Kendelse af 10-03-2015 - indlagt i TaxCons database den 18-04-2015

Indkomstårene 2008 og 2009

SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.

Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.

Faktiske oplysninger

Klageren driver selvstændig virksomhed og har i årene 2008 og 2009 anvendt virksomhedsordningen.

I SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 er det oplyst, at kapitalafkastsatsen for perioden 2000 - 2006 og 2008 - 2010 har været urigtigt opgjort, hvilket indebærer, at der kan ske genoptagelse af ansættelserne efter reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 27 og 30.

På den baggrund anmodede klagerens repræsentant den 28. september 2012 om genoptagelse.

Ved mail af 12. februar 2015 har klagerens repræsentant fremlagt opgørelser over, hvad den for højt fastsatte kapitalafkastsats har betydet for overskudsdisponeringen i årene 2008 og 2009.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2008 og 2009.

Det er opfattelsen, at SKM2011.810.SKAT alene giver ret til at ændre i rentekorrektionen/kapitalafkastet. Ændringen i rentekorrektionen/kapitalafkastet giver ikke samtidig adgang til at ændre i størrelsen af opsparet overskud og hensættelse til senere hævning, idet det er særskilt lovreguleret i virksomhedslovens § 10, stk. 1.

Efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 1 og ligningsvejledningens afsnit E.G.2.7.4 kan opsparet overskud og hensættelse til senere faktisk hævning kun ændres under forudsætning af, at der sker ændringer i virksomhedens indkomst. Virksomhedens overskud ændres ikke ved ændringen af kapitalafkastet. Der kan derfor ikke ske ændringer i hensættelse til senere faktisk hævning og opsparet overskud.

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at der skal ske genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2008 og 2009.

For indkomståre 2008 selvangav klageren oprindeligt et kapitalafkast på 86.124 kr. Efter ændringen af satsen for kapitalafkast skulle kapitalafkastet i stedet have været beregnet til 68.914 kr.

Personlig indkomst fra virksomheden er selvangivet til 125.932 kr., og der hæves 70.900 kr. af det opsparede overskud.

Da kapitalafkastet er beregnet for højt bevirker det, at klageren har en så høj positiv kapital indkomst, at der er beregnet topskat. Forholdet har også marginalt betydning for ægtefællens årsopgørelse.

Nedsættelsen af kapitalafkastsatsen medfører, at der skulle have været hævet en mindre andel af det opsparede overskud, idet hævningen kan reduceres til 44.750 kr.

For indkomståret 2009 blev der selvangivet et kapitalafkast på 67.305 kr. For at opnå ret til seniornedslag ønsker der ikke længere beregnet kapitalafkast, hvorfor dette bedes reduceret til 0 kr. Samtidig ønskes der hævet yderligere 35.000 kr. af opsparet overskud, hvorved resultatet af virksomhed kommer op på 168.574 kr.

Ændringen må være mulig, da der tidligere er truffet en afgørelse med et indhold, der nøje svarer til problemstillingen.

Landsskatterettens afgørelse

I SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810,er det anført, at den forkerte beregning af kapitalafkastsatsen for perioden 2000 - 2010 indebærer, at der kan ske genoptagelse af ansættelserne efter reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. Der vil dog kun ske genoptagelse af ansættelserne for de skattepligtige, der er blevet stillet dårligere som følge af den forkerte sats. Det er endvidere anført, at den skattepligtige kan anmode om omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, hvis en ansættelsesændring har betydning for valget, og de øvrige betingelser efter skatteforvaltningslovens § 30 er opfyldt.

Klagerens indkomstdisponering i virksomhedsordningen har været påvirket af den for højt fastsatte kapitalafkastsats. De i selvangivelserne opgjorte kapitalafkast har således været for høje. Den for høje kapitalafkastsats har bevirket, at klageren og i mindre omfang hans ægtefælle har betalt mere i skat i 2008, end hvis klageren havde overskudsdisponeret i virksomhedsordningen med udgangspunkt i et lavere kapitalafkast. Klageren ønsker en genoptagelse og ændring af overskudsdisponeringen for indkomstårene 2008 således, at kapitalafkastet nedsættes og hævet opsparet overskud nedsættes så det afpasses topskattegrænsen. For indkomståret 2009 ønskes ændring af overskudsdisponeringen ændret således, at det afpasses grænsen for beregning af seniornedslag.

Ved Landsskatterettens kendelse af 15. oktober 2013, offentliggjort i SKM 2013.767, blev der i en sag vedrørende tvangshævet kapitalafkast som følge af finansielle aktiver givet medhold i, at betingelserne for genoptagelse og omvalg efter skatteforvaltningslovens §§ 26, 27 og 30 var til stede. Ændringer i overskudsdisponering vedrørende hensættelser til senere hævninger m.v. må således anses for omfattet af begrebet ansættelsesændring i henhold til skatteforvaltningslovens § 30.

Ved Landsskatterettens afgørelse af 9. juli 2014, offentliggjort i SKM 2014.730, blev der ligeledes givet tilladelse til ændret overskudsdisponering således, at kapitalindkomst og personlig indkomst for ægtefællerne kunne afpasses til topskattegrænsen.

Ved Landsskatterettens afgørelse af 1. maj 2014, offentliggjort i SKM 2014.372 blev der endvidere vedrørende seniornedslag givet medhold i, at den for høje beregnet kapitalafkast havde betydning for, om hvorvidt klageren kunne opfylde reglerne om seniornedslag, hvorfor der blev givet tilladelse til genoptagelse af skatteansættelsen.

Betingelserne for genoptagelse anses således for opfyldt for begge indkomstår, idet den forkert opgjorte kapitalafkastsats har været af betydning for klagerens overskudsdisponering og for anvendelse af reglerne om seniornedslag.

Klageren er på den baggrund berettiget til at få genoptaget ansættelserne med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Klageren er endvidere berettiget til selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, idet omvalget er direkte forbundet med ændringen. Der kan således ske ændringer i overskudsdisponering, mens de faktiske hævninger i 2008 kan ikke ændres.

SKAT pålægges derfor at genoptage skatteansættelserne for indkomstårene 2008 og 2009.