Kendelse af 19-01-2016 - indlagt i TaxCons database den 12-02-2016

Klagepunkt

Skatteanke-nævnets afgørelse

Klagerens

opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2008

Overført negativ indkomst fra ægtefælle:

Underskud fra ægtefælle:

38.631 kr.

860.969 kr.

860.969 kr.

Modregnet underskud i personlig indkomst:

1.015.885 kr.

1.015.885 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har i indkomståret 2008 fået overført underskud fra ægtefællen med 860.969 kr.

Klagerens ægtefælle har for indkomståret 2008 selvangivet underskud af virksomhed med 916.534 kr.

Dette resultat er af SKAT korrigeret til et resultat på 0 kr. Skatteankenævnet har stadfæstet SKATs afgørelse.

Korrektionen har indflydelse på opgørelsen af klagerens skatteberegning for indkomståret 2008, idet klageren har fået overført en del af underskuddet.

Efter korrektionen er underskud overført til klageren ændret, så det udgør 38.631 kr.

Landsskatteretten har i j. nr. [...] godkendt fradrag for underskud med 916.534 kr.

Skatteankenævnets afgørelse

SKAT har ved afgørelse af 21. november 2011 ændret klagerens ægtefælles skattepligtige indkomst, hvilket har medført, at det overførte underskud til klageren er reduceret.

Der er ikke grundlag for at ændre SKATs afgørelse vedrørende ægtefællen.

Som følge heraf stadfæstes den af SKAT foretagne skatteberegning vedrørende klageren.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at der skal godkendes underskud af ægtefællens virksomhed med 916.534 kr.

Landsskatterettens afgørelse

Hvis en gift persons skattepligtige indkomst udviser underskud, og ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb, kan underskud fradrages i den anden ægtefælles skattepligtige indkomst. Det fremgår af personskattelovens § 13, stk. 2.

I Landsskatterettens afgørelse med j.nr. [...] ændres skatteankenævnets afgørelse således, at der godkendes fradrag for underskud af ægtefællens virksomhed med 916.534 kr.

Som følge heraf ændres skatteankenævnets afgørelse således, at underskud overført fra klagerens ægtefælle udgør 860.969 kr.