Kendelse af 26-01-2015 - indlagt i TaxCons database den 03-04-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Din opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2009

Maskeret udbytte

496.746 kr.

0 kr.

496.746 kr.

Overskud af virksomhed – erhvervsudlejning

58.800 kr.

0 kr.

104.300 kr.

Maskeret udlodning

258.065 kr.

0 kr.

0 kr.

Indkomståret 2010

Maskeret udbytte

864.702 kr.

0 kr.

864.702 kr.

Overskud af virksomhed – erhvervsudlejning

58.800 kr.

0 kr.

0 kr.

Maskeret udlodning

751.020 kr.

0 kr.

0 kr.

Maskeret udbytte

Faktiske oplysninger

Dit selskab, [virksomhed1] A/S, CVR-nr. [...1], er taget under konkursbehandling. Konkursdekretet er afsagt den 1. september 2011. Selskabet blev stiftet ved en skattefri virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2009.

Seneste indgivet regnskab er for indkomståret 2010, som viser en mellemregning med [virksomhed2] ApS på 1.361.448 kr. i [virksomhed1] A/S’ favør. Mellemregningen var ved udgangen af 2009 på 510.475 kr.

SKAT var den 2. marts 2011 på besøg i dit selskab, [virksomhed1] A/S. I forlængelse af besøget fremsendte din revisor kontospecifikationer for året 2009 til SKAT. Af disse kontospecifikationer fremgår det, at der er tale om en mellemregning mellem selskabet og dig, som direktør og hovedanpartshaver. Der ses at være foretaget mange hævninger løbende hen over hele året og mange hver eneste måned. Ved afslutningen af årsregnskabet ses der at være foretaget en efterregulering, således at din private mellemregning bliver overført til saldoen for mellemregningen mellem [virksomhed1] A/S og [virksomhed2] A/S.

Der er ikke fremlagt en låneaftale på lånet.

SKATs vurdering af din solvens/insolvens

Du har i indkomståret 2009 været ansat på [virksomhed3] og fået en løn i alt på 63.087 kr., hvoraf der er betalt 24.951 kr. i A-skat og 5.048 kr. i AM-bidrag. Du har således haft 33.088 kr. at leve for.

Du har i indkomståret ikke modtaget en løbende lønudbetaling fra dit selskab.

For begge indkomstår er der selvangivet en lønindkomst på henholdsvis 400.000 kr. for år 2009 og

420.000 kr. for år 2010 fra selskabet. SKAT har konstateret, at der ikke er tale om en løbende løn-

udbetaling ud fra en ansættelseskontrakt. SKAT har konstateret at lønnen er fremkommet ved at der

i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret er foretaget en efterpostering hver måned på mellemregningen, som så nedskriver den mellemregning du som hovedaktionær løbende har opbygget i

selskabet. Der er således ikke tale om en løn, som du har kunnet bruge til afdrag på dit lån med selskabet. Der er som følge heraf heller ikke tilbageholdt A-skat og AM-bidrag af lønnen.

Ud fra SKATs oplysninger ejer du personligt ikke nogen aktiver.

SKAT har konstateret, at du personligt hæfter for 6 banklån med et samlet beløb på 678.471 kr., som alle er i restance, det vil sige at du ikke har fulgt den aftalte tilbagebetalingsordning. SKAT kan ud fra den kontroloplyste restgæld konstatere, at der ikke er foretaget afdrag på lånene i år 2009.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet din skattepligtige indkomst for 2009 og 2010 med de foretagne lån på henholdsvis 496.746,33 kr. og 864.701,67 kr.

Det er SKAT opfattelse, at de hævninger du har foretaget er sket i [virksomhed1] A/S, hvilket også fremgår af den løbende bogføring. Det er således SKATs opfattelse at holdingselskabet ikke har noget med dette lån at gøre. Det er SKATs opfattelse, at der ikke foreligger nogen dokumentation for at det skulle have forholdt sig anderledes.

SKAT har medgivet dig, at der af holdingselskabets regnskab fremgår en anpartsværdi på 988.009 kr. pr. 31. december 2009 og at dette skal medgå ved vurderingen af insolvensen.

SKAT stiller sig tvivlene overfor om selskabet ville kunne sælges til denne værdi, da selskabets indtægter er tæt knyttet til hovedaktionærens egenskaber og evner. Idéer og indtægtsgrundlaget kommer fra hovedaktionærens egen personlige kvalifikationer, som ikke medgår i et eventuelt salg. Dernæst giver selskabet et skattemæssigt underskud på 573.095 kr. og en eventuel køber af selskabet vil skulle overtage en fordring på 510.475 kr. på den tidligere ejer af selskabet, som ingen indtægt har.

SKAT har tidligere opgjort din personlige gæld til 678.471 kr. Der var ved denne beregning ikke medtaget din personlige gæld til SKAT.

Din gæld til SKAT udgjorde pr. 31. december 2009 772.360 kr. i personskatterestancer og 109.657 kr. i arbejdsmarkedsrestance. Derudover er der skyldigt børnebidrag på 362.114 kr. Samlet gæld til SKAT på 1.244.131 kr.

Hertil kommer bankgælden på de 678.471 kr. Den samlede gæld udgør således 1.922.602 kr.

Det er på den baggrund, at SKAT har anset dig for insolvent på lånetidspunktet, og de foretagne lån på henholdsvis 496.746,33 kr. i år 2009 og 864.701,67 kr. i år 2010, er derfor anset for at være skattepligtigt udbytte jf. ligningslovens § 16 A.

Din opfattelse

Din repræsentant har nedlagt påstand om, at indkomstansættelserne nedsættes til de selvangivne beløb.

Din repræsentant har anført følgende:

Vi er uenige i SKATs konklusion.

Den i [virksomhed1] A/S bogførte mellemregningskonto med [person1] skulle rettelig være en mellemregningskonto med [virksomhed2] ApS, hvilket også er korrigeret i bogføringen, således at det ikke er eller har været noget mellemværende mellem [virksomhed1] A/S og [person1].

SKAT er ikke berettiget til at have en anden opfattelse end den mellem parterne indgåede aftale.

SKAT har foretaget en vurdering af [person1]s solvens. I denne vurdering der jo skal afdække [person1]s fremadrettede betalingsevne, synes SKAT at mangle det indtægtspotentiale der i de pågældende år var i selskaberne, således at det var overvejende sandsynligt, at [person1] på daværende tidspunkter var solvent.

Det skal i sær fremhæves, at selskabet på lånetidspunkterne var en velfungerende virksomhed med god indtjening, og dermed havde [person1] som hovedaktionær et meget stort aktiv i selskabets værdi. Der kunne som følge af selskabets gode økonomi forventes foretaget udlodninger eller salg af anparterne i holdingselskabet ([virksomhed2] ApS). Det er vores opfattelse, at selskabet på daværende tidspunkt udover den bogførte værdi havde en goodwill værdi der svarede til ca. 5 gange årsomsætningen.

[person1] var således solvent på udlånstidspunkterne.

På retsmødet den 19. januar 2014 forklarede din repræsentant, at din bankgæld var forældet på tidspunktet for pengeoverførslerne, hvorfor denne gæld ikke skal indgå i beregningen af din solvens.

Landsskatterettens afgørelse

Som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de består i penge eller formuegoder af pengeværdi, jf. statsskattelovens § 4.

Lån, som opstår ved, at hovedaktionæren løbende hæver beløb til betaling af private udgifter over mellemregningskontoen med selskabet, anerkendes i skattemæssig henseende, når hovedaktionæren er solvent. Hvis det efter en bedømmelse af hovedaktionærens økonomiske forhold må antages, at han ikke er i stand til at tilbagebetale lånet, beskattes hævningerne i almindelighed som løn fra selskabet, jf. TfS 1997.641 LSR og Ligningsvejledningen, afsnit S.F.2.2.4.2.

Det anses ikke ved det oplyste om dine økonomiske forhold for godtgjort, at du var solvent på tidspunktet for overførslerne af de i alt henholdsvis 496.746 kr. i 2009 og 864.702 kr. i 2010.

Der er herved blandt andet henset til, at det ikke er dokumenteret, at dine aktiver, herunder værdien af din ejerandel i [virksomhed2] ApS, oversteg dine passiver med et sådant beløb, at du var i stand til at indfri mellemregningen med selskabet.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt for begge indkomstårene.

Overskud af virksomhed - erhvervsudlejning

Faktiske oplysninger

Du oplyste ved mødet med SKAT, at du personligt lejer [adresse1]. Du har valgt at udleje en del af lokalerne til dit selskab. SKAT har via selskabets bankkontoudtog og posteringer på din mellemregningskonto, konstateret at du hver måned har modtaget 14.900 kr. i husleje fra selskabet.

Din repræsentant har over for Landsskatteretten fremlagt kopi af lejekontrakt mellem [person2] og [person3] og dig vedrørende en hovedbygning, beliggende [adresse1], [by1].

Det fremgår af lejekontrakten, at lejemålets samlede bruttoareal udgør 580 m2 og herudover er der brugsret til en østlænge og have. Lejemålet begynder den 1. august 2009 og fortsætter indtil det opsiges. Den årlige leje udgør 240.000 kr., svarende til 20.000 kr. pr. måned. Hertil kommer a conto varme på 400 kr. pr. måned.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet din skattepligtige indkomst med 58.800 kr. for hvert af indkomstårene 2009 og 2010.

Udlejning til erhverv, er skattepligtigt jf. statsskattelovens § 4. Idet der ikke er tale om udlejning til beboelse, skal overskuddet af udlejningen selvangives som overskud af virksomhed.

SKAT har fortsat ikke modtaget huslejekontrakten. SKAT har derfor ikke mulighed for at konstatere hvor stort et areal der fremlejes til selskabet, og derved ikke mulighed for at opgøre den korrekte udgift. Der foretages derfor et umiddelbart skøn, idet der ikke foreligger nogen tvivl om at der skal godkendes fradrag for din udgift på det fremlejede areal. SKAT har skønnet din lejeudgift til at ud- gøre 10.000 kr. pr. mdr. Du skal således beskattes af de resterende 4.900 kr. pr. mdr. jf. statsskattelovens § 4.

Det skattepligtige beløb er herefter opgjort til 58.800 kr., svarende til 12 måneders betaling af 4.900

kr.

Din opfattelse

Din repræsentant har nedlagt påstand om, at indkomstansættelserne nedsættes til de selvangivne beløb.

Din repræsentant har anført følgende:

SKAT påstår en del af den af [person1] oppebårne fremlejeindtægt som skattepligtig. Den samlede fremlejeindtægt modsvarer den afholdte lejeudgift på det fremlejede lejeareal, hvorfor der ikke er noget beløb til beskatning.

I brev af 9. maj 2014 har din repræsentant vedrørende lejemålet anført:

Som det fremgår af lejekontrakten, udgør den månedlige leje kr. 20.400.

Det lejede areal udgør, som det fremgår af lejekontrakten, hovedbygningen på 580 m2 samt “øst-længen”, der har et areal på ca. 200 m2. Heraf udgør det areal, der anvendtes privat, ca. 200 m2, således at den erhvervsmæssige del udgjorde 380 m2 hovedbygning samt 200 m2 længe.

Såfremt længen vægtes med 75 %, således at længens areal indregnes til 150 m2, bliver der et samlet areal til fordeling på 730 m2. Den private andel af den samlede leje udgør således 200/730 af kr. 20.400, svarende til ca. kr. 5.600 pr. måned.

Landsskatterettens afgørelse

Du har sammen med [person3] indgået en lejeaftale med [person2] om leje af en ejendom beliggende på [adresse1], [by1]. Du bruger en del af ejendommen privat og den resterende del udlejes til dit selskab.

Overskud fra din udlejning af lejemålet til selskabet er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4.

Det lægges til grund for afgørelsen, at det samlede areal af lejemålet udgør 730 m2, svarende til hovedbygningen på 580 m2 og østlængen på 200 m2. Sidstnævnte indgår med 75 %, idet det forudsættes, at denne bygning ikke er indrettet til beboelse.

Den samlede årlige husleje udgør i henhold til lejekontrakten 244.800 kr. inkl. a conto varme. Den del af huslejen, der vedrører den erhvervsmæssige del af lejemålet udgør herefter årligt 177.731 kr., svarende til 530/730 af 244.800 kr.

Lejemålet blev påbegyndt den 1. august 2009 men selskabet har ifølge oplysninger fra SKAT også i perioden indtil lejemålets start overført 14.900 kr. pr. måned til dig. Din skattepligtige indkomst forhøjes derfor med 7x14.900 kr., svarende til i alt 104.300 kr. i indkomståret 2009.

Idet selskabet har afregnet en årlig leje overfor dig med 178.800 kr. for indkomståret 2010 er der for dette år ikke grundlag for at opretholde den forhøjelse, som SKAT har foretaget. Din skattepligtige indkomst nedsættes derfor til det selvangivne for dette år.

Skattepligtig udlodning

Faktiske oplysninger

Af selskabernes regnskab fremgår det, at der i år 2009 er sket ombygning af de lejede lokaler med

258.065 kr. og i år 2010 med 751.020 kr.

Lejemålet gik i forbindelse med konkursen tilbage til dig som udlejer og dermed overgik investeringerne til dig personligt. SKAT har i forbindelse med sagsbehandlingen indhentet kopi af lejekontrakter og redegørelse fra ejer af ejendommen. Ejer har meddelt, at det er korrekt, at der er givet tilladelse til de foretagende ombygninger, men at ejer ikke refunderer de afholdte udgifter, da det alene var i din personlige interesse, at der blev foretaget ombygning.

SKAT har ved sagsbehandlingen konstateret, at du omkring konkursen har startet en privat ”bed and breakfast” som drives fra de lejede lokaler.

SKATs afgørelse

SKAT har anset dig for skattepligtig af henholdsvis 258.065 kr. og 751.020 kr. i indkomstårene 2009 og 2010 som maskeret udlodning.

Det er SKATs opfattelse at selskabet ikke har været rette omkostningsbærer af ombygningsudgifterne. Det er SKATs opfattelse at du nu drager personligt nytte af de ombygninger, som har været foretaget og værdien skal beskattes som udlodning hos dig, som hovedaktionær og ansvarlig for selskabet.

Det forhold at kurator har anset værdien for 0 kr. har ikke ændret ved SKATs opfattelse. Når kurator værdifastsætter sker det ud fra hvilke værdier der kan sælges og videregives til kreditorerne. Idet der er tale en ombygningsudgift som ikke kan tages ud af ejendommen og videresælges, kan kurator ikke ansættes værdien til andet end 0 kr.

Din opfattelse

Din repræsentant har nedlagt påstand om, at indkomstansættelserne nedsættes til de selvangivne beløb.

Din repræsentant har anført følgende:

SKAT påstår, at afholdte ombygningsudgifter i selskabet ved selskabets efterfølgende konkurs skal betragtes som udlodning til [person1]. Hertil skal bemærkes, at såfremt der ved selskabets konkurs var en værdi af disse ombygningsudgifter, ville selskabets kurator have pligt til at afhænde aktivet til markedspris. Kurator har vurderet værdien af ombygningsudgifterne til kr. 0, hvilket således er markedsværdien.

Det skal yderligere bemærkes, at såfremt der havde været en værdi, var denne jo ikke til-

faldet [person1], som lejer af lokalerne, men derimod lokalernes ejer.

I brev af 9. maj 2014 har din repræsentant vedrørende ombygningsudgifterne anført:

De af [virksomhed1] afholdte ombygningsudgifter har hovedsageligt vedrørt længen, hvor der er støbt gulv og foretaget indretning til undervisnings/-kursusanvendelse. Herudover er der i såvel hovedbygning som længe foretaget el- og IT-installationer i stort omfang, ligesom de erhvervsmæssige lokaler i hovedbygningen er indrettet til kursusformål.

For den gode ordens skyld skal jeg præcisere, at der ikke i lovgivningen ses at være hjemmel til den af SKAT foretagne beskatning af maskeret udlodning i 2009 og 2010. Der er ikke tale om nogen form for udlodning, idet [virksomhed1] A/S’ konkursbo ikke har krævet betaling for indretningsudgifterne, hvorfor der under alle omstændigheder er tale om et “armslængde forhold’, således at der ikke kan ansættes fiktive værdier heraf.

Under alle omstændigheder har der i 2009 og 2010 ikke været tale om nogle hændelser, der kan berettige til nogen form for beskatning.

Landsskatterettens afgørelse

Det er oplyst, at selskabet har afholdt ombygningsudgifter i 2009 og 2010 med henholdsvis 258.065 kr. og 751.020 kr. og at disse midler hovedsagligt vedrørte indretning af længen til undervisnings- og kursusanvendelse.

Idet udgifterne til indretning af lejede lokaler er afholdt af [virksomhed1] i forbindelse med selskabets påbegyndelse af erhvervsmæssig i form af konsulent- og kursusvirksomhed, og idet udgifterne er afholdt i årene forud for konkursdekretets afsigelse i september 2011, er der ikke grundlag for at anse dig for rette omkostningsbærer af udgifterne.

Den skattepligtige indkomst nedsættes til det selvangivne på dette grundlag.