Kendelse af 28-09-2015 - indlagt i TaxCons database den 13-11-2015

Indkomstår:2010 - 2012 samt forskud 2013

Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] ApS, [finans2] ApS og [finans3] ApS.

Indkomståret 2010

SKAT har forhøjet indkomsten med 62.691 kr.

vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter

til [finans1] ApS.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Indkomståret 2011

SKAT har forhøjet indkomsten med 72.685 kr.

vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter

til [finans1] ApS.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Indkomståret 2012

SKAT har forhøjet indkomsten med 107.010 kr.

vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter

til [finans1] ApS.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Forskud 2013

SKAT har ikke godkendt fradrag for forskudsregistrerede

renteudgifter på 87.600 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Faktiske oplysninger

Klageren modtog i 2010 - 2013 pension på ca. 130.000 kr. årligt.

Den 18. februar 2011 indberettede [finans1] ApS, at klageren i 2010 havde haft renteudgifter til selskabet på 40.000 kr. De indberettede renteudgifter blev medtaget på årsopgørelse nr. 1 for 2010, der blev lagt i klagerens skattemappe den 4. marts 2011. Årsopgørelsen viser en skattepligtig indkomst på 69.692 kr. [finans1] ApS indberettede efterfølgende, at klageren havde haft yderligere renteudgifter til selskabet på 22.691 kr. Klageren indberettede efterfølgende, at hun havde yderligere renteudgifter på 1.361 kr. til realkreditinstitutter m.v. Indberetningerne medførte, at der den 30. april 2012 blev lagt en årsopgørelse nr. 2 for 2010 i klagerens skattemappe. Årsopgørelsen viser en skattepligtig indkomst på 43.565 kr. og et beløb til udbetaling på 4.281 kr.

Den 24. februar 2012 indberettede [finans1] ApS, at klageren havde haft renteudgifter til selskabet på 72.685 kr. i 2011. De indberettede renteudgifter er medtaget på årsopgørelse nr. 1 for 2011, der er lagt i klagerens skattemappe den 13. marts 2012. Årsopgørelsen viser en skattepligtig indkomst på 36.766 kr. og et beløb til udbetaling på 8.351 kr.

Den 13. marts 2013 indberettede klageren via TastSelv, at hun i 2012 havde haft renteudgifter til [finans1] ApS på 107.010 kr. Samme dato blev der lagt en årsopgørelse nr. 1 for 2012 i klagerens skattemappe. Årsopgørelsen viser en skattepligtig indkomst på 9.263 kr. og et beløb til udbetaling på 8.932 kr.

Klageren indberettede den 15. januar 2013, at hun i 2013 ville have renteudgifter til pengeinstitutter på 87.600 kr.

[finans1] ApS og [finans3] ApS har ifølge SKAT indberettet renter og gæld ved anvendelse af [finans4] A/S, [by1] registreringsnummer. Renter og gæld til [finans1] ApS fremtræder derfor på R-75 opgørelsen, som renter og gæld til [finans4] A/S.

[finans1] ApS blev opløst efter konkurs den 15. april 2014.

[finans1] ApS er stiftet den 26. august 2008 med en kapital på 80.000 kr. af murermester [person1], Spanien. Navnet ved stiftelsen var [finans5] ApS. Den 16. februar 2012 ændrede selskabet navn til [finans1] ApS og kapitalen blev forhøjet med 1.875.000 kr. ved konvertering af gæld. Allerede forinden navneændringen blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, anvendte selskabet navnet [finans1] ApS.

[person1] udgjorde direktionen indtil selskabet den 23. april 2013 trådte i likvidation. Selskabet havde adresse på [adresse1], [by1]. Der er én offentliggjort årsrapport for selskabet.

Af årsrapporten for perioden 26. august 2010 - 31. december 2011 for [finans1] ApS fremgår, at selskabets hovedaktivitet er at formidle lån til private. Selskabet tilbyder, at investere låntagers lån i internationale projekter indenfor turisme, så som resortbyggeri og allotmentopkøb af fly- og cruisebilletter. Af ledelsesberetningen fremgår i øvrigt følgende:

"Selskabet formidler lån, der optages gennem investorer. Selskabet har således ikke selv haft brug for en stor kapital. Der har ligeledes heller ikke været brug for at investere i kontorfaciliteter i Danmark, hvor selskabet lejer sig ind i et kontorfællesskab. Ligeledes har vi i opstarten benyttet os af udelukkende ekstern konsulentydelse samt bogholderi- og kontorservice. Alligevel har der været betydelige stratomkostninger, hovedsageligt under etableringen af samarbejde med internationale långivere... (udeladt)"

Af selskabets balance fremgår under aktiver værdipapirer på 143.640.550 kr. og under passiver et finanslån på 143.840.000 kr. Under pantsætninger og sikkerhedsstillelser er oplyst, at selskabet har stillet sin beholdning af værdipapirer til sikkerhed for finanslån.

Under navnet [finans1] ApS udbød selskabet i 2010/2011 investorer at deltage i et investeringsarrangement kaldet "[finans6].dk"

Følgende fremgår af tegningsaftalen for [finans6].dk:

"Investor tegner herved 100 stk. andele (minimum 40 stk.) a kontant kr. 10.000,00 til kurs 100 i [finans6] eller i alt nominelt kr. 1.000.000,00 af [finans6] kapitalen. Investor forpligter sig til at indbetale beløbet kontant til [finans6], enten ved eget indskud eller/og eller lån af [finans6]´s samarbejdspartner og garantistiller, jf. særskilt lånedokument og garantiaftale.

Investor erklærer herefter følgende: Jeg er gjort bekendt med [finans6]´s betingelser, og jeg har læst og accepteret [finans6]´s hjemmeside med den foreliggende investorinformation, salgs- og projektbeskrivelse samt vedtægter og investoroverenskomst for [finans6], herunder de integrerede garantier og bestemmelser, som jeg ligeledes ved min underskrift har accepteret og godkendt, samt i øvrigt at have modtaget alle relevante og ønskede oplysninger.

Hæftelen er beløbsmæssigt begrænset til summen af de af mig erhvervede andele i [finans6] (som anført ovenfor) med fradrag af kontante indbetalinger, hvorfor jeg ikke påtager mig nogen hæftelse i forbindelse med investering i [finans6]. Ligesom der ikke kræves kreditvurdering. Min økonomiske risiko beløber sig således til købsprisen alene med fradrag af den til [finans6] tilknyttede garantiaftale.

Jeg er bekendt med og accepterer, at nærværende aftale og den heraf følgende betalingsforpligtelse er bindende for mig. Ved manglende betaling er jeg ligeledes bekendt med og accepterer, at jeg kan ekskluderes af [finans6] samt af [finans6]´s samarbejdspartner og garantistiller. Såfremt denne betingelse ikke kan opfyldes, er sælger berettiget til at annullere nærværende aftale.

Investor giver ved sin underskrift af nærværende tegningsaftale fuldmagt til bestyrelsen i [finans6] med dennes ret til videredelegere til i forbindelse med kapitalforhøjelser på investors vegne at tegne de nye andele i de generalforsamlingsprotokollater, som dokumenterer generalforsamlingens vedtagelse af kapitaludvidelsen med op til nominelt kr. 80.000.000 (8.000 andele) og til på investors vegne at stemme på generalforsamlinger til vedtagelse af pågældende og efterfølgende kapitaludvidelser, samt til at udarbejde, registrere og underskrive enhver anden form for dokumentation, der måtte være nødvendig til gennemførelse af registreringen af tegningen af andelene omfattet af denne tegningsaftale."

Samtidig med, at investor underskrev tegningsaftalen, udstedte [finans1] ApS som garantistiller og kautionist en garanti. Garantien har følgende ordlyd:

" § 1

Garantistiller garanterer overfor investor, at akkumuleringen af investors investerede kapital nominelt kroner 1.000.000,00, i henhold til den indgåede tegningsaftale med investor, over en periode på 5 år fra 01.01.2011 vil blive udviklet med en gennemsnitlig årlig stigning på 17 %. Dette svarer til, at den opgjorte akkumulerende kapital den 31.12.2015 vil være udviklet til en garanteret minimumsværdi på kr. 2.149.450,00, beregnet for den 5 års investeringsperiode.

Garantien forfalder til udbetaling til investor med det manglende beløb, såfremt den akkumulerende kapital ikke har opnået den garanterede minimumsværdi senest den 31. december 2015.

§ 2

Sikkerhed: Garantistiller kautioner overfor investor.

Kautionen omfatter følgende: Garantistiller giver garanti for til enhver tid at ville købe investeringen samt renter af investor til kurs 100 svarende til kr. 1.000.000,00, med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.

§ 3

Der gives endvidere direkte, ubetinget og fuld modregningsadgang i lånet, udstedt af Garantistiller, på kr. 1.000.000,00, såfremt investeringen ikke har givet det lovede afkast jf. pkt. 1 ovenfor. Samme modregningsadgang i lånet, gives ligeledes af garantistiller til investor i forhold til pkt. 2 ovenfor.

§ 4

Garantien bortfalder uden yderligere krav mod garantistiller, når den investerede kapital er blevet endeligt opgjort eller realiseret til mindst den aftalte minimumsværdi på kr. 2.192.450,00 senest den 31.12.2015."

For [finans1] ApS har en person med en ikke læsbar underskrift underskrevet.

Samtidigt med, at investor underskrev tegningsaftalen og [finans1] ApS udstedte kautionen og garantien, underskrev investor et gældsbrev vedrørende låneaftalen. Af låneaftalen fremgår følgende for et lån på 1.000.000 kr.

"Debitor:

erkender herved at skylde

Kreditor:

[finans1] - CVR nr. [...1]

[adresse1]

[by1]

(herefter "kreditor")

Lånets størrelse:

Kr. 1.000.000,00

Rente og betalingsvilkår

Gældsbrevet forrentes fra den 01.01.2011, med en fast rente på 15 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld. Den årlige ydelse udgør kr. 150.000,00. Ydelsen udgør alene renter, idet gældsbrevet indestår afdragsfrit i perioden 01.01.2011 til 31.12.2015.

Den årlige terminsydelse betales over 12 terminer hver den sidste hverdag i måneden. Terminsbetalingernes forfaldsdatoer samt størrelser fremgår af amortisationsplanen på siderne 4 og 5 som er vedhæftet som et integreret dokument til nærværende pantebrev.

Opsigelse:

Gældsbrevet er et stående lån, med en løbetid på 5 år. Gældsbrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt indtil udløb.

Uden yderligere opsigelse står gældsbrevet til fuld og endelig indfrielse i sin helhed senest den 31.12.2015

Gældsbrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvist, men et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage, til kurs 100.

Øvrige oplysninger:

Gældsbrevet er omfattet af lov om kreditaftaler. Kreditoplysningerne (side 3) samt amortisationsplan (siderne 4 og 5) er vedhæftet som integrerede dokumenter til nærværende gældsbrev.

Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Nærværende gældsbrev er ikke et omsætningsgældsbrev, hvorfor fordringen/gældsbrevet ikke kan overdrages til 3. part.

Betalingen af terminsydelser skal ske via BS. Sker betaling af terminsydelser ikke via BS, er kreditor berettiget til at opkræve kr. 40,00 pr. opkrævning.

Misligholdelse:

Udebliver en ydelse i mere end 8 dage, er hele restgælden, med tillæg af forfaldne renter og samtlige andre kreditomkostninger, forfalden til betaling. Det samme gælder, hvis debitor dør, får gældssanering, erklæres konkurs eller anmelder betalingsstandsning. Debitor har modtaget kopi af dette gældsbrev, som kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse uden forudgående dom."

Af amortisationsplanen fremgår, at der hver måned skal betales 12.500 kr., i alt 150.000 kr. årligt, og for 5 år, i alt 750.000 kr., såfremt lånebeløbet er 1.000.000 kr.

Som en integreret del af låneaftalen fik investor af [finans1] ApS en opsparing i en BonusFerie-ordning. BonusFerie-ordningen er beskrevet således:

"Vi gør drømme til virkelighed.

Oplev den verden, hvor vi investerer. Vi har de bedste forbindelser og skaffer de bedste priser. Du kan simpelthen spare op til netop din drømmeferie - eller du kan vælge at lade din opsparing betale hvert år og så selv spæde til afhængig af, hvordan du vil på ferie. Efter det første år stiger din disponible BonusFerie måned for måned - indtil den dag, du vil cashe in - og vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Nøgletal for investeringen:

Årlig udbetaling til en BonusFerie

Kr. 9.600.00

Første gang efter 12 måneder

Efter 1 år føres til BonusFerie

Kr. 800,00

Pr. måned

Estimeret fortjeneste efter 5 år

Kr. 133.620,00

Efter skat

Indbetaling pr. måned

Kr. 4.000,00

Indbetaling dækkes med:

Skatteværdi af renteudgift pr. md.

Kr. 4.000,00

Overskud/underskud pr. md.

Kr. 0,00

Du kan frit vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Beløbet kan også udbetales kontant, men vil så blive fratrukket 15 %. Benytter du beløbet til ferie får du fuld valuta for pengene.

Regionskontor:

[by2]

Adresse:

[adresse2]

[by2]

Mail:

Jylland@[finans1].dk

Konsulent:

Navn:

[person2]

Telefon:

...

Mail:

syddanmark@[finans1].dk"

Af en medfølgende investeringsoversigt for 100 stk. investeringsbeviser a 10.000 kr. fremgår følgende:

År

Årlig Bonus-

Ferie udbetaling

Årlig

rente-

udgift

Årlig ud-

betaling anvendes

til delvis dækning af renter

Årlig

indbetaling

Indbetaling

Skatteværdi

af renteudgift. Dækker årlig

indbetaling

Forskel

Akkumu-

leret in-

vestering.

Primo

året

1

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.000.000

2

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.170.000

3

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.368.900

4

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.601.613

5

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.873.887

I alt

48.000

510.000

2.192.448

Opgørelse af investeringen efter 5 år:

Investeringens værdi ved afslutningen

2.192.448 kr.

Hovedstolen lån

-1.000.000 kr.

1.192.448 kr.

Skat

500.828 kr.

Udbetalt i de 5 år

558.000 kr.

-1.058.828 kr.

Estimeret nettogevinst efter 5 år

133.620 kr.

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt overdrog [finans1] ApS sine låne- og investeringsarrangementer til [finans3] ApS og [finans2] ApS. Overdragelsen skulle være sket med virkning fra 1. december 2012. Overdragelsen er ikke nærmere beskrevet.

[finans3] ApS er stiftet den 17. august 2007 af [person3] under navnet [virksomhed1] ApS. [person3] udgjorde direktionen. [person3] udtrådte af direktionen den 11. december 2012, hvor [person2] ([person2]) indtrådte i direktionen. Selskabet ændrede adresse til [person2]s private bopæl. Selskabets formål blev ændret fra detailhandel til finansiering og administration samt hermed beslægtet virksomhed. Af årsrapporten for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012 fremgår, at omsætningen udgjorde 85.024 kr. mod 0 kr. i 2011. Af balancen fremgår under materielle anlægsaktiver andre anlæg, driftsmateriel og inventar på 129.387.091 kr. Under gæld er optaget gæld til banker på 129.257.370 kr. I regnskabet for 2013 udgør de tilsvarende tal hhv. 0 kr., 0 kr. og 0 kr. Anpartskapitalen i selskabet udgjorde ifølge årsberetningen i 2012 125.000 kr. og i 2013 0 kr.

[finans2] ApS er stiftet den 4. september 2009 med en kapital på 80.000 kr. af [person2], som også udgjorde direktionen. Selskabets formål er finansiering og administration samt dermed beslægtet virksomhed. Der foreligger ingen offentliggjorte årsrapporter for selskabet. Selskabet blev den 22. august 2014 sendt til tvangsopløsning, og den 21. december 2014 blev selskabet opløst.

Den 25. februar 2013 varslede SKAT et kontrolbesøg på [finans1] ApS´s forretningsadresse. I varslingsbrevet bad SKAT om, at følgende materiale blev fremlagt til SKATs gennemgang:

En afstemning mellem renteindtægter bogført i selskabet og renteudgifter indberettet til SKAT på låntagere,

Sagsmappe på hver enkelt låntager, herunder låneansøgning, gældsbrev og øvrige aftaler m.v.,

Kontoudtog vedrørende samtlige bevægelser (udbetalinger/indbetalinger) på låneforholdet for hver enkelt låntager fra lånets etablering og frem til 31. december 2012,

Selskabets balancer pr. 31. december 2010, 31. december 2011 og 31. december 2012

Selskabets bankkontoudtog for samtlige danske og udenlandske ud- og indlånskonti for perioden 28. august 2010 - 31. december 2012,

Redegørelse for selskabets daglige drift, (Selskabet ikke er registreret for a-skat og lønsumsafgift) herunder hvordan den daglige ledelse og de konsulenter, som selskabet anvender honoreres,

Selskabets revisionsprotokol.

SKAT blev telefonisk kontaktet af en person, som præsenterede sig som [person4]. Han oplyste, at han repræsenterede [finans1] ApS og bad om, at mødet blev udsat til den 21. marts 2013. SKAT imødekom anmodningen. Det blev aftalt, at selskabet forinden mødet skulle sende prospektmaterialet på de låne- og investeringsarrangement, som selskabet udbød. Den 20. marts 2013 aflyste [person4] mødet på grund af, at selskabets direktør var blevet indlagt på hospitalet. Han oplyste, at selskabets adresse var et kontorhotel.

SKAT indkaldte dokumentation for rentefradraget ved lånearrangementet hos et mindre antal skatteydere, men modtog intet materiale vedrørende investeringsarrangementet. Nogle af de undersøgte skatteydere indsendte dokumentation for månedlige betalinger til [finans1] ApS. Andre fremsendte et lånedokument vedrørende en kassekredit hos [finans1] ApS til betaling af renter på et hovedlån optaget af [finans1] ApS.

SKAT indgav den 8. april 2013 politianmeldelse mod personkredsen bag [finans1] ApS, [finans3] ApS og [finans2] ApS. Politiet foretog den 4. juni 2013 ransagning hos bl.a. [person2].

Klageren var ikke blandt de skatteydere, som SKAT havde rettet henvendelse til.

Den 5. august 2013 sendte SKAT klageren et forslag om at ændre klagerens indkomst for 2010 - 2012 samt forskudsregistrering for 2013 vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] ApS.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] ApS, [finans3] ApS og [finans2] ApS.

Det er en forudsætning for at få fradrag for renter, at der er tale om reelle renteudgifter, hvilket forudsætter, at der er tale om et retligt forpligtende gældsforhold, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Af skattekontrollovens § 10 F fremgår, at den, som udbyder eller formidler erhvervsmæssigt har bistået en skattepligtig med anskaffelse af formuegoder eller finansielle instrumenter og hel eller delvis finansiering heraf (skattearrangement), har, når formålet hermed fortrinsvis er at nedbringe eller udskyde skattebyrden, pligt til over for told- og skatteforvaltningen at dokumentere realiteten i de nævnte dispositioner og af de aktiver og passiver, der indgår heri.

SKAT har bedt [finans1] ApS om at fremlægge dokumentation for bl.a. renter og gæld. SKAT har ikke modtaget den udbedte dokumentation, og arrangementet kan derfor ikke godkendes skattemæssigt.

SKAT har endvidere lagt vægt på, at investorerne ikke ses at have haft rådighed over lånet, og at renterne er betalt via en kassekredit oprettet af kreditor. Kassekreditten er ikke blevet oplyst til SKAT.

[finans2] ApS har efterfølgende indsendt dokumentation i form af bankoverførsler. SKAT har ikke godkendt dokumentationen, idet den blot viser, at de involverede selskaber har flyttet penge og tilgodehavender rundt mellem hinanden. De fremsendte bankoverførsler dokumenterer ikke, at klageren faktisk har fået udbetalt lån fra de omhandlede selskaber. Med samme begrundelse har SKAT ændret forskudsregistreringen. Klageren er ved ændringen anset som om, at hun ikke har renteudgifter til [finans1] ApS.

Klageren er omfattet af den korte ligningsfrist, der gælder for personer med enkle økonomiske forhold, jf. bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005. Ifølge bekendtgørelsen skal SKAT have sendt varsel om ændring af skatteansættelsen inden den 1. juli i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. SKAT kan imidlertid med hjemmel i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 4 ændre indkomstårene 2010 og 2011, idet ændringen er begrundet i et helt tilsvarende forhold som for indkomståret 2012.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at klagerens indkomst i 2010 - 2012 nedsættes til det selvangivne, og at de forskudsregistrerede renteudgifter til [finans1]/[finans3] ApS godkendes.

Klageren har efter bedste evne været imødekommende overfor SKAT. Klageren har gennem [finans1] ApS, [finans2] ApS og [finans3] ApS i årene 2010 - 2012 optaget lån. [finans2] ApS og [finans3] ApS overtog ultimo december 2012 klagerens lånearrangement med [finans1] ApS. SKAT har begrundet sin afgørelse med, at den fremsendte dokumentation ikke kan godkendes. SKAT har imidlertid ikke udbedt sig dokumentation hos [finans2] ApS eller [finans1] ApS. SKAT har konsekvent undladt at specificere, hvilken art af dokumentation, som SKAT ønsker.

SKATs afgørelse om ikke at godkendte klagerens rentefradrag til de nævnte selskabet har givet klageren et uoverskueligt likviditetsmæssigt minus og svære økonomiske problemer fremover.

Landsskatterettens afgørelse

Af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e fremgår, at renter af gæld er fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

For at renteudgifter kan fradrages, skal der være en låneaftale, som både indeholder en retlig bindende forpligtelse til at betale gælden og forrente gælden. Det er en betingelse for fradrag, at dette kan dokumenteres.

Det påhviler klageren at dokumentere, at klageren i 2010 - 2012 optog lån hos hhv. [finans1] ApS, [finans2] ApS og [finans3] ApS. Klageren har ikke godtgjort, at hun har optaget og fået udbetalt et lån. Dette understøtter sammen med sagens øvrige oplysninger, at der ikke er tale om et reelt gældsforhold, og Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse for 2010 - 2012. Med samme begrundelse stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse vedrørende forskud for 2013.