Kendelse af 06-03-2015 - indlagt i TaxCons database den 18-04-2015

Indkomståret 2009

SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.

Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.

Faktiske oplysninger

Klageren har i længere årrække anvendt virksomhedsordningen. Klageren driver en landbrugsvirksomhed med salg af planteprodukter, andre produkter og ved drift af maskinstation.

Klagerens repræsentant har i brev af 25. september 2012 anført følgende:

”Vedrørende: [person1], CPR-nr. .... Indkomstår 2009.

Der anmodes om:

1. at virksomhedens kapitalafkast for ovennævnte indkomstår ændres i overensstemmelse med styresignal SKM2O11.810.SKAT.

Ændringen vil ifølge vor beregning medføre et mindre kapitalafkast på kr. 57.007

2. at der af den derved forøgede personlige indkomst opspares kr. 44.500 i virksomheden.

Anmodningen er betinget af, at ovenstående imødekommes som helhed og at resultatet bliver til gunst for skatteyderen.”

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomståret 2009. Afgørelsen er begrundet således:

”Afgørelse: Vi har ikke ændret din skat

Du har bedt SKAT om at ændre grundlaget for din skat for 2006, 2008 og 2009.

Vi kan ikke ændre skatten, fordi:

Din rådgiver har anmodet om ændring af kapitalafkast og overskudsdisponering, som følge af styresignalet SKM2011.810.SKAT.

SKM2011.810.SKAT giver alene ret til at ændre i rentekorrektionen/kapitalafkastet. Ændringen i rentekorrektionen/kapitalafkastet giver ikke samtidig adgang til at ændre i størrelsen af opsparet overskud og hensættelse til senere hævning, idet det er særskilt lovreguleret i virksomhedsskattelovens § 10, stk. 1.

Efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 1 og ligningsvejledningens afsnit E.G.2.7.4 kan opsparet overskud og hensættelse til senere faktisk hævning kun ændres under forudsætning af, at der sker ændringer i virksomhedens indkomst. Virksomhedens overskud ændres ikke ved ændringen af kapitalafkastet. Der kan derfor ikke ske ændringer i hensættelse til senere faktisk hævning og opsparet overskud.

SKAT har ikke modtaget nogen bemærkninger fra dig. Afgørelsen svarer derfor til det forslag af 21. november 2012, vi tidligere har sendt til dig.

Betingelserne for, at du kan få ændret din skatteansættelse, står i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 og undtagelsesbestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at der skal ske genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2009, således at der sker nedsættelse af kapitalafkastet, og at det opsparede overskud i virksomhedsordningen samtidig forøges tilsvarende. Repræsentanten har henvist til en analog sag, SKM 2013.767.

Repræsentanten har i brev af 3. september 2014 anført følgende:

”Vedrørende: sagsnr. 13-0074290, ændring kapitalafkast og overskudsdisponering

Med henvisning til Skatteankestyrelsens brev af 27. august og tidligere korrespondance vedrørende indkomstårene 2006,2008 og 2009 fremsender vi anmodning om ændringer alene for indkomståret 2009 og deraf afledte konsekvenser årene 2010, 2011, 2012 og 2013.

Tidligere anmodning om ændringer for årene 2006 og 2008 frafaldes i det ændring vil være til ugunst for [person1].

Betingelserne for genoptagelse i henhold til skatteforvaltningsloven anser vi for at være opfyldt i det der henvises til kendelser i lignende sager fra Landsskatteretten, bl.a. SKM 2013.767.LSR.

2009:

Vedlagt opgørelse hvor kapitalafkastberegningen nedsættes fra 4 % til 3 %. Kapitalafkastet nedsættes herefter med 57.007 kr., modsvarende forøges opsparing i virksomhedsordningen med de samme 57.007 kr. Det er fortsat vor opfattelse at for [person1] var ringere stillet med den høje kapitalafkastsats og dermed mindre mulighed for beskatning som virksomhedsindkomst.

2010-13

Konsekvensændring som følge af at hensat til hævning ultimo 2009 bliver 42.755 kr. mindre er et større kapitalkast.

2010: 855 kr. mere i kapitalafkast, 855 kr. mindre i personlig indkomst

2011: 855 kr. mere i kapitalafkast, 855 kr. mindre i personlig indkomst

2012: 428 kr. mere i kapitalafkast, 428 kr. mindre i personlig indkomst

2013: 855 kr. mere i kapitalafkast, 855 kr. mindre i personlig indkomst

Vedlagt ovennævnte beregning, dele af skatteregnskabet for 2009,Skattestyrelsens brev af

27. august samt samlede ændring i virksomhedsordningen ultimo 2013.

Der gøres opmærksom på at anmodningen afviger fra den oprindelige anmodning.”

Repræsentanten yderligere har i mail af 16. januar 2015 anført følgende:

”[person1] har gjort brug af virksomhedsordningen siden den startede og har altid overskudsdisponeret med opsparingsordningen under indtryk af topskatgrænse/mellemskatgrænse.

Det har altid indgået i overskudsdisponeringen at anvende opsparingsordningen optimalt med tanke på fortsat drift og likviditet i virksomheden, men har jo nogle år været begrænset i størrelsen af opsparingen som følge af for høj kapitalafkastsats.

Tilbage i 2009 var planen at fortsætte med selvstændig virksomhed i minimum 10 år mere, og da jeg senest drøftede fremtidig drift med [person1] var tidshorisonten fortsat mindst til 2020.”

Landsskatterettens afgørelse

I SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 er det anført, at den forkerte beregning af kapitalafkastsatsen for perioden 2000 - 2010 indebærer, at der kan ske genoptagelse af ansættelserne efter reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. Der vil dog kun ske genoptagelse af ansættelserne for de skattepligtige, der er blevet stillet dårligere som følge af den forkerte sats. Det er endvidere anført, at den skattepligtige kan anmode om omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, hvis en ansættelsesændring har betydning for valget, og de øvrige betingelser efter skatteforvaltningslovens § 30 er opfyldt.

Ved Landsskatterettens kendelse af 15. oktober 2013, offentliggjort i SKM 2013.767, blev der i en sag vedrørende tvangshævninger som følge af finansielle aktiver, givet medhold i, at betingelserne for genoptagelse og omvalg efter skatteforvaltningslovens § 26, 27 og 30 var til stede. Ændringer i overskudsdisponering vedrørende hensættelser til senere hævninger m.v. må således anses for omfattet af begrebet ansættelsesændring i henhold til skatteforvaltningslovens § 30 SKAT har på baggrund heraf udstedt nyt styresignal, offentliggjort i SKM 2014.502.

Ved Landsskatterettens kendelse af 9. juli 2014, offentliggjort i SKM 2014.730, blev der ligeledes givet tilladelse til ændret overskudsdisponering således, at kapitalindkomst og personlig indkomst for ægtefællerne kunne afpasses til topskattegrænsen.

Betingelserne for genoptagelse må anses for opfyldt i klagerens tilfælde, idet den forkert opkrævede kapitalafkastsats har været af betydning for klageren. Klageren kunne, hvis han havde været bekendt med den korrekte kapitalafkastsats, da indkomstdisponeringen blev foretaget, foretaget indkomstdisponeringen for 2009 således, at den personlige indkomst var bedre afpasset til topskattegrænsen.

I overensstemmelse med SKM 2014.730 er klageren berettiget til at få genoptaget ansættelsen med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Klageren er endvidere berettiget til selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, idet omvalget er direkte forbundet med ændringen. Der kan således ske ændringer i overskudsdisponering vedrørende hensættelser til senere hævninger, men de faktiske hævninger i de omhandlede indkomstår kan ikke ændres. Der kan i øvrigt ikke ske ændring af kapitalafkastgrundlagene. Det bemærkes i denne forbindelse, at der alene kan ske omvalg for de tilfælde, hvor der er en dokumenteret, direkte sammenhæng mellem de ønskede ændringer og den for høje kapitalafkastsats.

SKAT pålægges derfor at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2009.