Kendelse af 01-06-2016 - indlagt i TaxCons database den 09-07-2016

SKAT har nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for stifter og hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed1] ApS med i alt 34.760 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS (herefter benævnt selskabet) blev stiftet den 21. oktober 2002 af klageren. Selskabet drev erhverv under branchekode 494100 (vejgodstransport), og dets formål var at drive transportvirksomhed samt handel, udlejning og dermed beslægtet virksomhed.

Ved stiftelsen udgjorde direktionen alene klageren som administrerende direktør, og selskabet blev tegnet af en direktør alene.

Klageren stiftede sammen med sin mor selskabet [virksomhed2] ApS. Dette selskab blev den 12. marts 2006 moderselskab for selskabet.

Klageren udtrådte af direktionen i selskabet den 25. juni 2009. Klagerens far indtrådte i direktionen samme dato.

Selskabet indeholdt følgende A-skatter og AM-bidrag fra klagerens løn fra selskabet i 2010:

A-skatter AM-bidrag

Februar

12.864 kr.

4.626 kr.

Marts

5.575 kr.

2.313 kr.

April

6.791 kr.

2.591 kr.

Af selskabets seneste årsrapport for perioden 1. april 2008 – 31. marts 2009, der blev fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juli 2009, fremgår blandt andet, at selskabets egenkapital udgjorde 52.268 kr. Det fremgår endvidere, at årets resultat for 2007/2008 var på -437.000 kr., samt egenkapitalen primo 2008/2009 var på -143.702 kr., og at egenkapitalen efter årets resultat i 2008/2009 på 195.970 kr. er opgjort til 52.268 kr.

Årsrapportens ledelsespåtegning er underskrevet af klagerens far som direktør den 30. juni 2009. I ledelsesberetningen blev det angivet, at selskabets overskud på 196.000 kr. var tilfredsstillende.

Selskabets revisor underskrev revisionspåtegningen i selskabets årsrapport samme dato. Revisionen gav ikke anledning til forbehold. Revisor gjorde under de supplerende oplysninger i årsrapporten opmærksom på, at selskabet var vurderet med fortsat drift for øje. Det akkumulerede underskud forudsattes fremmedfinansieret indtil virksomhedens egenkapital blev retableret.

Der blev afsagt konkursdekret for selskabet den 28. juli 2010. Da selskabet gik konkurs havde selskabet en restance til SKAT på 3.342.420 kr. Heraf udgjorde de 1.132.585 kr. A-skat og AM-bidrag, told og afgifter 1.767.305 og renter og gebyrer 442.530 kr. Restancen på A-skat og AM-bidrag vedrørte januar – maj 2010.

SKATs afgørelse

Ved opgørelsen af klagerens slutskat og bidrag for 2010 har SKAT nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for februar, marts og april 2010 med i alt 34.760 kr.

SKAT har bl.a. anført følgende:

”[…]

SKAT`s vurderinger og begrundelser:

Det er SKATs opfattelse, at der skal ske nulstilling af den del af AM-bidraget og A-skatten, som er indeholdt for dig, men som ikke er betalt. Det betyder, at du ikke bliver godskrevet AM-bidraget og A-skatten på årsopgørelsen, jf. kildeskattelovens § 68. Du har ikke fradrag for de nulstillede beløb ved indkomstopgørelsen.

Det er dit ansvar som hovedanpartshaver i [virksomhed1] Aps at have fokus på økonomien i selskabet, således at selskabet ikke forsætter sin drift efter det tidspunkt, hvor det må stå klart, at dette alene sker på kreditorernes (herunder SKAT`s) regning og risiko.

For at SKAT kan gennemføre en nulstilling af de indberettede A-skatter og AM-bidrag skal samtlige 5 betingelser i Inddrivelsesvejledningen afsnit K.4 være opfyldte:

1. Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie-

eller anpartsselskab.

2. Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs, betalingsstandsning,

akkord eller lignende.

3. Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM- eller SP-bidrag vedrørende

de perioder, hvor selskabet har godskrevet de under punkt 4 nævnte personer disse

beløb. Perioderne behøver ikke at være sammenhængende.

4. Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk

interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender, samt for disses nærtstående.

5. Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle

indeholdelser, således at de bogførte A-skatter og bidrag ikke ville kunne afregnes til

forfaldstid.

Betingelserne anses for opfyldt således:

AD: 1

[virksomhed1] Aps, CVR nr. [...1] er et anpartsselskab.

AD: 2

Selskabets insolvens er konstateret ved konkursen den 28. juli 2010.

AD: 3

Selskabet er i restance med A-skat og AM-bidrag.

AD: 4

Du har som hovedanpartshaver en væsentlig økonomisk interesse i selskabet, og har kunnet disponere over selskabets anliggender.

AD: 5

Det er SKAT`s opfattelse, at du burde være klar over, at selskabet var nødlidende medio 2009, da regnskabet pr. 31. marts 2009 udviste en egenkapital på kr. 52.268, hvorved 2/3 af anpartskapitalen var tabt, og du herefter ikke rettidig stoppede med at drive virksomhed, hvilket har betydet store tab for SKAT.

Henset til din stilling som hovedanpartshaver, er det antaget, at du vidste eller burde vide, at der var en væsentlig risiko for, at A-skat og AM-bidrag ikke ville kunne indbetales til SKAT til forfaldstid.

Praksis:

Juridisk vejledning, Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag afsnit K.4.

Domspraksis:

Praksis for nulstilling er dannet på grundlag af en højesteretsdom, der er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1981.473 HD. En nyere afgørelse fra Vestre Landsret er gengivet i SKM2011.261VLR.

Klage

SKAT har den 4. juli 2013 modtaget klage fra din advokat [virksomhed3] I/S.

Det fremgår af klagen, at de bestrides at forholdene i [virksomhed1] ApS var særlige dårlige, idet selskabets egenkapital pr. 31. marts 2009 udgjorde 52.268 kr., og derfor er der ikke optrådt groft uagtsomt.

Der er tale om en virksomhed der har været aktiv gennem flere år, en virksomhed som tidligere har givet overskud, og som havde en rimelig grund til at tro at problemerne var forbigående.

SKAT afgørelse

Nulstilling foretaget i henhold til Juridisk vejledning 2013-1, afsnit G.A.3.3.8, kopi vedlagt.

I henhold til konkursboets cirkulære skrivelse nr. 3 er der anmeldt krav i boet på 4.456.437,22 kr. Selskabet er erklæret konkurs af Kammeradvokaten, foranlediget af SKAT. Alene til SKAT var der en restance på 3.342.420 kr.

En gennemgang af SKAT sagsbemærkninger viser at der har været restance over en lang periode, og der har været udsendt en lang række af rykkere bl.a.:

19-3-2009

Betalingsaftale

27-3-2009

Betaling ej modtaget

23-4-2009

Ny aftale

29-6-2009

Udlægssag oprettet

8-7-2009

Møde om restance

14-10-2009

Mødt vedr. rykker

9-11-2009

Udlægssag oprettet

6-1-2010

Tilsigelse dannet

20-1-2010

Der skal betales rettidigt fremover

24-3-2010

Tilsigelse dannet

7-4-2010

Forgæves udlæg for 887.861 kr.

3-5-2010

Anmodning om konkurs

Under henvisning til ovenstående har man vidst, at selskabet var nødlidende, og derfor ikke ville være i stand til at betale bl.a. indeholdt A-skat og AM-bidrag Betingelserne for at foretage nulstilling er derfor tilstede.

[…]”

(Grafik udeladt)

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens årsopgørelse for månederne februar, marts og april 2010 godskrives indeholdt A-skat og AM-bidrag.

Klagerens repræsentant har til støtte for klagen henvist til det tidligere overfor SKAT anførte.

Af repræsentantens brev af 4. juli 2013 til SKAT fremgår følgende:

”[…]

Det bestrides, at forholdene i [virksomhed1] ApS var særligt dårlige. Det forhold, at selskabets egenkapital pr. 31. marts 2009 udgjorde et beløb på kr. 52.268 er efter min opfattelse ikke tilstrækkeligt til, at min klient skulle have optrådt groft uagtsomt eller lignende i relation til manglende betaling af A-skat og AM-bidrag.

Jeg mener heller ikke, at de domme, der refereres til af SKAT i skrivelsen af 11. juni 2013, støtter SKATS synspunkt. Der henvises i den forbindelse blandt andet til, at der er tale om en virksomhed, der har været aktiv gennem flere år. En virksomhed, der tidligere har udvist overskud og som i 2010 havde rimelig grund til at tro på, at problemerne i virksomheden var forbigående.

Der var tale om en solvent virksomhed, underforstået såfremt der blev foretaget en vurdering af virksomhedens aktiver og indtjeningspotentiale som igangværende virksomhed.

[…]”

Landsskatterettens afgørelse

Af kildeskattelovens § 69, stk. 1 og stk. 2 fremgår følgende:

”Den som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder denne med for lavt beløb, er over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. Den, som har indeholdt skat efter denne lov, hæfter over for det offentlige for betaling af det indeholdte beløb.”

Efter kildeskatteloven er det således alene arbejdsgiveren, der hæfter for betalingen af A-skat, der er indeholdt i den ansattes løn.

I praksis er det imidlertid anerkendt, at personer under visse betingelser kan pålægges nulstilling af indeholdt, men ikke indbetalt A-skat m.v.

Praksis vedrørende nulstilling af A-skat er dannet på grundlag af Højesterets dom af 26. maj 1981, refereret i UfR 1981.473. Med bestemmelsen i arbejdsmarkedsbidragslovens § 15, stk. 1, (nu § 7) er praksis udvidet til også at omfatte AM-bidrag.

Praksis er gengivet i SKATs juridiske vejledning 2016-1 om Inddrivelse, afsnit G.A.3.3.8, og omfatter følgende betingelser for nulstilling:

”a. Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab.

b. Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.

c. Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat mv. vedrørende de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb mv. for personer, som er omfattet af punkt d. Perioderne behøver ikke være sammenhængende.

d. Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender samt for disses nærtstående.

e. Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.”

Der er tale om et anpartsselskab, der er ophørt ved konkurs. Konkursdekretet blev afsagt den 28. juli 2010. Der var restancer til SKAT vedrørende A-skat og AM-bidrag.

Klageren var hovedanpartshaver i selskabet. Han må derfor anses for at have haft en væsentlig økonomisk interesse i selskabet.

Han må endvidere som ejer af selskabet anses for at have kunnet disponere enerådende i selskabets anliggender. Klagerens nærtstående familiemedlem har en direktørstilling med tegningsret i selskabet.

Klageren var derfor omfattet af den personkreds, for hvem der kan ske nulstilling af indeholdt A-skat og AM-bidrag.

Landsskatteretten anser det for godtgjort, at klageren som hovedanpartshaver på tidspunktet for indeholdelse af A-skat og AM-bidrag for februar, marts og april 2010 burde have haft kendskab til, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, således at de bogførte A-skatter og AM-bidrag ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.

Retten har lagt vægt på, at selskabet ifølge dets årsrapport for perioden 1. april 2008 – 31. marts 2009 havde tabt en betydelig del af egenkapitalen. Klageren var administrerende direktør for selskabet i den reviderede periode.

Retten er af den opfattelse, at klageren har haft kendskab til udviklingen i selskabets økonomiske forhold og manglende betalingsevne gennem længere tid, herunder selskabets oparbejdelse af bl.a. skyldig A-skat og AM-bidrag, som den 28. juli 2010 udgjorde 1.132.585 kr.

Det fremgår af SKATs sagsbemærkninger, at selskabet har været i restance med betaling af bl.a. A-skat og AM-bidrag forud for indeholdelsen af A-skat og AM-bidrag for februar, marts og april 2010. Det fremgår deraf bl.a., at selskabet i marts 2009 indgik en betalingsaftale med SKAT, som ikke blev overholdt, og at der efterfølgende i løbet af 2009 er gjort forsøg på at få en betalingsaftale i stand. SKAT har ved en udlægsforretning den 7. april 2010 foretaget forgæves udlæg.

Retten anser det på denne baggrund for godtgjort, at klageren med sit kendskab til restancerne af A-skat og AM-bidrag, restancernes størrelse og den manglende mulighed for afregning af disse til forfaldstid burde have vidst, at dette også ville være tilfældet for så vidt angår indeholdelsen af A-skat og AM-bidrag for februar, marts og april måned 2010.

Betingelserne for nulstilling er således opfyldt, og afgørelsen stadfæstes.

[person1]

Sagsbehandler

Vejledende medholdsvurdering

Skatteankestyrelsen skal komme med en udtalelse om, i hvilket omfang der er givet medhold i klagen.

Medholdsvurderingen har betydning for, i hvilken grad klageren kan få omkostningsgodtgørelse af udgifter til rådgivning under klagesagen. Medholdsvurderingen er kun vejledende. Ansøgning om omkostningsgodtgørelse skal sendes til SKAT, som træffer afgørelsen.

Skatteankestyrelsen udtaler følgende:

Der er ikke givet medhold i det påklagede forhold.