Kendelse af 12-03-2015 - indlagt i TaxCons database den 18-04-2015

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2008

SKAT har ansat udeholdte indtægter med 139.215 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, idet forhøjelsen dog

nedsættes til 139.125 kr., der er det korrekte samlede beløb.

SKAT har ikke godkendt tab på

aktier med 726.614 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Faktiske oplysninger

Selskabet er ejet af [person1], og Selskabets daglige ledelse er varetaget af [person1].

Selskabet ejer bl.a. 49 % af aktierne i [virksomhed1] A/S, hvilke aktier er erhvervet den 10. august 2005. Dette selskab er gået konkurs den 14. juni 2011.

Den 8. juli 2008 modtog Selskabet 25.000 stk. aktier i [virksomhed2] A/S i sit depot i [finans1] A/S. Aktierne i [virksomhed2] A/S svarer til det modtagne udbytte fra [virksomhed1] A/S for indkomståret 2007. Det svarer til en anskaffelsessum pr. aktie på kurs 84.

Det fremgår af Selskabets årsrapport for indkomståret 2008, at der er foretaget et fradrag for et realiseret tab på 726.614 kr. Tabet vedrører salg af 24.058 stk. aktier i [virksomhed2] A/S.

Det er oplyst af Selskabets revisor, at Selskabet overdrog 25.000 stk. aktier i [virksomhed2] A/S til [person1] til kurs 77 til en værdi på 1.925.000 kr.

Det er oplyst af [finans1] A/S til SKAT, at Selskabet den 16. september 2008 overførte nominelt 17.000 stk. aktier i [virksomhed2] A/S til et depot i [finans2] A/S, hvilket depot var ejet af ApS [virksomhed3]. Dette selskab var ejet [person2], ægtefælle til [person3], som Selskabet har oplyst, at aktierne var overdraget til.

SKAT har oplyst, at det er forudsat, at selskabet havde ejet aktierne i over 3 år.

Selskabet modtog den 14. oktober 2008 og den 26. november 2011 fakturaindbetalinger fra [virksomhed4] på henholdsvis 69.563 kr. og 69.562 kr.

Der er fremlagt en skrivelse af 4. marts 2014 underskrevet af [person4], hvoraf fremgår:

[person4] bekræfter på vegne af [virksomhed5] ApS. at have fakturabelånt faktura vedr. [virksomhed6] hos [virksomhed7] ApS. Det har ikke været muligt at bilægge de aktuelle bilag idet [virksomhed5]s opbevaringsrum blev oversvømmet

...

SKATs afgørelse

Selskabet er ikke næringsdrivende med køb og salg af aktier/værdipapirer, da Selskabets handel med aktier er foretaget med en begrænset mængde i 2008. Det selvangivne tab anses ikke for at være fradragsberettiget som tab på næringsaktier, men tabet kan fremføres til modregning i andre avancer, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 6.

Indbetalingerne på i alt 139.215 kr. er ikke indtægtsført i Selskabet. Der er tale om udeholdt omsætning, da pengene er indbetalt på selskabets bankkonto med nummer [...80] i [finans1] A/S.

Selskabets opfattelse

Der er nedlagt påstand om, at Selskabets indkomst skal ansættes i overensstemmelse med det selvangivne, således at der godkendes fradrag for tab på aktier med 726.614 kr. og ikke ansættes udeholdt omsætning med 139.215 kr.

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2008 nævnte hovedanpartshaveren for sin revisor, at aktierne i [virksomhed2] A/S var ”landet” hos [person3]. Revisoren optog således handlen til dagskurs som et tilgodehavende hos [person3]. Dette er bekræftet af revisoren. Imidlertid viste det sig, at de nominelt 17.000 aktier først var overdraget til hovedanpartshaveren via mellemregningen og herefter overdraget til [person5] til samme kurs. Herefter overdrog [person5] aktierne til [person3] (ApS [virksomhed3]). For nemheds skyld – og af lavpraktiske årsager – blev aktierne imidlertid overdraget direkte fra [virksomhed7] ApS’ depot til ApS [virksomhed3]’s depot.

Det fremgår af mellemregningen mellem hovedanpartshaveren og [person5], at hovedanpartshaverens tilgodehavende den 2. august 2008 er øget med 1.309.000 kr. vedrørende overdragelse af aktier i [virksomhed2] A/S. SKAT har ikke anfægtet mellemregningen.

For så vidt angår den af SKAT påståede udeholdte omsætning på 139.126 kr. er det anført, at hovedanpartshaveren for at lette ekspeditionen løbende har anvendt Selskabets bankkonto til sine private indbetalinger. Alle private indbetalinger er bogført på mellemregning mellem hovedanpartshaveren og Selskabet.

Det bestrides, at Selskabet har udeholdt omsætning. For at der kan blive tale om udeholdt omsætning forudsættes det, at selskabet har givet afkald på en indtægt, og at dette afkald er givet i aktionærens interesse, jf. SKATs juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.1.

Selskabet har ikke givet afkald på en indtægt til fordel for hovedanpartshaveren. Der er tale om indbetalinger, der vedrører ham personligt, og som er indgået på Selskabets konto og efterfølgende bogført på mellemregning mellem hovedanpartshaveren og Selskabet.

[person4] har på vegne af [virksomhed5] ApS bekræftet at have fakturabelånt faktura vedrørende [virksomhed8] hos Selskabet. [person4] er en uafhængig part i forhold til Selskabet og hovedanpartshaveren. Han har bekræftet, at indbetalingerne vitterligt er indbetalinger fra to fakturaer, som hovedanpartshaveren havde belånt.

SKATs udtalelse

Afgørelsen er indstillet fastholdt.

SKAT har på intet tidspunkt trods anmodninger herom bl.a. den 23. november 2010 og den 23. december 2010 modtaget udskrift af mellemregningskonto m.v. og dokumentation samt redegørelse for efterposteringer på mellemregningskonto.

Der er endnu engang ændret forklaring i sagen vedrørende Selskabets beholdning af 25.000 stk. aktier i [virksomhed2] A/S. Det fremgår nu, hvilket er 2 år efter, der er indsendt årsrapport for 2008 til Erhvervsstyrelsen, at der alene er overdraget 17.000 stk. aktier i [virksomhed2] A/S til eneanpartshaveren. Det fremgår ellers af Selskabets revisors e-mail af 2. december 2011, at eneanpartshaveren har købt/overdraget 25.000 stk. aktier i [virksomhed2] A/S. Der er ikke modtaget dokumentation for, hvad der er sket med tilgodehavendet hos tredjemand i det efterfølgende indkomstår.

Det nye materiale, der er indsendt, kan ikke afstemmes til årsrapporten for 2008. Der er tale om en ny bogføring. Der fremsendte materiale kan endvidere ikke godkendes, da det ligner en rekonstruktion.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er med de i skattelovgivningen fastsatte undtagelser og begrænsninger skattepligtig, hvad enten den hidrører herfra landet eller ikke, og hvad enten den består i penge eller formuegoder af pengeværdi, jf. statsskattelovens § 4 (lov nr. 149 af 10. april 1922 med senere ændringer).

Den af [person4] den 4. marts 2014 afgivne erklæring på vegne af [virksomhed5] ApS kan hverken ud fra sit indhold eller efter omstændighederne i sig selv godtgøre, at Selskabet ikke har haft en indtægt i overensstemmelse med det på fakturaerne anførte beløb på i alt 139.125 kr.

Der er herved lagt vægt på, at det fremgår af de omhandlede fakturaer, at de 139.125 kr. skulle indbetales til Selskabets konto, og at indbetalingen også rent faktisk blev foretaget. Hertil kommer, at der ikke er oplysninger om, at Selskabet helt eller delvist har tilbageført pengene til [virksomhed5] ApS, ligesom det ikke er anført, til hvilken rentesats og under hvilke vilkår den oplyste fakturabelåning er foretaget.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor for så vidt angår dette punkt, idet det samlede beløb dog opgøres til 139.125 kr. og ikke som anført af SKAT til 139.215 kr.

Selskaber m.v., der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven m.v., skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne gevinst og tab på aktier, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 1 og 2 (lbk. nr. 1214 af 31. oktober 2007), efter de regler, som er anført i aktieavancebeskatningslovens §§ 8, 9 og 17.

Det lægges til grund som ubestridt, at selskabet har ejet de omhandlede aktier i mere end 3 år, hvorfor der er ikke fradrag for tab ved afståelse af aktierne, medmindre aktierne er omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 17–19 og § 22, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 2, ligesom tab ikke kan fremføres til modregning i senere år.

Hvis den skattepligtige udøver næring ved køb og salg af aktier, medregnes gevinst og tab ved afståelse af aktier, som er erhvervet som led i dennes næringsvej, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. aktieavancebeskatningslovens § 17, stk. 1. For selskaber m.v. kan tab dog kun fradrages i det omfang, tabet overstiger summen af de modtagne udbytter af de pågældende aktier, som selskabet m.v. i ejertiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen, jf. aktieavancebeskatningslovens 17, stk. 2.

Uanset Selskabets formålsbestemmelse er det ikke næringsdrivende, herunder binæringsdrivende, med køb og salg af aktier, da den omhandlede aktiepost må anses for en enkeltstående investering, ligesom Selskabets øvrige drift, herunder manglende tilknytning til de finansielle markeder, ikke understøtter, at der har været drevet næring med værdipapirshandel, jf. Højesterets dom af 26. januar 1999, offentliggjort i TfS 1999, 210.

Herefter stadfæstes SKATs afgørelse om nægtelse af fradrag for tab ved salg af de omhandlede aktier.