Kendelse af 20-07-2015 - indlagt i TaxCons database den 18-09-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2009

Småanskaffelser og hardware

21.545 kr.

55.518 kr.

21.545 kr.

Afskrivning driftsmidler

5.031 kr.

20.125 kr.

0 kr.

Fradrag for kursus

0 kr.

6.000 kr.

0 kr.

Fradrag for arbejdsdragt og fortæring

0 kr.

5.090 kr.

0 kr.

Fradrag for udgift til el

4.000 kr.

20.000 kr.

4.000 kr.

Indkomståret 2010

Afskrivning på driftsmidler

3.774 kr.

0 kr.

0 kr.

Udgift til arbejdsdragt og fortæring

0 kr.

9.305 kr.

0 kr.

Fradrag for kursus

0 kr.

6.000 kr.

0 kr.

Etableringsudgifter

0 kr.

174.469 kr.

0 kr.

Fradrag for udgift til el

4.000 kr.

15.000 kr.

4.000 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har i perioden 1. juli 2008 – 30. april 2011 drevet enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1] Virksomheden har været registreret som momspligtig. Klageren har oplyst, at virksomheden beskæftigede sig med udvikling af generelle hardware/software produkter for bl.a. [virksomhed2]. Virksomheden blev drevet fra klagerens private adresse, og der var ingen ansatte.

Virksomhedens omsætning er selvangivet med 335.320 kr. i 2008, 812.660 kr. i 2009 og 385.765 kr. i 2010.

SKAT har for indkomståret 2008 forhøjet omsætningen med udenlandske kunder med 34.665 kr. For indkomståret 2009 er omsætningen forhøjet med 28.469 kr. med udenlandsk kunder og 29.800 kr. vedrørende danske kunder. For indkomståret 2010 er omsætningen forhøjet med 81.079 kr. med danske kunder.

Forhøjelserne af omsætning er ikke omfattet af klagen til Landsskatteretten.

Klageren stiftede i 2008 sammen med [person1] selskabet [virksomhed3] Ltd. Selskabet er hjemmehørende i England. Klageren har oplyst, at selskabet er et salgsselskab.

Klageren har i 2009 og 2010 arbejdet med udvikling af en opfindelse, der er kaldt ”[...] alarm”. I 2011 søgte klageren efter investorer til etablering af selskabet ”[virksomhed4] ApS”, der skulle forestå salg og videreudvikling af denne opfindelse.

Klageren har fremlagt en udateret og ikke underskrevet aftale mellem [virksomhed5] A/S i [by1] og [virksomhed1] v/ [person2]. Aftalen er udfærdiget på engelsk. Derudover er der fremlagt en specifikation for prototypen til en bluetooth taskealarm.

Klageren har endvidere fremlagt en salgsaftale mellem [virksomhed6] A/S og [virksomhed1], UK. Aftalen er udfærdiget på engelsk og er ikke underskrevet. I indledningen anføres, at aftalen er indgået den 19. januar 2010, mens der på sidste side er gjort plads til underskrifter med dateringen 1. april 2009. Derudover er der vedlagt en prisliste fra [virksomhed6] A/S på engelsk, der heller ikke er underskrevet.

SKAT har gennemgået kontospecifikationerne for 2008, 2009 og 2010. Klageren har ikke fremlagt bilagsmaterialet for SKAT. Bogføringen er foretaget inklusiv moms.

Klageren har for Landsskatteretten fremlagt et antal unummererede bilag for årene 2008, 2009, 2010 og 2011.

Udgift til el

Der er fratrukket udgift til el i privat bolig med 20.000 kr. i 2009 og 15.000 kr. i 2010. Det foreligger oplyst, at virksomheden drives fra hjemmet, der er en ejendom på 112 m2. Ejendommen var i de pågældende indkomstår beboet af klageren, hans ægtefælle og 2 små børn. Klageren har oplyst, at han havde en meget stor og tung server stående hjemme, og som blev anvendt til tests. Klageren har ikke, trods Skatteankestyrelsens opfordring hertil, fremsendt dokumentation for elforbruget.

Småanskaffelser og kontorartikler

Klageren har for 2009 foretaget fradrag for udgifter til småanskaffelser med i alt 61.501 kr. og udgifter til hardware med 15.562 kr.

Af kontospecifikationen fremgår det, at udgifterne til hardware er bogført som 1 memorystick til 1.045 kr. og en udgift til [virksomhed7] på 14.516 kr. Begge beløb inkl. moms. Klageren har endvidere foretaget fradrag for køb af kamera og taske m.v. for 5.816 kr. inkl. moms.

For 2010 har klageren fratrukket 21.289 kr. til småanskaffelser. Klageren har oplyst, at udgift til kontorartikler vedrører A3 printer, skrivebord, papir og toner.

Afskrivning af driftsmidler 2009 og 2010

Klageren har fremlagt faktura nr. 90501 fra [virksomhed8] I/S. Fakturaen er dateret den 1. maj 2009. Det fremgår heraf, at der er tale om honorar for udvikling af prototypen til bluetooth Taskealarm. Udgiften vedrører 2. og sidste rate og andrager 20.125 kr. + moms 5.031 kr.

SKAT har anset udgiften for afskrivningsberettiget og godkendt saldoafskrivning med 25 % af 20.125 kr., svarende til 5.031 kr. i 2009 og 3.774 kr. i 2010.

Fradrag for kursusdeltagelse

Klageren har deltaget i et fotokursus hos fotografen [person3]. Der er tale om et kortvarigt kursus på 2 x 5 timer i digital fotografering. Klageren har for Landsskatteretten fremlagt en faktura af 30. september 2009 på 6.000 kr. + moms 1.500 kr. Der er i 2009 fratrukket 6.000 kr. og i 2010 er der foretaget et tilsvarende fradrag vedrørende honorar til [person3].

Klageren har oplyst, at hans virksomhed beskæftigede sig med at udarbejde internetsider.

Klageren har endvidere oplyst, at han har købt licens til [...]. Det er et program, der anvendes i forbindelse med installation af Microsoft programmer hos kunder. Denne udgift er ikke dokumenteret.

Fradrag for arbejdstøj og fortæring

Klageren har fratrukket 5.090 kr. for 2009 og 9.305 kr. for 2010. Der er fremlagt en nota fra [virksomhed9] af 4. august 2009 på 1.360 kr. som dokumentation for køb af arbejdsdragt. Det fremgår af kontospecifikationen, at der er købt t-shirts for 1.433 kr. i 2009 og 1.194 kr. i 2010.

Klageren har for Landsskatteretten fremlagt 2 fakturaer fra [virksomhed10] for levering af 3 frokostanretninger i et efterfølgende indkomstår. Der er ikke fremlagt dokumentation for den afholdte udgift til fortæring i 2009 og 2010.

Reklamer

Køb af sæbeboblemaskine er i 2010 bogført og fratrukket med 11.584 kr. + moms 2.896 kr.Klageren har oplyst, at maskinen blev anskaffet i forbindelse med en messe i England for at skaffe opmærksomhed. Klageren har for Landsskatteretten fremlagt kopi af fakturaer fra [virksomhed11] på 2.560 kr. + moms 640 kr. vedrørende køb af balloner og ballonpumpe, samt fra [virksomhed12] A/S på 9.024 kr. + moms 2.256 kr. for køb af heliumflasker, flaskevogn, brugsrettighed m.v.

Derudover er der foretaget fradrag for køb af en iPad for 4.400 kr. inkl. moms.

Varekøb

Selskabet [virksomhed3] Ltd handler med hjælpemidler til restauranter (bestillingssystemer), barer/diskoteker (drinkstæller), [...] mm. På varekøbskontoen er der i 2010 bogført udgifter til [...] og [virksomhed6]. Begge er producenter af de varer, som det engelske selskab forhandler. [virksomhed5] er bl.a. leverandør af [...] og [virksomhed6] er leverandør af drinkstæller.

SKAT har opgjort varekøb, der vedrører det engelske selskab således:

Konto

Tekst

Bilagsnr.

Beløb

Moms

Vareindkøb

[virksomhed5]

84

93.987,50

23.496,88

[virksomhed5]

85

8.460,00

2.115,00

[virksomhed5]

112

8.613,00

2.153,25

[virksomhed6]

245

18.315,00

4.579,00

Reklamer

Messe i England

142

39.393,85

0,00

Rejser Hotel

[virksomhed13], [UK]

113

5.699,15

0,00

I alt

174.468,50

32.344,13

Dækningsgraden i regnskabet for 2009 udgør 55 %. For 2010 udgør dækningsgraden 23 % inden reduktion af ovenstående varekøb. Efter reduktion af ovenstående varekøb udgør dækningsgraden 56,5 %.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet indkomsten for indkomståret 2009 med i alt 159.971 kr., hvoraf 97.702 kr. er påklaget. For indkomståret 2010 er indkomsten forhøjet med i alt 288.715 kr., hvoraf 207.636 kr. er påklaget.

El, anslået

I regnskabet er der fratrukket an anslået udgift på 20.000 kr. for indkomståret 2009 og 15.000 kr. for indkomståret 2010. Udgiften er ikke dokumenteret med bilag. Der er derfor godkendt fradrag for en skønsmæssig merudgift på 4.000 kr.

Småanskaffelser og kontorartikler

Indkomståret 2009

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for de bogførte udgifter. Det ses af kontospecifikationerne, at der er en række udgifter, som ikke ses at have sammenhæng med virksomheden, og som derfor er anset at være af privat karakter. Der er tale om udgifter til [virksomhed14], [virksomhed15], [virksomhed2], [virksomhed16], [virksomhed17], saftpresser og [virksomhed18]. Da der endvidere fremgår både beløb, der er bogført dobbelt samt private udgifter, har SKAT skønsmæssigt godkendt 1/3 af udgifterne som fradragsberettigede.

På konto for hardware fremgår en udgift til [virksomhed7], der er bogført og fratrukket med 14.517 kr. Udgiften er ikke anset for fradragsberettiget.

Indkomståret 2010

Diverse udgifter

Der er bogført en række udgifter, som SKAT ikke har haft mulighed for at vurdere den erhvervsmæssige anvendelse af. Udgifterne er dog godkendt som fradragsberettiget bortset fra køb af en iPad til 4.400 kr. ekskl. moms. Denne udgift anses ikke for nødvendig for erhvervelse og sikring af indkomsten.

Afskrivning driftsmidler

Udgift til køb af Taskealarm er anset som afskrivningsberettiget, da kostprisen overstiger 11.900 kr.

SKAT er efterfølgende fremkommet med denne udtalelse:

Klageren har nu oplyst, at der er tale om en opfindelse, som han har arbejdet på. Det er ikke helt klart, hvad udgiften dækker, når der ikke er anskaffet et driftsmiddel. Det fremgår, at klageren efterlyser investorer til etablering af selskabet [virksomhed4] ApS. Udgiften er fratrukket på konto 6200 ”Anden konsulent assistance”. Er der tale om udviklingsomkostninger, er der slet ikke fradrag, da der i så fald vil være tale om nyt indkomstgrundlag, jf. statsskattelovens § 6 a.

Reklamer

Udgifter til køb af sæbeboblemaskine anses ikke for en nødvendig driftsomkostning. Udgiften anses for en privat udgift.

Etableringsudgifter

Det er oplyst, at [virksomhed3] Ltd var en salgsvirksomhed, hvilket også fremgår af deres hjemmeside. Alligevel er det [virksomhed1], der har indgået kontrakterne vedrørende salg af diverse produkter (klagers bilag 1 og 2). Det fremgår endvidere af kontrakten, at [virksomhed1] kan udpege en 3. part til at forestå salget (klagers bilag 1). Endelig fremgår det, at salget skal foregå i England.

Der ses ikke i [virksomhed1]s regnskab, at der er indtægtsført omsætning i forbindelse med salg af de omhandlede produkter. Der er heller ikke sket indtægtsføring af konsulenthonorar, hverken fra 2ZSystems Ltd. eller andre virksomheder. Der er ikke indtægtsført omsætning fra engelske kunder.

Varekøb

Udgifter til køb af varerne er bogført i [virksomhed1], mens salgsindtægterne må formodes at være indtægtsført i det engelske selskab.

Der kan således ikke foretages fradrag for udgift til køb af varer hos [virksomhed5] A/S og [virksomhed6] A/S, samt udgifter til messe i England, da udgiften ikke vedrører [virksomhed1], men i stedet det engelske salgsselskab, [virksomhed3] Ltd

SKAT har ikke set bilagsmaterialet. Der kan derfor være andre udgifter fratrukket i klagerens regnskab, som vedrører det engelske selskab.

Såfremt [virksomhed1] vurderes at være rette omkostningsbærer, kan der i øvrigt heller ikke godkendes fradrag, da det anses for at være tale om etableringsudgifter – nyt indkomstgrundlag, jf. statsskattelovens § 6 a.

Kurser

Kursus hos fotograf [virksomhed19] anses ikke at være ajourføring og vedligeholdelse af klagers faglige viden, jf. statsskattelovens § 6 a. SKAT har ikke nægtet fradrag for udgift til Microsoft Tecnet abonnement.

Arbejdstøj

Selv om klageren anfører, at det var et krav at han bar sikkerhedssko, hjelm, vest mm. vedrører

udgiften, der er bogført på konto 4130, køb hos [virksomhed20]. Det har ikke været muligt at finde dette firma. Såfremt behørig dokumentation for køb af sikkerhedsudstyr kan fremlægges, samt dokumentation for nødvendigheden af anskaffelse af sikkerhedsudstyr, kan fradrag indstilles godkendt, jf. statsskattelovens § 6 a.

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om godkendelse af fradrag for el, småanskaffelser, hardware, fradrag for anskaffelse af taskealarm, kurser, arbejdsdragt og fortæring, og reklameudgifter godkendt i overensstemmelse med de selvangivne beløb.

Afskrivning på udgifter til køb af Taskealarm

Der er tale om en opfindelse. Udgiften til [virksomhed8] drejer sig om programmering. Der er således ikke tale om køb af et driftsmiddel. Der er afholdt andre omkostninger i forbindelse med opfindelsen. Der var behov for hjælp fra personer, der vidste alt om bluetooth.

Reklame og varekøb vedrørende engelsk selskab

Virksomheden [virksomhed1] var en konsulentvirksomhed, og [virksomhed3] var en salgsvirksomhed. Der var intet salg eller nogen form for indkomst i [virksomhed3]. Deltagelse i messer og møder var udelukkende for at reklamere for [virksomhed1] og vise, hvad [virksomhed1] kunne. Alle udgifter blev afholdt for at lave reklame for [virksomhed1] på hoteller i hele verden, men især i England. Det ses af de indgående aftaler, at det var [virksomhed1], der var den ene aftalepart.

Kursus og abonnementer

Der er tale om et kursus i digital fotografering. Det var nødvendigt at tage kurset, da virksomheden bl.a. beskæftigede sig med at lave internetsider. Det kan ikke lade sig gøre at lave internetsider, uden at beherske dette. Der var behov for at lære at fotografere i 3D format og behov for at forstå billeder og tage billeder..

Der er endvidere købt licens til [...]. Det er et program, der anvendes, når der installeres Microsoft-programmer hos kunderne. Som konsulent er det er et krav, at virksomheden har tegnet et sådan abonnement.

Arbejdstøj

Virksomheden har installeret edb hos [virksomhed2] på [by2]. Hotellet var ikke færdigbygget, da installationen foregik, hvorfor der var krav om sikkerhedssko, hjelm, vest m.v. Arbejdstøjet er købt hos [virksomhed9]. Virksomheden [virksomhed20] kan findes i CVR registret, men er lukket den 16. februar 2010.

Landsskatterettens afgørelse

En virksomhed kan fratrække sine dokumenterede udgifter, i det omfang det er godtgjort eller sandsynliggjort, at udgifterne er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten, ligesom det kræves, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, og at udgiften ikke kan karakteriseres som en anlægs-, etablerings- eller privatudgift, jf. statsskattelovens § 6, sidste led.

Bevisbyrden herfor påhviler som udgangspunkt virksomheden, og bevisbyrden skærpes bl.a. i det tilfælde, hvor udgifterne har privat karakter.

Udgift til el

Der er ikke fremlagt dokumentation for omfanget af de afholdte udgifter til el. Der er således ikke dokumenteret et merforbrug. SKAT har imidlertid skønsmæssigt godkendt fradrag for merudgifter til el med 4.000 kr. pr. år. Landsskatteretten finder det ikke godtgjort, at klageren har afholdt udgifter til el, der berettiger til yderligere fradrag.

Småanskaffelser og kontorartikler

Klageren har fremlagt et antal unummererede bilag, der ikke kan følges i bogføringen. Det kan derfor ikke vurderes, hvilke udgifter der allerede er omfattet af SKATs skøn. Landsskatteretten finder det således ikke godtgjort, at det af SKAT anlagte skøn er fejlagtigt eller urimeligt.

Fradrag for arbejdstøj og fortæring

Udgifter til arbejdstøj og fortæring anses som altovervejende hovedregel som private udgifter, der er indkomstopgørelsen uvedkommende. Den fremlagte nota fra [virksomhed9] er ulæselig, hvorfor det ikke er dokumenteret, at der er tale om en fradragsberettiget udgift. Der er bogført udgifter til køb af t-shirts i 2009 og 2010. Disse køb anses for at være private udgifter og således ikke fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Der er ikke dokumenteret merudgifter til fortæring. Klageren har derfor ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at SKATs afgørelse hviler på et urigtigt grundlag.

Reklame

Det fremgår af ligningslovens § 8, at:

”Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter, som i forbindelse med den skattepligtiges erhverv er afholdt til rejser, reklame og lignende med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår.”

Den indkøbte sæbeboblemaskine ses ikke at have tilknytning til klagerens virksomhed og kan derfor ikke anses for omfattet af ligningslovens § 8.

Fradrag for udgift til iPad

Det anses ikke for godtgjort, at den indkøbte iPad er anskaffet i erhvervsmæssigt øjemed. Udgiften er således ikke fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Varekøb

Udgifter til varekøb vedrører det engelske selskab, anses ikke afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde klagerens indkomst i Danmark. Udgifterne anses således ikke at vedrøre klagerens indkomstopgørelse og er derfor ikke fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Udgifter til messe i England

Udgifterne anses ikke for omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet udgifterne må anses for afholdt som led i etablering af et nyt indkomstgrundlag. Udgifterne er endvidere ikke dokumenterede, men figurerer i bogføringen som et samlet beløb.

Afskrivning af driftsmidler 2009 og 2010

Det fremgår af afskrivningslovens § 2, at:

”Maskiner, inventar og andre driftsmidler samt skibe afskrives efter reglerne i dette kapitel, såfremt de udelukkende eller delvis benyttes erhvervsmæssigt.”

Det foreligger oplyst, at der er tale om udviklingsomkostninger i forbindelse med en opfindelse. Det foreligger endvidere oplyst, at salget af taskealarmen vil finde sted i et efterfølgende indkomstår i et specielt oprettet salgsselskab.

Da der således ikke er tale om et driftsmiddel, kan der ikke foretages afskrivning på anskaffelsessummen efter reglerne i afskrivningsloven.

Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse og forhøjer indkomsten med 5.031 kr. for indkomståret 2009 og 3.774 kr. for 2010 og stadfæster SKATs afgørelse i øvrigt.