Kendelse af 05-08-2015 - indlagt i TaxCons database den 18-09-2015

Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] ApS og [finans2] ApS.

2010

SKAT har ikke godkendt fradrag for renteudgifter på 418.182 kr.

til [finans1] ApS.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


2011

SKAT har ikke godkendt fradrag for renteudgifter på

420.564 kr. til [finans1] ApS

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


2012

SKAT har ikke godkendt fradrag for renteudgifter på 706.641 kr.

til [finans2] ApS.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Faktiske oplysninger

[finans1] ApS indberettede i 2011, at klageren i 2010 havde renteudgifter til selskabet på 418.182 kr. I 2012 indberettede [finans1] ApS, at klageren havde renteudgifter til selskabet på 420.564 kr. I 2013 indberettede klageren via TastSelv, at han i 2012 havde renteudgifter til pengeinstitutter på 706.641 kr. Det er efterfølgende oplyst, at der er tale om renteudgifter til [finans2] ApS.

SKAT har efter det oplyste ikke ændret klagerens forskudsregistrering for 2013.

På årsopgørelse nr. 1 for 2010, der er lagt i klagerens skattemappe den 13. marts 2011, er der medtaget renteudgifter til pengeinstitutter m.v. på 7.924 kr. Årsopgørelsen viser en skattepligtig indkomst på 326.002 kr. og en restskat på 3.028 kr. På et ikke nærmere oplyst tidspunkt i 2011 indberettede [finans1] ApS, at klageren i 2010 har haft renteudgifter til selskabet på 418.182 kr. Det medførte dannelsen af en ny årsopgørelse, som blev tilbageholdt af SKAT.

På årsopgørelse nr. 1 for 2011, der er lagt i klagerens skattemappe den 25. juni 2012, er medtaget renteudgifter til pengeinstitutter m.v. på 13.078 kr. På et ikke nærmere oplyst tidspunkt i 2012 indberettede [finans1] ApS, at klageren i 2011 havde haft renteudgifter til selskabet på 420.564 kr. Den 5. juli 2012 blev årsopgørelse nr. 2 for 2012 lagt i klagerens skattemappe. Årsopgørelse nr. 2 for 2011 viser en skattepligtig indkomst på 0 kr. og en overskydende skat til udbetaling på 110.325 kr.

I marts - maj 2013 er der foretaget 5 indberetninger af renteudgifter via TastSelv på i alt 706.641 kr. samt automatisk indberettede renteudgifter til pengeinstitutter m.v. på 34.327 kr., i alt 740.968 kr., der er medtaget på årsopgørelse nr. 1 for 2012, der er lagt i klagerens skattemappe den 8. maj 2013.

[finans1] ApS og [finans2] har ifølge SKAT indberettet renter og gæld ved anvendelse af [finans3] A/S, [by1]s registreringsnummer. Renter og gæld til [finans1] ApS fremtræder derfor på R-75 opgørelsen, som renter og gæld til [finans3] A/S.

[finans1] ApS blev opløst efter konkurs den 15. april 2014.

[finans1] ApS er stiftet den 26. august 2008 med en kapital på 80.000 kr. af murermester [person1], Spanien. Navnet ved stiftelsen var [finans4] ApS. Den 16. februar 2012 ændrede selskabet navn til [finans1] ApS og kapitalen blev forhøjet med 1.875.000 kr. ved konvertering af gæld. Allerede forinden navneændringen blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, anvendte selskabet navnet [finans1] ApS.

[person1] udgjorde direktionen indtil selskabet den 23. april 2013 trådte i likvidation. Selskabet havde adresse på [adresse1], [by1]. Der er én offentliggjort årsrapport for selskabet.

Af årsrapporten for perioden 26. august 2010 - 31. december 2011 for [finans1] ApS fremgår, at selskabets hovedaktivitet er at formidle lån til private. Selskabet tilbyder, at investere låntagers lån i internationale projekter indenfor turisme, så som resortbyggeri og allotmentopkøb af fly- og cruisebilletter. Af ledelsesberetningen fremgår i øvrigt følgende:

"Selskabet formidler lån, der optages gennem investorer. Selskabet har således ikke selv haft brug for en stor kapital. Der har ligeledes heller ikke været brug for at investere i kontorfaciliteter i Danmark, hvor selskabet lejer sig ind i et kontorfællesskab. Ligeledes har vi i opstarten benyttet os af udelukkende ekstern konsulentydelse samt bogholderi- og kontorservice. Alligevel har der været betydelige stratomkostninger, hovedsageligt under etableringen af samarbejde med internationale långivere... (udeladt.)"

Af selskabets balance fremgår under aktiver værdipapirer på 143.640.550 kr. og under passiver et finanslån på 143.840.000 kr. Under pantsætninger og sikkerhedsstillelser er oplyst, at selskabet har stillet sin beholdning af værdipapirer til sikkerhed for finanslån.

Under navnet [finans1] ApS udbød selskabet i 2010/2011 investorer at deltage i et investeringsarrangement kaldet "[...].dk".

Følgende fremgår af en standard tegningsaftale for [...].dk:

"Investor tegner herved 100 stk. andele (minimum 40 stk.) a kontant kr. 10.000,00 til kurs 100 i [...] eller i alt nominelt kr. 1.000.000,00 af [...] kapitalen. Investor forpligter sig til at indbetale beløbet kontant til [...], enten ved eget indskud eller/og eller lån af [...]´s samarbejdspartner og garantistiller, jf. særskilt lånedokument og garantiaftale.

Investor erklærer herefter følgende: Jeg er gjort bekendt med [...]´s betingelser, og jeg har læst og accepteret [...]´s hjemmeside med den foreliggende investorinformation, salgs- og projektbeskrivelse samt vedtægter og investoroverenskomst for [...], herunder de integrerede garantier og bestemmelser, som jeg ligeledes ved min underskrift har accepteret og godkendt, samt i øvrigt at have modtaget alle relevante og ønskede oplysninger.

Hæftelen er beløbsmæssigt begrænset til summen af de af mig erhvervede andele i [...] (som anført ovenfor) med fradrag af kontante indbetalinger, hvorfor jeg ikke påtager mig nogen hæftelse i forbindelse med investering i [...]. Ligesom der ikke kræves kreditvurdering. Min økonomiske risiko beløber sig således til købsprisen alene med fradrag af den til [...] tilknyttede garantiaftale.

Jeg er bekendt med og accepterer, at nærværende aftale og den heraf følgende betalingsforpligtelse er bindende for mig. Ved manglende betaling er jeg ligeledes bekendt med og accepterer, at jeg kan ekskluderes af [...] samt af [...]´s samarbejdspartner og garantistiller. Såfremt denne betingelse ikke kan opfyldes, er sælger berettiget til at annullere nærværende aftale.

Investor giver ved sin underskrift af nærværende tegningsaftale fuldmagt til bestyrelsen i [...] med dennes ret til videredelegere til i forbindelse med kapitalforhøjelser på investors vegne at tegne de nye andele i de generalforsamlingsprotokollater, som dokumenterer generalforsamlingens vedtagelse af kapitaludvidelsen med op til nominelt kr. 80.000.000 (8.000 andele) og til på investors vegne at stemme på generalforsamlinger til vedtagelse af pågældende og efterfølgende kapitaludvidelser, samt til at udarbejde, registrere og underskrive enhver anden form for dokumentation, der måtte være nødvendig til gennemførelse af registreringen af tegningen af andelene omfattet af denne tegningsaftale."

Samtidig med, at investor underskrev tegningsaftalen, udstedte [finans1] ApS som garantistiller og kautionist en garanti. Garantien har følgende ordlyd for 100 andele i [...].dk:

" § 1

Garantistiller garanterer overfor investor, at akkumuleringen af investors investerede kapital nominelt kroner 1.000.000,00, i henhold til den indgåede tegningsaftale med investor, over en periode på 5 år fra 01.01.2011 vil blive udviklet med en gennemsnitlig årlig stigning på 17 %. Dette svarer til, at den opgjorte akkumulerende kapital den 31.12.2015 vil være udviklet til en garanteret minimumsværdi på kr. 2.192.450,00, beregnet for den 5 års investeringsperiode.

Garantien forfalder til udbetaling til investor med det manglende beløb, såfremt den akkumulerende kapital ikke har opnået den garanterede minimumsværdi senest den 31. december 2015.

§ 2

Sikkerhed: Garantistiller kautioner overfor investor.

Kautionen omfatter følgende: Garantistiller giver garanti for til enhver tid at ville købe investeringen samt renter af investor til kurs 100 svarende til kr. 1.000.000,00, med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.

§ 3

Der gives endvidere direkte, ubetinget og fuld modregningsadgang i lånet, udstedt af Garantistiller, på kr. 1.000.000,00, såfremt investeringen ikke har givet det lovede afkast jf. pkt. 1 ovenfor. Samme modregningsadgang i lånet, gives ligeledes af garantistiller til investor i forhold til pkt. 2 ovenfor.

§ 4

Garantien bortfalder uden yderligere krav mod garantistiller, når den investerede kapital er blevet endeligt opgjort eller realiseret til mindst den aftalte minimumsværdi på kr. 2.192.450,00 senest den 31.12.2015."

Samtidigt med, at investor underskrev tegningsaftalen og [finans1] ApS udstedte kautionen og garantien, underskrev klageren et gældsbrev vedrørende låneaftalen. Af låneaftalen fremgår følgende:

"Debitor:

erkender herved at skylde

Kreditor:

[finans1] - CVR nr. [...1]

[adresse1]

[by1]

(herefter "kreditor")

Lånets størrelse:

Kr. 1.000.000,00

Rente og betalingsvilkår

Gældsbrevet forrentes fra den 01.01.2011, med en fast rente på 15 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld. Den årlige ydelse udgør kr. 150.000,00. Ydelsen udgør alene renter, idet gældsbrevet indestår afdragsfrit i perioden 01.01.2011 til 31.12.2015.

Den årlige terminsydelse betales over 12 terminer hver den sidste hverdag i måneden. Terminsbetalingernes forfaldsdatoer samt størrelser fremgår af amortisationsplanen på siderne 4 og 5 som er vedhæftet som et integreret dokument til nærværende pantebrev.

Opsigelse:

Gældsbrevet er et stående lån, med en løbetid på 5 år. Gældsbrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt indtil udløb.

Uden yderligere opsigelse står gældsbrevet til fuld og endelig indfrielse i sin helhed senest den 31.12.2015

Gældsbrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvist, men et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage, til kurs 100.

Øvrige oplysninger:

Gældsbrevet er omfattet af lov om kreditaftaler. Kreditoplysningerne (side 3) samt amortisationsplan (siderne 4 og 5) er vedhæftet som integrerede dokumenter til nærværende gældsbrev.

Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Nærværende gældsbrev er ikke et omsætningsgældsbrev, hvorfor fordringen/gældsbrevet ikke kan overdrages til 3. part.

Betalingen af terminsydelser skal ske via BS. Sker betaling af terminsydelser ikke via BS, er kreditor berettiget til at opkræve kr. 40,00 pr. opkrævning.

Misligholdelse:

Udebliver en ydelse i mere end 8 dage, er hele restgælden, med tillæg af forfaldne renter og samtlige andre kreditomkostninger, forfalden til betaling. Det samme gælder, hvis debitor dør, får gældssanering, erklæres konkurs eller anmelder betalingsstandsning. Debitor har modtaget kopi af dette gældsbrev, som kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse uden forudgående dom."

Af amortisationsplanen for et lån/investering på 1.000.000 kr. fremgår, at der hver måned skal betales 12.500 kr., i alt 150.000 kr. årligt, og for 5 år, i alt 750.000 kr.

Som en integreret del af låneaftalen fik investor af [finans1] ApS en opsparing i en BonusFerie-ordning. BonusFerie-ordningen er beskrevet således:

"Vi gør drømme til virkelighed.

Oplev den verden, hvor vi investerer. Vi har de bedste forbindelser og skaffer de bedste priser. Du kan simpelthen spare op til netop din drømmeferie - eller du kan vælge at lade din opsparing betale hvert år og så selv spæde til afhængig af, hvordan du vil på ferie. Efter det første år stiger din disponible BonusFerie måned for måned - indtil den dag, du vil cashe in - og vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Nøgletal for investeringen:

Årlig udbetaling til en BonusFerie

Kr. 9.600.00

Første gang efter 12 måneder

Efter 1 år føres til BonusFerie

Kr. 800,00

Pr. måned

Estimeret fortjeneste efter 5 år

Kr. 133.620,00

Efter skat

Indbetaling pr. måned

Kr. 4.000,00

Indbetaling dækkes med:

Skatteværdi af renteudgift pr. md.

Kr. 4.000,00

Overskud/underskud pr. md.

Kr. 0,00

Du kan frit vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Beløbet kan også udbetales kontant, men vil så blive fratrukket 15 %. Benytter du beløbet til ferie får du fuld valuta for pengene.

Regionskontor:

[by2]

Adresse:

[adresse2]

[by2]

Mail:

Jylland@[finans1].dk

Konsulent:

Navn:

[person2]

Telefon:

...

Mail:

syddanmark@[finans1].dk"

Af en investeringsoversigt for 100 stk. investeringsbeviser a 10.000 kr. fremgår følgende:

År

Årlig Bonus-

Ferie udbetaling

Årlig

rente-

udgift

Årlig ud-

betaling anvendes

til delvis dækning af renter

Årlig

indbetaling

Indbetaling

Skatteværdi

af renteudgift. Dækker årlig

indbetaling

Forskel

Akkumu-

leret in-

vestering.

Primo

året

1

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.000.000

2

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.170.000

3

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.368.900

4

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.601.613

5

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.873.887

I alt

48.000

510.000

2.192.448

Opgørelse af investeringen efter 5 år:

Investeringens værdi ved afslutningen

2.192.448 kr.

Hovedstolen lån

-1.000.000 kr.

1.192.448 kr.

Skat

500.828 kr.

Udbetalt i de 5 år

558.000 kr.

-1.058.828 kr.

Estimeret nettogevinst efter 5 år

133.620 kr.

Samme dato, som investor underskrev tegningsaftalen, indgik investor en afregnings- og betalingsaftale med [finans1] ApS vedrørende lånet til køb af andele i [...].dk. For et lån til køb af 100 andele på 1.000.000 kr. havde afregnings- og betalingsaftalen følgende ordlyd:

Afregnings- og betalinsaftalen har følgende ordlyd:

"Vedr. lånet stort kr. 1.000.000,00 - Lånenr. (...)

I forbindelse med investering i [...].dk, kan vi hermed afregneengagementet som følger:

Afregning:

Lånets hovedstol

kr. 1.000.000,00

Investering i [...].dk i henhold til indgået tegningsaftale

kr. 1.000.000,00

Restbeløb

kr. 0,00

Betaling:

Ydelse på lånet i hver måned

kr. 12.500,00

Udbetaling til renter

kr. 8.500,00

Debitor indbetaler første gang den 31.01.2011

kr. 4.000,00

Debitor indbetaler første gang hver den sidste hverdag i måneden

kr. 4.000,00

Opkrævning bliver udsendt fra [finans1]

Debitor modtager en årlig udbetaling til BonusFerie

kr. 9.600,00

Dette beløb omsætter vi til drømme. Oplev den verden, hvor vi investerer. Du kan simpelhen spare op til netop din drømmeferie - eller du kan vælge at lade din opsparing betale hvert år og så selv spæde til afhængig af, hvordan du vil på ferie. Efter det første år stiger dine disponible feriepenge måned for måned - indtil den dag, du vil cashe in - og vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder! Eneste betingelse er, at den skal udnyttes indenfor fem år.

Beløbet kan også udbetales kontant, men vil så blive fratrukket 15 %.

Afregnings- og betalingsaftalen godkendes hermed."

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt overdrog [finans1] ApS sine låne- og investeringsarrangementer til [finans2] ApS og [finans5] ApS. Overdragelsen skulle være sket med virkning fra 1. december 2012.

[finans2] ApS er stiftet den 17. august 2007 af [person3] under navnet [finans6] ApS. [person3] udgjorde direktionen. [person3] udtrådte af direktionen den 11. december 2012, hvor [person2] ([person2]) indtrådte i direktionen. Selskabet ændrede adresse til [person2]´s private bopæl. Selskabets formål blev ændret fra detailhandel til finansiering og administration samt hermed beslægtet virksomhed. Af årsrapporten for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012 fremgår, at omsætningen udgjorde 85.024 kr. mod 0 kr. i 2011. Af balancen fremgår under materielle anlægsaktiver andre anlæg, driftsmateriel og inventar på 129.387.091 kr. Under gæld er optaget gæld til banker på 129.257.370 kr. I regnskabet for 2013 udgør de tilsvarende tal hhv. 0 kr., 0 kr. og 0 kr. Anpartskapitalen i selskabet udgjorde ifølge årsberetningen i 2012 125.000 kr. og i 2013 0 kr.

[finans5] ApS er stiftet den 4. september 2009 med en kapital på 80.000 kr. af [person2], som også udgjorde direktionen. Selskabets formål er finansiering og administration samt dermed beslægtet virksomhed. Der foreligger ingen offentliggjorte årsrapporter for selskabet. Selskabet blev den 22. august 2014 sendt til tvangsopløsning, og den 21. december 2014 blev selskabet opløst.

Den 25. februar 2013 varslede SKAT et kontrolbesøg på [finans1] ApS´s forretningsadresse. I varslingsbrevet bad SKAT om, at følgende materiale blev fremlagt til SKATs gennemgang:

En afstemning mellem renteindtægter bogført i selskabet og renteudgifter indberettet til SKAT på låntagere,

Sagsmappe på hver enkelt låntager, herunder låneansøgning, gældsbrev og øvrige aftaler m.v.,

Kontoudtog vedrørende samtlige bevægelser (udbetalinger/indbetalinger) på låneforholdet for hver enkelt låntager fra lånets etablering og frem til 31. december 2012,

Selskabets balancer pr. 31. december 2010, 31. december 2011 og 31. december 2012

Selskabets bankkontoudtog for samtlige danske og udenlandske ud- og indlånskonti for perioden 28. august 2010 - 31. december 2012,

Redegørelse for selskabets daglige drift, (Selskabet ikke er registreret for a-skat og lønsumsafgift) herunder hvordan den daglige ledelse og de konsulenter, som selskabet anvender honoreres,

Selskabets revisionsprotokol.

SKAT blev telefonisk kontaktet af en person, som præsenterede sig som [person4]. Han oplyste, at han repræsenterede [finans1] ApS og bad om, at mødet blev udsat til den 21. marts 2013. SKAT imødekom anmodningen. Det blev aftalt, at selskabet forinden mødet skulle sende prospektmaterialet på de låne- og investeringsarrangement, som selskabet udbød. Den 20. marts 2013 aflyste [person4] mødet på grund af, at selskabets direktør var blevet indlagt på hospitalet. Han oplyste, at selskabets adresse var et kontorhotel.

SKAT indkaldte dokumentation for rentefradraget ved lånearrangementet hos et mindre antal skatteydere, men modtog intet materiale vedrørende investeringsarrangementet. Nogle af de undersøgte skatteydere indsendte dokumentation for månedlige betalinger til [finans1] ApS. Andre fremsendte et lånedokument vedrørende en kassekredit hos [finans1] ApS til betaling af renter på et hovedlån optaget af [finans1] ApS.

SKAT indgav den 8. april 2013 politianmeldelse mod personkredsen bag [finans1] ApS, [finans2] ApS og [finans5] ApS. Politiet foretog den 4. juni 2013 ransagning hos bl.a. [person2].

Klageren var ikke blandt de skatteydere, som SKAT havde rettet henvendelse til.

SKAT sendte den 10. juli 2013 forslag til klageren om ændring af klagerens skatteansættelse for 2010 - 2012. Klageren meddelte i et ikke dateret brev, at han ikke kunne godkende SKATs forslag.

Den 7. august 2013 bad SKAT klageren om at fremsende dokumentation for, at han har haft lånebeløbet til rådighed, og at klageren har betalt renteudgifter.

Den 21. august 2013 fremsendte "Administrationen [finans5]" diverse oplysninger til SKAT, herunder bankbilag fra [finans7] på hhv. 55.161 kr. og 500.000 kr. vedrørende indfrielse af klagerens engagement hos [finans1] ApS. Endvidere blev fremsendt et denunciationsbrev fra december 2012 vedrørende [finans5] ApS´s overtagelse af klagerens låneengagement, lån nr. [...], hos [finans1] ApS. Det er oplyst, at [finans5] ApS har indfriet lånet med 1.555.161 kr. den 1. januar 2012. Der blev fremsendt et denunciationsbrev fra december 2012 vedrørende [finans2] ApS´s overtagelse af klagerens låneengagement hos [finans1] ApS, lånenr. [...]. Det er oplyst, at lånet er indfriet med 2.150.000 kr. den 1. december 2012.

Til beskrivelse af, at klageren i 2010 optog et lån på 3.100.000 kr. hos [finans1] ApS, har klageren henvist til de fremlagte denunciationserklæringer. Til beskrivelse af, at klageren pådrog sig en gæld til [finans5] ApS og [finans2] ApS, har klageren fremlagt en ikke underskrevet og udfyldt standardblanket med [finans5] ApS som kreditor vedrørende en kreditramme og en ikke underskrevet og udfyldt standardblanket med [finans2] ApS som kreditor vedrørende en kreditramme. Klageren har endvidere fremlagt uddrag af en debitorliste i [finans2] ApS pr. 28. november 2012, der viser et tilgodehavende hos klageren på 2.150.000 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] ApS, [finans2] ApS og [finans5] ApS.

Det er en forudsætning for at få fradrag for renter, at der er tale om reelle renteudgifter, hvilket forudsætter, at der er tale om et retligt forpligtende gældsforhold, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Af skattekontrollovens § 10 F fremgår, at den, som udbyder eller formidler erhvervsmæssigt har bistået en skattepligtig med anskaffelse af formuegoder eller finansielle instrumenter og hel eller delvis finansiering heraf (skattearrangement), har, når formålet hermed fortrinsvis er at nedbringe eller udskyde skattebyrden, pligt til over for told- og skatteforvaltningen at dokumentere realiteten i de nævnte dispositioner og af de aktiver og passiver, der indgår heri.

SKAT har bedt [finans1] ApS om at fremlægge dokumentation for bl.a. renter og gæld. SKAT har ikke modtaget den udbedte dokumentation, og arrangementet kan derfor ikke godkendes skattemæssigt.

SKAT har endvidere lagt vægt på, at investorerne ikke ses at have haft rådighed over lånet, og at renterne er betalt via en kassekredit oprettet af kreditor. Kassekreditten er ikke blevet oplyst til SKAT.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at klagerens indkomst i 2010 - 2012 nedsættes til det selvangivne, og at de forskudsregistrerede renteudgifter til [finans2] ApS godkendes.

Klageren har gennem forskellige selskaber gennem perioden 2012 og 2013 optaget nogle lån. Selskaberne er [finans1] ApS, [finans5] ApS og [finans2] ApS. [finans5] ApS og [finans2] ApS har overtaget klagerens lånearrangement hos [finans1] ApS ultimo 2012. SKAT har ikke godkendt den fremsendte dokumentation og har ændret klagerens indkomst og forskudsregistrerede renteudgifter. Det har givet klageren et uoverskueligt likviditetsmæssigt minus for 2013 og svære økonomiske problemer fremover. SKAT har truffet sin afgørelse på et forkert grundlag. SKAT hævder, at SKAT har udbedt sig dokumentation hos [finans5] ApS og [finans2] ApS. Det er ikke korrekt.

Klageren har efterfølgende bl.a. oplyst, at klageren oprindeligt optog et lån på 3.100.000 kr. hos [finans1] ApS. Med virkning fra 1. december 2012 blev lånet, der da udgjorde 3.705.161 kr., overdraget fra [finans1] ApS til [finans5] ApS og [finans2] ApS. [finans5] ApS overtog 1.555.161 kr., og [finans2] ApS overtog 2.150.000 kr. I forbindelse med overtagelsen udstedte [finans5] ApS og [finans2] ApS nye lånedokumenter. Klagerens investering omfatter 3 lån. Der er udstedt gældsbreve. Gældsbrevet er nærmere beskrevet i Skatteankestyrelsens sagsfremstilling. Et gældsbrev er defineret som en ensidig ubetinget skylderklæring, lydende på en bestemt sum penge. Lånedokumenterne er alle eksigible, således at de kan danne baggrund for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse overfor debitor. Klageren hæfter derudover ubegrænset med personligt gældsansvar for tilbagebetaling af de ydede lån. Klageren har naturligvis i overensstemmelse med de aftalte lånevilkår betalt renter.

Klageren har til støtte for at rentefradraget skal godkendes i overensstemmelse med selvangivelsen yderligere gjort gældende, at SKATs afgørelse er ugyldig.

SKAT har i afgørelsen afslutningsvis oplyst, at sagen senere vil blive oversendt til SKATs juridiske afdeling med henblik på en vurdering af et eventuelt strafansvar i sagen. Det følger af retssikkerhedslovens § 10, stk. 3, at SKAT er forpligtet til at oplyse, at klageren ikke har pligt til at afgive oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. Bestemmelsen er en garantiforskrift indenfor det strafferetlige område. SKAT har tilsidesat denne garantiforskrift og tilsidesættelse heraf medfører, at SKATs afgørelse er ugyldig.

Landsskatterettens afgørelse

Af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e fremgår, at renter af gæld er fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

For at renteudgifter kan fradrages, skal der være en låneaftale, som både indeholder en retlig bindende forpligtelse til at betale gælden og forrente gælden. Det er en betingelse for fradrag, at dette kan dokumenteres. Dokumentationspligten for selvangivne fradrag påhviler skatteyderen. SKATs opfordring til klagen af 7. august 2013 om at indsende dokumentation for de selvangivne fradrag er sket for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf, hvorfor SKATs afgørelse allerede derfor ikke er ugyldig.

Klageren har ikke godtgjort, at han har optaget og fået udbetalt et lån. Dette understøtter sammen med sagens øvrige oplysninger, at der ikke er tale om et reelt gældsforhold, og Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter i 2010 - 2012. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at SKAT har ændret klagerens forskudsopgørelse for 2013, hvorfor Landsskatteretten ikke kan tage stilling til klage over ændring af forskudsregistreringen.