor ikke godkendt arrangementet skattemæssigt. Det betyder, at der ikke kan godkendes fradrag hos kunderne. SKAT har tillige lagt vægt på, at investorerne ikke ses at have haft rådighed over lånet, og at renterne er betalt via en kassekredit oprettet af kreditor. Kassekreditten er ikke blevet oplyst til SKAT. SKAT har med samme begrundelse ændret forskudsregistreringen for 2013, så at der betales en mere korrekt forskudsskat.

SKAT har derfor truffet afgørelse i overensstemmelse med forslaget.

Til orientering vil sagen blive overdraget til SKATs juridiske afdeling til vurdering af eventuelt strafansvar.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at klagerens indkomst i 2012 nedsættes til det selvangivne, og at de forskudsregistrerede renteudgifter i 2013 til [finans1]/[finans2] ApS godkendes.

Klageren har efter bedste evne været imødekommende overfor SKAT. Klageren har gennem [finans1] ApS, [finans6] ApS og [finans2] ApS i årene 2012 – 2013 optaget lån. [finans6] ApS og [finans2] ApS overtog ultimo december 2012 klagerens lånearrangement med [finans1] ApS. SKAT har begrundet sin afgørelse med, at den fremsendte dokumentation ikke kan godkendes. SKAT har imidlertid ikke udbedt sig dokumentation hos [finans6] ApS eller [finans1] ApS. SKAT har konsekvent undladt at specificere, hvilken art af dokumentation, som SKAT ønsker.

SKATs afgørelse om ikke at godkendte klagerens rentefradrag til de nævnte selskabet har givet klageren et uoverskueligt likviditetsmæssigt minus og svære økonomiske problemer fremover.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 10, stk. 3, at SKAT er forpligtet til at oplyse, at klageren ikke har pligt til at afgive oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. SKAT har tilsidesat sin oplysningsforpligtelse. SKATs afgørelse er derfor ugyldig.

Sagens faktum er, at klageren efter forudgående drøftelser i 2012 erhvervede i alt 5.773 aktier a 1.000 kr. i [finans8] A/S, jf. den fremlagte tegningsaftale. Købet blev formidlet af [finans2] ApS, der tillige påtog sig at finansiere købet, jf. den fremlagte kreditaftale. I tilknytning hertil modtog klageren et tilsagn om en låneramme fra [finans6] ApS, jf. fremlagte kassekreditaftale.

Et gældsbrev er en ensidigt ubetinget skylderklæring, lydende på en bestemt sum penge. Begge lånedokumenter opfylder denne definition. Lånedokumenterne er eksigible, og klageren hæfter ubegrænset med personligt gældsansvar. Betingelsen for at opnå rentefradrag er derfor opfyldt.

Långiverne har optaget lånene i deres balancer.

Landsskatterettens afgørelse

Af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e fremgår, at renter af gæld er fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

For at renteudgifter kan fradrages, skal der være en låneaftale, som både indeholder en retlig bindende forpligtelse til at betale gælden og forrente gælden. Det er en betingelse for fradrag, at dette kan dokumenteres.

SKATs opfordring til klageren om at dokumentere sine fradrag er sket til brug for en korrekt opgørelse af indkomsten og ikke til brug for pådømmelse af straf.

Af investerings og låneaftalerne fremgår, at indgåelse af én aftale forudsætter samtidigt indgåelse af de andre nævnte aftaler. Det fremgår bl.a. af tegningsaftalen, at investor ikke påtager sig nogen hæftelse i forbindelse med sin investering, og at investors risiko beløber sig til købsprisen for andelene med fradrag af den til [finans5] knyttede garantiaftale. Garantien udgør et større beløb end købsprisen for andelene.

Det påhviler klageren at dokumentere, at han i 2012 og 2013 optog lån hos hhv. [finans1] ApS, [finans6] ApS og [finans2] ApS. På baggrund af en samlet vurdering af sagens oplysninger, finder Landsskatteretten, at det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er tale om et reelt gældsforhold. Det understøttes af, at klageren ikke, selv om han er opfordret hertil, har godtgjort, at han har fået udbetalt et lån og, at han har betalt renteudgifter og afdrag i overensstemmelse med de fremlagte låneaftaler. Herefter og da det i øvrigt ikke er godtgjort, at SKATs afgørelse er ugyldig af formelle grunde, stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse for 2012. Med samme begrundelse stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse vedrørende forskud for 2013.