Kendelse af 05-02-2015 - indlagt i TaxCons database den 03-04-2015

Journalnr. 13-0185152

Indkomståret 2007

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Vederlag i forbindelse med afhændelse af Land Rover Discovery på vegne af [virksomhed1] A/S

120.000

0

120.000

Faktiske oplysninger

SKAT har modtaget oplysninger om, at klageren den 11. januar 2007 til sin konto [...76] i [finans1] har modtaget 635.000 kr. fra pengeinstitut i Østrig. Det fremgår, at kontoen i Østrig tilhører [person1], [adresse1], [...], DK[by1]. Det er anført, at betalingen vedrører bil.

Af kontoudtog vedrørende konto [...76] fremgår, at der den 12. januar 2007 er hævet et beløb på 515.000 kr.

Det er oplyst, at transaktionerne vedrører en bil, Land Rover Discovery, reg.nr. [reg.nr.1].

Det er oplyst, at bilen blev anskaffet af [virksomhed1] A/S (selskabet), hvor klageren og hans ægtefælle er ansat. Klageren er desuden medlem af bestyrelsen i selskabet. Selskabet ejes af [virksomhed2] ApS, hvis anpartskapital ejes af klagerens mor. Klagerens far, [person2], er direktør i [virksomhed1] A/S.

Det fremgår, at bilen af selskabet blev anskaffet i december 2006 sammen en anden tilsvarende bil. Den anden bil med reg.nr. [reg.nr.2] har klageren haft stillet til rådighed som firmabil.

Det fremgår, at bilen (reg.nr. [reg.nr.1]) er registreret første gang i september 2005 i Tyskland og i august 2006 importeret til Danmark, hvor den bliver ombygget til autocamper hos [virksomhed3] ApS i [by2], som anmelder den til afgiftsberigtigelse i november 2006. Bilen bliver synsgodkendt 30. november 2006 og registreres den 5. december 2006 som personbil-beboelse med [virksomhed1] A/S, som ejer. Den er registreret som solgt af [virksomhed1] A/S den 2. februar 2007.

Klagerens repræsentant har om bilen oplyst:

”[person3] bliver af sin arbejdsgiver i december måned 2006, pålagt, at realisere den pågældende bil, hvor der samtidig blev stillet krav om at [virksomhed1] A/S blev holdt helt og fuldt skadesløs for den disposition [person3] havde gennemført, nemlig at indkøbe 2 stk. biler til [virksomhed1] A/S.

[person3] overtager ifølge hensigten den ene bil, som fri bil — i hvilken egenskab den stadig fungerer. Den anden og omhandlende bil, blev af skattemæssige årsager ikke indlagt som fri bil, da det samlede beskatningsgrundlag, ikke kunne acceptres af den pågældende medarbejder. Bilens samlede værdi repræsenterede kr. 515.000, som [virksomhed1] stillede som krav mod [person3], da denne værdi repræsenterede kostprisen i oprundet form.

[person3] pålægges således i december måned 2006, at betale kr. 515.000 for bilen, hvilket beløb overføres til [virksomhed1] den 12. januar 2007 i overensstemmelse med den indgåede aftale.

Bilen [reg.nr.3], Land Rover camper-model, henstod hos [person3], hvortil den var blevet leveret medio december måned efter endt ombygning hos [virksomhed3] ApS, [adresse2], [by2]. Da kravet fra [virksomhed1] A/S således fremkom ved leveringen, forsøgte [person3] at afhænde bilen. Der fremkom en del henvendelser på bilen både seriøse og særdeles useriøse. Den 9/1 2007 fremkom pr. telefon et bud på kr. 635.000, som nærmest blev betragtet som en “karl-smart— bemærkning”, men det kunne naturligvis acceptres, men at der ikke var grund til at foretage sig noget, før der var handling bag ordene — altså at betaling forelå med sikkerhed på den anviste bankkonto, hvilket skete den 11. januar 2007, hvor køber samtidig afhentede bilen, med krav om at omregistrering fandt sted — hvilket er gennemført den 2/2 2007.

[virksomhed1] A/S eller direktør [person2] har på intet tidspunkt haft kendskab til nævnte beløb på kr. 635.000. Beløbet er naturligvis kommet til kendskab i forbindelse med Skat’s forespørgsel til den nævnte overførsel, der øjensynligt dukkede op fra Østrig.”

Sagsforløb:

12. januar 2012SKAT anmoder klageren om oplysninger omkring pengeoverførslenpå 635.000 kr.

19. marts 2012Efter at have sendt rykker har klageren stadig ikke reageret.

20. marts 2012SKAT rekvirerer kontoudtog hos [finans1].

29. marts 2012Klageren kontakter SKAT.

20. april 2012[finans1] kontakter SKAT

25. april 2012SKAT modtager bilagsmateriale fra Motorkontoret om de 2 omhandlede Land Rover Discovery

7. maj 2012SKAT modtager kontoudtog fra [finans1]

21. juni 2012SKAT anmoder om yderligere oplysninger hos klager om salg af bil og

Overførsel af pengebeløb mellem klager og [virksomhed1] A/S

13. august 2012SKAT sender rykker til klager

24. september 2012SKAT modtager redegørelse og dokumentation fra klagerens revisor.

29. oktober 2012SKAT stiller yderligere spørgsmål til klagerens revisor

10. januar 2013Der er ikke modtaget yderligere materiale.

17. januar 2013SKAT sender forslag til afgørelse

26. februar 2013SKAT sender afgørelse

SKATs afgørelse

Vederlag i forbindelse med afhændelse af Land Rover Disovery120.000

”Det kan konstateres, at du er ansat hos [virksomhed1] A/S, at du sidder i selskabets bestyrelse, at selskabet ejes fuldt ud af din mor gennem holdingselskabet, [virksomhed2] ApS, og at din far er direktør i selskabet. Du kan derfor, i kraft af nævnte forhold, anses for at have ”nære relationer” i selskabet, og dermed kan du ikke betragte som en uafhængig part i forbindelse med indgåelse af aftaler med selskabet.

Revisors oplysninger og bemærkninger omkring handel med Land Rover giver umiddelbart SKAT anledning til følgende kommentarer:

Der findes ikke en skriftlig aftale omkring salg af bilen i januar 2007 for et beløb på 635.000 kr. Bilen er angivelig handlet i henhold til mundtlig aftale. Der findes heller ikke en skriftlig aftale omkring overdragelse af bilen fra [virksomhed1] til dig. Overdragelsen er oplyst til at være sket ”medio” december 2006. Betaling sker først den 12/1 2007 med 515.000 kr. Den 11/1 2007 har du modtaget salgssum på 635.000 kr. i forbindelse med salg til 3. mand.

Der synes ikke umiddelbart at være tale om normale handelsmæssige vilkår, idet der tilsyneladende ikke findes skriftlige handelsaftaler, hverken ved køb eller salg. Du har, efter det oplyste, endvidere fået bilen overdraget uden sikkerhedsstillelse af nogen art. Betaling af købesummen sker først efter, at du angivelig har overtaget af bilen, og selve betalingen for bilen sker først efter at bilen er solgt videre til 3. mand. Alt i alt synes der at være tale om forhold og handelsvilkår, som næppe ville fremkomme i forbindelse med handler mellem uafhængige parter.

Revisor forklarer, at der var uventede økonomiske og skattemæssige konsekvenser ved at stille bilen til rådighed for din ægtefælle som firmabil.

Det synes ikke sandsynligt, at dette forhold kan komme overraskende, når der henses til, at selskabet allerede 2 måneder tidligere har anskaffet en tilsvarende ombygget autocamper, som stilles til rådighed som fri bil for dig. Altså må de skattemæssige konsekvenser have været kendte.

Revisor anfører videre, at der på grund af uventede økonomiske konsekvenser ved den planlagte anvendelse af bilen, blev pålagt dig at overtage bilen for anskaffelsessummen senest den 12/1 2007, da det var dig, som havde stået for indkøb af bilen.

Det oplyste forløb omkring handlen synes ikke at være i selskabets interesse. Selskabet kunne jo sælge bilen selv, såfremt det var selskabets opfattelse, at du som en fejldisposition, havde anskaffet den pågældende bil. Herved ville selskabet samtidig sikre sig en gevinst, såfremt man gjorde en god handel. Heller ikke dette forhold bærer præg af normale handelsmæssige vilkår.

Revisor oplyser, at du ”lånte” selskabet 100.000 kr. for at undgå overtræk på selskabets kassekredit og af hensyn til selskabets årsregnskab.

Det kan undre, hvorfor du, som bestyrelsesmedlem og ansat i selskabet, skal ”redde” selskabets årsregnskab uden overtræk på kassekreditten. Såfremt du havde betalt købesummen for bilen inden årets udgang, havde denne transaktion ikke været nødvendig, og det kan tilsvarende undre, hvorfor det ikke er selskabets ejer ([virksomhed2] ApS.) eller den ultimative ejer (din mor), der udlåner beløbet. Forholdet er måske snarere, at frem- og tilbageførslerne af de 100.000 kr. har relation til handel med Land Rover Discovery, (reg.nr. [reg.nr.1]).

Det af revisor skitserede forløb omkring handlen med bilen, den manglende skriftlige bilagsdokumentation og hans forklaringer omkring årsagen til handlen synes da også at indicere, at der ikke er sket en handel mellem dig og selskabet, men at det er selskabet selv, som afhænder bilen til [person1].

Det er derfor SKATs klare opfattelse, at det ud fra revisors oplysninger og indsendte materiale, ikke er dokumenteret, at du ”medio” december 2006 skulle have købt den omtalte Land Rover Discovery (reg.nr. [reg.nr.1]) hos [virksomhed1] A/S.

Det er endvidere SKATs klare opfattelse, at det heller ikke er dokumenteret, at det er dig, som har afhændet den pågældende bil til 3. mand, idet der ikke foreligger skriftlig dokumentation omkring handlen.

Det er dog dokumenteret, at der den 11. januar 2007 indsættes et beløb på 635.000 kr. på din konto i [finans1], og at det af betalingsoplysninger vedrørende pengeoverførslen fremgår, at der er tale om ”Betaling for bil”.

Det er desuden dokumenteret, at der den 12. januar 2007, fra din konto i [finans1], overføres et beløb til [virksomhed1] A/S på 515.000 kr. Det fremgår af overførslen, at der er tale om betaling af Land Rover Discovery 3 – [reg.nr.1].

Det er derfor SKATs opfattelse, at handel med bilen er foretaget med [virksomhed1] A/S som sælger og [person1] som køber. Den omstændighed, at pengene overføres til og fra din konto, må efter SKATs opfattelse være udtryk for, at det er dig, som på vegne af [virksomhed1] A/S, har ”stået” for handlen.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at det faktum, at du får indsat 635.000 kr. på din konto, men at du alene afregner 515.000 kr. med [virksomhed1], må være udtryk for, at du modtager differencebeløbet på 120.000 kr. som en form for vederlag for din medvirken til handel med bilen.

Der kan i den forbindelse endvidere henses til din nære tilknytning til [virksomhed1] A/S.

SKAT agter derfor at forhøje din indkomst med vederlag på 120.000 kr., som du anses at have modtaget fra [virksomhed1] A/S for din medvirken i forbindelse med handel med Land Rover Discovery (reg.nr. [reg.nr.1]). Beløbet er skattepligtigt, jf. statsskatteloven § 4, stk. 1, litra a.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at ansættelsen ikke er gyldig, da klageren ikke har handlet groft uagtsomt. Det påstås desuden, at beløbet på 120.000 kr. ikke er skattepligtigt, da klageren ikke handler med biler.

Repræsentanten har fremført:

”Den anvendte fortolkning af SKAT om skatteforvaltningsloven omhandlende bestemmelserne om forsætlig eller grov uagtsomhed kan på ingen måde accepteres, og betragtes som en antagelse/formodning uden hold i de faktiske forhold. Forholdet har samtidig ikke været forelagt eller på nogen måde været drøftet endsige været fremlagt i den kørende sag, før Skat’s skrivelse af 28/2 2013 foreligger.

På dette grundlag er det vor klare opfattelse og fortolkning, at bestemmelsen ikke kan bringes anvendelse, hvorfor anvendelsen påklages.

At bestemmelserne i skatteforvaltningsloven konkret anvendes af Skat, er således på en antagelse/formodning/vurdering der som nævnt ovenfor ikke på nogen måde kan accepteres, da dette er foretaget uden at dette har været fremlagt endsige drøftet med skatteyder.

Som støtte og supplement til nærværende punkt, henvises samtidig til besvarelse af pkt. 2.2

”Den stedfundne forhøjelse med kr. 120.000 kan ikke accepteres. Det synes samtidig besynderligt og uden hold i skattelovgivningen at Skat bruger et kriterie for beskatning, der anføres som: citat start: ”at beløbet er af ikke helt uvæsentlig størrelse” citat slut.

Denne begrundelse/vurdering/formodning er efter vor klare opfattelse ikke i overensstemmelse med skattelovgivningens regelsæt, da der ikke foreligger bestemmelser om beskatning af beløb ud fra en betragtning om disse skulle være væsentlige eller uvæsentlige.

[person3] har aldrig handlet med biler, og er ikke at betragte som skattepligtig inden for dette område.

Der er således ikke belæg for beskatning, da der ikke før - og heller ikke siden - er handlet med biler, endsige drevet nogen form for virksomhed inden for dette område, hvorfor der ikke foreligger selvstændig virksomhed, men at dispositionen er at betragte som en ren privat handel, hvilket der ikke foreligger skattepligt for.

Vi er enig i en skattepligt, såfremt der været tale om en kontinuerlig og løbende handel med biler, hvilket dog på ingen måde, kan konstateres i nærværende situation.

Da der således ikke foreligger handel med biler i et omfang der berettiger til selvstændig virksomhed, eller blot den mindste hentydning hertil, er den stedfundne handel omfattet af private’s handel, der ikke betragtes som skattepligtig.

På dette grundlag kan Skat’s vurdering/antagelse om en groft uagtsom eller forsætlig adfærd på ingen måde accepteres.”

Landsskatterettens afgørelse

Det følger af skatteforvaltningslovens § 26, at en skatteansættelse skal varsles senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Denne frist gælder dog ikke for personer med enkle økonomiske forhold, jf. bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005. Ifølge denne bekendtgørelse skal varsling for denne personkreds ske inden den 1. juli i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret.

Uanset fristerne i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat dog foretages, hvis sagen er omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8. Det gælder således, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 Det gælder også selvom personen er omfattet af ”den korte ligningsfrist”, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005.

Det følger videre af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en ansættelse efter § 27 skal varsles senest 6 måneder efter, at SKAT har fået kundskab til det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i skatteforvaltningslovens § 26 og afgørelse skal træffes senest 3 måneder efter, at varslingen er afsendt.

[virksomhed1] A/S, hvor klageren og hans ægtefælle er ansat, registreres som ejer af bilen den 5. december 2006 og er registreret som ejer indtil den 2. februar 2007, hvor ny ejer registreres. Klageren har på intet tidspunkt været registreret som ejer af bilen og der er ikke fremlagt dokumentation for, at klageren skulle have købt bilen af [virksomhed1] A/S.

Klageren er ansat og medlem af bestyrelsen i [virksomhed1] A/S. Selskabet ejes af [virksomhed2] ApS, hvis anpartskapital ejes af klagerens mor. Klagerens far, [person2], er direktør i [virksomhed1] A/S.

Den 11. januar 2007 er der indsat 635.000 kr. på klagerens konto i [finans1]. Beløbet dækker betaling for salg af bilen, som [virksomhed1] A/S er registreret som ejer af. Den 12. januar 2007 er der hævet 515.000 kr. på klagerens konto, hvilket beløb er tilgået [virksomhed1] A/S.

Da klageren ikke har været ejer af den pågældende bil er der ikke tale om, at klageren har solgt en privatejet bil, hvorfor der ikke er tale om avance ved salg af et privat formueaktiv, og indkomsten er derfor ikke fritaget for beskatning efter statsskattelovens § 5. Indkomsten må derimod anses for en ydelse modtaget fra [virksomhed1] A/S for gennemførelse af handlen og beløbet er skattepligtigt efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Det er rettens opfattelse, at transaktionen er af en sådan karakter, at det burde have stået klageren klart, at der kunne være skattemæssige konsekvenser forbundet med at modtage en ydelse på 120.000 kr. ved at forestå handlen med bilen, når han ikke var registreret som ejer af bilen.

Det er derfor rettens opfattelse, at klageren har handlet mindst groft uagtsomt ved ikke at underrette SKAT om indkomsten.

SKAT har foretaget ansættelsen inden 6 måneder efter, at de har modtaget tilstrækkeligt kundskab om forholdet til, at kunne foretage en behørig skatteansættelse og afgørelse er truffet inden 3 måneder efter udsendelse af varslingen. Ansættelsen er således også gyldig.

Retten stadfæster således i det hele ansættelsen.