Kendelse af 04-01-2016 - indlagt i TaxCons database den 23-01-2016

Journalnr. 08-0198304

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2004

Yderligere overskud af

virksomhed

285.165 kr.

0 kr.

237.165 kr.

Indkomståret 2005

Yderligere overskud af

virksomhed

874.169 kr.

0 kr.

796.169 kr.

Indkomståret 2006

Yderligere overskud af

virksomhed

876.518 kr.

0 kr.

821.018 kr.

Faktiske oplysninger

I forbindelse med politiets telefonaflytning i en narkosag ultimo 2005/primo 2006 kunne det konstateres, at klageren i samarbejde med [person1] skaffede arbejdskraft til vikarbureauet [virksomhed1] P/S, (tidl. et I/S) [adresse1], [by1]. Betalingen herfor blev overført af [virksomhed1] til [person2]s bankkonto. Sidstnævnte drev en århusiansk restaurant.

Det kunne endvidere konstateres, at klageren fra [virksomhed1] P/S modtog 160-180 kr. (+ moms) pr. arbejdstime, som denne arbejdskraft præsterede.

Klageren var ikke momsregistreret på dette tidspunkt.

Det fremgik af en anden tidligere sag, at klageren havde haft et enkeltmandsfirma – [virksomhed2] – der havde været momsregistreret i perioden 15.10.2003-30.6.2004. Han havde for 4. kvt. 2003 angivet et momstilsvar på 2.581 kr. Han havde ikke angivet noget for 1. og 2. kvt. 2004. Det daværende [ToldSkat] havde ved krydsrevision konstateret, at [virksomhed2] i perioden 18.10.2003-17.6.2004 havde faktureret for 1.747.008 kr. (inkl. moms) til [virksomhed1] I/S. Ifølge klageren var der tale om udlejning af arbejdskraft, og denne arbejdskraft var blevet lejet hos det norske firma [virksomhed3] ([person3]) og genudlejet til [virksomhed1] I/S. Klageren havde modtaget fakturaer fra [virksomhed3] (med dansk moms). ToldSkat godkendte ikke fradrag for købsmomsen, idet de nævnte fakturaer ikke indeholdt SE- eller CVR-nummer. ToldSkat opkrævede 306.821 kr. i afgift (moms), og klageren vedtog en bøde på 20.000 kr. for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1.

Efter at politiet i [by2] havde indhentet ransagningskendelse, blev der foretaget ransagning hos [person1], klageren og firmaet [virksomhed1] P/S den 20.09.2006.

I forbindelse med ransagningen hos [virksomhed1] P/S blev det klarlagt, at den arbejdskraft, som [person1] og klageren skaffede til [virksomhed1] P/S, var blevet faktureret af følgende momsregistrerede firmaer i perioden juni 2004 til september 2006:

[virksomhed4]

[virksomhed5]

[virksomhed6]

[virksomhed7]

Ingen af de nævnte firmaer har angivet momstilsvar.

Alt foreliggende regnskabsmateriale vedr. den omhandlede arbejdskraft blev beslaglagt, herunder:

1. fakturaerne fra de fire nævnte firmaer
2. kontospecifikation vedr. disse fakturaer og betalingen af samme
3. [virksomhed1] P/S´s viderefakturering af arbejde, som var udført af denne arbejdskraft med underliggende timesedler (efterfølgende har SKAT konstateret, at ikke alle blev fundet ved ransagningen)
4. [virksomhed1] P/S´s samarbejdsaftaler med de fire nævnte firmaer

Desuden blev forefundne computere ”spejlet” med henblik på at få konstateret, hvorvidt [virksomhed1] P/S selv udfærdigede fakturaerne fra de fire nævnte firmaer.

Hos [person1] og klageren blev alt foreliggende materiale vedr. den nævnte arbejdskraft samt computere beslaglagt. Der var tale om løse bilag, og der forelå ingen bogføring.

På baggrund af kontospecifikationer er der opstillet specifikationer af de beløb, som [virksomhed1] P/S har betalt (inkl. moms) for den omhandlede arbejdskraft vedrørende årene 2004, 2005 og 2006. Specifikationerne viser endvidere, hvilket firma, der har lagt navn til faktureringerne vedrørende arbejdskraften. Endelig viser de også, hvilken bankkonto beløbet er overført til af [virksomhed1] P/S.

Politiet har foretaget en lang række afhøringer.

[person4] forklarede ved afhøringen den 20.09.2006 blandt andet følgende om [virksomhed1] P/S´s samarbejde med [person1] og klageren:

”Samarbejdet fungerede på den måde, at når [virksomhed1] skulle bruge arbejdsmænd, så ringede de til [person5] og nogle gange til [person1]. I dag er det sådan, at det kun er [person5], som [virksomhed1] ringede til.

Det var [person6], [person7], [person8] og sigtede selv, som havde kontakten til [person1] og [person5].

[virksomhed1] forhandlede direkte med [person1] og/eller [person5] om pris, arbejdssted og andre vilkår for leveringen af arbejdskraften.

[person1] og [person5] leverede arbejdskraften og der kom efterfølgende en faktura fra et af de selskaber/firmaer, som [person1] og [person5] samarbejdede med.

Når der kom en ny samarbejdspartner i spil, så gav sigtede [person5] en standardkontrakt, som [person5] så foranledigede, at den nye samarbejdspartner underskrev.

[virksomhed1] havde ikke direkte kontakt til de underleverandører, som [person1] og [person5] skaffede.

Når kontrakten var udfærdiget kontrollerede sigtede CVR. registret, at underleverandørens CVR. nr. ikke var ophørt.

[virksomhed1] har ikke haft den slags samarbejde med andre end [person5] og [person1]. Normalt har [virksomhed1] direkte kontakt med sine underleverandører.

Sigtede husker ikke andre underleverandører end [virksomhed5], [virksomhed4] og [virksomhed6].

Sigtede vurderer, at de underleverandører, som [person1] og [person5] skaffede, sidste år (2005) leverede mange arbejdstimer. Han mener, at [virksomhed1] betalte mellem kr. 160 og kr. 190 for disse arbejdstimer. Hertil skal naturligvis lægges moms.”

De fire indehavere af firmaerne er alle blevet afhørt af politiet.

Kontrakterne, der er indgået med de fire nævnte firmaer er stort set enslydende.

Faktureringen fra de fire firmaer samt [virksomhed1] P/S´s betaling af disse fremgår af de foreliggende kontospecifikationer.

Det kan konstateres, at en række fakturaer, udstedt i [virksomhed6] og [virksomhed7]s navn er udfærdiget på klagerens computer.

Det kan endvidere konstateres, at en lang række af betalingerne fra [virksomhed1] P/S af de omhandlede fakturaer, er indgået på bankkonti tilhørende [person1] og klageren.

Der blev hos klageren fundet et ”regnskab” vedr. uge 21 og 22 i 2006. Heraf fremgår blandt andet:

1. Man har en indtægt på 158.693,75 kr. Denne indtægt svarer til [virksomhed1] P/S´s betaling vedr. de fakturer af 5.6.2006 – vedr. uge 22 - som bærer [virksomhed7]s navn. Beløbet overføres af [virksomhed1] P/S til klagerens bankkonto den 08.06.2006.
2. Man har lønudgift til en række personer på 124.215 kr. Der er tale om arbejde udført i uge 21 og 22. En lang række af de beløb, der er anført ved de forskellige navne, kan afstemmes med de arbejdssedler, der er fundet hos [virksomhed1] P/S, idet timelønnen har udgjort 100 kr.
3. Dette giver et overskud på 34.478,75. herfra skal fratrækkes et udlæg på 2.400 kr. som [virksomhed2] (klageren) har haft.
4. Der resterer herefter 32.078 kr., som deles ligeligt mellem [person9] (klageren) og [person1] ([person1]).

Et tilsvarende regnskab for uge 51 og 52 i 2005 blev fundet ved en tidligere ransagning hos [person1]. Heraf fremgår bl.a.:

1. Man har en indtægt på 64.600 kr. Denne indtægt svarer til [virksomhed1] P/S´s betaling vedr. de fakturaer af 26.12.2005 - vedr. uge 51 – som bærer [virksomhed6] navn. Beløbet overføres af [virksomhed1] P/S til [person2] bankkonto den 05-01-2006.
2. Man har lønudgift til en række personer på 37.050 kr. Der tale om arbejde udført i uge 51 og 52. Beløbene, der er anført ved de forskellige navne, kan afstemmes med de arbejdssedler, der er fundet hos [virksomhed1] P/S, idet timelønnen har udgjort 100 kr.
3. Dette giver et overskud (og ikke som anført, underskud) på 27.550 kr. som deles i to = 13.775 kr.

Endelig foreligger der et regnskab vedr. uge 3 og 4 i 2006, som blev faxet af [person1] den 03.02.2006. Faxen stammer fra politiets aflytning. Det er ikke muligt at fastslå hvem modtageren er – men det er formentligt klageren. Heraf fremgår bl.a.:

1. Man har en indtægt på 133.462 kr. Denne indtægt svarer til [virksomhed1] P/S betaling vedr. de fakturaer af de fakturaer af 23.01.2006 – vedr. uge 3 – som bærer [virksomhed6] navn. Beløbet overføres af [virksomhed1] P/S til [person1]s bankkonto 02.02.2006.
2. Man har lønudgift til en række personer på 134.400 kr. Der er tale om arbejde udført i 3 og 4. En lang række af de beløb, der er anført ved de forskellige navne, kan afstemmes med de arbejdssedler, der er fundet hos [virksomhed1] P/S, idet timelønnen har udgjort 100 kr.
3. Dette giver et underskud på 938 kr. som deles i to = 469 kr.

De samlede overførsler udgør følgende:

År

Beløb og bilagsnr.

2004

2.543.417 kr. (bilag 4483)

2005

6.556.425 kr. (bilag 4484)

2006

5.807.721 kr. (bilag 4485)

Klageren er ved retten i [by2] dømt skyldig i at have unddraget statskassen i alt 2.886.358 kr. i moms og mere end 500.000 kr. i skat vedrørende forhøjelserne i nærværende sag. Retten har lagt SKATs opgørelser til grund for dommen. SKAT har sammenfattende opgjort ændringerne således:

År

Omsætning

Moms

2004

2.543.417 kr.

508.683 kr.

2005

6.556.425 kr.

1.311.285 kr.

2006

5.807.721 kr.

1.161.544 kr.

SKAT har under straffesagen korrigeret de beløbsmæssige ændringer i anklageskriftet vedrørende omsætningen, idet ændringerne herefter udgør følgende beløb:

Tekst

2004

2005

2006

Oprindelig ændring

285.165 kr.

874.169 kr.

876.518 kr.

Korrigeret i anklageskrift

237.165 kr.

796.169 kr.

821.018 kr.

Difference

-48.000 kr.

-78.000 kr.

-55.500 kr.

Repræsentanten har til Skatteankestyrelsen tilkendegivet, at SKATs korrigerede ændringer kan lægges til grund for afgørelsen i Landsskatteretten.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed for indkomstårene 2004, 2005 og 2006 med henholdsvis 285.165 kr., 874.169 kr. og 876.518 kr.

Under hensyntagen til ovenstående afgivne forklaringer, og fundne regnskaber, lægges det af SKAT til grund, at

1. [person1] og klageren – og ikke andre – har leveret arbejdskraft til [virksomhed1] P/S.
2. [person1] og klageren har disponeret over de betalinger, som [virksomhed1] P/S har foretaget vedr. denne arbejdskraft – uanset hvis bankkonto disse betalinger er indgået på.
3. [person1] og klageren har delt det overskud, der er fremkommet i den forbindelse, med halvdelen til hver.
4. Det er derfor [person1] og klageren, der skulle have været momsregistreret med aktiviteten og angivet og betalt den udgående moms, som [virksomhed1] P/S har betalt. De skulle endvidere have selvangivet det skattemæssige overskud i forbindelse med denne aktivitet.

SKAT har forhøjet klagerens indkomst og afkrævet ham det beregnede momstilsvar på i alt 2.981.512 kr. in solidum med [person1], jf. ovenfor.

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at forhøjelserne af indkomsten for indkomstårene 2004, 2005 og 2006 skal nedsættes med henholdsvis 285.165 kr., 874.169 kr. og 876.518 kr.

Klageren har ikke været momspligtig, ligesom han ikke har oppebåret det af SKAT ansatte virksomhedsoverskud.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtige skal ifølge skattekontrollovens § 1 selvangive deres indkomst til SKAT. Erhvervsdrivende skal ifølge skattekontrollovens § 3 indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet for indkomståret 2004 fremgår af bekendtgørelse om skattemæssige krav til regnskab (bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999), bogføringsloven (lov nr. 1006 af 23. december 1998) og årsregnskabsloven (lov nr. 448 af 7. juni 2001).

Kravene til regnskabet for indkomståret 2005 fremgår af mindstekravsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 707 af 4. juli 2005), bogføringsloven (lov nr. 1006 af 23. december 1998) og årsregnskabsloven (lov nr. 448 af 7. juni 2001).

Kravene til regnskabet for indkomståret 2006 fremgår af mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder (bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006).

Det skattemæssige årsregnskab samt de oplysninger, som indgår i grundlaget for det skattemæssige årsregnskab, skal kunne udledes af bogføringen eller af specifikationer i tilknytning hertil.

Bogføringen skal tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges til de skattemæssige opgørelser. De skattemæssige opgørelser skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat. Det fremgår af mindstekravsbekendtgørelsens § 8.

Enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Er der udstedt eksternt bilag, skal dette så vidt muligt benyttes. Bilag skal oplyse, hvad der er nødvendigt for at identificere kontrolsporet, herunder tydeligt angive transaktionsdato og beløb. Det fremgår af bogføringslovens § 9, stk. 1.

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5, jf. § 3, stk. 4.

Det fremgår af dommen fra Retten i [by2], at klageren har drevet selvstændig virksomhed, og har udeholdt indtægter i et omfang som opgjort af SKAT for indkomstårene 2004, 2005 og 2006.

SKAT har i anklageskriftet korrigeret de oprindelige forhøjelser af omsætningen.

Klageren har ikke udarbejdet regnskab eller selvangivet indkomst vedrørende sin virksomhed for indkomstårene 2004, 2005 og 2006. Han har leveret arbejdskraft til [virksomhed1] P/S, og har disponeret over de betalinger, som [virksomhed1] P/S har foretaget vedrørende denne arbejdskraft.

Han har delt overskuddet, der er fremkommet i den forbindelse, med [person1] og skulle derfor have selvangivet det skattemæssige overskud vedrørende disse aktiviteter. Det er derfor berettiget, at SKAT har forhøjet klagerens indkomst med de oppebårne indtægter.

Klagerens repræsentant har tiltrådt SKATs talmæssige opgørelser i anklageskriftet imod klageren, og da Landsskatteretten ligeledes kan tiltræde SKATs opgørelser og begrundelser, nedsættes afgørelsen således:

Tekst

2004

2005

2006

Oprindelig ændring

285.165 kr.

874.169 kr.

876.518 kr.

Korrigeret i anklageskrift

237.165 kr.

796.169 kr.

821.018 kr.

Nedsættelse af ansættelsen

-48.000 kr.

-78.000 kr.

-55.500 kr.