Kendelse af 23-05-2016 - indlagt i TaxCons database den 09-07-2016

Klagen angår afslag på en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2008 – 2011 vedrørende sambeskatning af [virksomhed1] ApS (CVR-nr.[...1]) med datterselskaberne [virksomhed2] A/S og [virksomhed3] ApS (CVR-nr. [...2]).

Landsskatteretten stadfæster afslaget for indkomstår 2008

For indkomstårene 2009, 2010 og 2011 tilpligtes SKAT at genoptage skatteansættelserne, således at der sker sambeskatning af selskaberne for disse år -– med [virksomhed1] ApS som administrationsselskab - hvor selskabernes underskud indtil den 1. januar 2009 anses som særunderskud i relation til opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, jf. nærmere nedenfor under ”Landsskatterettens afgørelse”.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS er fra den 1. januar 2010 sambeskattet med datterselskaberne [virksomhed2] A/S og [virksomhed3] ApS.

Dette fremgår af SKATs afgørelser for indkomstårene 2010 og 2011 for [virksomhed1] ApS af hhv. 9. juli 2012 og 12. november 2012. Herefter er for [virksomhed1] ApS opgjort en sambeskatningsindkomst for indkomstårene 2010 og 2011 (hhv. 72.818 kr. og 2.336.051 kr.), og selskabernes underskud opstået frem til den 31. december 2009 er anset som særunderskud, der alene kan anvendes i det selskab, hvor underskuddet er opstået.

I brev til SKAT af 11. december 2012 fra revisor, [person1], som af SKAT er anset som en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2008 – 2011, hedder det:

[virksomhed1] ApS – CVR.NR [...3]

Vi henviser til Din skrivelse af 9/7 2012 til selskabet. Kopi vedlagt.

Vi mener ikke, at Din afgørelse er truffet på et korrekt grundlag idet Du anfører, at der skal ske sær-beskatning (selskab for selskab) i og med at SKAT ikke har kendskab til at der foreligger en obligatorisk sambeskattet dansk koncern.

Sådan som vi ser det, så er der ikke mulighed for at sær-beskatte selskaber, blot fordi ”man ikke kender noget til at der eksisterer koncern-selskaber”.

Vi har tilskrevet Din kollega … herom. Korrespondance vedlægges til orientering.

Vi skal herved formelt bede om omgørelse af den af Dig trufne beslutning, som fremgår af Din skrivelse af 9/7 2012.

Begrundelsen herfor er, at den jo nok ikke er helt i overensstemmelse med gældende selskabsskattelovgivning – som jo er obligatorisk for koncernforbundne danske selskaber.

Omgørelsen skal munde ud i, at SKAT tilpligtes at tilgodese de ved vore breve af 6/12 2012 til såvel Dig som … meddelte oplysninger om koncernens skattepligtige indkomster.”

De i genoptagelsesanmodningen nævnte breve fra revisor [person1] af 6. december 2012 vedrører – udover et brev, hvori der anmodes om berostillelse af et opkrævet skattetilsvar for [virksomhed1] ApS på 626.940 kr., indtil der forelå et korrigeret grundlag for opgørelse af slutskatten for 2011 – et brev, hvori det hedder:

”Vi henviser til Deres brev af 12/11 2012 til ovennævnte selskab.

Brevet vedlægges til orientering.

Opgørelsen, som SKAT opgør for 2010, indeholder ikke korrekte fremførte underskud fra tidligere år i koncernen.

Vi skal venligst bede Dem om, at stille sagen i bero, da der fra SKATs side ikke er beregnet fremførte underskud for alle koncernens selskaber. Vi vedlægger en foreløbig opgørelse af koncernens samlede skattepligtige indkomst, udvisende kr. 474.318 kr. som er mindre end det opkrævede beløb for 2011.

Det er vor opfattelse, at den samlede skattepligtige indkomst for koncernen andrager det i vedlagte bilag viste beløb på kr. 434.318.

De bedes venligst korrigere selvangivelsen for 2011 i overensstemmelse hermed.

I indkomstoversigt vedlagt revisor [person1]s brev af 6. december 2012 (omhandlende årene 2004 – 2011) er den samlede indkomst for selskaberne opgjort til 474.318 kr., som fremkommer som netto akkumuleret 780.330 kr. – afskrivninger 306.012 kr. ([virksomhed3] ApS/ikke fratrukne skattemæssige afskrivninger på bygninger 102.004 kr. i hvert af årene 2009, 2010, 2011).

For beløbet i oversigten på 780.330 kr. indgår for [virksomhed1] ApS/2.029.153 kr., [virksomhed2] /–195.937 kr. og [virksomhed3] ApS/– 1.052.886 kr., jf. nedenfor (for årene 2007-2011).

Beløb i kr.

[virksomhed1] ApS

[virksomhed2] A/S

[virksomhed3] ApS

Året

Akkumuleret

Året

Akkumuleret

Året

Akkumuleret

2007

-26.581

-26.581

2008

-57.332

-273.417

0

-1.018.838

-1.045.419

2009

-122.446

-395.863

-629.956

-984.520

94.472

-950.947

2010

135.466

-260.397

-354.564

-629.956

-110.214

-1.061.161

2011

83.283

-177.114

517.596

-466.924

8.275

-1.052.886

2.206.267

2.029.153

270.987

-195.937

I SKATs afgørelse for indkomstår 2010 af 9. juli 2012 - hvor der er opgjort en sambeskatningsindkomst for [virksomhed1] ApS, som omfatter indkomsten for dette selskab (som administrationsselskab) og dets to datterselskaber, [virksomhed2] A/S (ejerandel 100 %) og [virksomhed3] ApS (ejerandel 66,40 %) – hedder det under ”Begrundelse og sagsfremstilling”:

”Selskabet har i mail af 20. februar 2012 anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2010, idet selskabet ikke havde udnyttet et skattemæssigt underskud fra tidligere år.

I den forbindelse gennemgik SKAT selskabets regnskab, og kunne konstatere at selskabet ejer kapitalandele i [virksomhed2] A/S (100 %) og [virksomhed3] ApS (66,40 %). I henhold til reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 1 skal koncernforbundne selskaber sambeskattes. Sambeskatningsindkomsten opgøres efter reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 2.

I henhold til de her foreliggende oplysninger, kan sambeskatningsindkomsten opgøres således:

[virksomhed1] ApS, …

187.153 kr.

Særunderskud

-187.153 kr.

0 kr.

[virksomhed2] A/S, …

183.032 kr.

[virksomhed3] ApS, …

Ansat Sambeskatningsindkomst

-110.214 kr.

72.818 kr.

Ifølge foreliggende oplysninger burde selskaberne have været sambeskattet for flere år tilbage, da dette ikke er sket anses underskud opstået frem til den 31. december 2009 for særunderskud der alene kan anvendes i det selskab hvor underskuddet er opstået.

Såfremt selskaberne ikke er enige heri, bedes sambeskatningsopgørelser fra sambeskatningens start indsendt.

Der er ved ovenstående beregning af den skattepligtige sambeskatningsindkomst alene taget udgangspunkt i de beløb selskaberne selv har selvangivet. Der er ikke taget stilling til eventuelle problemer i den skattepligtige indkomst, det kan derfor ikke udelukkes at selskaberne senere vil blive udtaget til kontrol.

Ifølge foreliggende oplysninger foreligger der et særunderskud for [virksomhed1] på 260.397 kr. heraf er anvendt 187.153 kr., rest til fremførsel i positiv indkomst i [virksomhed1] ApS er 73.244 kr.

I får senere en ny årsopgørelse, hvor I kan se, hvad ændringerne betyder for selskabets samlede skat.”

Indkomsten for [virksomhed2] A/S på 183.033 kr., som indgår ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for indkomstår 2010, jf. foran, er efter reduktion af årets indkomst på 517.596 kr. med fremført underskud 334.564 kr. fra tidligere år, jf. selskabsselvangivelse for dette år.

I SKATs afgørelse for indkomstår 2011 af 12. november 2012 – efter modtagelse af rettelse til selvangivelsen for dette år - er opgjort en sambeskatningsindkomst for [virksomhed1] ApS på 2.336.051 kr. Ved opgørelsen er indkomst i 2011 på 2.409.295 kr. nedsat med 73.244 kr. vedrørende resterende underskud i [virksomhed1] ApS, idet der er henvist til SKATs afgørelse for indkomstår 2010 af 9. juli 2012. Rettelsen ville fremgå af en ny årsopgørelse. SKAT havde ikke gennemgået selvangivelsen, således at årsopgørelsen ikke nødvendigvis betød, at selvangivelsen kunne godkendes.

SKAT har under behandlingen af klagesagen i udtalelse af 21. juli 2014 oplyst, at sambeskatningsindkomsten for år 2011 på 2.336.051 kr. kan specificeres således:

[virksomhed1] ApS

[virksomhed2] A/S

[virksomhed3] ApS

2.206.267 kr.

270.987 kr.

5.517 kr.

Skattepligtig indkomst før underskudsfremførsel

Resterende underskud fra [virksomhed1] ApS

Anvendt underskud fra [virksomhed3] ApS

2.482.771 kr.

-73.244 kr.

-73.476 kr.

Selvangiven skattepligtig indkomst

2.336.051 kr.

I udtalelsen fra SKAT af 21. juli 2014, hvorefter SKAT ikke har foretaget kontrol af de selvangivne tal og derfor ikke har ændret disse, hedder det i øvrigt om datterselskaberne underskud:

”[virksomhed2] A/S har ved udgangen af 2009 et underskud til fremførsel på 1.187.544 kr. Underskuddene er opstået i indkomstårene 2008 og 2009. I 2010 bruger [virksomhed2] A/S 334.564 kr. af underskuddet, og der resterer derfor 852.980 kr. af underskuddene opstået i 2008 og 2009. Der vedlægges kopi af selvangivelsen for 2010 hvoraf det fremgår at der er anvendt 334.564 kr. i den skattepligtige indkomst.

[virksomhed3] ApS har ved udgangen af 2009 et underskud til fremførsel på 950.947 kr. Underskuddet er opstået i indkomståret 2008. I sambeskatningsindkomsten for 2011 anvendes 73.476 kr. og der resterer derfor et underskud på 877.471 kr. Anvendelse af underskud i 2011 fremgår af det vedlagte skema over sambeskatningsindkomsten.”

I specifikationer til årsrapporter for 2009 og 2010 for [virksomhed1] ApS er opgjort en skattepligtig indkomst for selskabet på hhv. 135.466 kr. og 187.153 kr.

De skattepligtige indkomster for årene 2008-2011 for de enkelte selskaber, som fremgår af indberettede ligningsresultater/selvangivelser samt ovennævnte specifikationer (før fremførsel af underskud), er følgende:

Beløb i kr.

[virksomhed1] ApS

[virksomhed2] A/S

[virksomhed3] ApS

2008

-122.446

-739.530

-1.018.838

2009

135.466

-448.014

94.472

2010

187.153

517.596

-110.214

2011

2.206.267

270.987

5.517

Årsrapporterne for selskaberne for årene 2008 – 2011 viser følgende årsresultat:

Beløb i kr.

[virksomhed1] ApS

[virksomhed2] A/S

[virksomhed3] ApS

2008

-955.730

-461.442

-689.005

2009

1.203.640

-334.564

1.070.898

2010

83.283

517.596

-110.214

1011

1.644.065

203.240

8.275

Angående [virksomhed1] ApS´ ejerandele i de to datterselskaber er i dets årsrapporter opført en ejerandel for [virksomhed3] APS for årene 2008 – 2010 på 66,40 % og for [virksomhed2] A/S for år 2008 på 66,7 % og for årene 2009 og 2010 på 100 %.

[virksomhed3] ApS – hvis formål ifølge selskabets årsrapporter er udlejning af fast ejendom - er stiftet den 19. august 2005 med en indskudskapital på nom. 125.000 kr., som blev fordelt med nom. 83.000 kr. til [virksomhed1] ApS og nom. 42.000 kr. til [virksomhed4] ApS, jf. revisor [person1]s brev til SKAT af 2. april 2013 med bilag, herunder stiftelsesdokument og anpartshaverfortegnelse.

Ifølge årsrapporterne for [virksomhed2] A/S er selskabet etableret den 1. juli 1989, og dets hovedaktivitet er salg af fliser og sanitet. Dets hovedaktionærer var ifølge årsrapporten for 2008 [virksomhed1] ApS og [virksomhed4] ApS. Selskabet var ifølge årsrapporten for 2009 ejet af [virksomhed1] ApS.

Ifølge klagen har [virksomhed1] ApS været sambeskattet før indkomståret 2009. Repræsentanten har under behandlingen af klagesagen oplyst, at der mentes at have være sambeskatning med [virksomhed2] A/S og [virksomhed3] ApS før 2009, men forholdet ville blive undersøgt nærmere. Der er ikke senere modtaget yderligere oplysninger herom.

SKATs afgørelse

SKAT har afslået [virksomhed1] ApS´ anmodning af 11. december 2012 om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2008-2011. Der er henvist til, at [virksomhed1] ApS ikke har indsendt den ønskede dokumentation.

SKAT har haft anmodet [virksomhed1] ApS om at indsende dokumentation for overtagelse af kapitalandele i de to datterselskaber, skattemæssige specifikationer til årsregnskabet for selskabet for 2008 og 2011 og skattemæssige specifikationer til årsregnskabet for 2008, 2009, 2010 og 2011 for de to datterselskaber, jf. breve af 18. december 2012 og 22. februar 2013.

Selskabet har alene indsendt dokumentation på selskabets erhvervelse af kapitalandele i [virksomhed3] ApS. Der er ikke modtaget dokumentation for selskabets erhvervelse af kapitalandele i [virksomhed2] A/S. For at kunne finde oplysningerne i SKATs systemer kræves det, at selskabet har meddelt til SKAT, at der har været ændringer i ejerkredsen. I henhold til bekendtgørelse nr. 996 af 29. september 2006, § 5, skal selskabet hurtigst muligt efter selskabets indtræden i en sambeskatning give meddelelse herom til SKAT, jf. samme bekendtgørelse § 2, stk. 5. Da selskabet ikke har opfyldt denne oplysningspligt, kan SKAT derfor ikke i egne systemer finde oplysning om, hvornår selskabet har erhvervet kapitalandelene i [virksomhed2] A/S.

Selskabets revisor har tidligere indsendt en opgørelse over sambeskatningsindkomsterne for årene 2008, 2009, 2010 og 2011. For at SKAT kan undersøge, om disse sambeskatningsindkomster er opgjort korrekt, er det nødvendigt at have de skattemæssige specifikationer til rådighed. De indkomster, som selskabets revisor har oplyst i sambeskatningsopgørelserne, er ikke i overensstemmelse med de indkomster, som selskaberne selv tidligere har selvangivet til SKAT.

Efter skattekontrollovens § 6, stk. 1, har bl.a. selskaber pligt til at indsende regnskabsmateriale med bilag samt andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen. Såfremt selskabet ikke efterkommer en anmodning fra SKAT om indsendelse af materiale, finder bestemmelsen i skattekontrollovens § 6, stk. 6, jf. § 5, stk. 3, om skønsmæssig ansættelse sted. Selskabet har ikke efterlevet SKATs anmodning om at indsende de skattemæssige specifikationer til brug for SKATs behandling af selskabets sambeskatningsforhold.

SKATs høringsudtalelse

Selskaberne er ikke nægtet sambeskatning, men det ikke er muligt ud fra det foreliggende materiale at opgøre de korrekte sambeskatningsindkomster, da der ikke er modtaget skattemæssige specifikationer.

De indberettede indkomstoplysninger for [virksomhed2] A/S er ikke i overensstemmelse med de af revisor oplyste indkomster på den indsendte opgørelse over sambeskatningsindkomsterne.

Selskaberne blev i afgørelse af 9. juli 2012 for indkomståret 2010 gjort opmærksom på, at underskud for tidligere indkomstår ville blive betragtet som særunderskud, hvis de skattemæssige specifikationer ikke blev indsendt. Selskabet og revisor reagerede ikke på dette og har efterfølgende heller ikke indsendt materiale på trods af utallige opfordringer fra SKAT.

Klagerens opfattelse

Der er nedlagt påstand om, at [virksomhed1] ApS kan sambeskattes med selskaberne [virksomhed2] A/S og [virksomhed3] ApS for 2011, jf. herved fremsendt opgørelse til SKAT.

Såfremt dette er betinget af genoptagelse af skatteansættelserne for årene 2008 – 2011, er den subsidiære påstand genoptagelse af skatteansættelserne for disse år.

Der ønskes genoptagelse for alle årene med henblik på sambeskatning af selskaberne efter selskabsskattelovens § 31, herunder anses der ikke at være grundlag for at anse selskabernes underskud for særunderskud, herunder således heller ikke for årene 2008 og 2009.

Afslaget på genoptagelse kan ikke begrundes i manglende indsendelse af materiale, herunder anses SKAT at have haft tilstrækkeligt materiale til at foretage sambeskatning. Det anses ud fra det oplyste for godtgjort, at selskaberne for de af sagen omhandlede år var omfattet af reglerne herom, hvilket anses at være afgørende. Det fremgår af SKATs styresignal SKM 2013.424, at sambeskatning kan foretages, såfremt betingelserne for sambeskatning er opfyldt.

Selskabet har opfyldt sin oplysningspligt i § 5 i bekendtgørelse nr. 996 af 26. september 2006 om sambeskatning af selskaber m.v.

Såfremt SKAT har bemærkninger til beløbene, som fremgår af indsendte regnskaber og skattemæssige specifikationer samt sambeskatningsopgørelser, har SKAT ikke spurgt nærmere ind til disse. Dette er ikke i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

SKATs begrundelse for afslaget på genoptagelse og henvisning til bestemmelser i skattekontrollovens §§ 5 og 6 er derfor ikke korrekt. SKAT har ikke foretaget noget skøn og har heller ikke begrundet skønnet, jf. herved forvaltningslovens §§ 22 og 24, men har blot nægtet sambeskatning af selskaberne. Det er ikke korrekt som anført i høringsudtalelsen, at der ikke nægtes sambeskatning.

SKAT er heller ikke fremkommet med bemærkninger om afskrivningerne, som der i henhold til opgørelsen fremsendt til SKAT ønskes fradrag for.

SKATs begrundelse for afslaget på genoptagelse anses i øvrigt i relation til reglerne om genoptagelse i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 som udtryk for, at fristen for ordinær genoptagelse i § 26, stk. 2, ikke anses for overskredet i relation til de år, som anmodningen angår.

Landsskatterettens afgørelse

Ifølge skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, skal en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomstskat, senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der ske ekstraordinær genoptagelse, hvis forholdet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1 – 8.

Det følger af § 12, stk. 6, i forretningsorden for Landsskatteretten, at finder Landsskatteretten, at genoptagelse burde have fundet sted, skal Landsskatteretten i afgørelsen pålægge den pågældende myndighed at genoptage afgørelsen.

Klagen angår, at der er givet afslag på en anmodning af 11. december 2012 om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2008 - 2011 vedrørende [virksomhed1] ApS´ sambeskatning (som administrationsselskab) med datterselskaberne [virksomhed2] A/S og [virksomhed3] ApS, jf. selskabsskattelovens § 31 om national sambeskatning.

Der ønskes genoptagelse med henblik på sambeskatning af selskaberne for de omhandlede år, herunder således at selskabernes underskud indtil den 1. januar 2010 ikke anses som særunderskud. Der er i øvrigt henvist til en fremlagt indkomstoversigt vedlagt brev til SKAT af 6. december 2012.

I relation til reglerne om genoptagelse af skatteansættelser i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 – som også gælder angående spørgsmål om tvungen national sambeskatning i selskabsskattelovens § 31, således som det også fremgår af SKATs styresignal i SKM 2013.425.SKAT – må det som udgangspunkt lægges til grund, at fristen for genoptagelse for indkomstår 2008 udløb den 1. maj 2012 og dermed efter genoptagelsesanmodningen af 11. december 2012.

Anmodningen om genoptagelse for indkomstår 2008 anses derfor at være omfattet af reglerne om ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27.

Indkomstår 2008

Der ses ikke at være grundlag for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27 for indkomstår 2008. Herunder ses der ikke at foreligge særlige omstændigheder, som kan begrunde genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, kan en skatteansættelse ændres efter anmodning fra den skattepligtige, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, er en videreførelse af den tidligere skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 8, der blev indsat ved lov nr. 410 af 2. juni 2003.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget finder bestemmelsens stk. 1, nr. 8, anvendelse i tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, der fører til, at det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen uden for de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive grunde i bestemmelsens øvrige punkter, jf. stk. 1, nr. 1-7. Af bemærkningerne fremgår således, at bestemmelsen bl.a. kan finde anvendelses i tilfælde, hvor en urigtig ansættelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige. Bestemmelsen giver derimod ikke grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den skattepligtige har glemt et fradrag.

Det forhold, at der ikke sker sambeskatning af selskaberne for år 2008, må som udgangspunkt sidestilles med et glemt fradrag, som efter forarbejderne til bestemmelsen ikke giver grundlag for genoptagelse.

Sagens oplysninger i øvrigt giver ikke grundlag for en ændret bedømmelse.

Afslaget på genoptagelse for indkomstår 2008 stadfæstes derfor.

Indkomstårene 2009 – 2011

Det kan tiltrædes, at skatteansættelserne for indkomstårene 2009 – 2011 genoptages angående sambeskatning af selskaberne, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31, stk. 1, om national sambeskatning, at der skal ske sambeskatning, hvis selskaberne er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C.

Udgangspunktet er såvel før som efter ændring af selskabsskattelovens § 31 C ved lov nr. 516 af 12. juni 2009 (lovens § 18, nr. 2) - med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. marts 2010 eller senere (lovbekendtgørelse nr. 186 af 24. februar 2010, § 34, stk. 4) - at der er koncernforbindelse mellem to selskaber, hvis det ene selskab har bestemmende indflydelse på det andet selskab.

For sambeskattede selskaber opgøres en sambeskatningsindkomst, der består af summen af den skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatningen opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber. Dette følger af selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 1. pkt.

Regler for opgørelse af sambeskatningsindkomst fremgår nærmere af selskabsskattelovens § 31, stk. 2. Herunder fremgår af bestemmelsens 3-8. pkt. – som oprindeligt indsat ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 og senere omskrevet ved lov nr. 591 af 18. juni 2012 – at der ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten modregnes egne underskud, inden der sker fordeling af årets underskud i sambeskatning og dernæst fordeling af andre selskabers underskud fra tidligere år i sambeskatning, jf. herved også at det i lovforslag L 2012 nr. 173 under pkt. 3.1. om underskudsfremførsel angående hhv. gældende ret og forslagets indhold, bl.a. hedder:

” 3.1.1. Gældende ret

Fremførsel af underskud i en sambeskatning sker i denne rækkefølge

1. Særunderskud. Underskud i et selskab fra perioder inden sambeskatningen kan kun modregnes i overskud i det pågældende selskab.
2. Egne underskud fra tidligere år i den aktuelle sambeskatning.
3. Fordeling af årets underskud i sambeskatning. …
4. Andre selskabers underskud fra tidligere år i sambeskatning.

”3.1.2. Forslagets indhold

Til nr. 12

Selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 3.-8. pkt. indeholder en beskrivelse af, hvordan underskud fremføres ved sambeskatning. Underskud fremføres i samme rækkefølge som efter de gældende regler, og underskudsrækkefølgen bliver derfor ikke ændret af de foreslåede regler om begrænsning af fradrag for fremførselsberettigede underskud.

Beskrivelsen af underskudsrækkefølgen i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, er skrevet om for at gøre den mere overskuelig.”

[virksomhed1] ApS er fra og med indkomståret 2010 sambeskattet med [virksomhed2] A/S og [virksomhed3] ApS, jf. SKATs tidligere afgørelse af 9. juli 2012. Ifølge afgørelsen fremgik af [virksomhed1] ApS´ regnskab, at selskabet ejer kapitalandele i [virksomhed2] A/S (100 %) og [virksomhed3] ApS (66,40 %).

Ved SKATs opgørelser af sambeskatningsindkomsten for [virksomhed1] ApS for indkomstårene 2010 og 2011 er de enkelte selskabers underskud opstået frem til den 31. december 2009 anset som særunderskud, der alene kan anvendes i det selskab, hvor underskuddet er opstået, og opgørelsen er i øvrigt sket med udgangspunkt i de beløb, som er selvangivet for selskaberne, herunder for indkomståret 2011 efter modtagelse af rettet selvangivelse for dette år.

Tilsvarende ejerforhold til [virksomhed2] A/S og [virksomhed3] ApS, som fremgår af SKATs afgørelse for indkomstår 2010 af 9. juli 2012, fremgår af [virksomhed1] ApS´ årsrapport for år 2009, og ifølge årsrapporten for år 2008 havde selskabet en ejerandel på 66,7 % i [virksomhed2] A/S og en uændret ejerandel på 66,40 % i [virksomhed3] ApS. For fremgår det også af sagens oplysninger, at selskabet blev stiftet i 2005 med en indskudskapital på nom. 125.000 kr., hvoraf nom. 83.000 kr. (svarende til 66,40 %) blev fordelt til [virksomhed1] ApS.

På denne baggrund må det lægges til grund, at selskaberne i relation selskabsskattelovens regler om tvungen national sambeskatning, jf. foran om §§ 31 og 31 C, ikke alene kan anses at være koncernforbundne for indkomstårene 2010 og 2011, men tillige for indkomståret 2009 og dermed også omfattet af sambeskatningsreglerne for dette år. Det er derfor også selskabernes underskud indtil den 1. januar 2009, som må anses som særunderskud ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten efter reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, jf. foran.

For indkomstårene 2009, 2010 og 2011 tilpligtes SKAT derfor at genoptage skatteansættelserne, således at der sker sambeskatning af selskaberne for disse år, hvor selskabernes underskud indtil den 1. januar 2009 anses som særunderskud i relation til opgørelsen af sambeskatningsindkomsten – med [virksomhed1] ApS som administrationsselskab - efter reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, jf. foran.

I relation til den skattepligtige indkomst for de enkelte selskaber, som indgår ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, bemærkes – uden rettens stillingtagen til den beløbsmæssige opgørelse i øvrigt - at der ikke i forbindelse med anmodningen om genoptagelse foreligger oplysninger, der i sig selv kan begrunde en ændret opgørelse heraf.

Indkomstoversigten, som er fremsendt til SKAT den 6. december 2012 - hvor beløbsmæssige forskelle i forhold til selvangivne beløb ikke er nærmere underbygget – og som i øvrigt ikke er udtryk for en opgørelse af sambeskatningsindkomsten for de enkelte år efter reglerne i selskabsskattelovens § 31, kan ikke begrunde en ændret bedømmelse. Det skal herved også bemærkes, at rettens stillingtagen til sagen ikke angår ændring af afskrivninger som anført i indkomstoversigten allerede af den grund, at den påklagede afgørelse ikke angår en stillingtagen hertil.