Kendelse af 22-10-2015 - indlagt i TaxCons database den 28-11-2015

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 2004

Yderligere momstilsvar

508.683 kr.

0 kr.

494.683 kr.

Afgiftsperioden 2005

Yderligere momstilsvar

1.311.285 kr.

0 kr.

1.288.535 kr.

Afgiftsperioden 2006

Yderligere momstilsvar

1.161.544 kr.

0 kr.

1.145.357 kr.

Faktiske oplysninger

I forbindelse med politiets telefonaflytning i en narkosag ultimo 2005/primo 2006 kunne det konstateres, at virksomhedens indehaver i samarbejde med [person1] skaffede arbejdskraft til vikarbureauet [virksomhed1] P/S, (tidl. et I/S) [adresse1], [by1]. Betalingen herfor blev overført af [virksomhed1] til [person2] bankkonto. Sidstnævnte drev en århusiansk restaurant.

Det kunne endvidere konstateres, at virksomheden fra [virksomhed1] P/S modtog 160-180 kr. (+ moms) pr. arbejdstime, som denne arbejdskraft præsterede.

Indehaveren var ikke momsregistreret på dette tidspunkt.

Det fremgår af tidligere sag, at indehaveren havde haft et enkeltmandsfirma – [virksomhed2] – der havde været momsregistreret i perioden 21.2.2003-15.9.2003. Han havde for januar, april og juli kvartaler 2003 indsendt 0-angivelser (moms). Det daværende ToldSkat havde imidlertid ved krydsrevision konstateret, at [virksomhed2] i perioden 24.1.-5.9.2003 havde faktureret for 1.075.875 kr. (inkl. moms) til [virksomhed3] I/S. Ifølge indehaveren var der tale om udlejning af arbejdskraft, og denne arbejdskraft var blevet lejet hos vikarbureauet [virksomhed4] ([person3]) og genudlejet til [virksomhed3] I/S. Indehaveren havde modtaget fakturaer fra [virksomhed4], men disse fakturaer var bortkommet i forbindelse med indehaverens flytning. ToldSkat opkrævede 215.175 kr. i afgift (moms), og indehaveren vedtog en bøde på 20.000 kr. for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1.

Efter at politiet i [by2] havde indhentet ransagningskendelse, blev der foretaget ransagning hos [person1], indehaveren og firmaet [virksomhed1] P/S den 20-09-2006.

I forbindelse med ransagningen hos [virksomhed1] P/S blev det klarlagt, at den arbejdskraft, som [person1] og indehaveren skaffede til [virksomhed1] P/S, var blevet faktureret af følgende momsregistrerede firmaer i perioden juni 2004 til september 2006:

[virksomhed5]

[virksomhed6]

[virksomhed7]

[virksomhed8]

Ingen af de nævnte firmaer har angivet momstilsvar.

Alt foreliggende regnskabsmateriale vedr. den omhandlede arbejdskraft blev beslaglagt, herunder:

1. fakturaerne fra de fire nævnte firmaer
2. kontospecifikation vedr. disse fakturaer og betalingen af samme
3. [virksomhed1] P/S´s viderefakturering af arbejde, som var udført af denne arbejdskraft med underliggende timesedler (efterfølgende har SKAT konstateret, at ikke alle blev fundet ved ransagningen)
4. [virksomhed1] P/S´s samarbejdsaftaler med de fire nævnte firmaer

Desuden blev forefundne computere ”spejlet” med henblik på at få konstateret, hvorvidt [virksomhed1] P/S selv udfærdigede fakturaerne fra de fire nævnte firmaer.

Hos [person1] og indehaveren blev alt foreliggende materiale vedr. den nævnte arbejdskraft – samt computere beslaglagt. Der var tale om løse bilag, og der forelå ingen bogføring.

På baggrund af kontospecifikationer er der opstillet specifikationer af de beløb, som [virksomhed1] P/S har betalt (inkl. moms) for den omhandlede arbejdskraft vedrørende årene 2004, 2005 og 2006. Specifikationerne viser endvidere, hvilket firma, der har lagt navn til faktureringerne vedrørende arbejdskraften. Endelig viser de også, hvilken bankkonto beløbet er overført til af [virksomhed1] P/S.

Politiet har foretaget en lang række afhøringer.

[person4] forklarede ved afhøringen den 20-09-2006 blandt andet følgende om [virksomhed1] P/S´s samarbejde med [person1] og indehaveren:

”Samarbejdet fungerede på den måde, at når [virksomhed1] skulle bruge arbejdsmænd, så ringede de til [person1] og nogle gange til [person5]. I dag er det sådan, at det kun er [person1], som [virksomhed1] ringede til.

Det var [person6], [person7], [person8] og sigtede selv, som havde kontakten til [person5] og [person1].

[virksomhed1] forhandlede direkte med [person5] og/eller [person1] om pris, arbejdssted og andre vilkår for leveringen af arbejdskraften.

[person5] og [person1] leverede arbejdskraften og der kom efterfølgende en faktura fra et af de selskaber/firmaer, som [person5] og [person1] samarbejdede med.

Når der kom en ny samarbejdspartner i spil, så gav sigtede [person1] en standardkontrakt, som [person1] så foranledigede, at den nye samarbejdspartner underskrev.

[virksomhed1] havde ikke direkte kontakt til de underleverandører, som [person5] og [person1] skaffede.

Når kontrakten var udfærdiget kontrollerede sigtede CVR. registret, at underleverandørens CVR. nr. ikke var ophørt.

[virksomhed1] har ikke haft den slags samarbejde med andre end [person1] og [person5]. Normalt har [virksomhed1] direkte kontakt med sine underleverandører.

Sigtede husker ikke andre underleverandører end [virksomhed6], [virksomhed5] og [virksomhed7].

Sigtede vurderer, at de underleverandører, som [person5] og [person1] skaffede, sidste år (2005) leverede mange arbejdstimer. Han mener, at [virksomhed1] betalte mellem kr. 160 og kr. 190 for disse arbejdstimer. Hertil skal naturligvis lægges moms.”

De fire indehavere af firmaerne er alle blevet afhørt af politiet.

Faktureringen fra de fire firmaer samt [virksomhed1] P/S´s betaling af disse fremgår af de foreliggende kontospecifikationer.

Det kan konstateres, at en række fakturaer, udstedt i [virksomhed7] og [virksomhed8]s navn er udfærdiget på [person1]s computer.

Det kan endvidere konstateres, at en lang række af betalingerne fra [virksomhed1] P/S af de omhandlede fakturaer, er indgået på bankkonti tilhørende [person1] og indehaveren. Nogle er dog foretaget til [person9] bankkonti og enkelte til [person10] bankkonto. Endelig er nogle som nævnt foretaget til [person2] bankkonto.

Der blev hos [person1] fundet et ”regnskab” vedr. uge 21 og 22 i 2006. Heraf fremgår blandt andet:

1. Man har en indtægt på 158.693,75 kr. Denne indtægt svarer til [virksomhed1] P/S´s betaling vedr. de fakturer af 05-06-2006 – vedr. uge 22 - som bærer [virksomhed8]s navn. Beløbet overføres af [virksomhed1] P/S til klagerens bankkonto den 08-06-2006.
2. Man har lønudgift til en række personer på 124.215 kr. Der er tale om arbejde udført i uge 21 og 22. En lang række af de beløb, der er anført ved de forskellige navne, kan afstemmes med de arbejdssedler, der er fundet hos [virksomhed1] P/S, idet timelønnen har udgjort 100 kr.
3. Dette giver et overskud på 34.478,75. herfra skal fratrækkes et udlæg på 2.400 kr. som [person1] (indehaveren) har haft.
4. Der resterer herefter 32.078 kr., som deles ligeligt mellem [person1] ([person1]) og [person5] (indehaveren).

Et tilsvarende regnskab for uge 51 og 52 i 2005 blev fundet ved en tidligere ransagning hos indehaveren. Heraf fremgår bl.a.:

1. Man har en indtægt på 64.600 kr. Denne indtægt svarer til [virksomhed1] P/S´s betaling vedr. de fakturaer af 26-12-2005 - vedr. uge 51 – som bærer [virksomhed7] navn. Beløbet overføres af [virksomhed1] P/S til [person2] bankkonto den 05-01-2006.
2. Man har lønudgift til en række personer på 37.050 kr. Der tale om arbejde udført i uge 51 og 52. Beløbene, der er anført ved de forskellige navne, kan afstemmes med de arbejdssedler, der er fundet hos [virksomhed1] P/S, idet timelønnen har udgjort 100 kr.
3. Dette giver et overskud (og ikke som anført, underskud) på 27.550 kr. som deles i to = 13.775 kr.

Endelig foreligger der et regnskab vedr. uge 3 og 4 i 2006, som blev faxet af indehaveren den 03-02-2006. Faxen stammer fra politiets aflytning. Det er ikke muligt at fastslå hvem modtageren er – men det er formentligt [person1]. Heraf fremgår bl.a.:

1. Man har en indtægt på 133.462 kr. Denne indtægt svarer til [virksomhed1] P/S betaling vedr. de fakturaer af de fakturaer af 23-01-2006 – vedr. uge 3 – som bærer [virksomhed7] navn. Beløbet overføres af [virksomhed1] P/S til indehaverens bankkonto 02-02-2006.
2. Man har lønudgift til en række personer på 134.400 kr. Der er tale om arbejde udført i 3 og 4. En lang række af de beløb, der er anført ved de forskellige navne, kan afstemmes med de arbejdssedler, der er fundet hos [virksomhed1] P/S, idet timelønnen har udgjort 100 kr.
3. Dette giver et underskud på 938 kr. som deles i to = 469 kr.

De samlede overførsler udgør herefter følgende:

År

Beløb og bilagsnr.

2004

2.543.417 kr. (bilag 4483)

2005

6.556.425 kr. (bilag 4484)

2006

5.807.721 kr. (bilag 4485)

Indehaveren er ved retten i [by2] dømt skyldig i at have unddraget statskassen i alt 2.886.358 kr. i moms og mere end 500.000 kr. i skat vedrørende forhøjelserne i nærværende sag. Retten har lagt SKATs opgørelser til grund for dommen. SKAT har sammenfattende opgjort ændringerne således:

År

Omsætning

Momstilsvar

2004

2.543.417 kr.

508.683 kr.

2005

6.556.425 kr.

1.311.285 kr.

2006

5.807.721 kr.

1.161.544 kr.

SKAT har under straffesagen korrigeret de beløbsmæssige ændringer i anklageskriftet vedrørende omsætningen, idet ændringerne af momstilsvaret herefter udgør følgende beløb:

Tekst

2004

2005

2006

Oprindelig ændring

508.683 kr.

1.311.285 kr.

1.161.544 kr.

Korrigeret i anklageskrift

494.683 kr.

1.288.535 kr.

1.145.357 kr.

Difference

-14.000 kr.

-22.750 kr.

-16.187 kr.

Repræsentanten har over for Skatteankestyrelsen tilkendegivet, at SKATs korrigerede ændringer kan lægges til grund for afgørelsen i Landsskatteretten.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioderne 2004, 2005 og 2006 med henholdsvis 508.683 kr., 1.311.285 kr. og 1.161.544 kr.

Under hensyntagen til de afgivne forklaringer, og fundne regnskaber, lægges det af SKAT til grund, at

1. [person1] og indehaveren – og ikke andre – har leveret arbejdskraft til [virksomhed1] P/S.
2. [person1] og indehaveren har disponeret over de betalinger, som [virksomhed1] P/S har foretaget vedr. denne arbejdskraft – uanset hvis bankkonto disse betalinger er indgået på.
3. [person1] og indehaveren har delt det overskud, der er fremkommet i den forbindelse, med halvdelen til hver.
4. Det er derfor [person1] og indehaveren, der skulle have været momsregistreret med aktiviteten og angivet og betalt den udgående moms, som [virksomhed1] P/S har betalt. De skulle endvidere have selvangivet det skattemæssige overskud i forbindelse med denne aktivitet.

På denne baggrund har SKAT forhøjet indehaverens indkomst samt afkrævet ham det beregnede momstilsvar på i alt 2.981.512 kr. in solidum med [person1]. Beløbene kan specificeres således:

År

Omsætning

Moms

2004

2.543.417 kr.

508.683 kr.

2005

6.556.425 kr.

1.311.285 kr.

2006

5.807.721 kr.

1.161.544 kr.

I alt

14.907.563 kr.

2.981.512 kr.

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har fremsat påstand om, at forhøjelserne af afgiftstilsvaret for afgiftsperioderne 2004, 2005 og 2006 skal nedsættes med henholdsvis 508.683 kr., 1.311.285 kr. og 1.161.544 kr.

Virksomheden har ikke været momspligtig, ligesom indehaveren ikke har oppebåret det af SKAT ansatte virksomhedsoverskud.

Ansættelsen er foretaget i strid med skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

Landsskatterettens afgørelse

Formalitet

Told- og skatteforvaltningen kan ikke afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb. Tilsvarende kan varsel om ændring af godtgørelse af afgift ikke afsendes senere end 3 år efter, at kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 1. og 2. pkt.

En ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen af afgift kan kun foretages efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller anmodningen fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede fremsættes senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31. En ændring af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. Har det betydning for den afgiftspligtiges henholdsvis den godtgørelsesberettigedes mulighed for at varetage sine interesser, at fristen efter 2. pkt. forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes. Told- og skatteforvaltningen kan behandle en anmodning om genoptagelse, der er modtaget efter udløbet af fristen i 1. pkt., hvis særlige omstændigheder taler derfor. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

SKAT har afsagt kendelse i sagen den 3. marts 2008, og afgørelsen for årene 2005 og 2006 ligger derfor inden for 3 års fristen i skatteforvaltningslovens § 31.

Landsskatteretten anser derfor ikke afgørelsen for ugyldig på formaliteten vedrørende disse afgiftsperioder.

SKAT har anført, at der den 4. juli 2007 er foretaget endelig afhøring af ejerne af [virksomhed1] P/S, og først efter disse afhøringer var SKAT i stand til at fastslå, hvordan virksomhedens indehaver skulle betragtes i relation til sit engagement med [virksomhed1] P/S som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. SKAT udsendte herpå varsel til klageren den 13. november 2007 om ændring af momstilsvaret.

Brevet med ændringsvarslet blev dog returneret til SKAT, da det ikke var blevet afhentet på posthuset. Efter 2 yderligere forgæves forsøg på at sende varsel til indehaveren henholdsvis den 30. november 2007 og 6. december 2007 blev forslag og sagsfremstilling endelig afleveret til indehaveren i [by2] arrest den 29. januar 2008.

Under disse omstændigheder anses varslet for at være afgivet rettidigt den 13. november 2007, og Landsskatteretten anser ikke afgørelsen for afgiftsperioden 2004 for ugyldig på dette grundlag.

Realitet

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet for afgiftsperioderne 2004 – 2005 fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lov nr. 1006 af 23. december 1998) og årsregnskabsloven (lov nr. 448 af 7. juni 2001).

Kravene til regnskabet for afgiftsperioden 2006 fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Er der udstedt eksternt bilag, skal dette så vidt muligt benyttes. Bilag skal oplyse, hvad der er nødvendigt for at identificere kontrolsporet, herunder tydeligt angive transaktionsdato og beløb. Det fremgår af bogføringslovens § 9, stk. 1.

Virksomheden har ikke udarbejdet regnskab eller angivet momstilsvar for afgiftsperioderne 2004, 2005 og 2006. Virksomheden har leveret arbejdskraft til [virksomhed1] P/S, og indehaveren har disponeret over de betalinger, som [virksomhed1] P/S har foretaget vedrørende denne arbejdskraft.

Indehaveren har delt overskuddet, der er fremkommet i den forbindelse med [person1], og skulle derfor have angivet momstilsvar vedrørende disse aktiviteter.

Det fremgår af dommen fra Retten i [by2], at indehaveren har drevet selvstændig virksomhed, og har udeholdt moms i et omfang som opgjort af SKAT for årene 2004, 2005 og 2006.

SKAT har i anklageskriftet korrigeret deres oprindelige forhøjelser af momstilsvaret.

Klagerens repræsentant har tiltrådt SKATs talmæssige opgørelser i anklageskriftet imod klageren, og da Landsskatteretten ligeledes kan tiltræde SKATs opgørelser og begrundelser, nedsættes afgørelsen således:

Tekst

2004

2005

2006

I alt

Oprindelig ændring

508.683 kr.

1.311.285 kr.

1.161.544 kr.

2.981.512 kr.

Korrigeret i anklageskrift

494.683 kr.

1.288.535 kr.

1.145.357 kr.

2.928.575 kr.

Nedsættelse af ændringen

-14.000 kr.

-22.750 kr.

-16.187 kr.

-52.937 kr.