Kendelse af 12-01-2016 - indlagt i TaxCons database den 12-02-2016

SKAT har ændret selskabets underskudssaldo for 2009 med 63.399.192 kr. som ikke godkendt fremførsel af koncernunderskud fra 2007, hvorefter underskudssaldoen andrager 12.211 kr.

SKAT har som følge af ændringer i den skattepligtige indkomst for datterselskabet [virksomhed1] A/S for indkomstårene 2010 og 2011 ændret selskabets underskudssaldo for 2010 og 2011 til 0 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] A/S er stiftet den 1. oktober 1989 og har siden indgået i forskellige sambeskatningsforhold under forskellige navne. I dag indgår selskabet i en mindre koncern, hvor det ejes af [virksomhed2] ApS, i hvilket selskab [person1] er hovedanpartshaver.

Selskabets eneste aktivitet i de seneste år er at eje aktierne i [virksomhed1] A/S.

Selskabet var for indkomståret 2004 registreret som moderselskab for en koncern på i alt 8 selskaber.

I indkomståret 2005 blev det imidlertid selv en del af en større koncern på 18 selskaber, hvor selskabet [virksomhed3] A/S, cvr-nr. [...1] var registreret som moderselskab.

I indkomståret 2006 var selskabet igen selvstændigt moderselskab for de samme selskaber som i 2004 og yderligere 2 selskaber. Denne sambeskatning fortsatte i indkomståret 2007. Selskabet var da kaldet [virksomhed4] A/S.

I selvangivelserne for indkomstårene 2006 og 2007 er som hovedaktionær angivet [virksomhed5], British Virgin Islands.

Imidlertid er på selskabets R75 for 2007 anført, at hovedaktionæren ifølge ES-registeret er [virksomhed6] A/S, cvr-nr. [...2].

Den 19. august 2008 erhvervedes selskabets aktiekapital af [virksomhed2] ApS, cvr-nr. [...3], hvor det igen indgår i en ny sambeskatning som datterselskab til [virksomhed2] ApS og med selskabet [virksomhed1] A/S, cvr-nr. [...4] som sit datterselskab.

SKAT har registreret selskabet for følgende skattepligtige indkomster og underskudssaldo siden blev selvstændigt moderselskab i 2006:

Indkomstår

Indkomst

Underskudssaldo

2006

0 kr.

0 kr.

2007

0 kr.

0 kr.

2008

7.901 kr.

7.901 kr.

2009

4.310 kr.

12.211 kr.

2010

5.061 kr.

17.272 kr.

2011

2.540 kr.

19.812 kr.

For indkomståret 2008 har selskabet selvangivet indkomst til -7.901 kr. og koncernens underskudssaldo til 8.911 kr.

For indkomståret 2009 har selskabet selvangivet indkomst til -4.310 kr., og har anført, at underskudssaldoen primo 2009 udgør 63.407.093 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har ændret selskabets underskudssaldo for 2009 med 63.399.192 kr., som ikke godkendt fremførsel af koncernunderskud fra 2007. Underskudssaldoen andrager herefter 12.211 kr.

Som følge af ændringer i den skattepligtige indkomst for datterselskabet [virksomhed1] A/S for indkomstårene 2010 og 2011 har SKAT ændret selskabets underskudssaldo for 2010 og 2011 til 0 kr., som opgjort i de vedlagte hjælpeskemaer til opgørelse af sambeskatningsindkomst.

Den af selskabet selvangivne underskudssaldo primo 2009 svarer til underskud i 2008 på 7.901 kr., og udokumenterede underskud fra tidligere år på 63.399.192 kr.

Af selvangivelse for 2007 for [virksomhed4] A/S fremtræder den tidligere koncerns samlede underskud med i alt 63.367.144 kr.

Ifølge ligningslovens § 15, stk. 1, kan selskabets underskud i et indkomstår fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. Der er her tale om, at det er selskabets egne underskud, der kan fremføres.

Efter § 31 i selskabsskatteloven kan sådanne underskud i en sambeskatningssituation indgå i en koncerns opgørelse af sin sambeskatningsindkomst, som summen af den skattepligtige indkomst for hvert selskab omfattet af sambeskatningen opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler.

Selskabet har ikke dokumenteret, at underskuddet på 63.399.192 kr., som selskabet indregner primo 2009, hidrører fra selskabets egne underskud, opstået i tidligere år.

Det er SKATs opfattelse, at i 2009 sandsynligvis har indregnet en underskudssaldo, fra da selskabet for indkomståret 2007 var moderselskab i en større koncern på 8 selskaber. Denne underskudssaldo androg dengang 63.367.144 kr. Denne saldo burde ved ´ udtræden af koncernen være opløst i underskud hidrørende fra hvert enkelt selskab, således, at kun fik egne særunderskud med til fremførsel.

Da det ikke er godtgjort, at har haft egne særunderskud fra 2007 og tidligere år, nedsættes selskabets underskudssaldo for indkomståret 2009 derfor til 12.211 kr. Saldoen består af underskud fra indkomstårene 2008 og 2009 på henholdsvis 7.901 kr. og 4.310 kr.

Underskudssaldoen for 2010 og 2011 ændres til 0 kr. som følge af ændringerne i datterselskabet [virksomhed1] A/S og sker med hjemmel i selskabsskattelovens § 31.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, kan told- og skatteforvaltningen sende varsel om foretagelse eller ændring af ansættelse af indkomstskat indtil den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal være foretaget senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Fristen for ændringer til indkomståret 2009 løber derfor indtil den 1. august 2013, og forslaget skal være udsendt senest den 30. april 2013.

Selskabet selvangiver først den ikke godkendte underskudssaldo i selvangivelsen for indkomståret 2009. SKAT mener derfor ikke, at man har overtrådt forældelsesreglerne i skatteforvaltningsloven, da fristen for forslaget er den 1. maj 2013 og for afgørelsen den 1. august 2013, hvilket er overholdt.

Selskabets opfattelse

Repræsentanten har på selskabets vegne nedlagt påstand om, at et fremførbart skattemæssigt underskud fra 2005 på 814.193 kr. skal kunne fremføres efter 2008.

Repræsentanten har i klagen til Landsskatteretten anført, at SKAT ved sin afgørelse af 18. januar 2013 har foretaget sletning af underskudsfremførsel fra 2005 på 814.193 kr. for .

Til støtte for den nedlagte påstand er det anført, at selskabet fra og med indkomståret 2002 har deltaget i en række sambeskatninger med en lang række andre selskaber.

Det fremgår af skatteansættelserne for de enkelte år, at der for indkomståret 2005 er et underskud på 814.193 kr., der hverken er brugt i året til modregning hos andre selskaber i sambeskatningen, udnyttet i egne positive indkomster i efterfølgende år eller udnyttet til modregning i positive indkomster hos andre selskaber i sambeskatningen i efterfølgende år.

SKAT har på grund af ejerskiftet i 2008 afgjort, at det anførte underskud ikke kan fremføres på grund af den daværende bestemmelse i ligningslovens § 15, stk. 7, hvorefter underskudsfremførsel slettes, hvis selskabet på tidspunktet for ejerskiftet i det væsentlige var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber.

Det anerkendes, at der ikke kan fremføres underskud fra andre selskaber i tidligere års sambeskatning, hvis disse selskaber nu er udtrådt af sambeskatningen. Der er altså kun tale om, at der skal kunne fremføres det i 2005 opståede ikke brugte underskud på 814.193 kr.

Det er repræsentantens opfattelse, at der ikke ved ejerskiftet i 2008 forelå den situation, der angives i den anførte bestemmelse. Repræsentanten erindrer om, at virksomhed som holdingselskab skattemæssigt anerkendes som erhvervsmæssig aktivitet.

Ved ejerskiftet havde selskabet – der på dette tidspunkt hed [virksomhed4] A/S – en række aktiviteter med afvikling af mellemværender fra filmproduktion og afvikling af en række mellemværender med koncernselskaber og tidligere koncernselskaber.

Der var i selskabet og dets datterselskaber således en række retssager og potentielle retssager. Til illustration heraf vedlægges dels et memo af 18. januar 2008, dels en sagsoversigt pr. 2. marts 2009.

Det bemærkes, at [virksomhed7] A/S var ejet gennem [virksomhed8] A/S.

Selskabet havde desuden en aktiepost i det børsnoterede [virksomhed4] plc. Denne post blev først afhændet i 2009 for 113.831 euro. Der vedlægges depotudskrift for denne aktiepost.

Dette betyder, at der for indkomstårene 2010 og 2011 kunne fremføres underskud fra dette selskab med 2005-underskuddet på 814.193 kr. til modregning i resultatet fra andre (læs [virksomhed1] A/S) selskaber, som det var sambeskattet med i 2010 og 2011, og var sambeskattet med i 2005, hvor underskuddet opstod, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2.

Repræsentanten har ved indlæg af 12. november 2015 anført, at SKAT ikke har foretaget ændring af underskudsfremførslen for det skattemæssige underskud i i indkomståret 2005 på 814.193 kr. Det fremgår af SKATs udtalelse til Landsskatteretten af 21. maj 2013, at dette ikke er sket, da SKAT ikke var opmærksom på dette underskud, men kun ændrede skattemæssigt underskud i datterselskabet [virksomhed1] A/S.

Opmærksomheden henledes på, at og [virksomhed1] A/S har udgjort en subsambeskatning i en årrække, og at underskud i derfor kan overføres til fradrag i positiv indkomst i [virksomhed1] A/S.

Repræsentanten har anført, at han må fastholde, at SKAT ikke har slettet det skattemæssige underskud på 814.193 kr. i i indkomståret 2005.

Det er udenfor Landsskatterettens kompetence at rette denne fejl fra SKATs side, da forholdet må anses forældet på nuværende tidspunkt.

Uanset bedømmelsen af øvrige forhold må ansættelsen for for indkomståret 2005 fortsat være 814.193 kr. til fremførsel, også efter ejerskiftet, da sletning af dette underskud ikke er omfattet af SKATs påklagede ansættelsesændring.

SKATs udtalelse på baggrund af klagen

SKAT kan bekræfte, at selskabet havde et skattemæssigt underskud på 814.193 kr. i indkomståret 2005.

Ved afgørelsen af 15. januar 2013 var SKAT ikke opmærksom på dette, hvorfor der ikke blev argumenteret for nægtelse af underskudsfremførsel efter ligningslovens § 15, stk. 7 og selskabsskattelovens § 33 A, stk. 3 i nærværende selskab, men kun i afgørelsen for datterselskabet.

Landsskatterettens afgørelse

Selskabet har påklaget SKATs afgørelse med påstand om, at et fremførbart skattemæssigt underskud fra 2005 på 814.193 kr. skal kunne fremføres efter 2008.

SKAT har ikke ved den påklagede afgørelse af 18. januar 2013 taget stilling til dette underskud.

Landsskatteretten kan alene tage stilling til den af SKAT foretagne regulering, jf. skatteforvaltningslovens § 11, hvorfor SKATs afgørelse stadfæstes.