Kendelse af 22-08-2016 - indlagt i TaxCons database den 30-09-2016

Journalnr. 12-0192027

Klagepunkt

Skatteankenævnets afgørelse

Klagerens

opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2007

Forhøjelse af virksomhedsresultat

690.000 kr.

0 kr.

376.380 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har i indkomståret 2007 drevet erhvervsmæssig virksomhed under branchekoden for tømrer- og bygningssnedkerforretninger med CVR nr. [...1]. Virksomheden er registreret ophørt pr. 31. august 2009.

Klageren har indberettet selvangivelsen for 2007 via ”Tast Selv”, og egenkapitalen er indberettet med 878.399 kr. I henhold til regnskabet for 2006 var egenkapitalen primo 2007 71.858 kr..

Klageren har ikke indsendt årsregnskab indeholdende en specifikation af egenkapitalen, men der er fremlagt en saldobalance udarbejdet af [virksomhed1], hvor årets resultat er opgjort til 158.609,98 kr. og egenkapitalen er opgjort til 157.897,61 kr.

På grundlag af klagerens regnskabs- og formueoplysninger har SKAT opgjort privatforbruget til -632.643 kr. i indkomståret 2007. Privatforbruget er opgjort således:

Formue primo

154.061 kr.

Skattepligtig indkomst oprindelig

128.786 kr.

Betalt indkomstskat

- 24.661 kr.

Formue ultimo

-890.829 kr.

Privatforbrug

-632.643 kr.

Som følge af det negative privatforbrug forhøjede SKAT overskud af selvstændig virksomhed med 900.000 kr. i indkomståret 2007. I forbindelse med sagens behandling i skatteankenævnet konstaterede SKAT, at de havde lavet en beregningsfejl. Nævnet nedsatte derfor forhøjelsen til 690.000 kr., så privatforbruget herefter udgjorde ca. 57.000 kr.

I den fremlagte saldobalance er der en mellemregningspost på 719.788,89 kr. Vedrørende denne post har klageren oplyst, at den ikke er udtryk for, at klageren har indskudt midler i virksomheden. Derimod er der tale om, at han har opgjort et beløb, der efter hans opfattelse udgør værdien af det arbejde, som han historisk har udført for virksomheden uden at modtage vederlag herfor.

Skatteankestyrelsen har i forbindelse med sagens behandling udarbejdet en forenklet balance for virksomheden med udgangspunkt i den fremlagte saldobalance og R75 kontrol- og udsøgningsblanket 2007. Egenkapitalen er opgjort således:

Formue

Anlægsaktiver

199.536

Omsætningsaktiver

565.874

765.410

Anden gæld

-200.631

-200.631

Egenkapital virksomhed

564.779

564.779

I den fremlagte saldobalance er der under aktiver medtaget en gældspost på 159.420,62 kr. på konto [...09] i [finans1]. Ifølge R75 kontrol- og udsøgningsblanket 2007 var der et indestående på kontoen på 2.077 kr. I balancen er gælden derfor fjernet, og der er i stedet medtaget en likvid beholdning på 2.077 kr.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 690.000 kr.

Den skattepligtige indkomst kan forhøjes, hvis privatforbruget beregnet ud fra de selvangivne indkomst- og formueforhold er usandsynlig lavt eller negativt. I sådanne tilfælde kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt, så den giver plads til et rimeligt privatforbrug.

Klagerens privatforbrug er på baggrund af de selvangivne oplysninger beregnet til -632.643 kr.

Klageren har ikke indsendt kopi af årsregnskab for 2007 indeholdende specifikation af egenkapitalen, og det er derfor med rette, at SKAT har forhøjet indkomsten.

Det indsendte regnskab underbygger ikke klagerens forklaring om, at klagerens formue i virksomheden var 87.839 kr. ved årets udgang. Der er henset til, at formuen regnskabsmæssigt udgør 561.891 kr.

Under hensyntagen til at privatforbruget i 2007 udgjorde -632.643 kr., nedsætter nævnet SKATs forhøjelse med 210.000 kr., således at indkomsten skønsmæssigt er forhøjet med 690.000 kr. Privatforbruget udgør herefter ca. 57.000 kr.

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at virksomhedsresultatet skal nedsættes med 690.000 kr. i indkomståret 2007.

Det gøres gældende, at anvendelsesområdet for skattekontrollovens § 6, alene omhandler pligt til indsendelse af formueoplysninger. Den omhandler derimod ikke pligt til indsendelse af regnskab, hvorfor SKAT ikke har haft hjemmel til at ansætte klagerens indkomst skønsmæssigt med henvisning til, at klageren ikke har opfyldt sin oplysningspligt efter denne bestemmelse.

Lægges det til grund, at SKAT har været berettiget til at ansætte klagerens indkomst skønsmæssigt, gøres det gældende, at ansættelsen er åbenbart urimelig og/eller udøvet på et klart fejlagtigt grundlag.

Det i sagen omtvistede er, hvorvidt egenkapitalen i klagerens virksomhed den 31. december 2007 udgjorde 878.399 kr.

Klageren bestrider dette og er af den opfattelse, at der er tale om en fejlindberetning. Til støtte herfor henvises til en af [virksomhed1] udfærdiget saldobalance, som viser, at virksomhedens egenkapital pr. 31. december 2007 udgjorde 157.897 kr., og at årets resultat udgjorde 158.609 kr.

Sammenfattende gøres det gældende, at det under sagen skal lægges til grund, at virksomhedens egenkapital pr. 31. december 2007 udgjorde 157.897 kr., hvorfor SKATs skønsmæssige forhøjelse er åbenbart urimelig og udøvet på et klart fejlagtigt grundlag.

Afslutningsvis bemærkes det, at SKATs opfattelse i sagen forekommer at være noget halvhjertet. På den ene side er det SKATs opfattelse, at klageren har haft udeholdt omsætning. På den anden side har SKAT ikke fundet anledning til at ændre klagerens momsansættelser for de perioder, som denne sag angår.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. SKAT kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomståret udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1.

Indkomsten kan forhøjes, hvis det selvangivne privatforbrug er negativt eller usandsynligt lavt. SKAT kan skønsmæssigt fastsætte en indkomst, så den giver skatteyderen mulighed for at have et rimeligt privatforbrug i indkomståret. Hvis der påvises en yderligere indtægtskilde for skatteyderen, kan indkomsten også forhøjes. Det følger af en fast praksis, og der henvises til Højesterets afgørelse refereret i SKM2011.208H.

Det fremgår af den privatforbrugsopgørelse, som SKAT har udarbejdet på baggrund af de selvangivne oplysninger, at klagerens privatforbrug i indkomståret 2007 udgjorde -632.643 kr.

SKAT har derfor været berettiget til at ansætte klagerens indkomst skønsmæssigt således, at denne har givet plads til et rimeligt privatforbrug.

Landskatteretten finder, at det er tilstrækkelig sandsynliggjort, at der er sket en fejlindberetning af egenkapitalen i forbindelse med selvangivelsen. Klageren har dog ikke dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at egenkapitalen ultimo 2007 alene udgjorde 157.897,61 kr. Der er lagt vægt på, at egenkapitalen med udgangspunkt i den fremlagte saldobalance og R75 kontrol- og udsøgningsblanket 2007 kan beregnes til 564.779 kr.

Landsskatteretten lægger således til grund, at egenkapitalen burde være indberettet med 564.799 kr. Klagerens privatforbrug i indkomståret 2007 kan herefter beregnes til -319.023 kr.

SKAT har anslået, at et privatforbrug på 57.357 kr. er passende for klageren. Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse således, at virksomhedsresultatet nedsættes til 376.380 kr.