Kendelse af 09-09-2015 - indlagt i TaxCons database den 02-10-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed for indkomståret 2010

72.406 kr.

0 kr.

72.406 kr.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1], CVR nr. [...1] ejes af [person1].

Ifølge sagens oplysninger er virksomheden påbegyndt den 1. april 2005 og afmeldes af SKAT pr. 30. juni 2011 med følgende begrundelse:

”SKAT har henset til, at virksomhedens salg af 3 golfbiler i 2008, 2009 og 2010 er fordelt med 2 i 2009 og en i 2010 til henholdsvis 36.000 kr. og 18.000 kr.. Vi har endvidere henset til, at du ikke har haft salg i 1. halvår af 2011 og at du ikke har nogen forventninger om, at din virksomhed skal forøge dens aktivitetsniveau. Det er herefter SKATs opfattelse, at virksomhedens intensitet anses at være af så underordnet omfang, at virksomheden ikke efter den 30. juni 2011 kan anses for at være en økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand jf. momslovens § 3.”

Klageren har efterfølgende givet SKAT følgende oplysninger om handel med biler:

2010:

• Porsche Carrera Cabriolet (stel nr. [...])årgang 2000

• Mercedes SL 560 (stel nr. [...]) årgang 1988

• Mercedes SL 560 (stel nr. [...])årgang 1988

Om de enkelte biler handlet i 2010 kan oplyses følgende:

Mercedes SL 560

I henhold til faktura dateret 10. august 2009 har virksomheden købt bilen af:

[person2], USA for 15.000 USD.

Omregnet til kr. med kursen den 10. august 2009 på 5,1855. udgør købsprisen 77.783 kr.

Bilen ankom med container til Danmark den 23. december 2009, og der er ved indførslen betalt 7.477 kr. i told og 20.561 kr. i importmoms.

Bilen er solgt den 21. februar 2010 for 21.000 EUR. Omregnet til kr. med kursen den 7. februar 2010 på 7,4449. andrager salgsprisen 156.343 kr.

SKAT har bl.a. anført følgende vedrørende salget:

”I henhold til fragtbrev udstedt 14. februar 2010 af [virksomhed2], er bilen afhentet hos [person3], [adresse1], [by1] og leveret til [person4], [adresse2], (overstreget og ændret til [adresse3]), [USA].

Det er SKATS opfattelse, at virksomheden ikke har dokumenteret, at bilen er solgt til en EU momsregistreret virksomhed. Det er ligeledes noteret på fakturaen, at det tyske momsnummer er [...2]. Momsnummeret er registreret til [virksomhed3] LTD & Co KG, [adresse2] 89, [USA].”

Porsche Carrera

I henhold til faktura dateret 5. juni 2009 har virksomheden købt bilen af:

[virksomhed4], USA for 24.000 USD.

Omregnet til kr. med kursen den 5. juni 2009 på 5,2413 udgør købsprisen 125.791 kr.

Ved købet er det oplyst, at bilen har kørt 38.000 miles.

Bilen er ankommet med container til Danmark den 16. januar 2010, og der er ved indførslen betalt 11.963 kr. i told og 32.897 kr. i importmoms.

Bilen er solgt i 2010 for 135.000 kr.

SKAT har bl.a. anført følgende vedrørende salget:

”I henhold til kontrolbilag fra [virksomhed5] A/S, [adresse4], [by2], har [virksomhed5] A/S jævnfør fakturanr. 1159 dateret 11. februar 2009 fra [virksomhed6] Ltd. købt bilen for 161.000 kr. [virksomhed5] A/S har foretaget betaling den 12. februar 2010.

Ved mail af 6. maj 2012 indsender du en erklæring “udførselsbekræftelse af person bil”.

Erklæringen er udfærdiget af [virksomhed1] og dateret 8. februar 2009. I erklæringen bekræftes det, at Porsche Carrera Cabriolet bliver udført af Danmark af [virksomhed6] Ltd.

Erklæringer har i øvrigt samme dato som enslydende erklæring vedrørende Mercedes Benz 560 SL med stel nr. [...].”

Mercedes SL 560

I henhold til faktura dateret 16. november 2009 har virksomheden købt bilen af:

[virksomhed7], USA for 14.427 USD.

Omregnet til kr. med kursen den 16. november 2009 på 4,9721 udgør købsprisen 71.732 kr.

Bilen ankom med container til Danmark den 16. januar 2010, og der er ved indførslen betalt 7.191 kr. i told og 19.775 kr. i importmoms.

Bilen er solgt den 21. februar 2010 for 21.000 EUR. Omregnet til kr. med kursen den 7. februar 2010 på 7,4449. andrager salgsprisen 156.343 kr.

SKAT har bl.a. anført følgende vedrørende salget:

”I henhold til fremsendt faktura nr. 1158 af 22. januar 2009 har [virksomhed6] Ltd. faktureret til [virksomhed1] for transport af Mercedes SL 560. På fakturaen er noteret “[...] - Denmark”.

Fakturabeløbet udgør 70.000 kr. Dansk moms nr. er oplyst til [...1].

Ved mail af 6. maj 2012 indsender du en erklæring “udførsels Bekræftelse af person bil”.

Erklæringen er udfærdiget af [virksomhed1] og dateret 8. februar 2009. I erklæringen bekræftes det, at Mercedes Benz SL 560 bliver udført af Danmark af [virksomhed6] Ltd.”

SKAT har efterfølgende opgjort resultat af virksomhed således i den påklagede afgørelse:

Selvangivet resultat af virksomhed

0

Mercedes SL 560

Salgspris

156.343 kr.

Købspris

77.783 kr.

Told

7.477 kr.

-85.260 kr.

71.083 kr.

Porsche Carrera

Salgspris

135.000 kr.

Købspris

125.791 kr.

Told

11.963 kr.

-137.754 kr.

-2.754 kr.

Mercedes SL 560

Salgspris

83..000 kr.

Købspris

71.732 kr.

Told

7.191 kr.

-78.923 kr.

4.077 kr.

Resultat af virksomhed

72.406 kr.

Det skal bemærkes, at der sammen med denne klage er indgivet en klage til Landsskatteretten for så vidt angår sagens momsspørgsmål, hvorfor det i SKATs afgørelse anførte om de foretagne ændringer af afgiftsmæssig karakter ikke er medtaget i denne sag.

SKATs afgørelse

Skattemæssigt resultat af virksomhed for 2010 er skønsmæssigt ansat jævnfør skattekontrollovens § 6, stk. 7 og § 5, stk. 3, idet det er SKATs opfattelse, at der ikke foreligger behørig selvangivelse på grund af manglende indsendelse af regnskab for 2010.

Udgangspunktet for opgørelsen af den skattepligtige indkomst er statsskatteloven § 4 – 6, der bygger på et nettoindkomstprincip, hvorefter det er bruttoindkomsten minus de udgifter, der er afholdt for at erhverve indkomsten, som skal beskattes.

Klagerens opfattelse

Nærværende sag drejer sig om, hvorvidt klagerens skatteansættelse for indkomståret 2010 skal forhøjes med 72.406 kr. som følge af, at SKAT skønsmæssigt har forhøjet virksomhedens omsætning vedrørende af salg af biler.

Nærmere bestemt drejer sagen sig om, hvorvidt der kan opnås fradrag for udgifter til Buggy, hvorvidt der kan fradrages udgifter til sponsortur, samt hvorvidt driftsmidler og varelager er overgået til privat regi pr. 1. januar 2008. Endvidere drejer sagen sig nærmere om, hvorvidt SKAT har været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens avance ved salg af biler.

For god ordens skyld bemærkes det, at klagen alene vedrører 2010.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende,

at klageren er berettiget til at fradrage de omtvistede udgifter

idet udgiften til Buggy udgør en sædvanlig driftsomkostning jf. statsskattelovens § 6, litra a,
idet der er fremlagt behørig dokumentation herfor,
idet udgiften til sponsortur udgør en sædvanlig driftsomkostning jf. statsskattelovens § 6, litra a
idet der er fremlagt behørig dokumentation herfor, og
idet de omtvistede driftsmidler og varelager ikke er overgået til privat regi pr. 1. januar 2008, samt

at virksomhedens omsætning ikke skal forhøjes som følge af de påståede handler, idet SKATs skønsmæssige forhøjelse ikke er korrekt.

Landsskatterettens afgørelse

Statsskattelovens § 4 opstiller den almindelige hovedregel for beregningen af bruttoindkomsten. Efter statsskattelovens § 4 skal alle indtægter, såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter, medregnes ved indkomstopgørelsen uden hensyn til den nærmere karakter af den virksomhed eller de omstændigheder, der har ført til erhvervelsen. Det er således principielt uden betydning, om indtægten er resultat af positive indkomstbestræbelser.

Skattepligten omfatter alle erhvervelser af økonomisk værdi, og det er derfor uden betydning, om indtægten fremtræder i form af penge eller et andet aktiv af økonomisk værdi.

De fradragsberettigede driftsomkostninger er i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, beskrevet som de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelse af indkomsten.

At mulighederne for at tilsidesætte regnskabsgrundlaget er til stede medfører ikke automatisk, at der kan eller skal foretages en forhøjelse af den selvangivne indkomst. Regnskabsresultatet kan godt være rigtigt, selv om det f.eks. er konstateret, at der ikke har været foretaget effektive kasseafstemninger. Skattemyndighederne skal i alle tilfælde kunne begrunde, at en skønsmæssig ansættelse, der afviger fra det selvangivne, er sandsynlig.

Er der ved regnskabsgennemgangen fundet konkrete differencer f.eks. udeholdte indtægter eller udgifter, der er fratrukket med for store beløb, må der tages stilling til, om der alene skal ske en forhøjelse af indkomsten med de konkrete differencer, eller om regnskabsmaterialet i sin helhed må anses som ufyldestgørende, således at der skal foretages en skønsmæssig ansættelse (forhøjelse) af indkomsten.

Det fremgår, at klageren har haft indtægter ved salg af 3 biler i 2010, hvor den realiserede fortjeneste ikke er selvangivet, og klageren har ikke indgivet regnskab for 2010. Derfor har SKAT været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst jævnfør skattekontrollovens § 6, stk. 7 og § 5, stk. 3.

Da der ikke ses at være uenighed om de talmæssige opgørelser, stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse.