Kendelse af 20-04-2015 - indlagt i TaxCons database den 06-06-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagers opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2009

Skønsmæssig forhøjelse:

Personlig indkomst

168.000

0

80.000

Indkomståret 2010

Skønsmæssig forhøjelse:

Personlig indkomst

192.000

0

112.000

Indkomståret 2011

Skønsmæssig forhøjelse:

Personlig indkomst

240.000

0

296.000

Faktiske oplysninger

Klager driver bordelvirksomheden [virksomhed1] under CVR-nr. [...1]. Virksomheden har været drevet på adressen [adresse1], [by1] indtil september 2011, hvor virksomheden flytter til [adresse2], [by2]. Fra februar 2011 har klager desuden drevet et bordel på adressen [adresse3], [by3] under samme CVR-nr.

Klager annoncerer både på internettet og i dagspressen for sine bordeller.

På hjemmesiderne, bl.a. [...].dk, findes der oplysninger om vagtplaner, beskrivelse af de faste piger med billeder, samt oplysninger om hvem der har weekend-vagt, eller er på gæstevisit, ligesom der er et billedgalleri af stedet og en vejledende prisliste. Af vagtplanerne fremgår det, at bordellerne har åbent 7 dage om ugen, og at pigerne skiftes til at have vagten.

SKAT og politiet har gennem årene aflagt flere besøg på klagers bordeller for at kontrollere om kvinderne, der blev antruffet på bordellerne, var registreret hos SKAT og arbejdede i henhold til reglerne på området.

Ved besøgene blev kvinderne bl.a. spurgt om deres indtægter og udgifter. På spørgsmålet om betalingen for brug af lokalerne oplyste kvinderne, at de betalte en dagleje for brug af lokalerne til ejeren af bordellet, samt at de betalte til en telefonvagtpige.

SKAT indkaldte klagers regnskabsmateriale for år 2010 samt for 1. halvår af 2011 til kontrol og modtog huslejekontrakter, bilag, kasserapporter, balancer og virksomhedsregnskaber, men ingen kontospecifikationer. Efterfølgende indkaldte SKAT yderligere virksomhedsregnskaber, således at kontrolperioden kom til at omfatte årerne 2009 - 2011.

Klager har i kontrolperioden selvangivet overskud af sin virksomhed med 53.746 kr. i 2009, 76.071 kr. i 2010 og 94.607 kr. i 2011.

SKATs gennemgang af regnskabsmaterialet viste, at regnskaberne ikke var udarbejdet i henhold til reglerne på området, og da klagers systemberegnede privatforbrug var meget lavt og i et år endda negativt, fandt SKAT, at regnskabsmaterialet ikke kunne lægges til grund for en opgørelse af virksomhedens resultat.

[Politiet] foretog til brug for efterforskning i en rufferisag mod klager en ransagning af hendes bordeller og bopæl, og fra ransagningen blev der medtaget en del materiale samt et større kontantbeløb.

SKAT fik i januar 2013 udleveret det beslaglagte materiale til gennemgang. I materialet fandtes der dokumenter med oplysninger om udgifter til rejser, der oversteg klagers og hendes samlever [person1]s selvangivne indtægter.

SKAT har fastsat klagers indkomst på grundlag af privatforbrugsberegninger for indkomstårene.

Privatforbrugsberegningerne er udarbejdet dels på baggrund af dokumenterede udgifter, dels fastsat skønsmæssigt, blandt andet ud fra oplysninger fra kvinderne samt fra annonceringen for bordellerne.

SKAT har i sin supplerende udtalelse til klagen imødekommet nogle af rådgivers klagepunkter og ændret privatforbrugsberegningerne (bilag 5.3 og 5.1-2) til følgende:

Bilag 5.3: Opgørelse over husstandens underskud

Nr.

Indtægter - udgifter

2009

2010

2011

Husstandens beregnede indtægter til privatforbrug

247.286

160.220

120.674

Arv fra [person2]s broder

18.916

I alt

247.286

160.220

141.601

Udgiftsposter:

1

Ferie til Kenya 2010 - transport

42.340

2

Ferie i julen i Tyskland 7 personer

32.490

3

[Thailand] mar-apr 2009

29.288

3

Ophold [Thailand] (skøn)

15.000

6

Rest Kenya jf. budget

34.000

7

Hævet valuta i april 2010 (ophold [Thailand])

17.121

8

Flybilletter til [Thailand]/Nepal i 2011- forudbetaling /skøn

35.000

9

Messe i Tyskland i december

841

10

Messe i Tyskland i december rest

885

11

Rejse til Tyskland marts

4.972

12

Rest [Thailand]/Nepal i april - maj

36.141

13

Rejse Tyskland juni - juli

17.025

14

Rejse Norge august

21.342

15

Forudbetaling af rejse til [Thailand]/Kina i 2012

43.848

16

Øvrigt valutakøb i okt.

5.812

Dokumenterede udgifter i 2011

(skønsmæssigt fastsat til samme niveau i 2009 og 2010)

B

Husleje

55.224

55.224

55.224

C

Varme

2.155

2.155

2.155

D

El

7.260

7.260

7.260

F

Vægtafgift

9.487

9.487

9.487

G

Forsikringer

12.230

12.230

12.230

H

[...]

8.500

8.500

8.500

I

[...]

11.500

11.500

11.500

J

Benzin

17.900

17.900

17.900

K

[...]

5.290

5.290

5.290

L

[...]

2.970

2.970

2.970

M

Licens

2.300

2.300

2.300

Udgifter jf. bilag

17

Tandlæge/Danmark

26.690

4

Div. større køb

22.713

19.391

47.686

5

Div. øvrige køb

4.149

16.080

12.000

Mad, tøj og dagligvarer jf. forbrugerstyrelsens

91.200

91.200

91.200

3.800 kr./mdl. pr. voksen

Beslaglagte kontanter

85.772

Husstandens samlede udgifter

372.372

348.449

528.189

Husstandens samlede underskud

-125.086

-188.229*

-386.588

*SKAT har skrevet -195.343, men der er tale om en regnefejl

Bilag 5.1-2

Formueopgørelser til brug for udarbejdelse af kapitalforklaringer og beregning af muligt privatforbrug:


[person2]

31/12 2008

31/12 2009

31/12 2010

31/12 2011

[...14]

6.603

13.023

13.786

8.364

[...30]

9.310

8.052

11.688

15.659

Aktier 12/16 stk. [finans1]

622

1.427

1.716

1.167

[finans2] [...]

-105.434

-75.857

-45.077

0

[finans2] [...] (50 %)

-88.377

Salg 2011af Suzuki Grand Vitara, årg. 2006

Køb 2011af Suzuki Grand Vitara, årg. 2011 Nettokøb anslået til

-

-

-

200.000

=SUM(ABOVE) -88.899

=SUM(ABOVE) -53.355

=SUM(ABOVE) -17.887

=SUM(ABOVE) 136.813

[virksomhed1] if. regnskab:

Aktiver

17.000

3.000

5.468

41.922

Passiver

-17.000

-23.000

-24.574

-46.112

[virksomhed2] if. regnskab:

Aktiver

38.096

Passiver

-49.506

Korrigerede formueopgørelser

-88.899

-73.355

-36.993

121.213


Ifølge indberettede oplysninger er der afgang af [reg.nr.1] Suzuki Vitara, årgang 2006, den 16/2 2011, og tilgang af [reg.nr.2] Suzuki Vitara, årgang 2011, den 2/2 2011.

SKAT har skønsmæssigt ansat handlerne til netto at udgøre 200.000 kr. ud fra biltype og det tilknyttede billån.

Af betalingsoversigt fra april 2011 fremgår det samtidig, at klager og [person1] i fællesskab har lånt kr. 186.881 + dertil hørende omkostninger, kr. 15.099 den 16/2 2011 ved [finans2] A/S.

[person1]

31/12 2008

31/12 2009

31/12 2010

31/12 2011

[...48]

7.340

3.617

3.180

6.799

[...59] (misligholdt)

-115.216

-110.086

-110.086

-110.086

[finans2] [...] (50 %)

-88.377

Korrigeredeformueopgørelser

=SUM(ABOVE) -107.876

=SUM(above) -106.469

=SUM(ABOVE) -106.906

=SUM(ABOVE) -191.664

Kapitalforklaring – herunder beregning af muligt privatforbrug:

2009 [person2]

Afgang:

Tilgang:

Formue pr. 1/1 2009, negativ

88.899

Skattepligtig indkomst inkl. Ambi

33.635

Beskæftigelsesfradrag, modpost

2.285

Befordringsfradrag, modpost

14.260

Kursregulering aktier

805

Betalte skatter

4.990

Overskydende skat

1.080

93.889

52.065

Formue pr. 31/12 2009, negativ

73.355

93.889

125.420

Beregnet privatforbrug

31.531

125.420

125.420

2009 [person1]

Afgang:

Tilgang:

Formue pr. 1/1 2009, negativ

107.876

Skattepligtig indkomst inkl. Ambi

220.590

Indeholdt A-skat

88.224

Ophævet pensionsordning, netto efter afgift

85.505

Renter if. bank, misligholdt lån. Muligvis fradrag

870

Betalte skatter

200

Overskydende skat

361

197.170

306.456

Formue pr. 31/12 2009, negativ

106.469

197.170

412.925

Beregnet privatforbrug

215.755

412.925

412.925

Samlet privatforbrug for husstanden 2009

247.286

2010 [person2]

Afgang:

Tilgang:

Formue pr. 1/1 2010, negativ

73.355

Skattepligtig indkomst inkl. Ambi

56.394

Beskæftigelsesfradrag, modpost

3.234

Befordringsfradrag, modpost

14.079

Kursregulering aktier

289

Betalte skatter

3.910

Overskydende skat

691

74.687

Formue pr. 31/12 2010, negativ

36.993

77.265

111.680

Beregnet privatforbrug

34.415

111.680

111.680

2010 [person1]

Afgang:

Tilgang:

Formue pr. 1/1 2010, negativ

106.469

Skattepligtig indkomst inkl. Ambi

189.081

Indeholdt A-skat

75.628

Renter if. bank, misligholdt lån. Muligvis fradrag

6.000

Overskydende skat

17.915

188.097

206.996

Formue pr. 31/12 2010, negativ

106.906

188.097

313.902

Beregnet privatforbrug

125.805

313.902

313.902

Samlet privatforbrug for husstanden 2010

160.220

2011 [person2]

Afgang:

Tilgang:

Formue pr. 1/1 2011, negativ

36.993

Skattepligtig indkomst inkl. ambi.

43.890

Beskæftigelsesfradrag, modpost

4.021

Befordringsfradrag, modpost

43.392

Kursregulering aktier, inkl. købspris 4 stk., 344 kr.

893

Betalte skatter

6.665

Etablering m.m. [finans2], 50 %

7.550

52.101

91.303

Formue pr. 31/12 2011, positiv

121.213

173.314

91.303

Beregnet privatforbrug (negativt)

82.011

173.314

173.314

2011 [person1]

Afgang:

Tilgang:

Formue pr. 1/1 2011, negativ

106.906

Skattepligtig indkomst inkl. ambi.

188.107

Indeholdt A-skat

76.464

Renter if. bank, misligholdt lån. Muligvis fradrag

6.000

Overskydende skat

19.834

Etablering m.m. [finans2], 50 %

7.550

196.920

207.941

Formue pr. 31/12 2011, negativ

191.664

196.920

399.605

Beregnet privatforbrug

202.685

399.605

399.605

Samlet privatforbrug for husstanden 2011

120.674

Straffesagen om rufferi

Retten i [by4] har ved dom af 20. august 2013 kendt klager skyldig i rufferi og ikendt hende en straf på 9 måneders fængsel, heraf 6 måneder betinget straf. På baggrund af de fortjenester, som er angivet i hendes driftsregnskaber, er der er samtidig konfiskeret et udbytte på 180.000 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har skønsmæssigt forhøjet dit virksomhedsoverskud for indkomstårene 2009 – 2011 med henholdsvis 168.000 kr., 192.000 kr. og 240.000 kr.

Det selvangivne overskud af virksomhed er meget lavt, og en gennemgang af virksomhedens regnskabsmateriale viste, at regnskabet ikke kunne lægges til grund for en opgørelse af virksomhedens resultat.

Da der samtidig ved en gennemgang af det beslaglagte materiale blev fundet, at klager og samlever har haft udgifter til rejser, der ikke kunne indeholdes i deres selvangivne indtægter, har SKAT udarbejdet en opgørelse over husstandens privatforbrug for årene 2009 – 2011 og derved fastsat den manglende indtjening.

Beregning af forbrug ud fra formueopgørelser m.v. fremgår af bilag til SKATs afgørelse og er summeret således (er ændret ved SKATs udtalelse til klagen, se under faktiske oplysninger):

2009

2010

2011

Husstandens beregnede indtægt til privatforbrug

212.221 kr.

153.106 kr.

296.781 kr.

Arv i 2011

18.916 kr.

Udgiftsposter

418.316 kr.

388.752 kr.

611.462 kr.

Underskud

-206.095 kr.

-235.646 kr.

-293.754 kr.

Da hustanden har haft et væsentligt underskud i alle årene, har SKAT forhøjet klagers indkomst i perioden 2009 - 2011 med underskuddet, afrundet således:

2009 = 210.000 kr.

2010 = 240.000 kr.

2011 = 300.000 kr.

Der henvises til, at forhøjelserne understøttes af nedenstående skønsmæssige beregning af de manglende indtægter, hvor afvigelserne mellem de reelle indtægter og de bogførte indtægter kan findes i både antal lukkedage og i størrelsen af lejen.

Vedrørende lukkedage peger SKAT på, at bordellerne ifølge annonceringen har åbent alle ugens 7 dage, mens der ifølge regnskabet har været en hel del lukkedage, nemlig 50 lukkedage i 2010 og 11 lukkedage i 1. halvår af 2011 på bordellet i [by1] og 30 lukkedage i en periode på 4 måneder af år 2011 på bordellet i [by3].

Vedrørende lejen peger SKAT på, at der ifølge annonceringen har været dage, hvor der har været 2 piger på vagt. Dette var også tilfældet ved SKATs kontrolbesøg den 25. august 2010, hvor de 2 piger oplyste, at de hver betalte 900 kr. i husleje samt 900 kr. tilsammen for én vagtpige. Der findes ikke bogføring af dobbelt husleje i kassekladderne, heller ikke den 25. august 2010, hvor der er bogført 2 x 450 kr. i vagthonorar og 2 x 450 kr. i husleje, men pigerne havde hver betalt 900 kr. i husleje.

Da der således mangler dobbelt husleje for mange dage, kan dette opveje antallet af lukkedagene. SKAT har derfor fastsat antallet af åbningsdage til 365 pr. år, og der regnes kun med et bordel, selv om klager i 2011 drev 2 det meste af året.

Den bogførte huslejeindtægt har i alle årene udgjort 900 kr. pr. dag, hvilket stemmer overens med det beløb, SKAT fik oplyst ved alle kontrolbesøgene på bordellerne, hvor klager også selv var til stede, dog med undtagelse af det sidste besøg i [by3], hvor SKAT traf en vagtpige, der var ansat af klager.

Kun én enkel pige oplyste uden overværelse af klager, at lejen for lokalet udgjorde det dobbelte af, hvad pigerne kunne få kvittering på.

SKAT mener, at disse oplysninger sandsynligvis er korrekte, da følgende opgørelse over den manglende lejeindtægt pr. år, 365 dage * 1/2 dagleje 900 kr. = 328.500 kr., viser, at halvdelen af indtægterne ikke indgår i regnskabet, hvilket bekræftes af SKATs privatforbrugsberegning.

SKAT er derfor overbevist om, at en stor del af klagers indtægter ved udlejning af bordellerne er udeladt af virksomhedernes regnskaber i kontrolperioden, og at der derfor ikke er afregnet skat af alle hendes indtægter.

Derfor har SKAT forhøjet klagers indkomst skønsmæssigt med i alt 750.000 kr. for kontrolperioden, heraf udgør momsen 150.000 kr.

SKAT har bemærket, at punktet efterfølgende kan frafaldes helt eller delvist, hvis der for samme periode falder dom, hvor det påvises, at indtægterne stammer fra rufferi eller anden form for kriminalitet, og at der sker konfiskation af samme beløb.

SKAT har følgende kommentarer til de fremsatte bemærkninger og opgørelser over fejl og mangler i SKATs privatforbrugsberegninger for år 2009 - 2011.

SKAT er enig med revisor i, at der er fejl i formueopgørelsen og de beregnede indtægter til privatforbrug i SKATs bilag 5.1 og 5.2. SKAT har derfor udfærdiget nye opgørelser og specificerede bilag af formueopgørelsen som bilag 5.1 – 2. Tilsvarende er bilag 5.3 ændret, herunder med SKATs korrektioner til revisors øvrige bemærkninger. (De nye opgørelser er gengivet under Faktiske oplysninger)

Der er i de ændrede opgørelser taget højde for rådgivers bemærkninger til punkterne 1 - 4, og SKAT har følgende bemærkninger til rådgivers øvrige punkter:

5. SKAT er uenig med rådgiver og fastholder udgifterne. Udgifterne i bilag 5.3. nr. 2. er skønsmæssigt fastsat ud fra oplysningerne i det beslaglagte materiale. SKAT har ikke fundet oplysninger, der indikerer, at familien, der deltog i juleopholdet, selv skulle have afholdt udgifterne.
6. SKAT er uenig med rådgiver og fastholder udgifterne i bilag 5.3 nr. 3. SKAT har i materialet ikke fundet noget, der indikerer, at klager og [person1] opholdt sig hos venner på deres ferierejser til Thailand.
7. SKAT er enig med rådgiver, hvad angår det ene brillekøb i bilag 5.3 nr. 4 + 5 hos [virksomhed3], dateret 3.09 på 6.800 kr. [virksomhed3] har bekræftet, at brillerne ikke er solgt i kontrolperioden, og derfor nedsættes udgifterne i år 2009 med beløbet. Udgifterne til pølsebord fastholdes, da SKAT ikke har fundet oplysninger i materialet, der viser, at forældrene selv skulle have betalt.
8. SKAT er uenig med revisor og fastholder udgifterne. Udgifterne i bilag 5.3. nr. 6. er fastsat på baggrund af de budgetterede rejseomkostninger, som blev fundet i det beslaglagte materiale.
9. SKAT er uenig med rådgiver og fastholder udgifterne. SKAT har ikke påstået, at der har været en rejse til Thailand i april 2010. SKAT har blot bemærket, at valutakøbet i bilag 5.3. nr. 7, er foretaget med henblik på at anvende pengene på en kommende Thailandsrejse. Valuta, hævet til beholdning, indgår også i opgørelsen.
10. SKAT er uenig med rådgiver og fastholder udgifterne. Udgifterne i bilag 5.3. nr. 8. er skønsmæssigt fastsat ud fra udgifterne til flybilletter, der er købt i år 2009 og 2011, jf. bilag 5.3, nr. 1, nr. 3 og nr. 15.
11. SKAT er enig i rådgivers ændring, og udgifterne i bilag 5.3, nr. 9, for år 2010 nedsættes med 1.159 kr.
12. SKAT er uenig med revisor og fastholder udgifterne i bilag 5.3, nr. 11. Udgifterne omfatter dagsbillet samt valutakøb. De afholdte udgifter på rejsen er derfor irrelevante.
13. SKAT er uenig med revisor og fastholder udgifterne i bilag 5.3, nr. 12. Der er ikke en fejl i sammentællingen. Udgifterne på [...] og [...] på hhv. 6.778 kr. og 5.338 kr., hvor der i parentes bemærket, er anført (valuta), har SKAT anset som værende betalt i Thailand med den valuta der er hævet den 13.01, 16.03, 30.03 og 6.04., i alt 22.337 kr.
14. SKAT er enig med revisor i, at de 2 visakøb foretaget hhv. den 1.07.11 og 4.07.11 på 1.538 kr. og 6.671 kr. i bilag 5.3, nr. 13, er medtaget 2 gange, og disse fratrækkes udgifterne for år 2011. SKAT fastholder udgifterne til valutakøbet, da de eksakte udgifter på rejsen er irrelevante for opgørelsen.
15. SKAT er uenig med revisor og fastholder udgifterne i bilag 5.3, nr. 15. Udgifterne til fly, fremgår af en mail fra [virksomhed4], dateret den 22.02.11, og da rejseplanen/reservationen er dateret den 17.10.11, finder SKAT, at der i lighed med de tidligere rejser, er blevet forudbetalt for billetterne. For opholdet i Thailand, fremgår det af en mail fra [...], dateret den 28.10.11, at der er betalt 50 % af beløbet på i alt 58,500 bath.
16. SKAT er uenig med revisor og fastholder udgifterne i bilag 5.3, nr. 16. Udgifterne er dokumenteret ved en kvittering fra [finans3], dateret 14.10.11, som blev fundet i det beslaglagte materiale.
17. SKAT har reduceret bilag 5.3, nr. 13, og fastholder derfor udgifterne til i bilag 5.3, nr. 17, for købet i Tyskland på 1.508 kr. Da der ikke fundet dokumentation for, at beløbet på 6.670 kr. for købet i USA skulle være tilbagebetalt af banken, fastholdes udgifterne.
18. SKAT er uenig med revisor og fastholder de af forbrugerstyrelsens skønnede udgifter til mad, tøj og dagligvarer.
19. SKAT er uenig med revisor og fastholder udgifterne i bilag 5.3, nr. I, da der ikke er fundet oplysninger, der indikerer, at 1/3 af telefonudgifterne skulle være refunderet af datteren.

SKAT har nedenstående bemærkninger til rådgivers indsigelser:

Vedrørende oplysningerne om en tidligere modtaget en arv har SKAT i materialet ikke fundet, at der er sket overførsler af arven og anser det for usandsynligt, at de henlagte midler ikke skulle være blevet udbetalt tidligere, da en periode på 9-11 år synes at være ualmindelig længe. SKAT har også taget i betragtning, at der blandt kostermaterialet var dokumenter for rejser, som parret havde foretaget i årene før kontrolperioden.

SKAT har ikke fundet noget i materialet, der indikerer, at [person1] har modtaget penge fra familien.

Rådgivers bemærkning om at indkomsten under alle omstændigheder skal nedsættes som følge af rettens konfiskation, har SKAT taget højde for i sin afgørelse. Af afgørelsen fremgår det, at en evt. konfiskationen i forbindelse med den verserende rufferisag omfattende samme periode, vil nedsætte SKATs krav. Da retten, som det fremgår af rådgivers supplerende klage, har fastsat beløbet til 180.000 kr., mener SKAT, at den skattepligtige indkomst for årene 2009 - 2011 skal nedsættes med i alt 180.000 kr.

Klagers opfattelse

Der er nedlagt påstand om, at klagers skatteansættelser nedsættes med 210.000 kr. i 2009, 240.000 kr. i 2010 og 300.000 kr. 2011.

Til støtte herfor gøres det gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte virksomhedens regnskabsmateriale for de omhandlede indkomstår, og det fremhæves, at SKAT i forbindelse med tidligere kontroller af virksomhedens regnskabsmateriale ikke har fundet anledning til at tilsidesætte dette.

Yderligere gøres det gældende, at SKATs afgørelse af den 29. maj 2013 i sin helhed lider af sådanne graverende fejl og mangler, at de foretagne forhøjelser af din skattepligtige indkomst i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 skal bortfalde.

Det fremhæves, at det grundlag, hvorpå SKAT har udøvet skønnet over klagers indkomst i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 er særdeles mangelfuldt.

Det oplyses, at revisor ved en gennemgang af SKATs privatforbrugsberegninger har konstateret, at disse lider af ganske mange og væsentlige fejl, hvilket understøtter, at klager og [person1] ikke har haft de underskud, som antaget af SKAT.

Revisoren har udarbejdet et notat med bemærkninger til SKATs privatforbrugsopgørelser samt udarbejdet regulerede privatforbrugsopgørelser for de nævnte indkomstår.

Af notatet fremgår blandt andet følgende:

5. Ferie i juli Tyskland - Bilag 5.3 nr. 2 - fordi der bestilles for nogen andre er det jo ikke ensbetydende med, at man betaler for dem - egen andel svarer vel til ca. 9.000 kr. - punktet reduceres med kr. 23.000
6. Ophold [Thailand] marts-april 2009 - Bilag 5.3 nr. 3 - boede noget af tiden hos private venner - skønsmæssig reduceret med 7.000 kr.
7. Diverse store udgifter - Bilag 5.3 nr. 4 - Brillekøb [virksomhed3] 3/9 XX kr. 6.800 må være et andet/tidligere årstal — der er ikke købt 2 par briller i samme måned/år (kassekvittering er også et andet layout) - Pølsebord er til barnebarns barnedåb - betalt af forældre selv
8. Rest Kenya - Bilag 5.3 nr. 6 - fri fantasi - ingen reel dokumentation - anslåede rest udgifter kr. 17.000 - reduktion kr. 17.000
9. Hævet valuta april 2010 kr. 17.121 - Bilag 5.3 nr. 7 - er hævet til beholdning - der har ikke været nogen rejser til [Thailand] i april 2010
10. Forudbetalt rejse [Thailand]/Nepal i 2011 - Bilag 5.3 nr. 8 - formodning ingen dokumentation - tilbageføres
11. Messe i Tyskland - Bilag 5.3 nr. 9 - messen er først i 2011 - så der har ikke været udgifter ud over tilmeldingsgebyret - kr. 1.159 tilbageføres
12. Rejse til Tyskland [person1] og datter marts - Bilag 5.3 nr. 11 - der var kun tale om en dags tur (se lnternoga - Tageskarte) - når tilmeldingsgebyr er betalt - er alt gratis på messen - valutabeløb har ingen direkte sammenhæng med messen - kan være hævet til beholdning - reduktion ca. 4.000 kr.
13. (Rest) [Thailand]/Nepal april-maj 2011 - Bilag 5.3 nr. 12 - det er ikke rest for rejsen men hele rejsen - sammentællingsfejl i specifikationen - skal være 48.258 medregnet 36.141 = kr. 12.117 tillægges
14. Rejse Tyskland juni-juli - Bilag 5.3 nr. 13 - mange beløb har ingen sammenhæng med denne tur - det er ikke dokumenteret gået til udgifter - kan lige så godt være vekslet til beholdning - 2 af visa beløbene (først i juli) er i øvrigt også medtaget i den senere specifikation 4. Diverse store udgifter jf. bilag (kr. 47.686) - der anerkendes udgifter på ca. 7.700 kr. - tilbageføres udgifter ca. 17.500
15. Forudbetaling til rejse Kina m.v. 2012 - Bilag 5.3 nr. 15 - der ikke betalt noget forud og ej heller dokumenteret - tilbageføres i sin helhed kr. 43.838
16. Øvrige valutakøb - Bilag 5.3 nr. 16 - ingen dokumentation - afvises
17. Diverse store udgifter jf. bilag øvrige valutakøb - Bilag 5.3 nr. 4 - Køb Tyskland 1.508 er med i bilag 5.3 nr. 13. Køb i USA kr. 6.670 er hævet som led i noget kontokortsvindel og er blevet refunderet af banken - kr. 8.178 reduceres
18. Mad, tøj og dagligvarer jf. forbrugerstyrelsen - Bilag 5.3 - anses som alt for højt - det reelle forbrug skønnes til 4.500 kr. måned - eller 54.000 kr. år - reduktion 37.200 kr. pr. år
19. [...]udgifter - Bilag 5.3 I - der er betalt for 3 tlf. nr. - det ene er datterens, hvor hun har refunderet udgiften - 1/3 af udgiften tilbageføres.”

Der peges på, at SKAT blandt andet fejlagtigt har lagt til grund, at klager og [person1] har afholdt flere udgifter, end det faktisk har været tilfældet, særligt i forbindelse med rejser.

Som eksempel herpå henvises til, at SKAT alene på baggrund af to håndskrevne A4-ark har lagt til grund, at klager og [person1] i 2009 har afholdt en udgift på i alt 21.990 kr. til en rejse til Tyskland (rettelig Østrig) i perioden fra den 22. december 2009 til den 26. december 2009, hvor de samt nogle af deres familiemedlemmer deltog. Til udgiften har SKAT samtidig tillagt 10.500 kr. for valutakøb på baggrund af en kassekvittering udstedt af [finans1] den 14. december 2009.

SKAT har således uden nærmere belæg herfor forudsat, at klager og [person1] har betalt for samtlige familiemedlemmers deltagelse i rejsen samt for bespisningen af samtlige familiemedlemmer i tre dage, herunder også for julemenu. Det er imidlertid ikke korrekt, at de har afholdt udgifter til de øvrige familiemedlemmers rejse eller for deres bespisning på rejsen. De stod alene for bookingen af hotelværelser og julemenu til familien i perioden og afholdt i den forbindelse kun de udgifter, der var forbundet med deres egen overnatning og bespisning under ferieopholdet.

I nogle tilfælde har SKAT endvidere ved sin privatforbrugsberegning lagt til grund, at klager og [person1] har afholdt udgifter, som slet ikke har været afholdt.

Som eksempel herpå henvises der til, at SKAT på baggrund af en nota for udenlandsk valuta udstedt af [finans1] den 21. april 2010 vedrørende køb af thailandske baht, schweiziske franc, amerikanske dollars og euro har lagt til grund, at klager og [person1] har afholdt udgifter for i alt 17.121 kr. Det nævnte beløb har imidlertid været hævet til beholdning, og valutakøbene skal derfor ikke fragå som en udgift i privatforbrugsopgørelsen for 2010. Det bemærkes i den forbindelse, at klager og [person1] ikke har været på nogen rejser til Thailand i april måned 2010.

Det gøres videre gældende, at der i SKATs privatforbrugsopgørelser heller ikke er taget højde for, at klager i marts 2001 (rettelig marts 2000, jf. bilag) arvede cirka 316.000 (norske, ref.) kr. fra sin mor, hvoraf nogle af disse midler er henlagt og forbrugt i de her omhandlede år til særligt rejser. Derudover har [person1] i årene 2000 til 2011 modtaget i alt 60.000 kr. fra sine forældre og et lån retur fra sin fætter, [person3], som klager og [person1] tillige har forbrugt på rejser i årene.

Det gøres sammenfattende gældende, at det af SKAT udøvede skøn over klagers indkomst i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 skal tilsidesættes. Alene ved de nævnte fejl er det påvist, at SKATs skøn er behæftet med sådanne væsentlige fejl og i et sådant omfang, at skønnet ikke kan lægges til grund for en opgørelse af klagers indkomst i årene 2009, 2010 og 2011, og at skønnet over hendes overskud af virksomhed er fastsat på et åbenbart urigtigt og ufuldstændigt grundlag.

Rådgiver gør tillige gældende, at klagers indkomst under alle omstændigheder skal nedsættes med 180.000 kr. som følge af, at hun den 20. august 2013 ved dom afsagt af Retten i [by4] fik konfiskeret 180.000 kr. som udbytte i medfør af straffelovens § 75, stk. 1.

Endelig har rådgiver til SKATs bemærkninger og korrigerede opgørelser bemærket, at SKAT i 2011 har medtaget 5.812 kr. til ”Øvrigt valutakøb i okt”. Der peges på, at beløbet er hævet på [person1]s fars konto i [finans3], og at beløbet ikke skal indgå i opgørelsen.

Rådgiver har yderligere fremsendt supplerende indlæg af 7. marts 2014, hvorfra blandt andet kan refereres:

2009: Det anføres, at det ikke er korrekt, at der på rejsen til Tyskland (rettelig Østrig) blev booket fire dobbeltværelser. Som dokumentation er fremlagt en e-mail af den 20. september 2009 til [virksomhed5] fra [person1], hvori han afbestiller et dobbeltværelse.

2010:De af SKAT opgjorte udgifter på 34.000 kr. i forbindelse med rejse til Kenya er ikke korrekte. Det bemærkes, at rejsen er bestilt med helpension på fem ud af syv indkvarteringssteder og halvpension på yderligere et indkvarteringssted, samt at lokationerne ligger midt ude på savannen.

Der peges på, at klager og [person1] ikke forudbetalte nogen del af rejsen til [Thailand]/Nepal i 2010. Alle udgifter til rejsen blev betalt i 2011. Rejsen blev først betalt den 14. januar 2011. Som dokumentation herfor er fremlagt kopi af indbetalingskvitteringer til [person4].

2011: Tilsvarende peges på, at klager og [person1] ikke forudbetalte nogen del af rejsen til [Thailand]/Kina i 2011, men at alle udgifter til rejsen blev betalt i 2012. Rejsen blev først betalt den 13. februar 2012. Som dokumentation herfor er fremlagt kopi af indbetalingskvitteringer til [person4].

2009 og 2010: SKAT har ikke i de udarbejdede privatforbrugsopgørelser taget højde for, at [person1] har modtaget et større lån retur fra sin fætter, [person3]. Som dokumentation er fremlagt et lånedokument af den 1. april 2003, hvorved [person3] erklærer, at han i perioden fra 1972 til 2002 lånte 350.000 kr. af [person1], og at han vil tilbagebetale lånet i afdrag i årene 2004 til 2010 med 50.000 kr. årligt. Endvidere er fremlagt en e-mail af den 21. september 2008 til [person1] fra [person3], hvori [person3] skriver om sine likviditetsproblemer.

Det bemærkes i den forbindelse også, at [person3] siden 1965 har været bosiddende i Thailand, i dag på adressen [...], [Thailand]. På samme vej ejer [person3] også et hus på [...], og derudover har han et hus ved stranden i [...] nær [...]. Det oplyses, at når klager og [person1] har været i Thailand, har de blandt andet overnattet ved [person3] på disse adresser, og det er derfor både forkert og urimeligt, at SKAT har skønnet deres opholdsudgifter i forbindelse med rejsen til [Thailand] i 2009 til 15.000 kr.

Til Skatteankestyrelsen forslag til afgørelse har rådgiver i indlæg af 11. april 2014 blandt andet anført, at der nu er indhentet dokumentation for påstanden om kontokortsvindel i 2011, der viser, at beløbet på 6.670 kr. er refunderet af banken, og at det dermed ikke reducerer klagers rådighedsbeløb i 2011. Der er fremlagt udskrifter fra banken, hvor på er fremhævet de hævede beløb ved kontokortsvindlen, samt meddelelse fra banken, om at de hævede beløb er blevet genindsat på klagers konto.

Der er endvidere vedlagt følgende regulerede privatforbrugsopgørelse udarbejdet af revisor:

2009

2010

2011

Husstandens beregnede indtægter til forbrug, jf. Skatteankenævns beregning 25.11.2013

247.286

160.220

120.674

Arv fra [person2] broder

18.916

Beregnede indtægter til privatforbrug - reguleret

247.286

160.220

139.590

*)

*) regnefejl (årstal ”2011” er medregnet i indtægter)

Husstandens samlede udgifter jf. Skatteankenævns

beregning 25.11.13

372.372

348.449

528.189

Husstandens beregnede underskud jf. SKAT

125.086

188.229

388.599

Reguleringer mit oplæg 17.10.2013 som der ikke er taget højde for i skatteankenævns nye beregning af 25.11.13:

5. Ferie jul Tyskland – andel andre deltagere betalt af dem selv

-23.000

6. Reduceret skønsmæssige udgifter [Thailand]

-7.000

7. Reduktion briller og pølsebord

-1.370

8. Rest Kenya – reduktion

-17.000

9. Valuta hævet til beholdning

-17.121

10. forudbetalt rejse [Thailand]/Nepal i 2011

-35.000

12. Rejse til Tyskland - reduktion

-4.000

14. Rejse Tyskland juni-juli

-9.300

15. Forudbetaling rejse Kina 2012 – ingen forudbetalinger

-43.848

16. Øvrige valutakøb Bilag 5.3 nr. 16 – (hævet [person1]s fars konto)

-5.812

17. Diverse store udgifter, jf. bilag – kr. 8.178 reduceres

-8.178

18. Mad, tøj og dagligvarer – reduktion tilskønnet faktisk niveau

-37.200

-37.200

-37.200

19. [...]udgifter – 1/3 af udgiften tilbageføres

-2.800

-2.800

-2.800

Husstandens samlede udgifter - regulering

-71.370

-109.121

-111.138

Husstandens samlede underskud - reguleret

53.716

79.108

277.461

Yderligere regulering – oplysninger m.v. efter 25.11.13

Tilbagebetaling lån [person3]

-50.000

-50.000

Husstandens samlede underskud – reguleret II

3.716

29.108

277.461

Indkomstregulering (20 % moms)

2.973

23.286

221.969

Rådgiver gør på baggrund af ovennævnte opgørelse samt de fremsatte indsigelser gældende, at der dokumenterbart ikke er grundlag for at forhøje klagers overskud af virksomhed i årene 2009 og 2010. Der peges på, at opgørelsen viser, at de beregnede underskud for husstanden i årene 2009 og 2010 af så uvæsentlig betydning, at disse ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for at forhøje klagers skattepligtige indkomst i de to indkomstår.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4. Skatteydere skal selvangive deres indkomst. Erhvervsdrivende skal kunne dokumentere deres indtægts- og formueforhold, herunder den private økonomi. Det fremgår af skattekontrollovens § 1 og § 6.

En skønsmæssig forhøjelse af indkomsten forudsætter normalt, at regnskabet kan tilsidesættes. Indkomsten kan dog forhøjes uden tilsidesættelse af regnskabet, hvis det selvangivne privatforbrug er usandsynligt lavt. Det følger af en fast praksis, der er tiltrådt af Højesteret i domme af 21. juni 1967 (Ugeskrift for Retsvæsen 1967.635) og 5. februar 2002 (SKM2002.70.HR). Indkomsten kan forhøjes til et beløb, der giver mulighed for et rimeligt forbrug.

SKAT har for indkomstårene 2009, 2010 og 2011 udarbejdet privatforbrugsberegninger for klagers husstand med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger i regnskabsmaterialet samt politiets ransagningsmateriale.

Beregningerne viser et væsentligt negativt privatforbrug for alle indkomstår. Det er derfor med rette, at SKAT har foretaget en skønsmæssig ansættelse af klagers indkomst, idet beregningerne viser en væsentlig difference mellem det privatforbrug, som indkomstopgørelserne giver plads til og så det opgjorte privatforbrug i husstanden.

SKAT har i forbindelse med klagesagen korrigeret privatforbrugsberegningerne på en del punkter, herunder formueopgørelser og kapitalforklaringer, dels som følge af det supplerende indlæg fra klagers rådgiver og dels som følge af en konstateret beregningsfejl i den oprindelige formueopgørelse. Den væsentligste ændring vedrører 2011, hvor indtægter til privatforbruget nu beregnes til 141.601 kr. mod oprindeligt 357.593 kr. Ændringen skyldes hovedsageligt, at der i den oprindelige formueopgørelse under aktiver manglede værdi af nyanskaffet bil, som er skønnet til 200.000 kr., hvorimod finansiering af bilen var medtaget under passiver.

De korrigerede privatforbrugsberegninger udviser imidlertid fortsat et væsentlig negativt privatforbrug, jf. følgende opgørelse:

2009

2010

2011

Beregnede indtægter til privatforbrug

247.286

160.220

141.601

Anvendt beløb til privatforbrug ifølge SKAT

372.372

348.449

528.189

Difference (underskud)

-125.086

-188.229

-386.588

Klagers revisor har med udgangspunkt i SKATs korrigerede privatforbrugsopgørelse, udarbejdet følgende regulerede privatforbrugsopgørelse:

2009

2010

2011

Beregnede indtægter til privatforbrug

247.286

160.220

*139.590

Anvendt beløb til privatforbrug ifølge revisor

251.002

189.328

417.051

Difference (underskud)

-3.716

-29.108

-277.461

*Årstallet 2011 er ved en fejltagelse lagt til i SKATs opgørelse

Differencen mellem SKATs og revisors opgørelse kan herudover hovedsageligt henføres til, at der er uenighed om skønnede udgifter til rejser og til dagligt forbrug af mad, tøj o. lign, om valutakøb skal fragå som en udgift i privatforbrugsberegningen, samt om der har været indtægter i form af tilbagebetaling på lån.

Forhold der vedrører alle tre indkomstår 2009 – 2011:

SKAT har ved sit skøn over husstandens udgifter til almindelige fornødenheder anvendt forbrugerstyrelsens budget for leveomkostninger. Landsskatteretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte dette skøn, idet det ikke er godtgjort, at klager har haft et væsentligt anderledes forbrugsmønster end en gennemsnitlig person, ligesom det ikke er godtgjort, at SKATs skøn falder udenfor den margin, der efter praksis gælder for skønsmæssige ansættelser.

Repræsentantens forklaring om, at 1/3 af telefonudgifterne refunderes af klagers datter, er ikke bestyrket ved objektive kendsgerninger, i form af f.eks. overførsler fra/til bank. Retten finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte de af SKAT ansatte udgifter til telefon.

Retten er enig med SKAT i, at de valutakøb, som er foretaget i de omhandlede år, også skal indgå i privatforbrugsopgørelsen. Retten har herved henset til, at det ikke i forbindelse med formueopgørelserne primo og ultimo er muligt at opgøre beholdningen af fremmed valuta, ligesom det må antages, at valutaen er brugt løbende under udlandsrejser, hvilket der også er taget højde for af SKAT ved beregning af udgifter i forbindelse med rejserne.

For så vidt angår det oplyste om arven i 2000 fra klagers mor, vil beløbet i givet fald skulle have været opbevaret i kontanter, da det ellers ville have indgået i formueopgørelsen. Da det ikke anses for sandsynligt, at beløbet eller en del heraf har henligget uforbrugt i kontanter i mere end 9 år, finder retten ikke, at denne påstand kan følges. Tilsvarende foreligger der ikke nødvendig dokumentation i form af bankoverførsler eller gældsbrev for, at klagers samlever har modtaget en gave fra sine forældre.

Forhold vedrørende 2009-2010

Klager har fremlagt et gældsbrev af 1. april 2003, hvori [person3] erklærer, at han i perioden fra 1972 til 2002 lånte 350.000 kr. af [person1], og at han vil tilbagebetale lånet i afdrag i årene 2004 til 2010 med 50.000 kr. årligt. Tilbagebetaling i henhold til gældsbrevet er ikke dokumenteret ved pengestrømme eksempelvis ved bankoverførsler eller lignende, og det kan derfor ikke anses for godtgjort, at [person1] har modtaget 50.000 kr. i hvert af årene.

Forhold vedrørende 2009

SKAT har ansat udgifter til familiens rejse til Tyskland (rettelig Østrig) i julen 2009 til 32.490 kr. På baggrund af de foreliggende oplysninger finder retten ikke grundlag for at fastslå, at klager og samlever har afholdt alle familiens udgifter til rejsen. Retten finder således, at udgifterne til rejsen skønsmæssigt kan nedsættes til den hævede valuta umiddelbart forud for rejsen på 1.400 euro, svarende til ca. 10.500 kr., da valutaen må anses for hævet for at dække deres udgifter på rejsen. Der foreligger ikke nødvendig dokumentation for, at der er hævet valuta på vegne af andre familiemedlemmer.

Uanset repræsentantens forklaring om, at klager og samlever på deres rejse til [Thailand] har opholdt sig noget af tiden hos venner, finder retten, at SKATs skønsmæssige ansættelse af udgifterne på 15.000 kr. for 2 personer i 21 dage til mad, drikke, udflugter, eventuel overnatning m.m. ikke kan anses for urimelig, og at der derfor ikke er grundlag for at tilsidesætte skønnet.

For så vidt angår udgiften på 1.370 kr. til pølsebord, godtages forklaringen om, at det er til barnebarns dåb, og at udgiften er betalt af forældrene.

Forhold vedrørende 2010

På det foreliggende grundlag finder retten det for betænkeligt at tilsidesætte repræsentantens påstand om, at SKATs skønsmæssige ansættelse af klagers restudgifter til rejse til Kenya i 17 dage til 34.000 kr. er for høj. Idet der er henset til, at der i 2009 er forudbetalt 42.340 kr. for hotel (inkl. pension de fleste dage), samt at der herudover som restudgifter skal betales et restbeløb på 1.650 kr. til hotel, flyudgifter ([Tyskland] – [Kenya]) på knap 10.000 kr. samt øvrigt forbrug, finder retten, at de samlede restudgifterne til rejsen til Kenya skønsmæssigt kan nedsættes til 20.000 kr.

SKAT har skønsmæssigt ansat udgifterne til flybilletter til [Thailand]/Nepal i april 2011 til 35.000 kr. samt for værende betalt i 2010.

Idet der er fremlagt bilag, der viser, at flybilletterne til [Thailand]/Nepal til en pris på 42.724 kr. er betalt i januar 2011, nedsættes SKATs udgiftsskøn med 35.000 kr. vedrørende dette forhold.

Forhold vedrørende 2011

Da flybilletter til [Thailand]/Nepal som ovenfor nævnt ikke er forudbetalt i 2010, men derimod betalt i 2011, medfører det, at der i privatforbrugsberegningen for 2011 skal medtages en udgift på 42.724 kr. til de omhandlede flybilletter.

Repræsentanten er uenig i de af SKAT skønnede opholdsudgifter i forbindelse med rejser til henholdsvis Tyskland og [Thailand]/Nepal. Da skønnene især er baseret på valutakøb forud for eller under rejserne, og da det ikke findes godtgjort, at de skønnede udgifter i forbindelse med rejserne er åbenbart urimelige eller hviler på et forkert grundlag, fastholdes SKATs skøn.

SKAT har skønsmæssigt ansat udgifterne til flybilletter til Kina/Thailand i april 2012 til 40.000 kr. samt for værende betalt i 2011.

Idet der er fremlagt bilag, der viser, at flybilletterne til Kina/Thailand til en pris på 44.250 kr. er betalt i februar 2012, nedsættes SKATs udgiftsskøn med 40.000 kr. vedrørende dette forhold.

Endvidere har SKAT ansat forudbetaling til bestilt hotel i Thailand til 3.848 kr. (20.250 bath i depositum) på baggrund af foreliggende mailkorrespondance mellem hotellet og klagers samlever. Idet klager anses for at være nærmest til at dokumentere hotelopholdets pris samt betaling heraf, hvilket ikke er sket, og da der ikke ses at være grundlag for at tilsidesætte SKATs vurdering af, at hotel er forudbetalt i 2011, fastholdes SKATs ansættelse på dette punkt.

For så vidt angår den af SKAT medtagne udgift på 5.812 kr. til ”Øvrigt valutakøb i okt” er det oplyst, at beløbet er hævet på [person1]s fars konto i [finans3], og retten er derfor enig i, at beløbet ikke skal indgå i opgørelsen.

Repræsentanten mener yderligere, at 2 visa-transaktioner på klagers bankkonto på henholdsvis 1.508 kr. for køb i Tyskland og på 6.670 kr. for køb i USA ikke skal indgå som udgifter i opgørelsen under punktet diverse større køb. Det fremgår af transaktionsteksten, at beløbet på 1.508 kr.(200 euro) er hævet i bankautomat i Tyskland, og da SKAT ikke har medtaget udgiften under et af de øvrige punkter, finder retten ikke anledning til at tilsidesætte, at udgiften indgår under punktet. For så vidt angår beløbet på 6.670 kr., finder retten via de fremlagte bilag det for godtgjort, at der har været tale om kontokortsvindel, og at beløbet er refunderet af banken, hvorfor det ikke skal indgå som en udgift i privatforbrugsberegningen..

Repræsentanten har endelig gjort gældende, at klagers indkomst under alle omstændigheder skal nedsættes som følge af, at hun den 20. august 2013 ved dom afsagt af Retten i [by4] fik konfiskeret 180.000 kr. som udbytte i medfør af straffelovens § 75, stk. 1.

Da beløbet er beslaglagt under straffesagen, som er afgjort i 2013, kan det ikke umiddelbart medføre en regulering af klagers husstands formue- og indkomstforhold for 2009-2011.

Et konfiskeret, tidligere beskattet beløb kan efter praksis fratrækkes ved indkomstopgørelsen som et indkomsttab, jf. blandt andet Den juridiske vejledning, afsnit C.C.2.2.2.17. Som udgangspunkt kan beløbet fratrækkes i det år, hvor beløbet konfiskeres, eller hvis året kan genoptages, i det år, hvor beløbet er medregnet ved indkomstopgørelsen. Fradraget kræver blandt andet, at det godtgøres, at beløbet er indkomstbeskattet i første omgang.

En eventuel genoptagelse af 2009-2011 med henblik på, at klager kan få fradrag for det konfiskerede beløb, kan ikke behandles under nærværende klagesag, da det falder udenfor den påklagede afgørelse med afledede ændringer.

Retten finder herefter, at den skønsmæssige forhøjelse for 2009 passende kan ansættes til 100.000 kr. inkl. moms, svarende til 80.000 kr. ekskl. moms, hvorved der er taget rimeligt hensyn til usikkerheden omkring de faktiske udgifter, som ikke bygger på bilagsdokumentation.

For 2010 finder retten, at den skønsmæssige forhøjelse, med samme begrundelse, passende kan ansættes til 140.000 kr. inkl. moms, svarende til 112.000 kr. ekskl. moms.

For 2011 finder retten, at den skønsmæssige forhøjelse kan ansættes til 370.000 kr. inkl. moms, svarende til 296.000 kr. ekskl. moms. Det bemærkes herved, at der er tale om en skønsmæssig forhøjelse for 2011 i forhold til det oprindeligt ansatte, da den korrigerede privatforbrugsberegning viser et større underskud end oprindeligt beregnet.

Skatteansættelsen nedsættes således med 88.000 kr. for 2009 og med 80.000 kr. for 2010. For 2011 forhøjes skatteansættelsen med 56.000 kr.