Kendelse af 01-09-2015 - indlagt i TaxCons database den 02-10-2015

Klagepunkt

SKATS afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2010

Udeholdt omsætning

240.000 kr.

0 kr.

240.000 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren driver virksomheden [virksomhed1], cvr-nr. [...1], på [adresse1] i [by1].

I 2010 har klageren selvangivet en omsætning på 546.386 kr., et vareforbrug på 111.293 kr. og et resultat på 99.950 kr.

Klageren er svensk statsborger og har fast bopæl i [Sverige], Sverige. SKAT har registreret klageren som begrænset skattepligtig til Danmark (grænsegænger).

Den 13. december 2010 blev klageren standset i sikkerhedskontrollen i [lufthavnen], da han var på vej til [by2] i Egypten. Det blev konstateret, at klageren medbragte i alt 236.945 kr. (omregnet), der var fordelt med 20.000 $ i et sort pengebælte, 20.000 $ i en hvid kuvert samt 15.000 danske kr. og 100 €. Klageren oplyste, at ud af beholdningen på 40.000 $, tilhørte 20.000 $ hans medrejsende ven, mens resten af pengene var hans egne. Pengene skulle bruges til at købe nødder i [by2] for til brug for hans forretning i Sverige.

Klageren blev idømt en bøde på 7.400 USD, svarende til 40.599 kr. for manglende klarering af beløbet. Klageren opgav sit svenske personnummer og sin adresse i [Sverige] til kontrollen i lufthavnen.

SKAT har i sin afgørelse af 2. maj 2013 beskrevet de faktiske forhold således:

”Udeholdt omsætning/negativt privatforbrug

1.1. De faktiske forhold

Der er via kontroloplysninger konstateret, at du d. 13. dec. 2010 er udrejst til Ægypten medbringende et kontant beløb på i alt 236.945 kr. omregnet.

Du har i tolden forklaret, at formålet med rejsen var indkøb af nødder m.v. til din forretning i Sverige.

SKAT har bedt om følgende dokumentation jf. brev af 25. januar 2013:

Redegørelse for privatforbrug idet SKAT har beregnet et negativt beløb
Oplysninger om eventuelle indtægter i Sverige som SKAT ikke har været vidende om.
Din virksomheds skatteregnskab.

Privatforbruget er for indkomståret 2010 beregnet jf. de foreliggende kontroloplysninger således:

Skattepligtig indkomst

99.950 kr.

Betalt restskat

-121.530 kr.

Overskydende am-bidrag

9.994 kr.

Overskydende skat

41.566 kr.

Formue primo:

Indestående i bank og lign.

1.566 kr.

Gæld til bank og lign.

0 kr.

1.566 kr.

Formue ultimo:

Indestående i bank og lign.

0 kr.

Gæld til bank og lign.

69 kr.

69 kr.

Det beregnede privatforbrug/rådighedsbeløb

31.615 kr.

Det konkrete privatforbrug kan opgøres ud fra de kendte oplysninger til:

Penge udført af Danmark

-236.945 kr.

Det beregnede privatforbrug/rådighedsbeløb

31.615 kr.

Konkret privatforbrug herefter beregnet til

-205.330 kr.

1.2. Dine bemærkninger

Skat har alene modtaget regnskab udvisende det selvangivne resultat af virksomhed. Dog har din repræsentant bedt om aktindsigt efter udløbet af fristen for indsendelse af materiale.

D. 12. april beder din revisor i mail om kopi af SKATs materiale indkaldelse. Denne fremsendes pr. mail samme dag.

D. 22. april fremsender din revisor regnskab pr. mail. Det anføres videre, at du vil fremskaffe manglende oplysninger. Revisor beder om at få fremsendt SKATs privatforbrugsberegning. SKAT svarer, at denne fremgår af den fremsendte agterskrivelse, ligesom man fastholder fristen for indsigelse.

Der er d.d. intet modtaget.

(...)”

Klageren har ved en uanmeldt kontrol den 5. februar 2014 oplyst til SKAT, at han ikke har andre indtægter, end indtægten fra sit bageri i Danmark.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet den skattepligtige omsætning med 240.000 kr. ekskl. moms.

SKAT har alene modtaget regnskab fra klageren udvisende det selvangivne resultat af virksomhed.

Ved at sammenligne det beregnede privatforbrug med de selvangivne oplysninger/rådighedsbeløb og de konkrete udgifter, kan det beregnede privatforbrug ikke indeholde udgifterne.

Da det konkrete privatforbrug er negativt, må klageren have haft indkomst af anden skattepligtig karakter, der kan dække det negative privatforbrug samt klagerens private udgifter til mad, tøj, rejser, fornøjelser og andre personlige fornødenheder.

På den baggrund er indkomsten skønsmæssigt forhøjet med 300.000 kr., hvoraf moms udgør 60.000 kr.

SKAT har ikke benyttet tidligere års privatforbrug til sammenligning, da det ikke anses for sammenligneligt. For indkomståret 2008 er det beregnede privatforbrug også beregnet til at være negativt if. vores kontroloplysninger, ligesom det er meget lavt i 2009 (ca. 5.000 kr.).

Efter en skønsmæssig forhøjelse udgør klagerens privatforbrug 300.000 kr. – 205.330 kr. = 94.670 kr., hvilket anses for at være lavt men passende.

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at SKATs forhøjelse nedsættes til 0 kr.

Alle papirer, som SKAT har anmodet om, er afleveret, og alle spørgsmål er besvaret. Der er ikke begået sådanne fejl, at det kan retfærdiggøre en så stor forhøjelse, som SKAT har pålagt. Forhøjelsen er grundløs. De penge, der blev opdaget af lufthavnskontrollen på rejsen til Egypten tilhørte en ven. Det var ikke egne penge. Der er ikke nogen forretning i Sverige.

SKATs interesse er at stoppe forretningen. Der er arbejdet hårdt i firmaet, og der er ikke tjent så mange penge, som SKAT har antaget. Ingen med et lille firma som dette vil kunne tjene 300.000 kr. hvert år.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4. Skatteydere skal selvangive deres indkomst og kunne dokumentere deres indtægts- og formueforhold. Det følger af skattekontrollovens § 1, § 6 og § 6 B.

Skattepligtige skal ifølge skattekontrollovens § 1 selvangive deres indkomst til SKAT. Erhvervsdrivende skal ifølge skattekontrollovens § 3 indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat. Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5, stk. 3, jf. § 3, stk. 4.

Som erhvervsdrivende har man pligt til på begæring fra SKAT at indsende sit regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, herunder for afgørelsen af skattepligt til Danmark. Hvis man ikke gør det, kan SKAT fastsætte indkomsten skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 6, stk. 1 og 7.

Ud fra de oplysninger SKAT havde kendskab til, har SKAT beregnet klagerens privatforbrug for 2010 til at være negativt. Klageren har ikke indgivet en redegørelse for sit privatforbrug, som SKAT har bedt om, og det må derfor umiddelbart lægges til grund, at privatforbruget er negativt.

Da klageren driver virksomhed i Danmark, er der en formodning for, at eventuelle udeholdte indtægter stammer fra denne virksomhed. På baggrund af det beregnede negative privatforbrug må det lægges til grund, at der er udeholdte indtægter i virksomheden i Danmark, og at der dermed er en sådan indre usammenhæng i virksomhedens regnskab, at regnskabsgrundlaget kan tilsidesættes.

Dermed er der grundlag for at fastsætte indkomsten skønsmæssigt.

Skønsmæssige ansættelser skal normalt være underbygget af privatforbrugsberegninger eller andre konkrete opgørelser.

SKATs beregning af klagerens privatforbrug kan være ufuldstændig på grund af manglende oplysninger om klagerens indtægts- og formueforhold i Sverige. Derfor kan privatforbrugsberegningen ikke i sig selv tillægges afgørende betydning ved udøvelse af skønnet over den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten finder ikke, at klageren har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at pengebeløbet, som klageren havde på sig ved udrejsen til [Egypten] den 13. december 2010, stammer fra beskattede midler og/eller ikke tilhørte ham selv. Det omtalte pengebeløb understøtter, at der var grundlag for at forhøje indkomsten skønsmæssigt. Pengebeløbets størrelse understøtter endvidere, at størrelsen af den af SKAT gennemførte forhøjelse er rimelig, og det er ikke godtgjort af klageren, at SKATs skøn er urimeligt.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.