Kendelse af 21-12-2015 - indlagt i TaxCons database den 05-03-2016

Journalnr. 13-0208657

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2008

Løn fra [virksomhed1]

188.288 kr.

164.427 kr.

164.427 kr.

Feriepenge

57.934 kr.

0 kr.

57.934 kr.

Fratrædelsesgodtgørelse

521.407 kr.

65.350 kr.

521.407 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har været fuldt skattepligtig til Danmark i perioden 19. december 2005 til 22. maj 2009.

Klageren har fra indtræden af den fulde skattepligt selvangivet udenlandsk indkomst, idet klageren har arbejdet i Danmark for [virksomhed1] frem til den 30. juni 2008, hvor klageren har fratrådt sin stilling.

Det fremgår af SKATs kontroloplysninger, at klageren i perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2008 har fået overført 657.194 kr. til Danmark fra [virksomhed1]. Det fremgår af kontroloplysningerne, at overførslerne vedrører løn i perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2008. Den sidste overførsel på 570.748,78 kr., modtaget af klageren den 2. juli 2008, har SKAT ved breve af henholdsvis 13. februar, 15. maj og 30. august 2012 bedt klageren om nærmere at redegøre for, idet overførslen er meget større end de tidligere overførsler, hvorfor der kunne være tale om en fejl eller lignende. Ved brev af 30. august 2012 bad SKAT tillige klageren om at fremsende kontoudtog for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2009 for konto nummer [...76], [...13] og [...21].

Idet klageren ikke har svaret, har SKAT indhentet klagerens kontoudtog for 2008 og 2009 i [finans1].

Klageren har senere kontaktet SKAT, idet det først er i forbindelse med, at [finans1] gjorde klageren opmærksom på, at SKAT har henvendt sig med henblik på indhentelse af oplysninger, at klageren blev opmærksom på SKATs undersøgelse af sine forhold. Dette skyldes intern flytning i Spanien.

Det fremgår af kontoudtogene, at klageren den 2. juli 2008 fik overført 570.748,78 kr. til sin konto [...76]. Det fremgår ligeledes, at klageren den 17. juli 2008 overførte henholdsvis 250.000 kr. til en nyoprettet konto [...13] og samme dato overførte 127.000 kr. til en ligeledes nyoprettet konto [...21], hvilke konti begge tilhører klageren. Den resterende del af overførslen blev på konto [...76].

Den modtagne indkomst er derfor ikke blevet reguleret eller tilbageført.

Klagerens hustru har forklaret, at klageren i 2008 fik en frivillig fratrædelsesordning/ voluntary redundancy. Klagerens hustru har oplyst, at de havde fået at vide, at de alene skulle selvangive den del, der vedrørte tiden i Danmark, idet godtgørelsen var udregnet efter det antal år, klageren havde været ansat i [virksomhed1]. Klagerens hustru oplyste, at den resterende del var blevet beskattet i England.

Klageren har efterfølgende den 14. december 2012 fremsendt materiale fra sin arbejdsgiver vedrørende den oppebårne voluntary redundancy. Det fremgår af brev af 10. juni 2008 fra [virksomhed1] til klageren vedrørende ophør af stillingen, at klageren har haft en årlig løn på 40.104 pund svarende til 771,23 pund om ugen. Godtgørelsen er herefter udregnet som 4 ugers slutløn ganget med antallet af år (18 år), klageren har været ansat i [virksomhed1]. Dette giver en godtgørelse på 55.528 pund.

Ved opgørelsen af den del af godtgørelsen, klageren mener, er skattepligtig til Danmark, har klageren anført, at han har arbejdet i Danmark i 31 måneder ud af i alt 216 måneder, hvorfor 31/216 af det totale beløb på 55.528 pund skal beskattes i Danmark. Dette giver efter klagerens udregning et beløb på 65.350 kr.

Det fremgår endvidere af brev af 10. juni 2008, at klageren ved den sidste lønudbetaling udover juni lønnen og fratrædelsesgodtgørelsen tillige får udbetalt 40 dages feriepenge.

Klageren har oplyst, at der med brevet var vedlagt notat af 9. maj 2008 af [virksomhed2] vedrørende de skattemæssige konsekvenser af udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelsen. Dette notat er ligeledes vedhæftet mailen. [virksomhed2] gennemgår først reglerne for fratrædelsesgodtgørelser med oplysning om bundfradrag og efterfølgende beskatning som personlig indkomst. [virksomhed2] anfører efter denne gennemgang, at klageren måske kan komme igennem med, at alene den del af vederlaget, der vedrører tiden i Danmark skal beskattes her. [virksomhed2] finder således, at når Danmark beskatter personer, der lever og arbejder i andre lande for godtgørelser optjent i Danmark, må Danmark opgive beskatning, når det modsatte gør sig gældende.

[virksomhed2] gør dog opmærksom på, at det er deres opfattelse, og at de danske skattemyndigheder kan have en anden opfattelse.

Endelig er der med mailen vedhæftet brev af 27. november 2009 fra SKAT, hvoraf fremgår, at SKAT har godkendt grundlaget for klagerens skat på de punkter, som er undersøgt. Det vil sige ægtefællebidrag samt ratepension.

Klageren har i 2008 selvangivet 164.427 kr. som honorar, hvoraf der skal betales AM-bidrag (felt 210), samt 30.439 kr. som bidrag og præmier til privattegnede pensioner (felt 416). Fratrædelsesgodtgørelsen er selvangivet i felt 243 (Fratrædelsesgodtgørelse m.m.). Beløbene er indberettet via tast selv den 20. maj 2009 ifølge SKATs oplysninger.

Af kontoudskrift for 2008 for kontonr. [...76] fremgår indbetalinger fra udlandet den 5. februar på 18.026 kr., den 29. februar på 17.641 kr., den 2. april på 16.887 kr., den 2. maj på 16.887 kr., den 4. juni på 17.003 kr. og den 2. juli 570.749 kr., i alt 657.194 kr.

SKAT fremsendte den 16. januar 2013 forslag til ændring af skatteansættelsen. Forslaget er efterfølgende oversat til engelsk og modtaget af klageren den 12. februar 2013.

Klageren har den 28. februar 2013 fremsendt sine indsigelser til SKATs forslag af 16. januar 2013 vedlagt uddrag fra de ansattes håndbog vedrørende fratrædelsesgodtgørelse. Af afsnit 2.3 fremgår:

“The offer of voluntary redundancy and any vacancies created by voluntary redundancy are intended to provide as much choice as possible for staff whose posts have been disestablished or substantially changed.”

I forlængelse heraf, oplistes i afsnit 4 kriterierne for tildelingen af fratrædelsesgodtgørelse. Af afsnit 4.1 fremgår:

“The following criteria will apply when considering applications for voluntary redundancy:

(i) Staff whose posts have been disestablished or substantially changed have an entitlement to take voluntary redundancy as set out in clause 2.7 of the VRP.”

(Med “VRP” menes voluntary redundancy policy.)

SKAT har truffet afgørelse den 25. marts 2013.

For Landsskatteretten har klageren fremlagt lønsedler for februar, marts, april, maj og juni 2008. Det har ifølge klagerens repræsentant ikke været muligt at fremskaffe klagerens lønsedler for januar. 2008. Det fremgår af lønsedlerne, at klageren har modtaget en bruttoløn på 3.342 £ om måneden, svarende til 40.104 £ om året. Af de 3.342 £ fragår beløb til fagforening samt pension med 512£. I juni 2008 er der beregnet en bruttoløn på 65.080 £.

Endvidere er fremlagt klagerens ” 2008/2009 Self Assessment Tax Return”, hvor klageren har selvangivet den fulde fratrædelsesgodtgørelse, hvoraf de første 30.000 £ er skattefri. Selvangivelsen er senere ændret af de engelske skattemyndigheder, hvorefter det selvangivne skattepligtige beløb er nedsat fra 25.528 £ til 5.554 £. Klageren er ikke sikker på baggrunden herfor.

Endelig er fremlagt graf over valutakursens udvikling – GBP/DKK – i perioden januar 2009 til april 2009, hvor kursen har svinget mellem 7.9811 og 8.4010, og gennemsnitlig har været på 8.2337.

SKATs afgørelse

Den skattepligtige indkomst er forhøjet med 537.852 kr. fra 229.777 kr. til 767.629 kr. vedrørende løn fra [virksomhed1], feriepenge samt fratrædelsesgodtgørelse fra [virksomhed1].

Som begrundelse for ændringen har SKAT anført følgende:

”Den danske indkomstbeskatning bygger på globalindkomstprincippet, og fuldt skattepligtige personer er derfor skattepligtige hertil af deres samlede indkomst, hvad enten den hidrører her fra landet eller fra udlandet, jf. Statsskattelovens § 4. Dersom en given udenlandsk indtægt også er undergivet beskatning i udlandet, kan der forekomme dobbeltbeskatning.

Det fremgår af de modtagne kontoudtog, at du i indkomståret 2008 har fået overført 657.194 kr. fra din arbejdsgiver [virksomhed1]. Du har selvangivet 229.777 kr., heraf er de 65.350 kr. selvangivet som en fratrædelsesgodtgørelse.

Du var i indkomståret 2008 fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1.

Løn i perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2008

Du fratrådte din stilling hos [virksomhed1] den 30. juni 2008. Vi har ved opgørelsen af din løn i de seks måneder af 2008 henset til det oplyste fra [virksomhed1]. Det fremgår således af deres brev af 10. juni 2008, at du har modtaget en bruttoløn på 40,104 pund svarende til 20,052 pund for 6 måneder. Ved anvendelsen af den gennemsnitlige omregningskurs på 939 (Nationalbankens gennemsnitskurs 2008) medfører det en løn på 188.288 kroner.

Du har selvangivet en lønindtægt på 164.427 kr. I mangel af ansættelseskontrakt, lønsedler eller andet må vi imidlertid fastholde, at du har modtaget yderligere løn i indkomståret 2008, når vi henser til det oplyste fra [virksomhed1] om din årsløn.

Vi finder derfor, at du skal beskattes af en yderligere løn på 23.861 kr. Lønnen er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4 og personskattelovens § 3. Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag heraf efter § 7, stk. 1, litra a, jf. § 8 stk. 1, litra a i arbejdsmarkedsbidragsloven.

Feriepenge

Du mener ikke, at det er korrekt, når vi vil beskatte dig af 8 ugers feriepenge. Vores beregning af feriepenge bygger på de fremsendte oplysninger fra [virksomhed1]. Det fremgår således af deres brev til dig, at du samtidig med fratrædelsesgodtgørelsen og din slutløn får udbetalt 40 dages feriegodtgørelse, hvilket vi har forstået som 8 ugers ferie ved en 5 dages uge. Af de medsendte bestemmelser vedrørende fratrædelsesgodtgørelser fremgår af punkt 6.1, litra iii, at optjente feriepenge bliver udbetalt i forbindelse med fratræden af stilling. Du mener ikke selv, det er korrekt og henviser til, at den overførsel, der er sket til Danmark, ikke er stor nok til også at rumme feriepenge. Du kan således ikke få tallene til at stemme og har ingen erindring om udbetalingen af feriepenge.

Det forhold, at de overførte beløb fra England ikke er store nok til at rumme 8 ugers feriepenge, finder vi ikke kan tillægges afgørende vægt. Hvis vi ser på de overførsler, der er sket fra [virksomhed1] i de første 5 måneder af 2008, er der blevet overført ca. 86.445 kr., hvilket er langt mindre end den oplyste løn for 5 måneder, jf. vedlagte bilag 1. Man kan efter vores opfattelse derfor ikke slutte noget entydigt om lønnens størrelse fra de overførte beløb. Her er der også henset til, at det fremgår af tidligere indsendte oplysninger til SKAT, at du indbetaler til pensionsordninger i England, ligesom du også har bankkonti i England.

Vi må derfor fastholde, at du har modtaget feriegodtgørelse i indkomståret 2008, jf. brev af 10. juni 2008 samt de medsendte betingelser vedrørende fratrædelsesgodtgørelser punkt 6.1, litra iii. Da du efter det oplyste har fået udbetalt 771,23 pund om ugen, svarer det til 57.934 kr. ved kurs 939 for 8 uger. Det bemærkes herved at feriegodtgørelse, der tilfalder dig ved ansættelsesforholdets ophør beskattes i fratrædelsesåret, jf. kildeskattebekendtgørelsens § 20, stk. 3 samt den juridiske vejledning 2012-2 afsnit C.A.1.2.1. samt C.A.3.2.

Vi fastholder derfor en beskatning på 57.934 kr. vedrørende udbetalte feriepenge. Feriepengene er skattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4 og personskattelovens § 3. Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag heraf efter § 7, stk. 1, litra a, jf. § 8 stk. 1, litra a i arbejdsmarkedsbidragsloven.

Fratrædelsesgodtgørelse

Det er endvidere blevet konstateret, at du har modtaget en fratrædelsesgodtgørelse på 55.528 pund. Du har alene selvangivet, hvad du mener, der er optjent, mens du har boet og arbejdet i Danmark, svarende til 31/216 dele af godtgørelsen.

Det fremgår af den juridiske vejledning 2012-2 afsnit C.A.1.2.1 og C.A.3.5.1, at en fratrædelsesgodtgørelse skal beskattes når der er erhvervet ret til denne, dog senest 6 måneder efter udbetalingstidspunktet. Det er vores opfattelse, at du har erhvervet ret til vederlaget, da du i 2008 indgår aftalen med [virksomhed1] om at fratræde din stilling ved udgangen af juni måned 2008. Du mener ikke, dette er korrekt, idet du allerede i 2004 fik tilbudt en frivillig fratrædelsesordning, der dog blev sat på ”stand by” indtil du fratrådte nogle midlertidige stillinger i [virksomhed1]. Vi finder imidlertid ikke, at dette medfører, at retserhvervelsen er sket tidligere end 2008. Det er vores opfattelse, at retserhvervelsen først sker ved din tiltræden af aftalen i 2008 om fratræden af stilling.

Du mener endvidere, at du løbende har optjent din fratrædelsesgodtgørelse, idet du i din kontrakt med [virksomhed1] fra starten har været sikret en fratrædelsesordning, hvis din stilling blev nedlagt. Du henviser i den forbindelse til de fremsendte betingelser for fratrædelsesgodtgørelser. Dette medfører efter din opfattelse, at godtgørelsen skal fordeles forholdsmæssigt mellem de lande, hvor du har arbejdet. Dette understøttes efter din opfattelse af det forhold, at du har selvangivet noget af godtgørelsen i England, og der har ingen stillet spørgsmålstegn ved skattepligten til England.

Vi finder ikke, at du løbende har erhvervet ret til et særligt vederlag i tilfælde af frivillig fratræden af stilling, således at godtgørelsen skal fordeles på de lande, hvor du har været beskæftiget. Hvis retserhvervelsen havde fundet sted i tidligere år, ville dette også have betydet skattepligt af godtgørelsen i tidligere indkomstår. Det forhold, at indtægten er blevet beregnet ud fra, hvor mange år du har været ansat i [virksomhed1], findes ikke at medføre, at vederlaget kan og skal tilbagefordeles til de lande, hvor du tidligere har været beskæftiget. Der er således alene tale om en beregningsmetode, sådan at man opnår en større godtgørelse afhængig af antallet af år, man har været ansat. Der er således ikke tale om, at den frivillige fratrædelsesgodtgørelse er direkte forbundet med det arbejde, der tidligere har været udført i udlandet. Det fremgår da også af brevet fra [virksomhed1], at vederlaget skal dække fremtidigt tab af indtægt. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er fremsendt dokumentation eller andet for betalt skat i England.

Godtgørelsen er endvidere blevet udbetalt i sin helhed i 2008, medens du var fuldt skattepligtig til Danmark, jf. herved den juridiske vejledning 2012-2 afsnit C.A.3.5.1 og C.F.1.6.1.

Du henviser endvidere til den rådgivning, du fik af [virksomhed2]. De mente således, at du kunne komme igennem med den betragtning, at alene den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der vedrørte arbejdet i Danmark var skattepligtig hertil. Betragtningen var her, at når Danmark beskatter personer, der bor og arbejder i udlandet, af godtgørelser for arbejde udført i Danmark, må Danmark opgive beskatning i den modsatte situation, jf. i det hele [virksomhed2]s brev af 9. maj 2008. Det er imidlertid vores opfattelse, at de regler [virksomhed2] henviser til ikke kan finde analog anvendelse i dit tilfælde, idet du boede, arbejdede og var fuldt skattepligtig til Danmark, da du erhvervede ret til og fik udbetalt fratrædelsesgodtgørelsen. [virksomhed2] understreger da også i deres brev, at der ikke foreligger nogen retspraksis på området.

Da således både retserhvervelsen og udbetalingen finder sted i 2008 finder vi, at hele fratrædelsesgodtgørelsen på 55,528 pund er skattepligtig til Danmark. Vi har ved omregningen anvendt Nationalbankens gennemsnitskurs 2008, der var på 939, hvilket svarer til en godtgørelse på 521.407 kr.

Fratrædelsesgodtgørelsen er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4 og personskattelovens § 3. Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag heraf efter § 7, stk. 1, litra b, jf. § 8 stk. 1, d i arbejdsmarkedsbidragsloven.

Tidligere ligning i 2008

Du anfører endvidere, at du tidligere har været lignet for indkomståret 2008. Du modtog således den 27. november 2009 et brev fra SKAT med overskriften: ”Vi har godkendt din skat”. Imidlertid er de punkter i selvangivelsen, som vi nu har genoptaget i forbindelse med de modtagne kontroloplysninger, ikke tidligere blevet kontrolleret. De forhold, der blev behandlet i nævnte sag, var spørgsmålet om underholdsbidrag og ratepensioner. Vi undersøgte ikke dine øvrige selvangivne oplysninger, herunder dine formueforhold. Det fremgår da også af brevet fra os, at din skatteansættelse alene er godkendt vedrørende de undersøgte punkter. Vi har først i forbindelse med denne sag fået kontroloplysninger, der gav os anledning til at undersøge dine indkomster i indkomståret 2008, hvorfor spørgsmålet om kursomregning også først er blevet aktuelt nu.

Vedrørende den anvendte kurs:

Af vores forslag til afgørelse fremgik, at såfremt du ønskede en anden kurs anvendt ved kursomregningen, havde du mulighed for at anvende afregningskursen på udbetalingstidspunktet. Du har nu oplyst, at du ikke er i besiddelse heraf, og at du i mangel af information fra SKAT anvendte den kurs der lå tættest på det tidspunkt, hvor du lavede din selvangivelse. Vi fastholder derfor, at den kurs der skal anvendes ved kursomregningen er Nationalbankens gennemsnitskurs 2008, der udgjorde 939. Dette er således i overensstemmelse med sædvanlig praksis, når den faktiske kurs på de enkelte betalingstidspunkter ikke kendes.

Vedrørende skatteansættelsen:

Skatteansættelsen ændres med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, idet vi anser den manglende selvangivelse af hele indtægten fra udlandet for at være sket forsætligt eller groft uagtsomt. Du mener imidlertid ikke, at du har optrådt groft uagtsomt eller forsætligt. Du anfører således, at du flere gange har søgt svar hos SKAT uden det store held. Du søgte derfor råd hos [virksomhed1], og den rådgiver de havde nemlig [virksomhed2]. Det var således på baggrund af deres rådgivning, at du alene selvangav den del af vederlaget, der vedrørte tiden i Danmark.

Vi finder imidlertid forsat, at du har handlet mindst groft uagtsomt. Det bemærkes særligt, at det forhold, at [virksomhed2] har lavet et notat om den eventuelle beskatning af fratrædelsesgodtgørelsen ikke findes at medføre nogen ændring heri. Der er herved blandt andet henset til, at [virksomhed2] i slutningen af notatet gør opmærksom på, at de danske skattemyndigheder kan have en anden opfattelse af skattepligten, hvorfor det tilrådes, at dette bliver afklaret inden indsendelse af selvangivelsen. [virksomhed2] henviser i den forbindelse til, at der ikke foreligger retspraksis på området. Du har vedrørende dette punkt, anført at det er revisionsfirmaets ansvarsfraskrivelse. Dette er imidlertid ikke vores opfattelse, og uanset dette er det den skattepligtige, der har det endelige ansvar for, at der bliver selvangivet korrekt. Du havde da også en anledning til at bringe spørgsmålet op i forbindelse med, at SKAT undersøgte andre forhold i din selvangivelse.

Der er endvidere henset til, at de udeholdte indtægter er af en betydelig størrelse og stammer fra udlandet, hvorfor SKAT ingen mulighed har haft for at kende til indtægten og størrelsen af samme. Du har derfor selv haft en særlig anledning til at sørge for, at indtægten blev opgjort korrekt og påført selvangivelsen.

Da du således ikke har oplyst SKAT om samtlige dine indtægter fra udlandet, har du herved bevirket, at skatteansættelsen i det omhandlede indkomstår er foretaget på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, hvorfor vi ekstraordinært kan genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2008.”

Klagerens opfattelse

Der er nedlagt principal påstand om, at der ikke er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2008, hvorfor forhøjelsen på 537.852 kr. skal bortfalde.

Subsidiært er der nedlagt påstand om, at den skattepligtige indkomst svarer til det selvangivne.

”Til støtte for den principale påstand gøres det gældende,

at SKAT ikke har væretberettiget til ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for 2008, idet betingelserne herfor ikke er opfyldt, da klager ikke har udvist forsæt eller grov uagtsomhed, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5,
idet klager har selvangivet den fulde modtagne løn for arbejde udført i perioden januar 2008 til og med juni 2008 opgjort som 6 måneders løn omregnet til danske kroner ved anvendelse af kurs 8,2002 (£ 40.104/6 x 8,2002), således kr. 164.427,-,
idet klager i mangel af anden oplysning fra SKAT, i god tro har anvendt kursen på tidspunktet for klagers udarbejdelse af selvangivelsen, kurs 820,02,
idet den beløbsmæssige forskel på beløbet for selvangiven løn angivet af klager, kr, 164.427,-, og det af SKAT forhøjede beløb, kr. 188.288,-, alene skyldes anvendelse af forskellig kurs, 939 kontra 820,02,
idet SKAT ikke ved sin gennemgang af de af klager selvangivne beløb i 2009 har anfægtet den af klager anvendte kurs samt har godkendt klagers selvangivelse den 27. november 2009, jf, bilag 10, og at SKAT er bundet af denne accept af den anvendte vekselkurs uanset om SKATs initiale gennemgang af klagers skat for 2008 vedrørte andre forhold i relation til underholdsbidrag og ratepensioner,
idet klager ikke har forsømt eller forsøgt at undgå at selvangive sin fulde modtagne indkomst for 2008 fra [virksomhed1],
idet klager har selvangivet kr. 65.350,- i Danmark svarende til den del af den modtagne fratrædelsesgodtgørelse, der er bevilget på grundlag af arbejde udført i Danmark, således 31/216 af opgørelsen, ved anvendelse at kurs 820,02 (31/216 af £55.528 x 8.2002),
idet klager tillige har oplyst den fulde fratrædelsesgodtgørelse på £55.528,- til de britiske skattemyndigheder, jf. bilag 5,
idet klager i mangel af konkrete anvisninger fra SKAT omkring sine skatteforhold i god tro har handlet efter anvisninger fra sin arbejdsgiver, [virksomhed1] og efter den indhentede redegørelse fra [virksomhed2], jf. bilag 3 og 4,
idet dette er gældende uanset at de britiske skattemyndigheder efterfølgende har fundet anledning til at korrigere klagers britiske selvangivelse,
idet klager ikke har modtaget SKATs breve, fremsendt til klagers fraflyttede adresser,
idet klager ikke førend modtagelse af henvendelse fra [finans1] har haft kendskab til SKATs betænkeligheder omkring klagers selvangivelse fra 2008,
idet klager har haft rettet henvendelse til SKAT straks efter, at være blevet bekendt med forholdet,
idet klager har selvangivet hele den modtagne fratrædelsesgodtgørelse,
idet klager hverken har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende:

at beskatningstidspunktet for de af klager oppebårne indtægter er retserhvervelsestidspunktet,
at klager erhvervede endelig ret til de oppebårne indtægter forud for indkomståret 2008 og at klager som følge heraf har selvangivet korrekt, for så vidt angår dette indkomstår,
idet klagers stilling som “development coordinator” blev officielt nedlagt den 28. februar 2005 og at klager ubestridt kunne have krævet fratrædelsesgodtgørelsen udbetalt umiddelbart herefter,
idet forudsætningen for udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelsen var, at klagers stilling blev nedlagt, jf. pkt. 2.3 og 4.1 i Voluntary Redundancy Policy, jf. bilag 2, hvorfor klager erhvervede ret til en fratrædelsesgodtgørelse beregnet efter antallet af år for klagers ansættelse hos [virksomhed1] frem til den 28. marts 2005, jf. pkt. 6.1,
idet klagers antagelse af en midlertidig stilling frem til 30. juni 2008 ikke medfører, at klager ikke den 28. marts 2005 erhvervede endelig ret til en fratrædelsesgodtgørelse,
at i situationer, hvor den skattepligtige fraflytter Danmark efter at have optjent/erhvervet indkomst herunder løn under ferie og fratrædelsesgodtgørelse i Danmark, da beskattes denne senest på tidspunktet for skattepligtens ophør, uafhængigt af udbetalingstidspunktet. Som følge heraf må SKAT acceptere, at beskatningsretten, jf. artikel 15 i overenskomst af 11. november 1980 mellem Danmark og Storbritannien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og kapitalvinding, i dette tilfælde er tillagt Storbritannien for så vidt angår den del, der vedrører arbejde udført i Storbritannien.”

Landsskatterettens afgørelse

Fristen for at varsle en ændring i ansættelsen af den skattepligtige indkomst indenfor den ordinære ansættelsesfrist udløber den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. SKAT har udsendt varsel om ændring i ansættelsen for 2008 den 16. januar 2013 og dermed efter fristens udløb. Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 og 2, skal dermed være til stede.

Af bestemmelsen fremgår følgende:

”§ 27. Uanset fristerne i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres efter anmodning fra den skattepligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

(...)

5) Den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

(...)

Stk. 2. En ansættelse kan kun foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller genoptagelsesanmodning fremsættes af den skattepligtige senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26. En ansættelse, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. (...)”

Klageren er i medfør af kildeskattelovens § 1 skattepligtig til Danmark. Den skattepligtige indkomst udgør med visse undtagelser årets samlede indtægter, jf. statsskattelovens § 4.

Landsskatteretten lægger til grund med henvisning til [virksomhed1]s brev af 10. juni 2008 til klageren samt de fremlagte lønsedler, at klageren i 2008 og frem til sin fratrædelse har modtaget en fratrædelsesgodtgørelse på 55.528 £, en feriegodtgørelse på 6.170 £ samt løn på 20.052 £, idet det bemærkes, at der i juni er beregnet en bruttoløn på 65.040 £, som findes at dække løn for juni måned på 3.342 £ samt den anførte feriegodtgørelse og fratrædelsesgodtgørelse, i alt 65.040 £.

Landsskatteretten lægger endvidere til grund, at det selvangivne beløb vedrører fratrædelsesgodtgørelse samt løn, idet klageren ikke har godtgjort andet.

SKAT har ved anvendelse af den gennemsnitlige kurs for engelske pund for 2008 på 939 omregnet beløbene til 521.407 kr., 57.934 kr. og 188.288 kr., i alt 767.629 kr. Klageren har selvangivet henholdsvis 65.350 kr., 0 kr. og 164.427 kr.

Fratrædelsesgodtgørelsen

En indtægt medregnes som hovedregel i den skattepligtige indkomst på tidspunktet for den endelige retserhvervelse.

Det følger af de ansattes håndbog vedrørende fratrædelsesgodtgørelse, afsnit 2.3, at fratrædelsesgodtgørelsen er et tilbud, jf. bemærkningen ”the offer of voluntary redundancy”. Et tilbud har ingen retsvirkning uden accept fra modtageren af tilbuddet. Klageren valgte at fortsætte sit arbejde for [virksomhed1] i en anden stilling i forbindelse med, at hans stilling som “development coordinator” blev nedlagt den 28. februar 2005, og accepterede således først tilbuddet om en godtgørelse ved sin fratrædelse i sommeren 2008. Retserhvervelsestidspunktet for hele den udbetalte godtgørelse på 55.528 pund, omregnet til 521.407 kr., var dermed først i sommeren 2008.Det forhold, at der i beregningen af størrelsen af godtgørelsen indgår antal af måneder, som klageren har arbejdet i [virksomhed1] bevirker ikke, at en andel af godtgørelsen kan anses for retserhvervet på et tidligere tidspunkt.

Klageren har alene selvangivet en mindre del af godtgørelsen, og SKAT har ikke haft mulighed for selv at konstatere fejlen indenfor den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. Forholdet anses for mindst groft uagtsomt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Der er hermed lagt særlig vægt på, at notatet af 9. maj 2008 ikke med en sådan sikkerhed angiver, at alene en mindre del af beløbet er skattepligtig til Danmark, og klageren burde derfor have undersøgt forholdet nærmere ved henvendelse til SKAT. Der er ikke fra klagerens side fremlagt dokumentation for, at han har henvendt sig til SKAT vedrørende spørgsmålet.

Feriegodtgørelsen

Feriegodtgørelse, der tilfalder lønmodtageren ved ansættelsesforholdets ophør efter ferielovens § 23, stk. 6, samt afspadseringsgodtgørelse og kontant godtgørelse for opsparet/konverteret frihed, der tilfalder lønmodtageren ved ansættelsesforholdets ophør, beskattes i fratrædelsesåret, jf. dagældende kildeskattebekendtgørelse § 21, stk. 3, (bekendtgørelse nr. 419 af 21. maj 2008), nu § 20, stk. 3.

Klageren har ikke selvangivet den i juni 2008 udbetalte feriegodtgørelse.

Forholdet anses for mindst groft uagtsomt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5., idet klageren burde have vidst, at han som fuld skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, er skattepligtig af hele hans indkomst, hvad enten den stammer her fra landet eller ikke, jf. statsskattelovens § 4.

Løn

Ved omregning af udenlandsk indkomst anvendes kursen på det tidspunkt, hvor indkomsten efter dansk rets periodiseringsprincipper skal medtages i indkomstopgørelsen. Løn medtages som udgangspunkt i indkomsten på udbetalingstidspunktet.1)

1) Skatteretten 1, 5. udgave (2009), s. 773

Klageren har i perioden fra januar 2008 til og med juni 2008 modtaget 20.052 £, som SKAT har omregnet til 188.288 kr. under anvendelse af den gennemsnitlige kurs for britiske pund i indkomståret 2008.

Klageren har selvangivet 164.427 kr., hvilket ifølge klageren svarer til den fulde løn ved anvendelse af valutakursen på selvangivelsestidspunktet i 2009.

Der skal således tages stilling til, om klageren har handlet mindst groft uagtsomt ved at anvende den lavere kurs på selvangivelsestidspunktet.

Landsskatteretten finder, at forholdet alene kan anses for simpelt uagtsomt. Der er herved lagt vægt på, at klageren har selvangivet lønnen indenfor selvangivelsesfristen, samt at der alene er tale om en mindre unddragelse. Betingelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er dermed ikke opfyldt vedrørende dette punkt.

Forhøjelsen af lønindkomsten med 23.861 kr. nedsættes herefter til 0 kr.

Frister

SKAT har herefter været berettiget til at genoptage skatteansættelsen for 2008 vedrørende fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Det forhold, at SKAT tidligere har undersøgt andre forhold vedrørende klagerens selvangivelse, kan ikke medføre et andet resultat.

SKAT har varslet klageren om ændringen i ansættelsen af den skattepligtige indkomst den 16. januar 2013. Kundskabstidspunktet kan tidligst regnes fra den 14. december 2012, hvor klageren fremsendte materiale til brug for afgørelsen, hvorfor varsel er sket rettidig, ligesom afgørelsen er truffet indenfor fristen.

Subsidiær påstand

Det følger af de ansattes håndbog vedrørende fratrædelsesgodtgørelse, afsnit 2.3, at fratrædelsesgodtgørelsen udløses i tilfælde, hvor den ansattes stilling nedlægges, og at ansættelsesperiodens længde alene indgår som en beregningsfaktor.

Da den endelige retserhvervelse først skete i 2008, er der ikke grundlag for at henføre noget beløb til beskatning til England.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse, herunder anvendelsen af omregningskursen på 939, for så vidt angår fratrædelsesgodtgørelse samt feriepenge, mens forhøjelsen af løn med 23.861 kr. nedsættes til 0 kr.