Kendelse af 19-01-2016 - indlagt i TaxCons database den 20-02-2016

Klagepunkt

Skatteankenævnets afgørelse

Klagerens opfattelse

Landskatterettens afgørelse

Indkomståret 2008

Underskud af virksomhed

0 kr.

916.534 kr.

916.534 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har siden 1. oktober 1991 drevet virksomheden [virksomhed1] v/[person1], hvis aktivitet har bestået i forhandling, import og eksport af udstyr og maskiner relateret til storformat-print.

Den 1. september 2006 stiftede klageren selskabet [virksomhed2] ApS. Selskabet skiftede pr. 1. juli 2008 navn til [virksomhed3] ApS.

Sideløbende med driften af selskabet fortsatte klageren driften af den personligt drevne virksomhed.

SKAT har konstateret, at der efter stiftelsen af selskabet skete sammenblanding af virksomheden og selskabet. I regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 skete der fakturering fra selskabet, mens betalingen (af udgifter) skete fra virksomheden. I første halvår af 2008 blev løn udbetalt fra virksomheden, mens det i andet halvår blev udbetalt fra selskabet. Klageren har oplyst til SKAT, at dette skyldtes, at han skiftede bank midt på året.

Den 2. november 2009 anmodede klageren om omgørelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 29. Anmodningen blev begrundet med, at klageren ønskede tilladelse til at flytte alle økonomiske aktiviteter fra selskabet til virksomheden med virkning fra regnskabsårene 2007 og 2008.

SKAT nægtede omgørelse. Denne afgørelse blev ikke påklaget.

For indkomståret 2008 har klageren selvangivet underskud af virksomhed med 916.534 kr. SKAT anmodede klageren om at indsende bogførings- og bilagsmateriale vedrørende virksomheden. Klageren har i den forbindelse oplyst, at han ikke har eller har adgang til materialet, da dette er givet til kurator.

I e-mail af 16. august 2010 meddelte kurator følgende:

”Jeg er desværre ikke i besiddelse af bogføringsmateriale, regnskab og bilagsmaterialer for perioden 2007-2010. Udlejer, som rømmede de lejede lokaler for [person1], har haft effekterne herunder varelageret til opmagasinering. Den ansvarlige i flyttefirmaet har oplyst, at der ved rømningen ikke var bilags- eller øvrigt regnskabsmateriale. Jeg har ved besigtigelse af varelageret heller ikke kunnet finde relevant bogføringsmaterialet. [person1] har ikke udleveret dette til mig.”

Kurator har indsendt regnskabet for 2008, men SKAT har ikke modtaget yderligere materiale. Klageren har oplyst, at der er foretaget bogføring via E-conomic og har oplyst koderne dertil. SKAT har derefter fået adgang til bogføringen for 2008.

SKAT har ved gennemgang af det bogførte salg konstateret, at dette ikke vedrørte den personlige virksomhed men selskabet, da alle fakturaer, der er udstedt, er påført selskabets cvr-nr.

SKAT har videre konstateret, at virksomheden ifølge Listesystemet har købt for 833.692 kr. fra virksomheder i EU, mens selskabet har indkøbt for 89.634 kr. fra virksomheder i EU i 2008.

For så vidt angår indkøb ved virksomheder beliggende udenfor EU har virksomheden indkøbt for 1.179.028 kr., mens selskabet ikke har haft indkøb udenfor EU.

Virksomheden har i perioden 2005 - 2008 selvangivet følgende resultat:

Indkomstår 2005789.473 kr.

Indkomstår 20061.029.903 kr.

Indkomstår 2007- 637.243 kr.

Indkomstår 2008- 916.534 kr.

Selskabet har i det første regnskabsår fra 1. september 2006 - 31. december 2007 haft et resultat før skat på 22.572 kr. Der er ikke indsendt regnskaber for indkomstårene 2008 og 2009.

På baggrund af ovenstående traf SKAT afgørelse om, at det var selskabet, der havde oppebåret hele omsætningen, og at det således måtte have været meningen, at hele aktiviteten skulle overgå til selskabet den 1. januar 2008.

På baggrund heraf og da der ikke forelå bilagsmateriale og bogføring vedrørende virksomheden, var det SKATs opfattelse, at den skønsmæssige omsætning i virksomheden kunne ansættes til 0 kr., og at der som følge af den manglende omsætning ikke skulle godkendes fradrag for udgifter afholdt i virksomheden.

Klageren har i forbindelse med sagens behandling ved Landsskatteretten fremlagt e-mail fra [finans1], hvoraf det fremgår, at banken bekræfter, at konto [...93] tilhørte selskabet, og at konto [...15] tilhørte virksomheden.

Desuden er der fremlagt kontoudtog fra konto [...51], anført som tilhørende virksomheden, for perioden 19. december 2007 - 3. september 2010, og for selskabets konto [...93] for perioden 27. maj 2008 - 18. december 2009.

Endvidere er der fremlagt kopi af fakturaer, hvorpå navnet[virksomhed1] er anført, og betalingsoplysningerne er angivet til konto [...15], samt kontoudtog fra-kassekreditkonto tilhørende selskabet.

Skatteankenævnets afgørelse

Det må lægges til grund, at det hovedsagligt er selskabet, der i indkomståret 2008 må anses som rette indkomstmodtager. Der er ved denne vurdering henset til, at fakturering er sket på selskabets fakturaer, og dermed må kunderne have anset selskabet for værende handelspartner i alle handler i 2008.

På grund af det manglende bilagsmateriale m.v. er det ikke muligt at vurdere, hvilket af det samlede varekøb, der skal henføres til selskabet.

SKAT har anmodet om supplerende oplysninger vedrørende klagerens regnskabsmateriale. Da klageren alene har fremlagt en mindre del af de bilag, der må anses for at udgøre virksomhedens regnskabsmateriale, må indkomsten ansættes efter et skøn.

Som følge heraf samt ud fra de i sagen foreliggende oplysninger, er det med rette, at SKAT har nægtet fradrag for det selvangivne underskud af virksomheden på 916.534 kr.

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der skal godkendes fradrag for underskud af virksomhed med 916.534 kr.

Klageren har igennem en årrække drevet selvstændig virksomhed ved navn [virksomhed1] v/[person1].

Pr. 1. september 2006 stiftede klageren et anpartsselskab ved navn [virksomhed3] ApS, der eksisterede sideløbende med [virksomhed1] v/[person1].

Herefter er der sket sammenblanding af virksomheden og selskabet således, at der er faktureret i selskabets navn, mens alle udgifter er afholdt af virksomheden.

Grundet sammenblandingen nægter SKAT, at der har været drift i den personligt drevne virksomhed i indkomståret 2008 og nægter følgelig at anerkende klagerens fradrag for underskud i virksomheden.

Der kan i almindelighed ikke stilles krav om, at forbindelsen mellem indtægten og udgiften er normal, sædvanlig eller nødvendig, og SKAT kan derfor ikke nægte fradrag alene med henvisning til, at der ikke har været omsætning i virksomheden.

Når en sammenblanding finder sted, kan forholdet enten betragtes sådan, at der er tale om en gave fra virksomheden til selskabet, eller sådan at realiteterne bag dispositionerne klarlægges, og indtægter og udgifter periodiseres og henføres til rette betaler og betalingsmodtager.

Der foreligger ikke nogen gavehensigt mellem virksomheden og selskabet, hvorfor der ikke kan statueres gave.

Da alle administrations- og produktionsomkostninger er afholdt af virksomheden, og da alle betalinger af fakturaer er behandlet som om, fakturaerne er afsendt fra virksomheden, herunder også momsforpligtelserne, må det enten betragtes som en fejl, at fakturaerne er afsendt i selskabets navn, idet selskabet har solgt varer, der ikke tilhørte selskabet, eller betragtes som om, at selskabet har solgt varerne for virksomheden og således opereret som sælger.

Hvis der er tale om en fejl, således at selskabet har solgt varer, der ikke tilhørte selskabet, må fejlen rettes ved, at omsætningen flyttes fra selskabet til virksomheden.

Hvis der er tale om, at selskabet har solgt varerne på vegne af virksomheden, er konsekvensen, at der mangler at ske fakturering fra virksomheden til selskabet. Da betalingen allerede er tilgået virksomheden, må den manglende fakturering svare til den indgåede betaling, som igen svarer til omsætningen i selskabet.

Betragter man realiteterne bag dispositionerne, når man således frem til, at der har været drift i virksomheden, uanset om man betragter faktureringerne fra selskabet som en fejl eller som salg af varer for virksomheden.

Til dokumentation for pengestrømme ind i virksomheden kan følgende oplysninger lægges til grund:

A. Moms

Virksomheden har i 2008 købt for 833.692 kr. hos virksomheder beliggende i EU.

Selskabet har købt for 89.634 kr. hos virksomheder beliggende i EU.

B. Import

Virksomheden har i 2008 importeret for 1.179.028 kr. fra lande udenfor EU.

Selskabet har i 2008 importeret for 0 kr. fra lande udenfor EU.

C. Resultater

Virksomheden har i perioden 2005 - 2007 haft følgende resultater:

2005

789.473 kr.

2006

1.029.903 kr.

2007

-637.243 kr.

2008

-916.534 kr.

Selskabet har i første regnskabsår fra 1. september 2006 til 31. december 2007 haft følgende resultat:

2007

22.572 kr.

2008

Intet regnskab udarbejdet

2009

Konkurs - intet regnskab udarbejdet

D. Udgifter

Virksomheden har i 2008 indberettet lønudgifter på 744.250 kr.

E. Bankkonti, fakturering og pengestrømme

Bankkonti:

Pr. 1. januar 2008 havde virksomheden og selskabet hver sin bankkonto i [finans2].

Med virkning fra den 28. maj afskar [finans2] klagerens adgang til begge bankkonti og nedskrev herefter kreditten for virksomheden fra 3.000.000 kr. i maj til 2.500.000 kr. i juli.

Som direkte konsekvens af dette oprettede klageren en konto [...93] i [finans1] den 27. maj 2008. Kontoen blev oprettet i selskabets navn.

Indgående betalinger på virksomhedens konto i [finans2] ville medføre en yderligere nedskrivning af kreditten. Derfor blev fremtidige indbetalinger til virksomheden omdirigeret til den nye konto i [finans1] tilhørende selskabet.

Den 30. september 2009 oprettede virksomheden en bankkonto med kontonummer [...15] i [finans1].

Fakturering:

SKAT hævder, at der i 2008 ikke har været omsætning i virksomheden, men at omsætningen alene er sket i selskabet. Dette begrunder SKAT med, at alle af SKAT foretagende udskrifter fra E-conomic er påført tekst, bankkonto og cvr-nr. fra selskabet.

Klageren har kontinuerligt faktureret i virksomhedens navn. Oplysningerne er derfor fremkommet ved en efterfølgende ændring af stamdata i E-conomic. Fakturaer sendt fra selskabet er udarbejdet i excel og ikke E-conomic.

SKAT har hævdet, at det ikke er muligt at gennemføre en senere ændring i E-conomic, der får indvirkning på SKATs genudskrifter af gamle fakturaer med tekst, bankkonto og cvr-nr.

SKAT tager fejl i denne antagelse, hvilket kan bevises ved et udpluk af fakturakopier, som SKAT har udleveret til klageren. Klageren er i besiddelse af langt flere fakturakopier med identiske oplysninger om fakturaudsteder – alle udleveret af SKAT.

På de af SKAT udleverede fakturaer referer samtlige data, trods SKATs påstand om det modsatte, til virksomheden, herunder:

Logo i øverste højre hjørne

Konto [...15] i [finans1]

Cvr-nr. [...1]

SKAT er af den opfattelse, at konto [...15] tilhører selskabet, men dette er ikke korrekt. Derimod tilhører kontoen virksomheden.

Særpræget er det, at kontoen i [finans1] først er oprettet den 30. september 2009 godt halvandet år efter, at kontonummeret angiveligt er trykt på fakturaen dateret den 4. januar 2008. Dette kan ikke lade sig gøre, og det kan derfor kun forklares med, at stamdata i E-conomic efterfølgende er blevet ændret. Hermed er det bevist, at en efterfølgende ændring af stamdata i E-conomic påvirker SKATs senere udskrifter af fakturaer fra systemet, og at SKAT således tager fejl, når de hævder det modsatte.

Selskabet skiftede først navn fra PS print ApS til [virksomhed3] ApS den 1. juli 2008. Da selskabet [virksomhed3] ApS således først eksisterede fra juli 2008, kan det ikke lade sig gøre, at der i første halvår af 2008 har været omsætning i [virksomhed3] ApS. Omsætningen må derfor følgelig have været i virksomheden.

Det fremgår entydigt af de enkelte indbetalinger på konto [...93], at indbetalingerne er sket til virksomheden og ikke til selskabet jf. betalingerne på følgende datoer:

8. september 2008

29. september 2008

6. oktober 2008

31. oktober 2008

11. november 2008

8. december 2008

15. december 2008

22. december 2008

Pengestrømme:

Som følge af ovenstående må det lægges til grund, at der også i 2008 har været omsætning i og pengestrømme til virksomheden,

idet der har været omfattende bevægelser på virksomhedens bankkonto i [finans2] frem til adgangen blev afskåret den 27. maj 2008,

idet der kun har været få og små bevægelser på selskabets bankkonto i [finans2] i 2008,

idet de af SKAT udleverede fakturaer alene indeholder oplysninger på virksomheden og ingen oplysninger der vedrører selskabet - hvilket selskabsnavn først registreres den 1. juli 2008,

idet fakturanumrene på de af SKAT udleverede fakturaer forekommer at være fortløbende, og derfor må tilhøre virksomheden,

idet der ikke af SKAT er fremlagt fakturaer udstedt af selskabet, hvorfor SKATs postulat om, at faktureringen i 2008 er sket fra selskabet ikke er underbygget af fakta,

idet SKAT fejlagtigt har antaget, at kontonummeret på de fremlagte fakturaer tilhørte selskabet, mens det i stedet tilhørte virksomheden,

idet kontonummeret på det fremlagte bilag dateret den 4. januar 2008 tilhører en konto, der først blev oprettet den 30. september 2009, hvilket modbeviser SKATs påstand om, at der i 2008 er faktureret i selskabets navn, og

idet selskabet først skifter navn til [virksomhed3] ApS den 1. juli 2008. Da selskabsnavnet først eksisterede fra juli 2008, kan det ikke lade sig gøre, at der i første halvår af 2008 har været omsætning i selskabet, hvorfor der følgelig må have været omsætning i virksomheden.

Selvom der fra den 27. maj 2008 er sket sammenblanding af de indgående- og udgående pengestrømme på konto [...93] tilhørende selskabet, sker den absolutte hovedaktivitet fra virksomheden, ligesom faktureringer i E-conomic i hele 2008 er sket fra virksomheden og hverken fra [virksomhed2] ApS eller fra [virksomhed3] ApS.

En realitetsbehandling fører således til, at klageren skal have medhold i, at der har været drift i virksomheden med et negativt resultat til følge.

Det gøres således gældende,

at det er for sent, at SKAT nægter fradraget,

at SKAT ikke kan nægte fradraget alene med henvisning til, at der ikke har været omsætning i virksomheden i 2008,

at SKAT skal foretage en realitetsvurdering af, hvor driften er sket, og at en sådan realitetsvurdering fører til, at driften er sket i virksomheden, samt at der i realiteten aldrig har været drift i selskabet,

idet de produktionsmidler, der er benyttet til fremstilling af de varer, der er faktureret af selskabet, tilhørte virksomheden. Det var således virksomheden, der havde en kassekredit,

idet importtilladelsen til alle varer, som kom fra lande uden for EU tilhørte virksomheden og ikke selskabet. Selskabet har derfor aldrig importeret selvstændigt,

idet banken havde virksomhedspant i hele varelageret, som derfor ikke kan være overgået til selskabet. Banken har aldrig rejst tvivl om overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med virksomhedspantet,

idet de råvarer og halvfabrikata, der er benyttet til fremstilling af de varer, der er faktureret af selskabet, tilhørte virksomheden,

idet der aldrig er gennemført en skattefri virksomhedsomdannelse af virksomheden til selskabet, og der heller aldrig er sket et aktivsalg fra virksomheden til selskabet. Det betyder, at de samlede aktiviteter, der er faktureret fra selskabet, reelt er udført af virksomheden,

idet de fakturaer, der er sendt fra selskabet, har båret et kontonummer tilhørende virksomheden, og indbetalingerne er således sket til virksomheden,

idet samtlige udgifter i selskabet og virksomheden er afholdt af virksomheden,

idet de fakturaer, der er sendt fra selskabet, er bogført som omsætning i virksomheden og,

idet momsafregningen er sket fra virksomheden, hvori der indgår moms af fakturaer udstedt af selskabet.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig jf. statsskattelovens § 4.

Udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. statsskattelovens § 6, litra a.

Det er ikke tilstrækkelig godtgjort, at der ikke har været drift i virksomheden i indkomståret 2008. Ved vurderingen lægges der vægt på, at betaling af fakturaer er sket til virksomhedens konto, samt at de produktionsmidler, der er benyttet, og de råvarer og halvfabrikata der er anvendt til fremstillingen, tilhørte virksomheden. Importtilladelsen til varer som kom fra lande uden for EU, tilhørte ligeledes virksomheden. Det indtægtsbærende grundlag lå således fortsat i virksomheden i indkomståret 2008. Ifølge oplysninger fra Listesystemet og Importmomssystemet fremgår det desuden, at det hovedsageligt er virksomheden, der er registreret for at have foretaget indkøb, samt at lønudbetalinger er sket fra virksomhedens bankkonto i årets første 5 måneder.

Den 27. maj 2008 er der oprettet en ny konto i selskabets navn, og betaling af fakturaer skete herefter primært til denne konto. Der var dog fortsat aktivitet på virksomhedens konto, om end i mindre grad end i årets første 5 måneder, ligesom alle produktionsmidler m.v. fortsat tilhørte virksomheden. Virksomheden kan derfor heller ikke på dette tidspunkt antages at være ophørt.

Der lægges endvidere vægt på, at klageren har forklaret, at formålet med oprettelse af selskabet var, at han ville forsøge at udskille en del af driften. Det har således ikke været klagerens intention, at der ikke længere skulle være drift i virksomheden, hvilket underbygges af, at der hverken er sket virksomhedsomdannelse eller aktivsalg til selskabet.

En samlet vurdering fører således til, at der må antages at have været drift i virksomheden. SKATs afgørelse ændres derfor, så der godkendes fradrag for underskud af virksomhed med 916.534 kr. i indkomståret 2008.