Kendelse af 12-01-2016 - indlagt i TaxCons database den 12-02-2016

Journalnr. 13-0148323

SKAT har ændret selskabets sambeskatningsindkomster for 2010 og 2011 og underskudssaldoen for 2009, 2010 og 2011, jf. nedenfor.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Selskabet, [virksomhed1] ApS, er stiftet den 7. juni 2006 af [person1], der ejer alle anparter i selskabet. Det fremgår af udskrift fra Erhvervsstyrelsen, at selskabets formål er at drive virksomhed med investering og udlejning af fast ejendom.

Selskabet erhvervede den 19. august 2008 alle aktier i med datterselskabet [virksomhed2] A/S og dettes datterselskab, [virksomhed3] A/S, hvorefter Selskabet er administrationsselskab i sambeskatningen af disse selskaber.

SKATs afgørelse

Sambeskatningsindkomsterne for 2010 og 2011 er ændret som følge af, at SKAT ved afgørelser af 18. januar 2013 har ændret skatteansættelsen for datterdatterselskabet [virksomhed2] A/S, cvr-nr. [...1], og ansat underskudssaldoen for dette selskab for indkomstårene 2010 og 2011, og ændret underskudssaldoen for datterselskabet , cvr-nr. [...2] vedrørende indkomstårene 2009, 2010 og 2011.

SKAT har ændret Selskabets sambeskatningsindkomster for 2010 og 2011 som følger:

Indkomstår

Ændret fra

Til

2010

- 22.199 kr.

284.821 kr.

2011

- 18.557 kr.

704.530 kr.

SKAT har ændret underskudssaldoen for 2009, 2010 og 2011 som følger:

Indkomstår

Ændret fra

Til

2009

63.446.840 kr.

35.437 kr.

2010

65.020.124 kr.

0 kr.

2011

64.315.594 kr.

0 kr.

Ændringer er sket med hjemmel i ligningslovens § 15 og selskabsskattelovens §§ 31 og 33 a.

SKAT har som bilag til afgørelsen af 18. januar 2013 vedlagt opgørelse, hvoraf det fremgår:

Ny sambeskatning

[virksomhed1] ApS, CVR-nr. [...3]

Cvr-nr. [...2]

[virksomhed2] A/S

Cvr-nr. [...1]

2008

Årets indkomst

39.459 kr.

- 39.949 kr.

- 5.104 kr.

Anvendt særunderskud

3.317 kr.

0 kr.

0 kr.

Omfordeling underskud

- 36.142 kr.

32.048 kr.

4.094 kr.

0 kr.

- 7.901 kr.

- 1.010 kr.

Primo (særunderskud)

3.317 kr.

0 kr.

-761.177 kr.

Underskudsbegrænsning

0 kr.

0 kr.

761.177 kr.

Anvendt

3.371 kr.

0 kr.

0 kr.

Opstået

0 kr.

- 7.901 kr.

- 1.010 kr.

Ultimo

0 kr.

- 7.901 kr.

- 1.010 kr.

2009

Årets indkomst

- 15.582 kr.

- 4.310 kr.

- 6.634 kr.

Primo

0 kr.

- 7.901 kr.

- 1.010 kr.

Anvendt

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Opstået

- 15.582 kr.

- 4.310 kr.

- 6.634 kr.

Ultimo

- 15.582 kr.

- 12.211 kr.

- 7.644 kr.

2010

Årets indkomst

- 17.138 kr.

- 5.061 kr.

342.457 kr.

Anvendt

0 kr.

0 kr.

7.644 kr.

Omfordeling

17.138 kr.

5.061 kr.

- 22.199 kr.

Anvendt fra sambeskatning

0 kr.

0 kr.

- 27.793 kr.

0 kr.

0 kr.

284.821 kr.

Primo

-15.582 kr.

- 12.211 kr.

- 7.644 kr.

Anvendt

15.582 kr.

12.211 kr.

7.644 kr.

Opstået

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Ultimo

0 kr.

0 kr.

0 kr.

2011

Årets indkomst

-16.017 kr.

-2.540 kr.

723.087 kr.

Omfordeling

16.017 kr.

2.540 kr.

-18.557 kr.

0 kr.

0 kr.

704.530 kr.

Selskabets opfattelse

Repræsentanten har på selskabets vegne nedlagt påstand om, at den selvangivne sambeskatningsindkomst for 2010 og 2011 skal godkendes, og SKATs ændring skal bortfalde.

Til støtte herfor er det anført, at den foretagne ændring af skatteansættelsen for [virksomhed2] A/S skal bortfalde, idet den skattepligtige indkomst før underskud i 2010 og 2011 bortfalder ved fremførsel af egne underskud, jf. dagældende selskabsskattelov § 31, stk. 2, 3. pkt.

Skulle Landsskatteretten mod forventning godkende SKATs afgørelse vedrørende fremførsel af egne underskud, skal der i sambeskatningsindkomsten fremføres underskud fra , idet der for dette selskab er underskud til fremførsel fra indkomståret 2005 på 814.193 kr., og fra indkomståret 2008 39.949 kr. Der har været sambeskatning mellem og [virksomhed2] A/S i indkomstårene 2005-2011, og der er derfor adgang til at overføre underskud mellem de to selskaber ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2.

Repræsentanten har for så vidt angår sambeskatningsforholdene anført, at [Skatteforvaltningen] den 26. august 2003 meddelte tilladelse til, at , dengang kaldet [virksomhed4] A/S blev sambeskattet med en række datterselskaber, herunder [virksomhed2] A/S, dengang kaldet [virksomhed5] A/S.

Fra 2002 til 2008 har der herefter bestået sambeskatning med som moderselskab, og en række datterselskaber, herunder [virksomhed2] A/S. Det bemærkes, at selskaberne har skiftet navn en række gange.

I indkomståret 2005 var moderselskabet i sambeskatningen, [virksomhed6] A/S, cvr-nr. [...4], men både og [virksomhed2] A/S deltog fortsat i sambeskatningen som en subsambeskatning.

I 2008 erhvervede [virksomhed1] ApS [virksomhed2] A/S. Der blev hermed etableret en sambeskatning med [virksomhed1] ApS som administrationsselskab med datterselskabet og dette selskabs datterselskab, [virksomhed2] A/S, samt andre selskaber, der efter konkurs eller opløsning er udgået af sambeskatningen.

Det ses, at der mellem og [virksomhed2] A/S fra og med 2002 til nu har bestået en subsambeskatning.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten har d.d. truffet afgørelser vedrørende henholdsvis skatteansættelserne og ansættelse af underskudssaldoen for henholdsvis 2010 og 2011 for [virksomhed2] A/S og ændring af underskudssaldoen for for 2009, 2010 og 2011.

Som konsekvens af Landsskatterettens afgørelser af d.d. vedrørende [virksomhed2] A/S og [virksomhed2] A/S, stadfæstes SKATs afgørelse.

For så vidt angår det af repræsentanten påberåbte underskud hidrørende fra fra 2008, 39.949 kr., fremgår det af bilag til SKATs afgørelse, at dette underskud er indregnet ved opgørelsen af selskabernes skattepligtige indkomst for 2008.