Kendelse af 11-09-2015 - indlagt i TaxCons database den 02-10-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2010

Fradrag for arbejdsværelse/kontor

0

28.676

0

Befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C

0

8.544

0

2011

Fradrag for arbejdsværelse/kontor

0

47.728

0

Befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C

0

8.808

0

Faktiske oplysninger

Arbejdsværelse/kontor

Klageren arbejder som fuldtids musikpædagog med undervisning i harmonika spil. Hun er lønmodtager og underviser på 3 skoler i [by1] og en dag om ugen i [by2].

Klageren har lejet nogle erhvervslokaler beliggende [adresse1] i forbindelse med hendes bopæl på [adresse2]. Bruttoarealet af erhvervslokalerne udgør 91 m2 og må kun anvendes til kontor og musiklokale.

Lokalerne er delvist blevet benyttet til opbevaring af noder og harmonika, samt til øvelokale/undervisning. Klageren har desuden i nogle år lejet lokalerne delvist ud, idet hun ikke har brug for alle lokalerne.

Klageren har selv benyttet sig af et lokale på ca. 15 kvadratmeter til kontor/øvelokale og et lokale på ca. 10 kvadratmeter til opbevaring af blandt andet noder. Klageren oplyser, at enkelte af skolens elever har været i undervisningslokalet, når dette er fundet hensigtsmæssigt.

Klageren oplyser:

”..at hun kunne have bibeholdt sit arbejde selvom hun ikke havde haft disse rum/kontorer dette ville bare være mere besværligt bl.a. pga. alle de noder som der var mange af.”

og:

”Jeg fastholder derfor, at mine øvelokaler er nødvendige, for at jeg skal udføre mit erhverv optimalt”

samt:

”Hvis jeg alene havde brug for opbevaringsplads, så havde jeg nok brugt vores eget kælderrum”

Befordringsfradrag

Klageren oplyser at hun kører ca. 80 km om ugen. Der foreligger ikke dokumentation for, at der dagligt køres mere end de 24 km, hvorefter der gives fradrag efter ligningslovens § 9 C.

Klageren oplyser at hun medbringer sin harmonika, nodestativ, nodemappe og nogle gange en forstærker rundt på de forskellige skoler i forbindelse med undervisningen. Udstyret vejer en del kilo og det ville det være besværligt for hende at tage en bus med udstyret og umuligt at nå fra den ene skole til den anden på bare 10 min.

SKATs afgørelse

SKAT har givet afslag på fradrag for arbejdsværelse/kontor og befordringsfradrag for årene 2010 og 2011.

SKAT har som begrundelse anført:

”Arbejdsværelse/kontor.

Afgørelsen begrundes med at der ved besigtigelsen af lejemålet/lokalerne på [adresse1], fremgår at de lokaler du ønsker fradrag for anses for at være kontorer til opbevaring af dine noder, harmonika samt til øvelse/undervisning af harmonika spil, men udgiften til lokalerne anses ikke at være en nødvendighed der har det formål at erhverve, sikre og vedligeholde din indkomsten, men må anses for at være en privatudgift som ikke er fradragsberettiget jf. statsskattelovens § 6 stk. 1, litra a.

Befordringsfradrag.

Du kan som lønmodtager ikke trække erhvervsmæssig befordring fra efter ligningsloven 9b.

Du kan heller ikke få fradrag efter ligningslovens 9c fordi, fordi du ikke opfylder reglen da den

daglig befordring ikke overstiger 24. km.”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om at være berettiget til fradrag for arbejdsværelse og befordring i 2010 og 2011.

Klageren har anført:

”Jeg arbejder som fuldtids musikpædagog med undervisning i harmonika spil. Den primære undervisning foregår på 3 skoler i [by1] og en dag om ugen i [by2], hvilket bevirker jeg er lønansat og ikke honorarmodtager. Enkelte af skolens elever har dog også været i mit øvelokale, når det er fundet hensigtsmæssigt.

SKAT har givet afslag på fradrag for mit øvelokale med begrundelse, at det ikke er nødvendigt for at jeg kan varetage mit erhverv.

Dette kan jeg ikke tilslutte mig, da erhvervslokalerne(der ikke må anvendes til bolig), er totalt afskåret fra vores private bolig. Desuden kan man se på lejekontrakten, som er med som bilag, at det skal benyttes som kontor og musiklokale.

Erhvervslokalerne består af tre lokaler, samt et lille rum bagtil, som jeg bruger til opbevaring af instrumenter og arkiv. Jeg har gennem årerne udlejet de to første lokaler til andet erhverv. Dette for at minimere min egen udgift til lokalerne.. I sidste halvdel af 2011 havde jeg ingen lejere til de to lokaler ud til gaden. Derfor var mine udgifter naturligvis meget større. Fra 2012 er udgiften nu kun kr. 12.872 årligt, da jeg nu udlejer til et galleri

Jeg anvender selv lokalet som øverum og et sted, hvor jeg kan forberede mig til undervisning med at arrangere noder. Det lille rum helt bagtil har jeg et stort nodearkiv, som jeg har samlet igennem tiden(jeg har undervist i 40 år) og til opbevaring af instrumenter.

Da jeg som underviser skal holde mit spil ved lige, er det en nødvendighed for mig at øve og følge med i et repertoire der er aktuelt for mine elever. Det kræver tid at indlære det og arrangere materialet for instrumentet.

Det er ikke muligt for mig at øve i vores private hjem.

Derfor har jeg lejet nævnte lokaler. Loftet er lydisoleret, og da naboerne er erhvervslejemål, så generer jeg ikke nogen at øve om dagen og aftenen.

Jeg fastholder derfor, at mine øvelokaler er nødvendige, for at jeg skal udføre mit erhverv optimalt

I forbindelse med SKAT’s sagsbehandling, har [person1] og [person2] været ude og besigtige lokalerne. Udover undertegnede var min mand tilstede, da det altid er rart at være to til at lytte og argumenterer.

Efter at have faet afslag på fradrag for øvelokalet, så har jeg anmodet om aktindsigt. Dette for at kunne forholde mig til [person1]’ s kommentarer til mødereferatet. I den forbindelse er det bl.a. nævnt, at min mand var tilstede, og han sad og talte i telefon. Lige der var han blevet ringet op af ejendommens blikkenslager, som han lige skulle svare på et kort spørgsmål.

Når der efterfølgende spørges om han har trukket lokalerne fra i sine regnskaber for [virksomhed1], så indikerer det klart, at man har stærk formodning om forsøg at snyde i skat. Dette er ikke særlig behagligt at blive stillet overfor. Min mand står alene for [virksomhed1], mens jeg har min musikundervisning. Han har revisor til sine regnskaber, og har ikke brug for andet kontor, end hvad han kan lave på [virksomhed1] eller hjemme privat.

Til slut anføres det som vurdering af sagen, at SKAT ikke er i tvivl om at lokalerne anvendes som kontor, men ikke til at øve i. Mere til opbevaring. Jeg ved ikke hvilken begrundelse man kan påstå, at jeg ikke øver i lokalet. Hvis jeg alene havde brug for opbevaringsplads, så havde jeg nok brugt vores eget kælderrum.

Befordring

Som beskrevet, underviser jeg i harmonika, og har den med rundt på forskellige skoler, og nogle gange skal jeg nå at køre fra en skole til en anden på bare 10 min.

Det er derfor nødvendigt for mig at have en bil, da det uden den, er umuligt at passe mit arbejde.

Da jeg underviser på aftenskole, skal jeg være lønmodtager, hvorfor jeg mener, det ikke er betimeligt, at jeg ikke kan få fradrag for mine omkostninger, der sikre min fortsatte ansættelse og indtægtsgrundlag som underviser. Min “bagage” består i, at jeg skal bære mit instrument, som vejer 12 kg, min nodemappe, som vejer 7 kg, nodestativ, samt nogle gange en lille forstærker.”

Klageren har ligeledes i brev af 13. april anført:

”Med henvisning til faktiske oplysninger på side 1/4, har Skatteankestyrelsen skrevet, at de lejede lokaler er i forbindelse med min bolig på [adresse2].

Dette er forkert, da min private bolig er på 1.sal th., hvorimod mit øve/arbejdslokale er i stuen tv. med indgang fra gaden. Dvs, at der er ingen adgang fra privat bolig til lokalet. Det er derfor meget misvisende, at det er formuleret på denne måde.

Med henvisning til mine argumenter, er dommen, som der henvises til, må jeg påpege, at den ikke er sammenlignelig med min sag alene af den grund, at der er tale om et arbejdsværelse i hjemmet, hvilket ikke er tilfældet for mit vedkommende. Afgørelsen er alene truffet ud fra østre Landsrets dom SKM2007.334.ØLR. Derfor ønsker jeg en ny besigtigelse af mit separate øve/arbejdslokale, således at der kan foretages en objektiv vurdering af de faktiske forhold.

Ydermere på side 2/4 er der beskrevet, at jeg kan bibeholde mit arbejde, selvom jeg ikke har mit øve/arbejdslokale med tilhørende arkiv rum.

Dette er en misforståelse.

Jeg må stadig pointere, at det er nødvendigt for mig at øve, vedligeholde og indstudere musikrepertoire hele tiden for at beholde mit arbejde.

Desuden er mit nodearkiv, som jeg har i et lille rum ved siden af; uundværligt, da jeg bruger dette hele tiden.

Det er nodemateriale på hundredvis af noder, som jeg har samlet igennem 40 år, og meget af det er håndskrevet, så det passer til mit fag og mine elever. Og derfor kan de ikke hentes på nettet..

Dette er en henvisning til en bemærkning, som [person1](som var ude og besigtige lokalerne) sagde “at man da bare kunne gå på nettet og finde noder”. Hermed har vedkommende vel ment, at det var unødvendigt med et arkiv rum.”

Landsskatterettens afgørelse

Arbejdsværelse/kontor

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten fradrages.

Lønmodtagere har kun i ganske særlige tilfælde fradrag for udgifter til et arbejdsværelse i hjemmet eller til et arbejdsværelse som bliver lejet uden for hjemmet. Dette skyldes, at udgifter til arbejdsværelse som alt overvejende hovedregel bliver anset for private udgifter jf. Østre Landsrets dom SKM2007.334. ØLR, som kan findes på www.skat.dk, hvor en musiklærer, der havde indrettet et arbejdsværelse/musikværelse i hjemmet, ikke kunne få fradrag, da han ikke var forpligtet til at stille sin private bolig til rådighed for musikundervisning. Dette uanset at højskolen forudsatte, at lærerne forberedte deres undervisning uden for skolen, og at de faktiske forhold på skolen nødvendiggjorde dette.

På baggrund af klagerens egen forklaring og retspraksis kan det ikke anses for godtgjort at udgiften er nødvendigt for at sikre, erhverve eller vedligeholde klagerens indkomst, men at den i stedet er en privat udgift.

Det faktum at klagerens øve/arbejdslokale er lejet uden for hjemmet kan ikke ændre ved dette.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse vedrørende dette punkt.

Befordringsfradrag

Efter ligningslovens § 9, stk. 1, 3. pkt. kan lønmodtagere ved indkomstopgørelsen ikke foretage fradrag for befordringsudgifter omfattet af ligningslovens § 9B.

Fradrag kan i stedet ske efter reglerne i ligningslovens § 9 C for den del af befordringen per arbejdsdag, der overstiger 24 kilometer. Klageren har ikke dokumenteret, at dette er tilfældet.

Landsskatteretten stadfæster herefter Skatteankenævnets afgørelse vedrørende dette punkt.