Kendelse af 08-09-2015 - indlagt i TaxCons database den 02-10-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Fradrag for tab på fordring i 2007

0 kr.

1.030.655 kr.

0 kr.

Landsskatterettenstadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Klageren ejede i 2006 13 ud af 90 andele i kommanditselskabet K/S [virksomhed1].

Kommanditselskabet K/S [virksomhed1]s hovedaktivitet var at eje og udleje en erhvervsejendom beliggende [adresse1], England.

Ejendommen blev solgt i 2006, og provenuet forventedes herefter udloddet til kommanditisterne i 2007.

Selskabet [virksomhed2] A/S, som var administrator, udloddede imidlertid aldrig provenuet til klageren, idet selskabet gik konkurs den 15. august 2007.

K/S [virksomhed1] ophørte den 16. februar 2009.

Ved brev af 2. maj 2011 har klageren anmodet [Skattecentret] om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2007 med henblik på at få fradrag for hans tab på fordringen mod [virksomhed2] A/S, for hans del af udlodningen hidrørende provenuet fra salget af ejendommen.

Tabet andrager ifølge klagerens beregninger 1.030.655 kr., der kan opgøres således:

Salgssum6.975.473

Indfrielse af prioriteter5.549.599

1.425.599

Salgsomkostninger 66.648

1.359.226

Indfrielse af investor lån 328.571

Nettobeløb til udlodning1.030.655

Klageren, der har anmeldt sit krav på 1.030.655 kr. i [virksomhed2] A/S under konkurs, har ved brev af 25. august 2011 fra kurator [person1] fået oplysninger om, at der ikke ville blive udbetalt dividende til kravet ved afslutningen af konkursen, idet boet var uden midler efter konkurslovens § 143.

Skatteankestyrelsen har ved brev af 1. juni 2015 anmodet klageren om yderligere dokumentation vedrørende konkursen og omstændighederne for denne samt oplysninger om baggrunden for, at der ikke blev udbetalt vedrørende salget af ejendommen.

Klageren har ved mail af 4. juni 2015 fremsendt diverse bilag til Skatteankestyrelsen.

SKATs afgørelse

SKAT har nægtet fradrag for klagerens tab for fordringen på administrationsselskabet på 1.030.655 kr. SKAT har i den forbindelse anført følgende:

” (…)

Det kan konstateres, at fordringen er opstået i 2007, d.v.s. før den nye kursgevinstlov træder i kraft i januar 2010, samt at fordringen er i danske kroner. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der efter den dagældende kursgevinstlov ikke var fradrag for tab på fordringen i danske kroner

Fradrag for driftstab kan opnås efter statsskattelovens §6, stk.1 litra a. Det er en forudsætning for fradrag, at tabet er påført skatteyder som et udslag af en naturlig driftsrisiko forbundet med driften af den pågældendes virksomhed. Fradrag for tab på fordringer er for personer omfattet af kursgevinstlovens §17, hvorefter der skal foretages en vurdering af, hvorvidt udgiften kan karakteriseres som et driftstab efter statsskattelovens §6, stk. 1, litra a.

Formuetab og tab vedrørende privatsfæren kan ikke fratrækkes, da betingelserne i statsskattelovens §6, stk. 1, litra a i disse tilfælde ikke er opfyldt.

Skat er herefter af den opfattelse at tabet på dit tilgodehavende i forbindelse med salget af ejendommen ”[adresse1], England må anses for at være et formuetab, der er indkomstopgørelsen uvedkommende. Tabet har efter Skat´s opfattelse ikke haft den fornødne tilknytning til kommanditselskabets løbende drift. Fradrag for tabet kan derfor ikke godkendes.

Der skal til yderligere underbyggelse af begrundelsen henvises til vedlagte Landsskatteretskendelse, der er offentliggjort som SKM2010.858.LSR

I mail af 16. maj 2013 har din revisor fremsat indsigelse imod det fremsendte forslag.

Din revisor vurderer, at tabet er fradragsberettiget uagtet at fordringen er stiftet før den 27. januar 2010. Begrundelsen for fradragsretten er ifølge din revisor, at der er tale om fordringer erhvervet som vederlag i tilknytning til den erhvervsmæssige drift af virksomheden, jf § 17 i bekendtgørelse nr. 806 af 24. september 2003(§ 17. For tab på fordringer, der er erhvervet som vederlag i næring og for tab på fordringer, der i øvrigt er erhvervet i tilknytning til den erhvervsmæssige drift af virksomheden, finder reglerne i statsskattelovens § 6 a anvendelse, jf. dog § 18. )

Fordringer af denne type er ifølge din revisor fradragsberettiget uagtet at fordringen er stiftet efter 27. januar 2010 og at fordringen er i danske kroner. Fradraget sker efter reglerne i statsskattelovens § 6a, og derved som et fradrag i virksomhedsindkomsten.

Din revisor oplyser videre, at den pågældende kursgevinstlovs § 17 anfører ”For tab på fordringer, der er erhvervet som vederlag i næring og for tab på fordringer, der i øvrigt er erhvervet i tilknytning til den erhvervsmæssige drifts af virksomheden… Der er efter din revisors opfattelse således ikke kun tale om vederlags fordringer, men også andre fordringer der er erhvervet i tilknytning til den erhvervsmæssige drift.

Efter din revisors opfattelse er hele ideen med investeringer i K/Sér at ejendommen på et tidspunkt skal sælges og helst med gevinst. Virksomheden ophørte ikke da man solgte ejendommen, og ikke solgte ens andele i K/S´et, hvorfor fordringen må være opstået i forbindelse med virksomhedens drift og derved opfylder betingelserne i Statsskattelovens § 6 a.

Uanset det at din revisor er af den opfattelse at tabet er opstået i forbindelse med virksomhedens almindelige drift og dermed er omfattet af bestemmelserne i Statsskattelovens §6 stk. 1, litra a, er Skat fortsat af den opfattelse Skat at tabet på dit tilgodehavende i forbindelse med salget af ejendommen”[adresse1], England må anses for at være et formuetab, der er indkomstopgørelsen uvedkommende og således ikke omfattet af Statsskattelovens §6 stk. 1, litra a . Tabet har efter Skat´s opfattelse ikke haft den fornødne tilknytning til kommanditselskabets løbende drift. Fradrag for tabet kan derfor ikke godkendes.

Der skal i øvrigt henvises til SKM2010.858.LSR der tidligere er fremsendt.

(…)”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at han bør have fradrag for tabet på fordringen på [virksomhed2] A/S på 1.030.655 kr.

Klageren har blandt andet anført følgende i klagen:

(…)

”Baggrunden for at anke den aktuelle sag et at SKAT i året 2006 beskatter en opgjort indtægt på salget at en ejendom i England, delvist ejet via andele i et K/S-selskab. Den beskattede indtægt kom aldrig til udbetaling.

Sagen er at de genvundne afskrivninger, samt den opgjorte fortjeneste aldrig kom til udbetaling, da den fungerende K/S-administrator ([virksomhed2] A/S) gik konkurs inden udlodning kunne finde sted.

Der er således ikke udbetalt noget beløb — hverken I salgsåret 2006, eller konkursåret 2007.

SKAT’s afslag omhandler spørgsmålet om retten til at fradrage et dokumenteret tab i 2007 og afviser dette Med henvisning til loven om formuetab før 2010.

Min anke går således alene ud på at SKAT er fuldstændig klar over at jeg ikke har fået noget beløb udbetalt, Hverken i 2006 eller senere. Kan det virkelig være rigtigt at jeg skal betale over 500.000 i skat af en indtægt som SKAT i sit afslag af 30. maj 2013 bekræfter sin viden om at jeg aldrig har modtaget?

Dette forhold har været medvirkende til at jeg blev erklæret personlig konkurs i september 2013.
En konkurs der sluttede med en negativ underbalance på over 6.4 mio.- heraf et krav fra SKAT vedrørende 2006 på ca. 144.000 kr. Dette beløb håber jeg under alle omstændigheder bliver eftergivet, da jeg som sagt Ikke har modtaget penge (fortjeneste til beskatning) fra hverken K/S eller administrator.


Jeg håber at min ankesag sag vil blive positivt modtaget - og beder om den rådgivning jeg kan få fra SKAT, da jeg ikke har råd til selv at købe professionel assistance til at føre sagen.”

(…)

Derudover har klageren ved brev af 7. april 2015 fremsendt sine bemærkninger til sagsfremstillingen af 30. marts 2015, hvori han har anført følgende:

(…)

”Baggrunden for min indsigelse er, at Skatteankestyrelsen i sin afgørelse fortsætter SKAT’s fremstilling af min påstand om frifindelse, som begrundet i et ønske om “Fradrag for formuetab i 2007” hvilket ikke er det jeg beder om. Jeg beder blot om at SKAT tilbagefører den imaginære indtægt på godt 1.3 mio. der blev beskattet i 2006 samtidigt med, at det efterfølgende kunne konstateres at jeg aldrig har haft en sådan indtægt.


Efterfølgende har både Landsskatteretten og Skattestyrelsen i sine sagsfremstillinger fastholdt sine påstande om “Formuetab uden driftsrisiko” hvilket åbenbart blev ændret i 2010 i et forsøg på at bringe en vis retfærdighed i skattereglerne på dette område.


Nu har jeg fulgt med i dagspressen og erfaret at SKAT i et vist omfang har mulighed for at tolke på reglerne og i tilfælde hvor uhensigtsmæssige regler rammer uskyldige borgere på utilsigtet eller groft uretfærdig vis.


Jeg appellerer derfor til, at Skattestyrelsen forelægger min sag for en øvre myndighed der dels erkender at man som skatteborger ikke bør beskattes af indtægter man beviseligt aldrig har modtaget, samt at man erkender den alvorlige effekt som den uretfærdige beskatning har haft på mig og min økonomi.

Den store skattebetaling i 2007/2008 var medvirkende til at jeg i september 2009 blev erklæret personlig konkurs og i den forbindelse led et tab på DKK 6.4 mio. iføl.ge kurators opgørelse.
(se vedlagte opgørelse fra Kurator).”

(…)

Landsskatterettens afgørelse

Kursgevinstlovens § 14, stk. 1, 1. pkt., i sin nuværende affattelse, hvorefter personer har fradrag for tab på fordringer, gælder alene for fordringer, der er erhvervet/stiftet efter den 27. januar 2010, jf. § 20, stk. 2, i lov nr. 724 af 26. juni 2010, om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love.

Da klagerens fordring er stiftet tilbage i 2007 på det tidspunkt, hvor der skulle være sket udlodning at salgsprovenuet for ejendommen, vil der således ikke kunne opnås fradrag for tabet af fordringen i

medfør af kursgevinstlovens § 14, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

Det fremgår af den for indkomståret 2007 gældende kursgevinstlovens § 17, at der vil kunne opnås fradrag for tab på fordringer, der er erhvervet som led i næring og for tab på fordringer, der i øvrigt er erhvervet i tilknytning til den erhvervsmæssige drift af virksomheden, i det omfang tabet kan karakteriseres som et driftstab efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

I medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er der mulighed for at opnå fradrag for driftstab, såfremt tabet er påført den pågældende som et udslag af en naturlig driftsrisiko forbundet med driften af den pågældendes virksomhed, jf. den juridiske vejledning afsnit C.C.2.2.3.1.

Formuetab og tab vedrørende privatsfæren kan ikke fradrages, da betingelserne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, i disse tilfælde ikke er opfyldt.

Klagers tab, der må anses for at skyldes, at administrator af K/S [virksomhed1] uretmæssigt undlod at betale kommanditisterne deres andel af provenuet ved salg af ejendommen, må anses for et ikke-fradragsberettiget formuetab, der er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Klageren har i sine bemærkninger til sagsfremstillingen anført, at han ønsker at tilbageføre indtægten hidrørende fra salget af ejendommen i 2006, idet han aldrig har modtaget sin del af provenuet.

Det skal hertil bemærkes, at Landsskatteretten alene kan tage stilling til indkomstansættelsen vedrørende indkomståret 2007 og spørgsmålet om, hvorvidt klageren kan opnå fradrag for tabet på fordringen på administrationsselskabet, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.